Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Järvi, Liisa (2017)
  Tutkielman kirjallisuusosiossa perehdyttiin vaahdonmuodostumisen mekanismeihin erityisesti hiilidioksidia sisältävissä juomissa sekä vaahdon hajoamisen eri mekanismeihin, kuten valumiseen, koalesenssiin ja kaasun vaihtoon kuplien välillä. Virvoitusjuomissa merkittävin kuplanmuodostumisen tyyppi on ei-klassinen kuplanmuodostuminen, sillä se on vastuussa kuplien muodostumisesta pitkään sen jälkeen, kun virvoitusjuoma on kaadettu lasiin. Kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin myös virvoitusjuomien raaka-aineiden rooleja vaahdonmuodostuksen eri vaiheissa. Kokeellisen työn tavoitteena oli selvittää eri makeuttajien ja kofeiinin vaikutusta vaahdonmuodostumiseen. Toisena mielenkiinnon kohteena oli selvittää onko vaahdonmuodostumiseen muita mahdollisia vaikuttavia seikkoja. Työssä käytetyt nesteet olivat hiilidioksidipitoisia makeuttajien ja kofeiinin vesiliuoksia. Juomat valmistettiin tiivisteistä juoma-automaatilla, jollaisia käytettään esimerkiksi pikaruokaravintoloissa. Jokaista juomaa laskettiin astioihin ja jokainen täyttötapahtuma valokuvattiin ja analysoitiin ajan funktiona. Virvoitusjuomien vaahtoutumista testattiin samalla menetelmällä keinotekoisia nukleaatiokohtia sisältävässä astiassa. Tämän maisterintutkielman merkittävin löydös oli, että juomassa käytetyn makeutusaineen tyypillä on selkeä vaikutus vaahdonmuodostamisen määrään. Hiilihydraattimakeuttajilla makeutetut juomat muodostivat huomattavasti vähemmän vaahtoa, kuin makeutusaineilla makeutetut juomat. Kofeiinin läsnäololla ei havaittu vaikutusta vaahdonmuodostumiseen hiilihydraattimakeutetuilla juomilla, mutta makeutusaineilla makeutettujen juomien kohdalla havaittiin suurempi vaahdonmuodostus kofeiinipitoisella juomalla kahdessa koesarjassa. Muilla osatekijöillä oli huomattavasti vähäisempi vaikutus vaahdonmuodostumiseen, ja niiden kohdalla tulokset olivat osittain ristiriidassa aikaisemmin julkaistun tiedon kanssa. Maailmanlaajuisen kulutuksen ja juoma-alan tulevaisuuden trendien tarkastelu osoittivat tutkimuksen tarpeellisuuden.
 • Lahti, Sofia (2023)
  Kartonkipakkausten ominaisuuksia voidaan parantaa päällystämällä niiden pinta muovilla. Muovit aiheuttavat kuitenkin ympäristöongelmia. Muovin osuutta pakkauksessa voidaan vähentää vaahdotuksella, jonka takia muovien vaahdotuksesta on tullut mielenkiintoinen tutkimuksen kohde. Elintarvikepakkausten tulisi joka tapauksessa aina täyttää elintarviketurvallisuuden asettamat vaatimukset. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää aineiden kokonaismäärät, jotka siirtyvät elintarvikekontaktimateriaaleiksi tarkoitetuista vaahtopäällystetyistä kartonkipakkauksista elintarvikesimulantteihin. Hypoteesina oli, että vaahtopäällystetyistä kartonkipakkauksista ei pitäisi siirtyä kokonaissiirtymän raja-arvon ylittäviä määriä aineita. Hypoteesi pohjautui siihen, että Euroopan unioni määrittelee materiaalin valmistuksessa käytetyt ainesosat turvallisiksi, kun ne ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää, siirtyykö vaahtopäällystetyistä kartonkipakkauksista haihtuvia tai puolihaihtuvia yhdisteitä, jotka voisivat vaikuttaa elintarvikkeiden aistinvaraisiin ominaisuuksiin. Tutkittavat materiaalit olivat PE-LD-muovivaahdolla päällystettyjä kartonkeja. Kartongit olivat ekstruusiopäällystetty ja vaahtorakenne PE-LD-muoviin oli saatu aikaan kemiallisilla vaahdotusaineilla. Lisäksi mukana oli PE-LD-kalvolla päällystetty kartonki ilman muovivaahtorakennetta. Tutkimuksessa testattiin kokonaismigraatioita eri elintarvikesimulanteilla. Lisäksi haihtuvia ja puolihaihtuvia yhdisteitä tutkittiin headspace-kiinteäfaasimikrouutto-kaasukromatografia-massaspektrometrilla. Aistinvaraisella tutkimuksella selvitettiin vaikuttaako muovivaahtorakenne ja siinä käytetyt vaahdotusaineet materiaalin hajuun. Aistinvarainen tutkimus toteutettiin kolmitesti erotustestinä kouluttamattomalla raadilla sekä asiantuntijaraadilla. Tutkimukselle asetettu hypoteesi toteutui ja vaahtopäällystetyistä kartongeista ei siirtynyt kokonaissiirtymän raja-arvon ylittäviä määriä aineita elintarvikesimulantteihin. Headspace-kiinteäfaasimikrouutto-kaasukromatografia-massaspektrometrilla vaahtopäällystetyistä kartongeista löytyi tyypillisiä kartongista ja muovista peräisin olevia haihtuvia yhdisteitä. Aistinvaraisen tutkimuksen perusteella muovivaahtorakenne ja siinä käytetyt vaahdotusaineet eivät aiheuta ihmisaistein havaittavaa muutosta materiaalin hajuun. Aistinvaraista tutkimusta voitaisiin kuitenkin jatkaa tarkastelemalla vaahtopäällystettyjen kartonkien hajuprofiilin muuttumista, kun ne ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. Migraatiotesteissä ilmeni haasteita, jotka viittaavat siihen, että muovisten materiaalien kokonaismigraatiotestit eivät ole täysin optimoituja kartonkipohjaisille materiaaleille.
 • Inkeröinen, Oula (2023)
  Horizontal visibility determines how far a person can see without any obstacles blocking their line of sight in a horizontal direction. Visibility is in great importance in numerous fields of study and lines of work, such as urban planning, wildlife surveillance and conservation and in military. Manmade obstacles, such as buildings, bridges or other built structures, and environmental elements, like topographical variations or vegetation, can cause noticeable obstruction of visibility in varying magnitude. Airborne laser scanning (ALS) based on light detection and ranging (LiDAR) technology has been used successfully to model built structures and environmental elements, such as forest inventory attributes. This study aims to find out how well horizontal visibility in Finnish boreal forests can be modelled and predicted using a predictive model based on 5 points/m2 ALS point cloud dataset provided by National Land Survey of Finland. The research was done in two separate locations, Karilasanden and Sipoonkorpi National Park, located in Uusimaa region in southern Finland. The ALS point clouds were scanned in summertime 2019 and 2020 for the two research areas. In addition, a total of 60 field measurements of horizontal visibility were collected in summertime 2023. Modelling of horizontal visibility was done with an area-based-approach on the ALS point cloud. The most suitable forest structure variables were selected using a linear regression model based on the measured data at the research areas. The variables were used to predict horizontal visibility with a wall-to-wall method for the whole study sites. Finally, map visualizations were created by generalizing vector polygons of horizontal visibility predictions, and by combining viewshed and horizontal visibility prediction results. The results indicate that number of forest structure metrics based on ALS data can be used for horizontal visibility modelling, including canopy density, median and lower quantile percentages of height distributions and relative density of points from 0.5 to 2.2-meter height. In addition, the 5 points/m2 ALS dataset from National Land Survey of Finland is sufficient dataset for estimation of horizontal visibility in Finnish boreal forests when the accuracy of the output is around tens of meters. Understandable and fit for use map visualization can be produced from the prediction results in various formats. Modelling of Finnish forest structure and using structure metrics as variables for modelling horizontal visibility can be useful for example in city planning for planning the structure of urban greenery or in planning phases of military operations. The available dataset is sufficient for rougher scale modelling, but to achieve finer scale modelling results, increasing the density of the point cloud could be tried or the ALS dataset could be accompanied with other datasets. Also, the availability of the data is somewhat limited since the data is not open. The combining of ALS datasets with TLS datasets for higher point cloud density, usage of TLS dataset for verification purposes of this research's methods or for gathering additional field measurements rose as possible future research topics, as well as the possibility of modifying the point cloud dataset in order to examine the most important forest structure variables more accurately.
