Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Gastroenterologi"

Sort by: Order: Results:

 • Vitikainen, Krista (2017)
  Patients with inflammatory bowel disease (IBD) are at increased risk for developing symptomatic Clostridium difficile infection (CDI) with worse clinical outcomes, including mortality, as compared with the general population. IBD-patients are also more susceptible to have recurrences of CDI. At present, predisposing factors for CDI in IBD-patients are poorly established. To characterize IBD-related CDI, a retrospective cohort from HUS register was gathered. Patient characteristics were compared with two control groups: IBD-patients with CDI and CDI-patients. According to our results, there was no statistically significant difference in mortality rate between IBD- and CDI-patients in contrary to previous reports. We detected corticosteroid consumption in IBD patients with CDI to be greater than in patient with IBD alone. It could be considered as a risk factor for CDI. Clarifying risk factors for CDI could lead to better understanding of optimal treatment for CDI in IBD patients.
 • Lassila, Arne (2012)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Meilahden sairaalan endoskopiayksikössä vuonna 2010 tehtyjen paksusuolen tähystysten indikaatioita, löydöksiä, komplikaatioita, onnistumisastetta, tähystysten yhteydessä tehtyjä toimenpiteitä ja esilääkityksen käyttöä. Tutkimus tehtiin käymällä läpi kymmenen prosentin poiminta kaikista vuoden 2010 tähystyksistä sekä kaikki kyseisen vuoden anestesiassa tehdyt tähystystutkimukset. Tähystysten lausunnoista kerättiin tietoa edellä mainituista muuttujista. Tutkimuksessa keskeisimmiksi tähystysindikaatioiksi osoittautuivat tulehduksellisten suolistosairauksien ja leikatun syövän seuranta sekä adenoomapolyyppiseuranta. Erilaisten vatsaoireiden, kuten ripulin ja veriulosteen, osuus indikaationa oli pienempi. Esilääkityksen käyttö oli tutkimuksen mukaan varsin vähäistä, noin kahdessa kolmasosassa tähystyksistä ei käytetty mitään esilääkitystä. Yleisimpiä löydöksiä olivat tulehdukselliset suolistosairaudet, polyypit sekä normaalilöydökset. Kymmenen prosentin poiminnan tähystyksistä noin kolmeen prosenttiin liittyi jokin komplikaatio.
 • Kangaspunta, Mikael (2017)
  Anemia is the most common extraintestinal complication of inflammatory bowel disease and usual per oral iron treatment might not be sufficient enough. The main objective of our study was to determinate the effectiveness of intravenous iron treatment with ferric carboxymaltose. Our other objectives were to find out if there were any parameters that would predict a good response to the treatment and to chart out possible side-effects of the treatment. In our study we used data collected from medical records of IBD patients who were treated with ferric carboxymaltose in Meilahti Triangle hospital between 2014 and 2016. The collected data included laboratory test results and general patient information related to IBD. According to our study, intravenous iron treatment with ferric carboxymaltose is effective in patients with anemia and IBD and the side-effects that occured in our study were all in all quite rare and mild. The results of our study further strengthens the current knowledge of the effectiveness and safety of the treatment used in Meilahti Triangle hospital.
 • Anttonen, Katarina (2017)
  Helsingin kaupungin vakinaistaessa 2013 palvelusetelin yhdeksi palveluntuotannon muodoksi syntyi huoli sen mahdollisista eriarvoistavista vaikutuksista. Tässä tutkimuksessa vertasimme, onko kunnallisen ja palvelusetelillä tuotettujen paksusuolen tähystyksissä eli kolonoskopioissa laatueroja ja siten eriarvoistavia vaikutuksia hoidon suhteen. Tutkimusaineistona on Laakson väestöpohjan potilaat, joille tarjottiin vuonna 2014 palveluseteliä kolonoskopiaan. 146 potilasta valitsi palveluseteli-kolonoskopian ja 116 tähystyksen kunnallisella puolella. Kansainvälisiin suosituksiin perustuen otettiin laatuvertailussa huomioon paksusuolessa eteneminen ja sen tyhjentyminen, adenoomien ja polyyppien löytyminen ja niiden asianmukainen poisto, seurantasuositusten oikeellisuus ja suonensisäisen kipulääkkeiden käyttö. Kategorisia muuttujia analysoimme khiin neliöjuuri –testillä ja jatkuvia Mann Whitney U-testillä. Tilastollisesti merkitsevää eroa ei havaittu ryhmien välillä lukuun ottamatta suonensisäistä kipulääkitystä, jota annettiin palveluseteli-kolonoskopioissa vähemmän. Potilaiden subjektiivista arviota kivun hoidosta ei ole, mutta ryhmien välisen suuren eron vuoksi ei voida poissulkea heikompaa palvelun laatua yksityisellä sektorilla. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että palvelusetelillä voi olla eriarvoistavia vaikutuksia palvelun laadun suhteen, joten jatkossa laadun seuranta on tärkeää tasa-arvoisen hoidon takaamiseksi.
