Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Farmaceutisk teknologi "

Sort by: Order: Results:

  • Kainulainen, Saila (2020)
    The solubility of a poorly water-soluble drug can be improved by converting the crystalline drug into an amorphous form. However, the amorphous form is metastable due to the higher energy state and recrystallization may occur during storage and dissolution. The amorphous form can be stabilized by forming an amorphous solid dispersion (ASD), where the drug molecules are dispersed to the solid medium, e.g. hydrophilic polymer. One preparation method for amorphous solid dispersions is spray drying, where a solution containing a drug and polymer is converted into small droplets in a drying chamber, in which the solvent evaporates in a hot gas stream and solid particles are formed. The aim of this study was to investigate whether an ASD of a poorly water-soluble drug can be prepared by spray drying using 20:80 (V/V) ethanol-water mixture as a solvent in a feed solution. Indomethacin (γ-polymorph) was used as a model drug and polyvinylpyrrolidone vinyl acetate (PVPVA) as a polymer. The aim was to find a suitable formulation where the drug is in the amorphous form after spray drying and remains in the amorphous form during storage. The ratios of the drug to polymer in the spray-dried formulations were 1:4, 1:6, 1:8, 1:10, 1:12 and 1:16. The study also examined whether a change in one process parameter, pump feed rate, affects the amorphous nature and stability of the resulting spray-dried solid dispersions. Two different pump feed rates, a higher 30% and a lower 15%, were used in the study. X-ray powder diffraction (XRPD) was used to characterize the solid-state of the spray-dried formulations. XRPD measurements were performed immediately after spray drying and on selected time points during storage. Formulations 1:10 at 30% feed rate, 1:12 at both feed rates and 1:16 at 30% feed rate were amorphous after spray drying. In 1:12 (30%) and 1:16 (30%) formulations indomethacin remained in amorphous form over the study periods (22 and 56 days, respectively). In other formulations, indomethacin was found to be in crystalline α-form immediately after spray drying or recrystallization to the α-form occurred during storage. The interaction between indomethacin and PVPVA was studied by surface plasmon resonance spectroscopy (SPR). The aim of the SPR measurements was to understand the interaction between these substances in the feed solution used in spray drying. PVPVA solutions of various concentrations (1%, 0.5%, 0.1% and 0.01%) were injected to the surface of the gold sensor coated with crystalline γ-indomethacin, and the changes in the SPR signal responses were monitored during the interaction. The same measurements were also performed on a pure gold sensor without indomethacin. An interaction between indomethacin and PVPVA can be observed, and based on the measurements, a polymer layer with a thickness of about 1 nm was formed on the surface of the indomethacin sensor regardless of the concentration of the polymer solution. Thus, even a small amount of polymer in solution is sufficient to cover the indomethacin crystals. This may also occur in the feed solution during spray drying, but further studies with SPR are still needed, especially with amorphous indomethacin. This study showed that an ASD of indomethacin and PVPVA can be successfully prepared by spray drying using an aqueous feed solution. Spray-dried 1:12 and 1:16 formulations at a higher pump feed rate were found to be stable enough for further studies. If the spray-dried material is further formulated into a pharmaceutical product, indomethacin must remain in amorphous form throughout the shelf-life of the product to maintain the improved solubility.