 • Pasonen, Sanni (2021)
  Kahvin vanhenemisen nopeus on riippuvainen säilytysolosuhteista, kuten lämpötilasta, hapesta ja kosteudesta. Väärissä säilytysolosuhteissa kahvin maku ja aromi muuttuvat herkästi, mutta oikein säilytettynä säilyvyysaika on yli 12 kuukautta. Yleensä kahvin säilymistä seurataan menetelmällä, jossa koulutettu raati seuraa huoneenlämpötilassa säilytetyn kahvin makua sen hyllyiän ajan. Menetelmän haittapuolia on sen kesto, minkä takia säilyvyyden seuraamista varten on tarve kehittää nopeutettu säilyvyyden seurantamenetelmä. Nopeutetussa säilyvyyden seurantamenetelmässä kahvin vanhenemisen reaktioita kiihdytetään olosuhteita muuttamalla. Menetelmän avulla säilyvyyttä voidaan arvioida useita kuukausia lyhyemmässä ajassa. Säilytyksen aikana tapahtuva aromiyhdisteiden haihtuminen ja hapettuminen ovat suurimpia syitä kahvin maun ja aromin muutoksiin. Kahvin haihtuvista yhdisteistä voidaan määrittää markkeriyhdisteet, joiden pitoisuudet muuttuvat säilytyksen aikana. Näiden yhdisteiden suhteiden muuttumista voidaan käyttää apuna kahvin laadunmuutosten mittaamisessa. Markkeriyhdisteparit ovat kuitenkin riippuvaisia kahvin koostumuksesta, paahtoasteesta ja pakkaustavasta. Tämän vuoksi sopivat yhdisteet täytyy määrittää kahvikohtaisesti. Tutkielman tavoitteena oli kehittää nopeutettu säilyvyyden seurantamenetelmä vaaleapaahdetulle jauhetulle kahville ja etsiä kahvityypille sopivat muutoksia kuvaavat markkeriyhdisteet. Työssä tutkittiin kahvin vanhenemista kolmessa eri olosuhteessa ja kolmessa erilaisessa pakkauksessa kahdeksan viikon säilytyksen aikana. Näytteistä tehtiin aistinvarainen arviointi sekä määritettiin haihtuvia yhdisteitä HS-SPME-GC-MS-menetelmällä. Haihtuvista yhdisteistä etsittiin markkeriyhdisteet, joiden suhdeluvut muuttuivat samalla tavalla aistinvaraisen arvioinnin tulosten kanssa. Viisi lupaavalta vaikuttavaa markkeriyhdisteyhdisteparia valikoitui jatkotarkastelua varten. Lopullinen arviointi yhdisteiden toimivuudesta vanhentumisen indikaattoreina tehdään lähellä näytekahvin hyllyiän päättymistä. Menetelmän avulla kahvin säilyvyyttä voidaan arvioida todellista säilyvyyttä nopeammin, mistä on apua erityisesti pakkauskehitystyössä. Valittujen markkeriyhdisteiden muutoksien mittaamista voidaan käyttää aistinvaraisen arvioinnin tukena kahvin laadun arvioimisessa.
 • Hytti, Kirsi (2011)
  Tutkielma analysoi vuonna 2008 alkaneen vaalirahoituskohun synnyttämää uutisaineistoa. Sen tarkoituksena on selvittää miten ja millaista kohua sanomalehdet tuottavat uutisoinnissaan. Tutkielma ei ota kantaa median todelliseen vaikutusvaltaan, vaan erittelee ja jäsentelee uutisointia luokittelemalla aineiston neljään eri diskurssiin eli vakiintuneeseen puhetapaan. Näiden diskurssien kautta arvioidaan lopulta niiden heijastamia median yhteiskunnallisia muutoksia laajemmin. Tutkielman aineisto on kerätty Helsingin sanomista, Iltalehdestä ja Ilkasta. Valitsemalla mukaan maan johtava sanomalehti, laajalevikkinen iltapäivälehti sekä historiassaan poliittisesti sitoutunut maakuntalehti on pyritty mahdollisimman merkittävään ja laajaan poikkileikkaukseen suomalaisesta sanomalehtiuutisoinnista. Aineisto analysoitiin laadullisesti tekstin lähiluvun, luokittelujen ja ryhmittelyjen avulla, jossa tekstiaineiston käsittelyn apuvälineenä käytettiin Atlas.ti -aineistonhallintaohjelmaa. Tutkimusaineiston perusteella vaalirahauutisointi näyttäisi olevan lehdistössä vahvan asenteellista lehdistön näennäisestä poliittisesta riippumattomuudesta huolimatta. Kolmea eri lehtityyppiä edustavat lehdet poikkeavat kuitenkin asenteissaan toisistaan ja päätyvät edustamaan jokseenkin erilaisia diskursseja. Aineistossa selkeimmin vakiintuneet puhetavat olivat "syntipukki", "uhri", "Pahat poliitikot" sekä "Kärpäsestä härkänen" -diskurssit. Ilkassa vallitsee ennen kaikkea "uhrin" syytettyjä sympatisoiva sekä valtaapitävien esille nostama "Kärpäsestä härkänen -diskurssit. Ilkka asettuu selvästi valtaapitävien puolelle ja osoittaa sympatiaa paitsi keskustalaisilla, myös muille kohussa syytetyille poliitikoille. Puheenvuoron Ilkan uutisissa saavat vahvimmin syytettyjen maakuntalaiset puoluetoverit. Iltalehdessä selkeästi vahvimmin käytössä on "Pahat poliitikot" -diskurssi. Se ei ota puoluepoliittista kantaa kohussa vaan päätyy syyttämään kaikkia poliitikkoja puolueesta piittaamatta. Iltalehti identifioi itsensä kansalaisten joukkoon ja pyrkii selvästi luomaan puhetavallaan erimielisyyttä ja epäluuloa kansan ja poliitikkojen välille. Puhetapa on tunteisiin vetoava, mutta usein syytettyä pilkkaava, mikä asettaa puheenvuoron lopulta negatiiviseen valoon. Suuri osa Helsingin Sanomien uutisista sijoittuu kepulaisen syntipukin diskurssin alle. Ilkasta ja Iltalehdestä poiketen Helsingin Sanomat näyttää pyrkivän ilmaisussaan edelleen sitoutumattomuuteen ja neutraaliuteen. Usein neutraalius on kuitenkin vain näennäistä. Tämä ilmenee muun muassa lehden tapana tyytyä toteamaan asioita ilman perusteluja. Helsingin Sanomien uutisoinnissa nousi usein esiin tutkivan journalismin periaate, jossa lehti korosti usein tehneensä itse salapoliisintyön ja selvitykset. Tämän kaltaisen toimittajiin viittaavan subjektiuden esille nostaminen on erikoista siksi, että muuten uutisoinnissa pyrittiin subjektiuden häivyttämiseen esimerkiksi kielellisin keinoin (passiivi- ja toteavat lauseet). Vaalirahakohua voi pitää merkittävänä esimerkkinä eetoksen muuttumisesta nimenomaan sen uutisoinnissa läsnä olleen laajuuden ja poikkeuksellisen "raakuuden" takia. Suhtautumista ei kuitenkaan voi pitää yhtäläisenä koko mediassa. Ilkan tuottaa valtaapitäville myötämielistä uutisointia samalla kun Iltalehden ja Helsingin Sanomien kohdalla voidaan havaita vahva pyrkimys pysyä riippumattomina valtaapitävistä. Lehdet myös lähestyvät vaalirahakohuuutisia eri näkökulmista ja ovat asenteellisissa tulkinnoissaan selvästi erimielisiä. Ajan eetoksessa kysymys näyttäisi olevan useiden, toisilleen vastakkaisten diskurssien kilpailusta keskenään. Olennaista siis on, että lukijalle välittyvä käsitys vaalirahakohusta, sen merkityksestä, syistä ja seurauksista on varsin erilainen riippuen siitä, mitä kolmesta lehdestä lukija seuraa.