 • Bekhtari, Amina (2016)
  Hepatitis C affects about 160 million individuals worldwide. Chronic HCV infection can lead to various degrees of liver diseases varying from minimal histologic changes to extensive fibrosis and cirrhosis as well as hepatocellular carcinoma. A sustained virologic response (SVR) is the primary goal of HCV treatment as it is associated with decreased risk of morbidity and mortality. The study aimed to assess results of response guided therapy with pegylated interferon α (PegINFα) and ribavirin in HCV infected patients in different genotypes. Overall 611 patients (80%) achieved SVR and 151 patients (20%) did not. We observed the highest SVR rates in genotype 2 and 3 patients although treatment results were quite high in other genotypes as well. In genotypes 2 and 3 the results are excellent with PegINFα + ribavirin, but new drugs are needed in genotype 1, especially in genotype 1b. Based on the treatment response and the low cost, PegINFα + ribavirin combination therapy should still be considered as a cost-effective treatment option for these genotypes.
 • Aarni, Anna (2017)
  Tutkielmassa selvitettiin Meilahden sairaalassa gastroenterologian osastolla vuosina 2013-2014 hoidettujen potilaiden hoitomenetelmät ja –tulokset. Lisäksi vertailtiin siklosporiinin ja infliksimabin käyttöä potilaiden hoidossa ja tarkasteltiin, kuinka monelle potilaalle jouduttiin tekemään kolektomia. Potilaita seurattiin vuosi sairaalahoidon jälkeen ja leikkaushoidon osalta 31.5.2016 asti. Osastolla hoidettiin kahden vuoden aikana 63 potilasta, joilla oli yhteensä 82 osastojaksoa. 12 potilaalla oli seurannan aikana useampi osastojakso. Suurimmalla osalla osastojaksoista potilaat saivat lääkityksenä suonensisäistä kortikosterodia (67%). Siklosporiinia annettiin 21% ja infliksimabia 13% osastojaksoista. 23% ei saanut suonensisäistä sterodia, siklosporiinia tai infliksimabia osastojaksolla. Siklosporiinille ja infliksimabille saatiin vaste suurin piirtein yhtä monella potilaalla ja relapsin sai suurin piirtein yhtä moni potilas. Siklosporiini ja infliksimabi vaikuttivat tässä tutkielmassa yhtä tehokkailta, mutta lääkkeitä ei voi suoraan vertailla, koska lääkkeitä annettiin erilaisille potilasryhmille. Siklosporiinia saaneista potilaista jopa 44% sai myöhemmin seurannan aikana infliksimabia. Kolektomia tehtiin 19% osastohoidossa olleista potilaista. Kolektomioista 8% tehtiin samalla osastojaksolla. Luku on kirjallisuuteen verrattuna matala. Suurelle osalle potilaista (92%) oli ennen kolektomiaa kokeiltu siklosporiinia, infliksimabia tai muuta biologista lääkettä ja puolet kolektomiaan päätyneista potilaista oli sairaalahoidossa seurannan aikana useammin kuin kerran.