  • Holopainen, Emmi (2021)
    Lääkkeen elinkaaren aikana on useita toimijoita, ja matka lääkkeen valmistuksesta käyttöön Suomessa on kirjallisuuden perusteella pitkä ja monimutkainen. Lisäksi lääkevalmisteita on lukuisia erilaisia. Vaikka lääkepakkausten materiaalit ja materiaalivaatimukset tunnetaan suhteellisen hyvin esimerkiksi lääkkeiden myyntilupien tuomien vaatimusten takia, on kvantitatiivista tietoa eri materiaalivirroista lääkepakkausten elinkaaren aikana vain vähän tietoa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kuinka paljon ja millaista pakkausmateriaalia lääkevalmisteen elinkaaren aikana syntyy, ja miten ympäristöasiat on huomioitu lääkepakkausten elinkaaren aikaisissa materiaalivirroissa. Lisäksi pyrittiin löytämään ehdotuksia materiaalivirtojen kehittämiseksi sekä selvittämään, miten kuluttajaa tulisi ohjeistaa lääkepakkausten kierrätyksestä. Tutkimusmenetelmäksi valittiin teemahaastattelu. Toukokuun ja joulukuun välisenä aikana vuonna 2020 aineistoksi muodostui viisi puolistrukturoitua teemahaastattelua ja kaksi kirjallista vastausta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimustulosten perusteella lääkevalmisteiden elinkaaren aikana syntyviä materiaalivirtoja ei tunneta vielä kunnolla. Tutkimuksessa korostui apteekin rooli lääkkeitä jakavana toimijana sekä lääkejätteen kerääjänä. Tukkuliiketoiminnan havaittiin keskittyneen kahdelle suurelle toimijalle Suomessa. Esteinä materiaalivirtojen kehittämiselle nähtiin kankeat myyntilupakäytännöt, jotka tekevät varsinkin pitkään markkinoilla olleiden lääkevalmisteiden pakkausmateriaalimuutokset hankaliksi. Myyntilupaprosessi koettiin kalliiksi, mikä estää esimerkiksi vain sairaala-apteekkeihin tarkoitettujen pakkausten tarjoamisen markkinoille. Muita haasteita olivat esimerkiksi ympäristönäkökulman ja potilasturvallisuuden väliset ristiriidat. Lääkkeiden myyntilupa ei vaadi ohjeistamaan kuluttajaa pakkausmateriaalien kierrätyksessä. Tutkimuksen mukaan lääketeollisuudessa on mietitty, voisiko pakkauksen kierrätyksen mainita pakkausselosteessa ilman myyntilupaprosessin läpikäyntiä. Tulisi kuitenkin tutkia, olisiko merkinnällä vaikutusta lääkepakkausten kierrätykseen. Toinen huomio lääkepakkausten kierrättämisessä on se, ovatko esimerkiksi primääripakkaukset turvallisia kierrätyksen kannalta. Jatkotutkimusta tarvitaan lisää. Tämä Pro gradu on tehty SUDDEN-hankkeen viitekehyksessä, yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. SUDDEN-hanke pyrkii löytämään ratkaisuja lääkkeiden elinkaaren aikana syntyvien ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja edistämään kestävää lääketeollisuutta.
  • Espo, Erika (2021)
    Nowadays, targetability studies usually require sample modifications and quite often, examination requires the use of directed light in harmful wavelengths. The surface plasmon resonance (SPR) technique does not need either of those actions. With SPR technology, the targetability of biomolecules can be studied in real-time and without any additional labels. The SPR response is received by measuring the change in surface plasmon resonance conditions due to refractive index changes caused by material interactions in the vicinity of a metal sensor surface. In the present study, the targetability of neonatal Fc receptor (FcRn) was studied by SPR. FcRn-mediated targetability studies were performed against protein A and human colorectal adenocarcinoma (Caco-2) immobilized on SPR sensors. The aim of the study was to confirm the FcRn targetability with bare Fc-fragment and Fc-fragment modified nanoparticles (NPs) designed for oral drug delivery. The NPs consisted of a core porous silicon (PSi) particle, entrapped into a lignin capsule, and finally functionalized with the FcRn-targeting ligand. Results confirmed the binding efficacy of bare Fc-fragment with protein A at pH 6.5, which was the critical pH value for preserving the lignin capsule around the PSi NPs. The cell-based SPR response was significantly higher for FcRn-targeted NPs when compared with non-functionalized NPs. According to these results, FcRn-mediated transcytosis emerges with great potential for oral drug delivery via Fc-functionalized NPs.