 • Vainionpää, Antti (2016)
  Vaalirahoitusta ja aineellisen ja aineettoman vaalituen antamista on ollut kaikissa poliittisissa järjestelmissä. Suomessa on tasaisin väliajoin paljastunut virkamiesten ja poliitikkojen korruptiota. Vuonna 2008 alkanut niin kutsuttu vaalirahoituskohu oli viimeisin korruptioskandaali, jonka seurauksena monelta kansanedustajalta paljastui salattua vaalirahoitusta. Tutkielman lähtökohtana oli tutkia ja tilastoida vaalirahoituskohun paljastusten avulla kansanedustajaehdokkaiden vaalirahoituksen keräämisen ja avoimuuden rajoittamisen käytäntöjä. Tutkimuksen keskeisenä aineistona olivat vuosina 2007, 2011 ja 2015 valittujen kansanedustajien ja varakansanedustajien täyttämät vaalirahoitusilmoitukset. Vaalirahoitusilmoituksia vertailtiin keskenään tai julkisuudessa ilmenneisiin paljastuksiin. Ehdokkaiden vaalirahoitusilmoituksista selvitettiin, miten, kuinka paljon ja keneltä vaalirahoitusta hankittiin. Vaalirahoituslainsäädäntöä ja sen laatimisprosessia tutkimalla hahmotettiin, miten julkinen ohjaus vaikutti vaalirahoituksen käytäntöjen muuttumiseen ja muuttumattomuuteen. Vaalirahoituskohun paljastukset osoittautuivat jatkuneen edelleen, vaikka vaalirahoituskohun jälkeen oli pidetty jo kahdet uudet eduskuntavaalit ja laadittu kaksi uutta lakia ehdokkaiden vaalirahoituksen ilmoittamisesta. Vaikka uudistunut lainsäädäntö on puuttunut joihinkin vaalirahoituskohussa paljastuneista avoimuuden rajoittamisen käytännöistä, niin osa näistä käytännöistä on säilynyt. Myös uusia käytäntöjä rajoittaa avoimuutta tai kiertää kiristynyttä vaalirahoituslainsäädäntöä on muodostunut. Vaalirahoituksen ilmoittamisen ongelmat osoittautuivat laajoiksi, ja siihen on syyllistynyt kansanedustajia kaikista eduskuntapuolueista. Vaalirahoituksen keräämisen ja avoimuuden rajoittamisen moraalisesti kyseenalaisia käytäntöjä on vaikea muuttaa. Puolueet ja poliitikot, jotka ovat päässeet valtaan, ovat olleet ja ovat edelleen haluttomia muuttamaan valta-asemansa takaavia käytäntöjä. Sekä vaalirahoituslainsäädäntö että kansanvaltainen demokratia nojaavat kansan antamaan oikeutukseen hallita. Vuosien 2011 ja 2015 eduskuntavaalien vaalitulos todistaa, että suomalaiset äänestäjät eivät halua muutosta suomalaisessa politiikassa vallitsevalle 'maan tavalle'. Uusi vaalirahoituskohu tulee väistämättä, ja on vain ajan kysymys, milloin se tapahtuu.
 • Hyttinen, Otso (2017)
  Vaalijärjestelmä on keskeinen osa edustuksellista demokratiaa ja edellytys demokraattiselle yhteiskuntajärjestykselle. Tällä tutkimuksella on kartoitettu, millä tavalla ja kuinka paljon vaalijärjestelmä vaikuttaa vaalien lopputulokseen, ja sitä, olisiko joku toinen vaalitapa tai vaalipiirijako Suomen eduskuntavaaleissa suhteellisen edustuksellisuuden toteutumisen kannalta nykyistä parempi vaihtoehto. Tutkimus on tehty laskemalla vuosien 2003–2015 eduskuntavaalien tulokset Sainte-Laguën, Hamiltonin ja suoran henkilövaalin menetelmillä sekä vaihtoehtoisilla vaalipiirijaoilla yhteen ja seitsemään vaalipiiriin. Vaalitapojen osalta tuloksista mielenkiintoisimmat havainnot kohdistuvat Sainte-Laguën menetelmän kahteen tutkittuun versioon, joilla pääministeripuolue olisi vaihtunut vuosien 2003 ja 2007 vaaleissa. Vaalipiirijaoista yhden vaalipiirin jaolla kaikissa tutkituissa vaaleissa olisi päässyt läpi puolueita, joita eduskuntaan ei ole käytetyillä vaalipiirijaoilla päässyt. Kaikki vertailussa käytetyt vaalitavat tai maan jakaminen yhteen vaalipiirin antaisivat eduskuntavaaleissa nykyistä vaalijärjestelmää paremmat lähtökohdat pienille puolueille ja kansanliikkeiden tukemille ehdokkaille. Tutkielman tulosten perusteella kaikki tutkitut vaalitavat ja vaalipiirijaot toteuttavat suhteellisuutta nykyistä järjestelmää paremmin ja aikaisemman kirjallisuuden valossa vaalijärjestelmää tulisi demokratian edellytysten paremman toteutumisen mahdollistamiseksi uudistaa suhteellisuuden periaatetta paremmin toteuttavalla vaalitavalla ja vaalipiirien määrää pienentämällä.
 • Mononen, Laura (2023)
  Tarkastelen maisterintutkielmassani väkivallan ja sen uhan kuvausta Kristiina Vuoren teoksessa Samettiin kätketty. Tutkimuksen aiheeksi olen valinnut romaanin päähenkilön Margaretan väkivaltaan ja sen uhkaan liittyvät kokemukset silloin, kun hän toimii niiden uhrina. Tutkimuskysymyksiksi nousevat sekä se, minkälaista väkivaltaa Margareta kohtaa tarinan aikana, että se, kuinka väkivallan ja sen uhan kokemuksia teoksessa kuvataan. Tarkastelun kohteiksi otan sen, minkälaisia tunteita väkivalta ja sen uhka päähenkilössä herättävät. Tunteena erityisesti pelko, jonka teoreettisena lähtökohtana käytän Sara Ahmedin tunteiden tutkimusta, kulkee analyysissa mukana halki koko tutkielman. Lisäksi tutkielman aikana selvennän myös Margaretalle tarinan aikana tarjoiltuja selviytymiskeinoja sekä kertomuksen eettisiä ulottuvuuksia. Tutkielma jakautuu kahden väkivallan muodon tarkasteluun. Ensimmäinen näistä on seksuaalinen väkivalta, jonka teoreettiseksi viitekehykseksi on valikoitunut sukupuolentutkimus. Käsittely jakautuu kahteen osaan: Margaretan nuorena kokemaan raiskaukseen sekä Margaretan aikuisena kohtaamaan seksuaaliseen väkivaltaan ja sen uhkaan. Toinen tarkastelun kohteena olevista väkivallan muodoista on rakenteellinen väkivalta, jonka käsittelyn lähtökohdat ovat tunteiden tutkimuksessa. Rakenteellinen väkivalta käy tarinassa ilmi Margaretan salaisuuden yhteydessä ja osiossa analysoinkin sitä, minkälaisia väkivallan uhkaan linkittyviä tunteita Margareta käy läpi ennen salaisuuden paljastumista sekä sitä, minkälaista väkivaltaa hän kohtaa oikeusjärjestelmän kautta salaisuuden paljastumisen jälkeen. Lisäksi selvitän, kuinka käsitykset kunniasta ja häpeästä yhdistyvät teoksessa kuvattuun väkivaltaan. Sekä seksuaalisen väkivallan että rakenteellisen väkivallan analyysissa pohdin myös sitä, miten Margareta kertoja-fokalisoijana vaikuttaa väkivallan ja sen uhan kokemuksien kuvaukseen.Tutkielman aikana käy ilmi myös se, kuinka Margaretan väkivallan tekijöihin kohdistuvan kritiikin kautta teos ottaa väkivaltaan kritisoivan otteen. Lisäksi osoitan, kuinka erilaiset väkivallan muodot kietoutuvat tarinassa yhteen toistensa kanssa.
