Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Venäjän kieli ja kirjallisuus"

Sort by: Order: Results:

 • Sankelo, Juhanna (2021)
  Tämä leksikaalisen semantiikan alaan kuuluva kielitypologinen tutkimus tarkastelee eteläsudanilaisten surmilaisten kielten nilosaharalaisiin kieliin kuuluvan Etelä-Sudanissa puhuttavan murlen kielen (ISO 639-3: mur) vedessä liikkumista kuvaavia verbejä. Tutkimuksessa verrataan murlen ilmaisutapoja systemaattisesti venäjän kieleen ja selvitetään, kuinka murlen verbit sijoittuvat leksikaalis-semanttiselle kartalle tarkasteltaessa neljää eri tapaa liikkua vedessä (uiminen, kelluminen, purjehtiminen ja ajelehtiminen). Tutkimusaineiston temaattinen analyysi ja järjestely tukeutuu laadullisen tutkimuksen puolistrukturoituun haastatteluun 15 esimerkkilauseen pohjalta. Materiaalin keräämiseen ja tulkitsemiseen sovelletaan alkuperäiskansatutkimuksen lähestymistapaa, jolla pyritään saavuttamaan mahdollisimman relevantti aineisto ja varmistamaan murlen puhujien osallistuminen heidän kieltään koskevaan tutkimukseen. Tutkielman aineisto käsittää 38 murlenkielistä esimerkkilausetta, joista 22 kerättiin murlea äidinkielenään puhuvan vertaistutkijan avustuksella Etelä-Sudanissa 6.11.–5.12.2020. Lisäksi 16 esimerkkiä sisältää katkelmia murle-heimon kertomuksista ja murlen kielelle käännetyistä teksteistä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojaa Moskovan leksikaalis-semanttisen ryhmän vuonna 2007 koordinoimaan laajempaan kielitypologiseen tutkimukseen vedessä liikkumiseen liittyvistä verbeistä yli 40 kielessä (https://linghub.ru/aquamotion/). Murlen kielestä kerätyt esimerkit laajentavat tutkimusta kahlaamista ja uppoamista kuvaaviin tilanteisiin. Tutkimustulokset osoittavat, että murlen kieli voidaan vedessä liikkumista kuvaavien verbien leksikaalis-semanttisten piirteiden tarkastelun perusteella sijoittaa vuoden 2007 tutkimuksessa esitetyllä kolmiportaisella asteikolla (rikas, keskinkertainen, köyhä) keskiryhmään. Murlen kielessä tavataan kuitenkin myös ns. köyhille kielille tyypillisiä piirteitä, esimerkiksi yleisten liikeverbien (tulla, mennä, työntää, saapua) käyttöä erityisverbien sijaan. Näiden tulosten valossa kielten jaottelu kolmeen ryhmään vaikuttaa riittämättömältä. Analyysi osoitti, että paitsi verbeillä myös lauseen syntaktisilla seikoilla, kuten sanajärjestyksellä, verbien aikamuodolla ja transitiivisuudella, kerrontaa tukevilla konjunktioilla ja kulttuurisidonnaisten sanojen käytöllä on tärkeä rooli semanttisten merkitysvivahteiden erottamisessa. Tutkimuksessa havaittiin yhtäläisyyksiä murlen kielen ja pohjoiskaukasialaisten abhaasin ja agulin kielten ja uralilaisen nganasanin kielen ilmaisutavoissa. Tutkielma tarjoaa tietoa vähän tutkitun afrikkalaisen kielen piirteistä 1980- ja 90-luvulla syntyneiden murle-heimon Laŋo-ikäryhmän miesten puheessa. Työ havainnollistaa joitakin eroavaisuuksia leksikon ja transitiiviverbien käytössä varhaisten antropologien ja lähetystyöntekijöiden keräämän lingvistisen aineiston ja tämän tutkimuksen välillä. Tutkimus valottaa pääasiassa karjanhoidosta toimeentulonsa saavan heimon sosioekonomisia ja ekologisia haasteita, joiden ratkaisemista viime vuosina paikallisten sääolosuhteiden aiheuttamat muutokset rankkasateineen ja tulvineen ovat vaikeuttaneet. Tutkielman otsikon ilmaisu een looci tawan (’tulvat peittävät maan’) osoittaa, kuinka tilannetta kuvataan Piborissa. Tutkielma soveltuu kielentutkimuksesta ja kulttuurienvälisestä viestinnästä kiinnostuneelle venäjänkieliselle lukijalle sekä kenelle tahansa, joka hyödyntää alkuperäiskansatutkimuksen metodeja lingvistiseen ja etnografiseen tutkimukseen.