 • Salo, Santeri (2017)
  Ultraääniendoskooppiohjattua celiaca-neurolyysiä on tehty Meilahden sairaalassa vuodesta 2008 mm. haimasyövästä kärsivien potilaiden kivunlievitykseen. Menetelmän tehokkuudesta on olemassa kansainvälistä kirjallisuutta, mutta HYKS:ssä tehtyjen neurolyysien tehokkuutta ei ole toistaiseksi tutkittu. Tutkimuksessani kävin läpi kaikki HYKS:ssä tehdyt celiaca-neurolyysit. Selvitin retrospektiivisesti potilastekstien avulla esi- ja toimenpidetietojen lisäksi potilaiden kipu- ja opoidilääketilanteen ennen toimenpidettä sekä kaksi viikkoa ja kuukausi toimenpiteen jälkeen. Celiaca-neurolyysin avulla vähintään osittaisen kivunlievityksen koki 69 % potilaista, mikä on samansuuntainen tulos kuin muualla tehdyissä tutkimuksissa. Kivunlievitysvasteen saaneista potilaista vain 15 % oli joutunut nostamaan opioidilääkitystään kuukauden seurannassa. Opioidilääkityksen suhteen eräänlaisina verrokkeina käytettiin potilaita, jotka eivät saaneet toimenpiteestä kipuvastetta, ja potilaita, joiden toimenpidettä ei voitu viedä loppuun asti. Vastaavat opioidilääkitystä nostaneiden osuudet näissä ryhmissä olivat 92 % ja 75 %. Celiaca-neurolyysiä voidaan pitää tehokkaana hoitona mm. haimasyöpäpotilaiden kivunlievitykseen. Kivunlievitys ja opioidilääkityksen tarpeen väheneminen ovat merkittäviä vasteita potilaan elämänlaadun kannalta. Yhtenä löydöksenä mainittakoon myös potilasta hoitavien lääkäreiden vähäinen standardoitujen kipumittareiden käyttö potilaan kiputilannetta määritettäessä.
 • Valasuo, Vera (2018)
  Portahypertension aiheuttamat ruokatorven laskimolaajentumat eli esofagusvariksit ovat merkittävä vuotoriski ja näihin liittyy suuri kuolleisuus (1). Esofagusvariksvuoto on yleisin kuolemaan johtava maksakirroosin komplikaatio (2). Noin 50%:lle kirroosi potilaista kehittyy esofagusvarikset, vastaavasti vuoto tapahtuu 30-50%:lle portahypertensiopotilaista (3). Vuosittain 5-15 % potilaista saa variksvuodon. Vuodoista noin 40% loppuu spontaanisti, silti kuolleisuus vuotoon on yli 20% 6 viikon sisällä (2). Ensimmäisen vuodon jälkeinen kuolleisuus on jopa 50%, uusintavuotojen jälkeinen kuolleisuus on 30% (4). Portahypertension etiologia on useimmin maksakirroosi, jonka etiologia on vaihteleva (5). Tutkielmassa tarkasteltiin potilaita, jotka olivat käyneet gastroskopiassa vuosina 2010 – 2013 Meilahden sairaalan endoskopiayksikössä. Potilaiden portahypertension etiologiaa, hoitoa, vuotojen määrää ja kuolleisuutta tutkittiin. Tavoitteena oli määrittää hoitojen vaikuttavuutta uusintavuotojen ja eliniän ennusteeseen. Useimmin käynnin syynä oli akuutti elintoimintojen häiriö ja näistä yleisin syy oli akuutti vuoto-oire, joko verioksennus tai melenointi. Potilaille tehtiin gastroskopia, jossa yleisin toimenpide oli variksien kumilenkkiligaatio. Hoidon tukena portahypertension laskuun ja vuotojen estoon aloitettiin beetasalpaaja lääkitys 55%:lle potilaista. Uusintavuodoista 21.3% tapahtui 2 viikon sisällä toimenpiteestä. Akuutisti vuotaneista potilaita oli 65 ja heistä lähes 30% sai uusintavuodon 2 viikon sisällä. Alle 6 viikon sisällä uusintavuotoja tapahtui noin 18%:lla. Heistä lähes 70%:lla oli alkoholimaksakirroosi, myös jatkuva alkoholin käyttö korreloi vahvasti aikaiselle uusintavuodolle. Suurin osa kuoli 5 vuoden seurannan aikana. Yleisin kuolinsyy oli maksan vajaatoiminta. (197 sanaa)