 • Taipale, Mira (2022)
  Tutkielmani aiheena on elonkehään kytkeytyminen Miika Vanhapihan väenuskoisessa maailmankuvassa, joka on luonteeltaan animistinen maailmankuva. Animismia suomalaisessa nykykontekstissa ei ole havaintojeni mukaan juurikaan tutkittu aiemmin. Tutkielmani aineisto havainnollistaa yksilön kytkeytymistä itämerensuomalaiseen uskomusperinteeseen, josta on vain vähän aiempaa tutkimusta. Tutkielmani pohjautuu havaintoon ympäristökriisin yhteydestä sekä ihmisten välisiin eriarvoisuuksiin että ihmisen ja luonnon erottavaan ajatteluun. Ihmisen ja luonnon erottavaa ajattelua kutsun tarinaksi. Aineistoni väenuskoinen maailmankuva on esimerkki toisenlaisesta tarinasta ja toisin tekemisestä. Tutkimuskysymykseni on: millä tavoin kytkeytyneisyys elonkehään ilmenee Miika Vanhapihan väenuskoisessa maailmankuvassa? Tavoitteenani on kuvata väenuskoista maailmankuvaa ilmiönä ja antaa ilmiölle teoreettisesti mielekäs tulkinta. Tutkimusmateriaalini koostuu seitsemästä (7) Miika Vanhapihan henkilökohtaisesta blogikirjoituksesta ja kahdesta (2) podcast-ohjelmasta, joissa hän on ollut keskustelemassa. Olen litteroinut podcastit, joten koko aineistoni on kirjallisessa muodossa. Analyysityökaluna käytän sisällönanalyysia ja keskityn tekstin sisältöön lähilukemalla aineistoani. Lähilukemisella pyrin huolelliseen ja ymmärtävään tekstin tulkintaan. Teoreettinen viitekehykseni muodostuu feministisestä ihmiskeskeisyyden kritiikistä, uusmaterialismista ja sen kritiikistä, alkuperäiskansatutkimuksesta, uskontotieteestä ja folkloristiikasta. Havaitsin aineistosta kolme elonkehään kytkeytymisen henkismateriaalista ulottuvuutta. Ulottuvuudet ovat a) sukulaisuudet, ei-ihmis-henkilöt ja väet, b) kokemukset ja c) elämäntapa: elämä luonnon ja väkien keskellä. Ulottuvuudet toimivat Miika Vanhapihan väenuskoisessa maailmankuvassa henkismateriaalisena kokonaisuutena, jonka henkisiä ja materiaalisia osia ei tulkintani mukaan erotella toisistaan. Väenuskoisessa maailmankuvassa esimerkiksi väet ja sukulaisuus muuhun luontoon koetaan tosiksi. Väenuskoinen maailmankuva vaikuttaa kokonaisvaltaisesti siihen, millä tavalla Miika Vanhapiha katsoo voivansa olla, elää ja osallistua maailmassa ja maailman kanssa. Myös ihmisten väliset suhteet ja tasa-arvo näyttäytyivät merkittävinä väenuskoisessa maailmankuvassa. Tutkimukseni perusteella väenuskoinen maailmankuva on Miika Vanhapihalle myös vastarintaa ja paremman maailman tavoittelua. Väenuskoinen maailmankuva haastaa ihmisen ja luonnon erottavaa tarinaa ja tarjoaa vaihtoehtoisen tavan olla ja osallistua maailman kanssa.
 • Laine, Ella (2023)
  Naisten ja seksuaali- sekä sukupuolivähemmistöjen oikeuksia vastustava antigender-liikehdintä on lisääntynyt sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Antigender-liikehdintä vastustaa uhkaksi määrittelemäänsä ”gender-ideologiaa”, eli sosiaalisen sukupuolen käsitteen valtavirtaistumista, naisten lisääntymisoikeuksien laajenemista sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien laajenemista. Antigender-liikehdintä on uhka ihmisoikeuksien toteutumiselle. Vaikka liikehdintä on toistaiseksi Suomessa pienimuotoista, monissa Euroopan maissa antigender-toimijat ovat jo saaneet aikaan konkreettisia lainsäädännöllisiä muutoksia esimerkiksi naisten aborttioikeuteen sekä seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin. Tämä tutkielma käsittelee antigender-liikehdintää suomalaisessa kontekstissa. Aito avioliitto ry on suomen keskeisimpiä antigender-toimijoita. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimii ontologisen turvallisuuden näkökulma, jossa antigender-liikehdintää tarkastellaan pyrkimyksenä ontologisen turvallisuudentunteen saavuttamiseen yhteiskunnassa, jossa erilaiset sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät kulttuuriset ja lainsäädännölliset muutokset ovat aiheuttaneet joillekin ryhmille ontologisen turvallisuudentunteen horjumista. Tutkielman aineisto koostuu Aito avioliitto ry:n verkkosivuillaan julkaisemista artikkeleista, uutisista ja muusta materiaalista. Aineiston analyysin menetelmänä toimii kehysanalyysi. Tunnistan analyysin perusteella Aito avioliitto ry:n julkaisuista kolme keskeistä kehystä. Transideologia uhkana lasten kasvurauhalle -kehyksessä määritellään sukupuolen moninaisuus -ajattelu ja sosiaalisen sukupuolen käsite uhkana lasten kehitykselle. Heteroavioliitto yhteiskunnan tukipilarina -kehys painottaa heteroavioliiton merkitystä yhteiskunnallisen tasapainon kannalta ja erityisesti lasten hyvinvoinnin näkökulmasta. Sananvapauden kaventuminen -kehys määrittelee suvaitsevaisuuden ja moninaisuuden käsitteiden olevan todellisuudessa hyökkäys konservatiivisia ja perinteisiä arvoja vastaan, joiden tarkoituksena on hiljentää konservatiivisia ääniä yhteiskunnassa. Kehyksissä määritellään gender-ideologia yhteiskuntajärjestykselle vaaralliseksi aatteelliseksi voimaksi, joka uhkaa erityisesti lasten turvallisuutta. Heteroavioliitto määritellään yhteiskuntaa ja moraalista järjestystä ylläpitävänä instituutiona. Aito avioliitto ry perustelee ja legitimoi argumenttejaan tieteeseen, luonnollisiin tosiasioihin sekä moraalisiin käsityksiin vedoten. Kehystämällä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien vahvistuminen luonnollista järjestystä uhkaavaksi, Aito avioliitto ry pyrkii herättämään yleisössään ontologisen turvattomuuden tunteen. Aito avioliitto ry:n toiminta voidaan nähdä pyrkimyksenä ontologisen turvallisuudentunteen vahvistamiseen yhteiskunnassa, jossa sukupuoleen ja seksuaaliseen liittyvät murrokset aiheuttavat joissain ihmisissä ontologisen turvallisuudentunteen heikkenemistä.