 • Tahvanainen, Mariia (2022)
  Tutkielmassa käsitellään venäläisen rap-artisti Oxxxymironin eli Miron Fjodorovin konseptialbumia Gorgorod vuodelta 2015. Albumi on Oxxxymironin toinen studioalbumi. Tutkielmassa analysoidaan rap-lyriikoita konseptuaalisuuden ja intertekstuaalisuuden näkökulmista tekstianalyysin keinoin. Aiemmin teosta on tutkittu yksittäisissä artikkeleissa, mutta tämä tutkimus tarjoaa laajemman analyysin konseptialbumin sisäisistä sekä ulkoisista viittaussuhteista. Oxxxymironin omalaatuinen tyyli kirjoittaa tekstejä ja sisällyttää niihin intertekstuaalisia viittauksia sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä tekee konseptialbumin tutkimuksesta erityisen mielenkiintoisen, sillä Oxxxymiron on itsekin tunnettu yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä kirjallisuudentutkijana. Oxxxymiron on tunnettu jopa taiteellisista rap-lyriikoistaan ja hänen tuotantoaan voidaan kutsua taiteelliseksi rapiksi. Tutkielma vastaa kysymyksiin siitä, miten runolliset piirteet, intertekstuaaliset viittaukset ja albumin kappaleet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden eli konseptialbumin, sekä miten tekstin sisäiset viittaussuhteet rakentavat yhtenäistä tarinaa. Albumin yhtenäisyyttä tutkin esimerkiksi Pekka Tammen kysymysten pohjalta sekä tekstiä tekstissä Juri Lotmanin teoriaan nojaten. Rap-lyriikoiden runollisia piirteitä analysoin Auli Viikarin runousopin pohjalta. Keskeisenä aineistona on kaikki Gorgorod-albumin laululyriikat, joita tutkitaan tutkimuskirjallisuuden avulla. Erityisesti tutkielmassa keskitytään raamatullisiin, mytologisiin ja historiallisiin viittauksiin, mutta myös muihin, kuten kirjallisuuteen ja populaarikulttuuriin liittyviin viittauksiin. Tutkielman tuloksista tulee ilmi, miten Oxxxymironin käyttämät intertekstuaaliset viittaukset luovat niin albumin sisällä kuin sen ulkopuolellekin laajoja viittausten verkostoja. Lukuisat vertaukset kehittävät yhteyksiä niin historiaan kuin tunnettuihin kertomuksiin, ja Gorgorodin tapauksessa voidaankin puhua laajasta hypertekstistä. Viittaussuhteet muodostavat albumilla monia eri kerronnan tasoja monessa eri aikatasossa, mikä lisää albumin juoneen ikään kuin monia pienempiä kertomuksia. Myös runolliset piirteet ja troopit osaltaan rakentavat albumin yhtenäisyyttä. Tutkielman tulokset tarjoavat laajemman katsauksen yhden Venäjän suosituimman rap-artistin Gorgorod-albumiin käsitellen albumin lukuisia intertekstuaalisia viittauksia sekä kieltä nimenomaan yhtenäisen kokonaisuuden muodostumisen näkökulmasta. Näin ollen tutkielma tarjoaa tarkemman analyysin venäläiseen rap-lyriikkaan.