 • Lantto, Niina (2023)
  Tarkastelen tässä tutkielmassa kolmen eurooppalaisen vloggaajan Afganistanissa kuvaamia vlogeja ja niissä esiintyviä representaatioita ja teemoja sekä sitä, miten valtasuhteet eurooppalaisten ja afganistanilaisten välillä näkyvät kyseissä representaatioissa. Tutkin lisäksi vaaravyöhyketurismin ilmiötä, jota vloggaajien matkat Afganistaniin edustavat, sillä he matkustavat vapaaehtoisesti poliittisesti epävakaalle alueelle, johon matkustamista ei suositella. Vloggaajat haluavat itse kokea Afganistanin omin silmin ja näyttää sen katsojilleen, sillä he eivät luota massamedia tuottamiin representaatioihin. Tarkastelen vlogeissa esiintyviä teemoja ja representaatioita laadullisen sisällönanalyysin avulla, jonka lisäksi yhdistän analyysiin myös elementtejä audiovisuaalisesta analyysista. Vlogeja on yhteensä kuusi ja ne on julkaistu vuosina 2020-2022 YouTubessa. Tutkimani vloggaajat ovat puolalainen Eva Zu Beck, ruotsalainen Thomas Brag ja brittiläinen Benjamin Rich. Teemat, jotka nousevat vlogeissa esiin, ovat vaara, turvallisuus, yhteinen ihmisyys, naisten oikeudet, toiseuttaminen ja huumori. Afganistania representoidaan vaarallisena paikkana, jossa naisten asema on huono ja jossa vallitsee jatkuva väkivallan uhka, jota yritetään erilaisten turvallisuusjärjestelyjen avulla välttää. Afganistanilaisia ihmisiä representoidaan joko todella pahoina tai uskomattoman ystävällisinä, eikä näille kategorioille esitetä muita vaihtoehtoja. Thomas ja Eva tuottavat Afganistanista positiivisempia representaatioita kuin Benjamin, jonka luoma kuva Afganistanista on lähes yksinomaan negatiivinen. Benjamin käyttää huumoria keinona tuottaa afganistanilaisista negatiivista mielikuvaa vahvistaakseen olemassa olevia valtarakenteita. Benjamin toistaa massamedian negatiivisia representaatioita, kun taas Thomas ja Eva tuottavat uudenlaisia ja positiivisempia representaatioita Afganistanista, vaikkakin he sortuvat osin positiivisten stereotypioiden tuottamiseen. Thomas ja Eva onnistuvat kuitenkin tuottamaan monipuolisemman kuvan Afganistanista, jossa – kuten kaikissa paikoissa – on sekä negatiivisia että positiivisia puolia.
 • Jauhiainen, Kirsi Maarit (2012)
  Tutkielma käsittelee työturvallisuustapauksia, eli työtapaturmia ja työturvallisuusrikoksia, yhteisörikollisuuden ja yhteisöjen väkivallan näkökulmasta. Kriminologiassa työntekijöihin kohdistuvalla yhteisöjen väkivallalla tarkoitetaan yritysten ja yhteisöjen toimintaa, joka tuottaa epäoikeudenmukaisia ja kohtuuttomia seurauksia ja riskejä työntekijöille. Yhteisöjen väkivalta on seurausta yritysten ja yhteisöjen johdon organisaation eduksi tekemistä tietoisista päätöksistä, joiden taustalla on kustannusten minimointi ja yritysten voiton maksimointi. Tutkimusaineisto koostuu lehtikirjoituksista, vuosilta 2007–2010 kerätyistä Helsingin Sanomien artikkeleista ja uutisista. Analyysissa nojaudutaan diskurssianalyyttisen lähestymistapaan ja eritellään teksteissä esiintyviä puhetapoja työturvallisuustapauksiin liittyen. Diskurssianalyysin avulla selvitetään, millaiset työturvallisuustapauksiin liittyvät puhetavat asettuvat aineistossa etusijalle eli saavuttavat hegemonisen aseman. Aineisto osoittaa, että työturvallisuustapauksista kirjoitetaan vakiintuneesti. Työtapaturmista ja työturvallisuusrikoksista kertovat uutiset ovat lehden rutiinijuttuja, eikä niillä ole kovinkaan suurta uutisarvoa. Työturvallisuustapaukset näyttäytyvät työelämän normaaleina mittatappioina, ja tapaukset määrittyvät usein sekä implisiittisesti että eksplisiittisesti tapaturmiksi. Aineistossa etusijalle asettuu neljä työturvallisuustapauksiin liittyvää puhetapaa: vaarallinen tekijä, vaarallinen työ, intention ja tekijän puuttuminen sekä uhrittomuus -diskurssit. Tutkimuksen keskeinen tulos on, että työturvallisuustapauksia tarkastellaan tyypillisesti kahdesta eri näkökulmasta käsin. Vaarallinen tekijä -diskurssissa työturvallisuuden vaarantumista tarkastellaan seurauksena työntekijän omasta toiminnasta. Vaarallinen työ -diskurssi edustaa näkemystä, jossa työ ja erilaiset työtehtävät määrittyvät lähtökohtaisesti vaarallisiksi ja riskialttiiksi työlle ominaisen luonteen perusteella. Tutkimus osoittaa, että organisaation ja yrityksen vastuuta työturvallisuuden suhteen tarkastellaan suppeasti. Aineistossa organisaation vastuu -diskurssi on vaimea, mutta se vahvistaa hegemonisiin asemiin asettuvia diskursseja. Yrityksen vastuu työturvallisuuden suhteen on rajallinen, koska viime kädessä työntekijät tekevät varsinaisen työn. Työturvallisuustapaukset etäännytetään niiden organisaatiokontekstista, ja työturvallisuutta vaarantaviksi seikoiksi määrittyvät asiat, joihin yrityksillä koetaan olevan vähän vaikutusmahdollisuuksia. Työturvallisuustapaukset määrittyvät ongelmaksi yrityksille niiden aiheuttamien kustannusten vuoksi. Tutkimus osoittaa, ettei työturvallisuuteen liittyvien laiminlyöntien yhteisörikosten luonnetta tunnisteta. Tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisempia tutkimustuloksia siitä, ettei työturvallisuuteen liittyvien laiminlyöntien taustalla mielletä tahallisuutta tai taloudellisia intressejä. Aineistossa intention ja tekijän puuttuminen -diskurssi ilmentää työturvallisuustapausten määrittymistä tahattomiksi vahingoiksi. Uhrittomuus-diskurssi taas osoittaa, ettei työturvallisuustapausten uhreja tunnisteta rikoksen vaan tapaturman uhreiksi. Yritykset ja organisaatiot eivät määrity yhteisöiksi, jotka ylläpitäisivät työturvallisuuteen liittyviä laittomuuksia tai työn vaarallisuutta.
 • Pekkarinen, Annukka (2023)
  Tässä sukupuolentutkimuksen ja kasvatustieteen tieteenaloja yhdistelevässä maisteritutkielmassa tarkastelen, miten kasvisruokavalioita käsitellään peruskoulun terveystiedon ja kotitalouden oppikirjoissa. Tutkimustietoa eläintuotannon haitoista ympäristölle, ihmisyksilön terveydelle ja muunlajiselle eläimelle on paljon. Tiedetään myös, että kasvisruokavalio ja erityisesti vegaaniruokavalio on ilmaston näkökulmasta paras vaihtoehto. Kouluissa toimitaan silti edelleen lihakulttuurin ehdoilla, mikä näkyy tutkimissani oppikirjoissa. Muutosta koulujen tilanteeseen kaivataan, mikä näkyy esimerkiksi viimeaikaisessa kasvatustieteellisessä teoretisoinnissa sekä valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa, joissa huolta ympäristökriiseistä tuodaan voimakkaasti esiin. Myös feministisessä pedagogiikassa huoli ympäristön tilasta on herännyt, ja ympäristökriisien ajan pedagogiseksi ratkaisuksi on esitetty tuottavaa hämmennystä, joka on tapa käsitellä uutta ja hankalalta tuntuvaa tietoa. Tutkielman menetelmänä on sisällönanalyysi ja aineistona toimii neljä peruskoulun kotitalouden oppikirjaa sekä yhdeksän terveystiedon oppikirjaa. Löysin aineistosta 5 eri teemaa, joiden puitteissa kasvisruokavaliota tuotiin esiin. Teemat ovat kasvisruokavalio erityisyytenä, vaarallinen veganismi, puhdas suomalainen ruoka, hiljaisuus ja kasvisruoka vaihtoehtona. Tutkielman tulokset osoittavat, että oppikirjoista feministisen pedagogiikan ehdottamaa tuottavaa hämmennystä ei löydy, vaan hankalista aiheista vaietaan kirjoissa lähes kokonaan. Ruokavalioiden yhteyksistä ympäristökriiseihin tai muunlajisten eläinten kärsimykseen ei oppikirjoissa uskalleta puhua, ja useissa tutkimuksissa ympäristöystävällisimmäksi ja terveellisimmäksi todettu vegaaniruokavalio nähdään erikoisuutena tai jopa vaarallisena, nuoren terveyttä uhkaavana. Tulosteni perusteella voidaan todeta, ettei opetussuunnitelman vaatima kestävän elämäntavan ja vastuullisuuden opettaminen toteudu näissä oppikirjoissa.
 • Repo, Katja (2020)
  Rikoslain 2 c luvun 11 §:n mukaisen yhdistelmärangaistuksen tuomitsemisen edellytyksenä on, että rikoksentekijä todetaan erittäin vaaralliseksi toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle. Elinkautisen vankeusrangaistuksen ehdonalaisen vapauttamisen yhtenä kokonaisharkintaan vaikuttavana seikkana on vangin väkivaltariski. Rikoslain 2 c luvun 9 §:n mukaan ehdonalaista vapauttamista voidaan lykätä ilman vangin suostumusta, jos vangin käyttäytymisen tai hänen esittämiensä uhkausten johdosta on olemassa ilmeinen vaara, että vanki vapauduttuaan syyllistyy henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaavaan rikokseen ja vapauttamisen lykkääminen on tarpeen rikoksen estämiseksi. Pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä annetun lain 1.2 §:n mukaan elinkautiseen vankeuteen tuomittua koskevaan lausuntoon on lisäksi liitettävä arvio vangin riskistä syyllistyä väkivaltarikokseen. Yhdessä lainsäädännöstä käytetään nimitystä vaarallisuuslainsäädäntö. Vaarallisuuslainsäädännöllä pyritään suojelemaan yhteiskunnan muita jäseniä. Lainsäädännöllä on pitkä historia: vaarallisuus on huomioitu lain tasolla jo vuodesta 1932. Lainsäädäntö on ollut aina poikkeuksellisen herkkä yhteiskunnallisille muutoksille ja sen onkin sanottu olevan ”kriminaalipolitiikan ilmapuntari”. Viime vuosikymmenien kriminaalipolitiikan muutokset, valtiosääntöistyminen ja kasvava turvallisuushakuisuus, ilmenevät yhtäältä perus- ja ihmisoikeuksien merkityksen kasvuna ja toisaalta halukkuutena hallita erilaisia riskejä rikosoikeuden keinoin. Vaarallisuus tai väkivaltariski ovat käsitteinä huomattavan epämääräisiä. Tutkielmassa verrataan vaarallisuuden ja riskin käsitteitä vaarantamiseen perustuvien kriminalisointien vaaran käsitteisiin. Vaarallisuus on kuitenkin epämääräisemi käsitteenä kuin näiden tunnusmerkistöjen vaaran muodot. Vaarallisuutta arvioidaan oikeuspsykiatrien toimesta, mutta oikeuspsykiatristen käsitteiden yhteensovittaminen oikeudellisiin käsitteisiin osoitetaan tutkielmassa haastavaksi. Myös vaarallisuuden arvioiminen on kiistelty asia oikeuspsykiatrian alalla, eikä ammattikunnan piirissä vallitse yksimielisyyttä siitä, mitä vaarallisuuden arvioimisella tarkoitetaan. Vaarallisuuden arvioimisessa hyödynnetään nykyisin erilaisia työkaluja, jotka perustuvat tilastotietoon rikollisen käyttäytymisen riskitekijöistä. Työkaluihin liittyy kuitenkin ongelmia; merkittävimpänä se, että niiden ennustetarkkuus ei ole riittävä, jotta niitä voitaisiin hyödyntää rikosoikeuden kontekstissa. Tutkielmassa tutkittiin myös empiirisen aineiston perusteella vaarallisuuden käsitteen käytännön sisältöä. 97,3 % aineiston rikoksentekijöistä todettiin vaarallisiksi. Tämän tutkimustuloksen perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että rikoslainsäädäntö ei erottele kovin hyvin vaarallisia ei-vaarallisista rikoksentekijöistä. Keskeinen syy saattaa olla rangaistuksen tuomitsemisen edellytyksenä oleva syyttäjän vaatimus. Empiirisen aineiston perusteella vaarallisuuslausuntoa perustellaan usein aikaisemmalla väkivaltaisuudella, päihde- ja persoonallisuushäiriöillä sekä impulsiivisuudella. Lähes kaikilla aineiston tutkittavista todettiin persoonallisuus- ja päihdehäiriö. Tutkielmassa arvioidaan vaarallisuuslainsäädännön hyväksyttävyyttä Sakari Melanderin kriminalisointiteorian sisältämien kriminalisointiperiaatteiden kautta. Keskeisessä asemassa ovat perusoikeuksien rajoittamisperiaatteet. Useita ongelmia nousee esiin: vaarallisuuslainsäädäntö on ongelmallinen suhteessa kaikkiin kriminalisointiperiaatteisiin. Rikosoikeudellisen vastuun syntyminen ulotetaan siinä niin laajalle, että perinteiset rikosoikeuden vastuurakenteet vääristyvät. Lainsäädännöstä seuraavien preventiiviset hyödyt eivät riitä perustelemaan niitä perusoikeusrajoituksia ja muita ongel-mia, joita samalla seuraa. Kuitenkin preventiivinen eristäminen voi joissain tapauksissa olla perusteltua perustuslain 22 §:n perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuuden ja rikoslainsäädännön kokonaislegitiimiyden säilymisen vuoksi. Tällaiset tapaukset olisi kuitenkin rajattava erittäin tarkasti, mikä voi olla haastavaa.
 • Kemppinen, Tella (2023)
  Tutkielmassa syvennytään Suomen vaarallisia rikoksentekijöitä koskevaan rikosoikeudelliseen seuraamusjärjestelmään. Tutkielman tarkoituksena on selvittää nykyjärjestelmän toimivuutta ja järjestelmän tulevaisuuden suuntaa. Tutkielma painottuu nimenomaisesti vaarallisille rikoksentekijöille kohdennettuihin erityisseuraamuksiin. Suomessa on ollut käytössä muutamia erilaisia vaarallisille rikoksentekijöille kohdennettuja erityisseuraamuksia. Aiemmin käytössä olleet erityisseuraamukset eivät kuitenkaan ole osoittautuneet riittävän toimiviksi, ja seuraamuksissa on ollut muutoksia edellyttäneitä puutteita. Tällä hetkellä Suomessa on käytössä vuonna 2018 käyttöön otettu yhdistelmärangaistus, joka koostuu vankeudesta ja vuoden mittaisesta valvonta-ajasta. Yhdistelmärangaistuksella pyritään vaarallisiksi arvioitujen rikoksentekijöiden valvottuun vapauttamiseen ja siten myös vakavan uusintarikollisuuden ehkäisyyn. Tutkielman avulla pyritään selvittämään, onko yhdistelmärangaistus riittävän toimiva keino vakavan uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi. Tutkielman kirjoittamishetkellä yhdistelmärangaistukseen on tuomittu muutamia rikoksentekijöitä, mutta yksikään rangaistukseen tuomituista rikoksentekijöistä ei ole toistaiseksi suorittanut yhdistelmärangaistusta loppuun. Yhdistelmärangaistuksen tosiasiallisesta toimivuudesta tai yhdistelmärangaistukseen tuomittujen rikoksentekijöiden tosiasiallisesta uusintarikollisuudesta ei siten ole toistaiseksi saatavilla tietoa. Tosiasiallisten uusimistietojen puuttumisen vuoksi tutkielmassa keskitytään aiheen teoreettiseen tarkasteluun. Yhdistelmärangaistuksen teoreettisen toimivuuden ja mahdollisten ongelmakohtien selvittämisen jälkeen tutkielmassa tarkastellaan, minkälaista mallia Suomessa voitaisiin mahdollisesti harkita, jotta järjestelmä ehkäisisi vakavaa uusintarikollisuutta nykyistä tehokkaammin. Vaihtoehtoisten toimintatapojen selvittämiseksi tutkielmassa käydään läpi muissa Pohjoismaissa tehtyjä lainsäädäntöratkaisuja sekä tarkastellaan, voisiko Norjassa käytössä oleva malli soveltua Suomen rikosoikeudelliseen seuraamusjärjestelmään.