 • Valkola, Carolina (2024)
  Tutkielmassa tarkastellaan Leningradin underground-piireissä 1970-luvun lopulla ilmestynyttä almanakkaa «Ženščina i Rossija» sekä tämän luonutta samannimistä, alkujaan neljän naisen muodostamaa liikettä, joka toiminnallaan taisteli paitsi naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon, myös laajemmin ihmisoikeuksien puolesta. Almanakka on ensimmäinen Neuvostoliitossa ilmestynyt itsenäinen naisille suunnattu julkaisu, ja se käsittelee neuvostoyhteiskunnassa vallinnutta epätasa-arvoa monitasoisesti. Sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta almanakka vaikuttaa kuitenkin osittain ristiriitaiselta. Tutkielman tavoitteena onkin yrittää selvittää, mistä «Ženščina i Rossija» -liikkeessä ja almanakassa todella oli kyse. Tarkoituksena on myös analysoida julkaisun sisältämiä eri puolia, mitä aiemmassa tutkimuksessa ei ole huomioitu. Varsinaisena tutkimuskohteena toimii almanakan ensimmäinen ja ainoa julkaistu numero. Työn tavoitteiden saavuttamiseksi tutkielmassa laaditaan julkaisun biografia eli selvitetään almanakan synty, sisältö ja vastaanotto. Aihetta käsitellään syventymällä «Ženščina i Rossija» -liikkeeseen ja sen kehitykseen eniten vaikuttaneiden jäsenten Tat’jana Mamonovan ja Tat’jana Goričevan taustoihin sekä ajan kulttuurihistorialliseen kontekstiin eli Leningradin epäviralliseen kulttuuriin. Merkittävimpiä almanakan syntyyn ja sisältöön vaikuttaneita tekijöitä olivat toisinajattelu sekä siinä kukoistaneet vapaa luovuus ja elinvoimainen samizdat-kulttuuri. Julkaisun aatteelliseen pohjaan vaikutti suuresti myös uskonnonfilosofisten piirien hengellisyyden etsintä. Liikkeen hajoamiseen ja toiminnan päättymiseen puolestaan vaikuttivat erityisesti viranomaisten painostus sekä ryhmän sisäinen heterogeenisyys ja strukturoimattomuus. Tutkielmassa toteutetun lähiluvun perusteella voidaan todeta, että «Ženščina i Rossija» -almanakka on aikansa ja kulttuurinsa tuote. Se on vapaa kokoelma tekstejä, joissa on havaittavissa julkaisun monet, eri ajattelumaailmoista saamat vaikutteet. Almanakkaa määrittää erityisesti Goričevan läntiseen filosofiaan ja kristinuskoon perustuva uskonnonfilosofia, mutta toisaalta Mamonovan saamat vaikutteet länsimaisesta feminismistä. Myös almanakan kritiikki on osin poliittista ja osin uskonnollista, eikä julkaisun aatteellista sisältöä voi siten yksiselitteisesti määritellä. Almanakka on moniääninen, pirstaleinen ja paradoksaalinen. Samanaikaisesti se kuitenkin kuvastaa neuvostonaisten kollektiivista epätasa-arvon kokemusta ja taistelee yhteisen asian puolesta. Julkaisusta välittyy pettymys patriarkaalista yhteiskuntaa kohtaan sekä ajatus siitä, että naisten elämää ja luovuutta rajoittamalla Neuvostoliitossa on päädytty umpikujaan. Almanakan mukaan nainen on avain yhteiskunnan kehitykseen, mutta samalla naisten vapautuminen on täysin riippuvaista heidän omasta, sisäisestä muutoksestaan.