 • Vakkilainen, Hanni (2020)
  Tässä tutkielmassa selvitän, minkälaisia merkityksiä maahanmuutonvastainen, rasistinen diskurssi liittää sen alle joutuviin ihmisiin maahanmuuttovastaisen Facebook-ryhmän keskusteluissa sekä, minkälaista valtaa tämä sisältää. Lähtökohtana on, ettei Suomi ole irtonainen eurooppalaisen kolonialismin perinnöstä ja kehitystutkimuksella on rooli tämän purkamisessa. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että maahanmuuttovastaisuuteen liittyvä, rasistisesti motivoitunut kieli ei toimi vain syrjässä, vaan näkyy myös medioissa ja politiikan kentällä. Siksi on tärkeää tutkia, kuinka tämän diskurssin merkitysrakenteet muodostuvat ja operoivat. Tutkielman sekä teoreettisena että kontekstin viitekehyksenä toimii postkoloniaalinen teoria. Teorian moninaisen kirjon joukosta käytetään Sara Ahmedin postkoloniaalisen kohtaamisen teoriaa tutkielman teoreettisena työkaluna. Avainkäsitteinä ovat läheisyys ja sijainti, tunnistaminen ja tunteminen (knowing someone) sekä kuuluminen (belonging), jotka käsitteinä pyrkivät avaamaan postkoloniaalisuuden lokaaleja suhteita. Ahmedia seuraten tuntematon vieras täytyy tunnistaa, jotta hänet voidaan paikantaa, ja tunnistaminen edellyttää vieraan tuntemista sekä riittävää spatiaalisen tai diskursiivisen rajan ylittämistä paikaan kuuluvien ”meidän” läheisyyteen. Postkoloniaalisessa kohtaamisessa luodaan, sanoitetaan, tunnistetaan ja rajataan sekä kuuluvien – ”meidän” – että kuulumattomien vieraiden – ”niiden” – ryhmät. Tutkielman aineisto koostuu kahdesta kokonaisuudesta: loppuvuodesta 2017 kerätyt keskustelutaltioinnit sisältäen tekstin lisäksi emojit, gif-animaatiot, kuvat ja ryhmään jaetut sisällöt sekä kesän 2019 etnografisen aineistonkeruujakson kenttämuistiinpanot. Tutkielmassa käytetään kahden metodologian yhdistelmää, jossa foucault’lainen diskurssianalyysi ja nettietnografia täydentävät toisiaan. Keskusteluaineiston analysoinnissa pääpaino on ollut foucault’laisessa diskurssianalyysissä, mutta myöhempää sosiaalisiin käytäntöihin painottunutta etnografista tutkimusjaksoa on myös ohjannut diskursiivinen katse. Tutkimuseettisistä syistä aineiston ryhmästä käytetään tutkielmassa pseudonyymiä. Aineistossa rakentuu postkoloniaalisessa kohtaamisessa toisistaan erilliset ja erilaiset joukot ”me” ja ”ne”. Nimet nousevat suoraan ryhmän omasta kielenkäytöstä. Tekstin ”meidän” ja ”niiden” välistä suhdetta määrittää rasistinen, ulossulkeva diskurssi, joka ulottuu koskemaan jokaista tekstin tietojen ”niiden” joukkoon tunnistettua siirtolaista, maahanmuuttajaa, turvapaikanhakijaa tai iholtaan joukkoon tunnistettua ihmistä. Suhdetta määrittää neljä osittain päällekkäistä, toisiinsa kytkeytyvää ja toisistaan tukea saavaa diskursiivista tiedon osaa: suomalaisuuden tavoittamattomuus ja sisään päästämättömyys, resurssien ansaitsemattomuus tai ansainta työllä ja historiallisella kiinnittymisellä Suomeen, väkivallan ja rikollisen toiminnan vääjäämättömyys ominaisuutena ja tämä väkivaltaisuus uhkana suomalaisuudelle ja suomalaisille, sekä seksi reproduktiivisena tai väkivaltaisena uhkana tai vaarana aina jollekin (Suomelle) tai jollekulle (suomalaisille naisille). Diskurssin alla ”niiden” joukkoon tunnistettujen on mahdotonta välttää suhteessa kuvattujen tietojen leimaa. Diskurssi pyyhkii jokaisen ”niiden” oman yksilöyden yli peittäen sen omilla merkityksillään. Tutkielma kuvaa myös erilaisia tapoja, joilla diskurssin tietojärjestelmä suojautuu vastapuheelta sekä ylläpitää itseään. Kuvattu diskurssi tukeutuu ja yhdistyy myös valkoisuuden, kansallisuuden ja nationalismin, maskuliinisuuden ja patriarkaatin sekä uusliberalismin diskursseihin. Tutkielman metodologiayhdistelmän valinta on onnistunut, jotta päästiin aineiston diskursiivisten merkitysten ja vallan lisäksi arvioimaan diskurssin lausumien käyttöä ja toimintaa ryhmän sosiaalisissa käytännöissä. Kehitystutkimuksen kannalta tutkielma on osoittanut, että postkoloniaalisuus tarjoaa hyödyllisen kehyksen tarkastella Suomen kontekstia ja, ettei Suomi poikkeuksena asetu koloniaalisuuden jälkioireiden ulkopuolelle. Kuten todettu, tutkielmassa esitellyn diskurssin kieli näyttäytyy myös politiikan kentällä, joten diskurssin toiminnan ymmärtäminen on olennaista myös, kun halutaan arvioida, mitä esimerkiksi maahanmuuttoon tai kehitysyhteistyöhön liittyvässä politiikan keskustelussa todella sanotaan.
 • Pohjanoksa, Karolina (2017)
  Vaarallisiksi arvioidut rikoksentekijät ovat olleet erityiskohtelun kohteena Suomen rikosoikeudellisessa seuraamusjärjestelmässä jo lähes sadan vuoden ajan. Käsitys vaarallisista rikoksentekijöistä on vaihdellut ajan kanssa , samoin kuin heihin kohdistettavat rikosoikeudelliset seuraamukset. Tutkimukseni keskittyy uuteen ehdotettuun seuraamukseen vaarallisille rikoksentekijöille, yhdistelmärangaistukseen. Yhdistelmärangaistuksella nykyiset koko rangaistuksen suorittamiseen tuomitut rikoksentekijät tuomittaisiin suorittamaan rangaistus vankilassa “päivästä päivään”, jonka jälkeen he vapautuisivat vuoden mittaiseen valvontaan yhteiskunnassa. Yhdistelmärangaistus merkitsisi toteutuessaan paluuta rangaistukseen, jonka pituus ei määrity pelkästään tehdyn teon perusteella. Poikkeaminen Suomessa vallitsevasta tekorikosoikeuden periaattesta merkitsee mahdollisesti uutta kriminaalipolitiista suuntausta. Rikoksentekijän vaarallisuuden määrittäessä tuomitun rangaistuksen pituutta, on kiinnitettävä huomiota erityisesti rikoksentekijän oikeusturvaan sekä tällaisen rangaistuksen perusteltavuuteen. Työssäni käsittelen vaarallisiksi arvioiduille rikoksentekijöille tuomittavia seuraamuksia, niin sanottua ehkäisevää eristämistä, sekä sen taustalla vaikuttavia kriminaalipoliittisia muutoksia. Tuon esille myös kansainvälisen näkökulman ehkäisevästä eristämisestä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen ja Euroopan neuvoston suosituksen muodossa. Yhdistelmärangaistusta arvioidaan sen hyväksyttävyyden, tarpeellisuuden ja välttämättömyyden kannalta.
 • Niinivirta, Essi (2016)
  Tutkielmassa tarkastellaan naisten semanttisia rooleja. Aineistona on Naisasialiitto Unionin vaikutuksesta syntyneen, vuosina 1905–1949 julkaistun Naisten ääni -järjestölehden vaaleja edeltävät mielipidekirjoitukset. Tarkastelun kohteena on väärin toimiva nainen, joko miehiä äänestävä tai kokonaan äänestämättä jättävä. Aineistona on yhteensä kaksikymmentä mielipidekirjoitusta vuosilta 1907–1945. Vaaleja edeltävissä mielipidekirjoituksissa kuvataan edellisten vaalien tuloksia tai kerrotaan tulevien vaalien tärkeydestä. Äänestämisen tärkeyttä argumentoidaan spekuloiden mahdollisia seurauksia, jos naiset eivät äänestä tai äänestävät miehiä. Näistä naisista analyysin kohteeksi rajataan subjektina toimivat ihmistarkoitteiset naisiin viittaavat lekseemit. Väärin toimivien naisten subjekteja on aineistossa 158 kappaletta. Tutkielman metodina käytetään tekstianalyysia. Syntaktinen analyysi toimii taustametodina semanttisten roolien hahmottamisessa. Teoreettisena taustateoriana toimii diskurssianalyysi ja tutkielman teoreettisena päänäkökulmana semanttiset roolit sekä moniäänisyys. Moniäänisyyden näkökulmasta analysoidaan evaluoivia tekstin piirteitä, modaaliverbejä, jos-konjunktioita lauseen aloittajana sekä monikon 1. persoonan käyttöä. Tutkielmassa naisten semanttisiksi rooleiksi muodostuu kaksi ryhmää: aktiiviset naiset ja passiiviset naiset. Aktiivisten naisten ryhmän semanttisia rooleja ovat agentti ja aiheuttaja, ja passiivisten naisten rooleja kokija, kohde sekä hyötyjä. Aktiivisten naisten roolit muodostavat 79 prosenttia kaikista aineiston subjekteista. Agenttien ja aiheuttajien käytöllä kirjoittajat osoittavat naisten toimivan tietoisesti väärin omaa sukupuoltaan kohtaan. Aktiivisten naisten ryhmän suuruus osoittaa selvästi, että kirjoittajat pitävät naisten epätoivottua toimintaa naisten tietoisena ja aktiivisena valintana. Passiivisten naisten 21 prosentin osuus kuvaa naisia ulkopuolisina ja miehen ohjailussa olevina. Moniäänisyyttä rakentavien kielenpiirteiden avulla mielipidekirjoittajat argumentoivat oikean toiminnan puolesta. Evaluoivien kielen piirteiden kautta kirjoittajat nimeävät väärin toimivia naisia halveksuen ja pyrkivät korostamaan heidän toimiensa ajattelemattomuutta. Modaaliverbien kautta lukijoita puolestaan käsketään toimimaan oikealla tavalla sekä modaalisten verbiketjujen avulla ohjaillaan. Lauseen aloittava jos-konjunktio tuo lausekontekstiin spekulointia niistä ongelmista, joita naisten väärästä toiminnasta seuraa. Samassa yhteydessä esiintyy toisinaan väärä toiminta implisiittisenä rivien välissä. Monikon 1. persoonalla kirjoittajat puolestaan joko ryhmäyttävät itsensä kaikkiin naisiin korostaen negatiivisten seurauksien koskettavan myös heitä, tai korostavat kahden vastakkaisen naisryhmän muodostumista. Semanttiset roolit ja moniäänisyys muodostavat yhdessä kirjoittajien argumentin oikeasta ja väärästä naisesta.
 • Rasila, Tapio (2016)
  Tutkielman aiheena on kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa verrattain vähälle tutkimukselliselle huomiolle jäänyt rikosprosessioikeudellinen kysymys: syyttömän tuomitseminen. Syyttömän tuomitsemista on Suomessa perinteisesti kutsuttu oikeusmurhaksi. Oikeusmurhalla on tällöin tarkoitettu henkilölle annettua lainvoimaista syyksilukevaa tuomiota rikoksesta, jota hän ei ole tehnyt. Syyttömän tuomitsemista ei ole Suomessa aiemmin juurikaan tutkittu. Tutkielman tavoitteena on paikata tätä tutkimuksellista aukkoa kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa. Tähän on pyritty keräämällä tutkimuksen perustana oleva vääriä tuomiota koskeva aineisto sekä tuomalla ulkomaisen oikeusmurhatutkimuksen metodiikka ja tutkimustulokset kotimaiseen kontekstiin soveltuviltaan osin. Viitattu vääriä tuomioita koskeva aineisto on kerätty käymällä läpi korkeimman oikeuden rikosasian tuomionpurkuja koskevia ratkaisuja viimeisen 10 vuoden ajalta. Aineiston muodostavissa tapauksissa purkua on haettu menestyksekkäästi uusien, tuomitun syyttömyyttä tukevien, todisteiden perusteella, siis lähinnä oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 § 1 momentin 3 kohdan perusteella. Tällaisia tapauksia oli tarkastelujaksolla yhteensä kuusi. Nämä kuusi tapausta muodostavat tutkielman aineiston. Tutkielma rakentuu kolmen keskeisen tutkimuskysymyksen ympärille. Ensinäkin, onko Suomessa tuomittu syyttömiä vastaajia rikosoikeudenkäynnissä? Toiseksi, mitkä syyt ovat johtaneet syyttömien tuomitsemiseen aineiston muodostavissa tapauksissa? Tällöin pyritään siis jäljittämään kotimaisen rikosprosessin virhelähteitä, sellaisina kuin ne aineiston tapauksissa ilmenevät. Kolmantena kysymyksenä on, että minkälaisia takeita rikosprosessijärjestelmä tarjoaa syyttömälle vastaajalle näitä prosessin sokeita kohtia ja virhelähteitä vastaan? Kerätty aineisto muodostaa tällöin pohjan jatkoanalyysille, eli virhelähteiden paikantamiselle, jäsentelylle sekä oikeudelliselle arvioinnille. Tutkielma rakentuu kuuteen lukuun. Johdannossa käsitellään tutkimuksen taustan ja tavoitteiden lisäksi aineiston keräämiseen liittyviä yksityiskohtia sekä metodologiaa. Toinen luku muodostaa tutkielman niin kutsutun yleisen osan, jossa tutkimuksen aihealuetta lähestytään oikeusteoreettisemmasta näkökulmasta. Kyseisessä luvussa syyttömän tuomitsemiseen liittyvää problematiikkaa tarkastellaan rikosprosessin funktioita koskevan keskustelun näkökulmasta. Kolmannessa luvussa esitellään aineiston ensimmäisen tapaus. Luvussa fokukseen nousevat asiantuntijatietoon ja -todisteluun nivoutuvat oikeusturvaongelmat erityisesti hyväksikäyttörikosten käsittelyssä. Neljännessä luvussa tarkastellaan aineiston toisessa tapauksessa ilmenneitä silminnäkijätunnistamiseen, viranomaisten väärinkäytöksiin ja esitutkintaan liittyviä ongelmakohtia. Viidennessä luvussa käydään lyhyesti läpi aineiston kolme muuta tapausta. Kuudes ja viimeinen luku päättää tutkielman ja sisältää totuttuun tapaan loppukeskustelun- ja päätelmät. Tutkielmaa voi luonnehtia pääosittain empiiriseksi ja osittain lainopilliseksi. Tutkimusotteena on laadullinen tapaustutkimus: tarkoituksena on saada intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta kuvaamalla ja jäsentelemällä sen keskeiset faktat. Käytännössä aineiston tapauksiin kuuluvia yksityiskohtia käytetään esimerkkinä yhdestä tai useammasta vääriä tuomiota aiheuttavasta tekijästä, jolloin aineistoon pohjaava empiirinen tieto voidaan kytkeä tätä yksittäistä tekijää koskevaan laajempaan teoreettiseen viitekehykseen. Tämän jälkeen on mahdollista esittää myös oikeudellinen arvio tapaukseen liittyvistä seikoista.