 • Mäkinen, Salla-Maija (2023)
  В этой дипломной работе рассматривается использование русского языка как лингва франка, общего языка, среди водителей автобусов в столичном регионе Финляндии. Основная цель работы – выяснить, с кем и в каких ситуациях водители автобусов ис-пользуют русский язык. Кроме этого, работа рассматривает языковую политику, каса-ющуюся водителей автобусов и ее трудности, многоязычие и его присутствие и в ав-тобусной сфере, и в столичном регионе Финляндии. В работе упомянута актуальная ситуация в мире, указывающая на войну на территории Украины, выясняется отноше-ние водителей автобусов к русскому языку и использование русского языка на обще-ственном транспорте в то время, когда украинцы, бежавшие из Украины, могли бес-платно ездить на транспорте, показывая украинский паспорт. Теоретическая часть работы призвана ознакомить читателя с терминологией и представить исследования, связанные с темой: дать определение и очертить область исследования лингва фран-ка, показать историю распространения русского языка и его использование в разных странах сегодня, раскрыть многоязычную трудовую жизнь и ее трудности. Для работы были проведены опросы и беседы, в которых проинтервьюировали десять водителей автобусов, владеющих русским как родным или иностранным языком, и трех работников транспортной сферы. Так было сделано, чтобы понять языковую си-туацию в автобусной сфере с разных точек зрения. Анализ интервью в основном со-средоточивается на использовании русского языка на работе среди водителей, на чертах речи водителей автобусов, на профессиональных заимствованиях из финского языка, встречающихся в русской речи водителей, а также на языковой политике. На основании полученных результатов можно сказать, что русский язык действительно является лингва франка среди водителей автобусов и используется в целях общения в автобусной области между водителями и пассажирами городского транспорта.
 • Leppänen, Pinja (2022)
  Tutkielmassa tarkastellaan suomen kielen essiiviä ja sen venäjänkielisiä vastineita teksteissä. Tavoitteena on luokitella essiivin venäjänkieliset vastineet ja vertailla näiden merkityksiä ja käyttöä tutkimuskirjallisuuden sekä venäjää äidinkielenä tai kotikielenä puhuville suunnatun empiirisen kyselytutkimuksen pohjalta. Tutkielman avulla pyritään selkeyttämään essiivin kääntämistä koskevia kysymyksiä, mistä voi tulevaisuudessa olla hyötyä esimerkiksi kielenopetuksessa. Essiivi on hyvin monikäyttöinen sijamuoto, joka esiintyy erilaisissa konstruktioissa ja saa näissä erilaisia merkityksiä. Venäjän kielestä ei löydy essiiville yhtä absoluuttista vastinetta, ja tämän vuoksi sen kääntäminen on esimerkiksi opiskelijoille monesti hankalaa. Tutkielmassa essiiviä ja sen käyttöä tarkastellaan rakenteiden näkökulmasta. Näin ollen essiivin merkityksiä ja sen venäjänkielisiä vastineita ei tarkastella irrallisina yksikköinä, vaan osana erilaisia syntaktisia rakenteita. Rajaan tutkielmani lähinnä essiivisijaisten predikatiiviadverbiaalien vastineiden käsittelyyn, mutta luon silti yleiskatsauksen myös essiivin leksikaalistuneisiin merkityksiin. Tutkimuskirjallisuuden avulla esittelen essiivin erilaisia käyttöyhteyksiä ja merkityksiä, määrittelen tutkielman kannalta keskeiset käsitteet, teen alustavaa luokittelua essiivin venäjänkielisistä vastineista ja luon katsauksen essiivin kuvaukseen venäjänkielisissä suomen kieliopeissa. Havainnollistan essiivin ja sen vastineiden käyttöä tutkimuskirjallisuudesta, sanakirjoista ja rinnakkaiskorpuksista sekä kyselyn vastauksista poimittujen esimerkkien avulla. Tärkeimpänä lähdekirjallisuutena toimivat Ahti Nikunlassin artikkeli Об эквивалентах финского эссива в русском языке (1998) sekä suomen ja venäjän kielioppia sekä syntaksia käsittelevät teokset, kuten Iso Suomen kieliopin verkkoversio (VISK 2008) ja Russkaja grammatika II Синтаксис (АГ-80). Alustavan analyysin ja luokittelun pohjalta tehty kyselytutkimus toteutettiin Google Forms -alustalla ja kyselyyn vastasi yhteensä 153 venäjää äidinkielenä tai kotikielenä puhuvaa henkilöä. Kysely sisälsi monivalintatehtävän, avoimia käännöslauseita, aukkotäydennystä sekä lauseiden arviointitehtävän. Tavoitteena oli testata essiivin oletettuja käännösvastineita mahdollisimman monipuolisesti. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että suomen essiivi voidaan kääntää ainakin 17 eri tavalla riippuen siitä, millaisen syntaktisen rakenteen osana essiivi esiintyy ja millainen on essiivin syntaktinen ja semanttinen suhde rakenteen muihin osiin sekä ympäröivään kontekstiin ylipäänsä. Tutkimus osoittaa myös, että suomen essiivin ja venäjän instrumentaalin välinen semanttinen yhteneväisyys vaikeuttaa usein oikean vastineen löytämistä. Tutkimuksen perusteella voidaan myös todeta, että joissakin käyttöyhteyksissä essiivillä voi olla useampia samanmerkityksisiä tai hieman tyyliltään eroavia vastineita venäjän kielessä.
 • Oravainen, Monica (2022)
  В данной работе рассматривается кинокартина Сергея Александровича Соловьева «Сто дней после детства», созданная в 1975 году и относящаяся к условно очерченному периоду кинематографа застоя. Данный период был отмечен довольно пестрым разнообразным кинорепертуаром, а также особым интересом со стороны режиссеров к экранизациям литературных классических произведений. Данный факт отчасти обусловливает и насыщенность в рассматриваемой кинокартине художественными цитатами, аллюзиями и прочими отсылками к классическому мировому искусству. Главной задачей данного исследования является выявление функций наличествующих в киноматериале других текстов – главным образом, упомянутых выше художественных цитаций, обеспечивающих приращение смысла основного кинотекста. В качестве методологической основы в работе применены социально-исторический подход, являющийся традиционным в области искусствоведения, а также инструментарий герменевтического подхода и основные принципы теории интертекстуальности. В данной связи автор работы адресуется прежде всего к школе Кирилла Тарановского и его теории подтекста. В ходе исследования выявлены основные задачи и функции используемых художественных цитат, аллюзий и иных обращений к мировому искусству, заключающиеся главным образом, во-первых, в конструировании особого культурно насыщенного пространства, внутри которого происходит развертывание личностного развития персонажа. Во-вторых, искусство выполняет функции выразителя и озвучивателя внутреннего мира главного героя, оставляя наиболее значимые слова за классическими произведениями, а не за прямой речью персонажа. И в-третьих, с помощью художественного контекста создается сам образ главного героя – образ подростка, относящегося к конкретному историческому периоду.
 • Mäkinen, Marie (2022)
  Maisterintutkielmani tarkoituksena on selvittää, minkälaisia kieliasenteita Helsingin yliopiston suomalaisilla opiskelijoilla on venäjän ja viron kieliä kohtaan. Tutkimushypoteesinani toimii oletus siitä, että kyselytutkimukseen osallistujat suhtautuvat myönteisemmin viron kieleen kuin venäjään, koska viro on suomen lähisukukieli. Tutkimusalana toimii siis kieliasenteidentutkimus. Hyödynnän nk. ”suoraa lähestymistapaa”, joka tarkoittaa sitä, että informanteilta kysytään suoraan, miten he suhtautuvat tutkimuksen kohdekieliin. Työ koostuu viidestä pääluvusta, joista ensimmäisessä tutustutaan tutkimuksen lähtökohtiin ja tavoitteeseen. Toisessa luvussa esittelen tutkimusmetodini, kyselytutkimuksen, sekä tutkimusaineiston, jonka keräsin kyselyn avulla. Tutkimusaineisto koostuu 798 vastauksesta. Kolmannessa luvussa esittelen Suomen maahanmuuton ja kielilainsäädännön erityispiirteitä. Ensimmäisessä alaluvussa esitellään venäjänkielisten ja virolaisten maahanmuuton historiaa Suomessa. Toisessa alaluvussa esitellään kielilainsäädäntöä ja kieltenopetusta, minkä avulla voidaan ymmärtää venäjän ja viron kielen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Neljännessä luvussa esitellään itse kyselylomake sekä kyselytutkimuksen tulokset. Luku koostuu kolmesta alaluvusta: ensimmäisessä tutkitaan, minkälainen suhtautuminen informanteilla on kohdekieliin eri osa-alueilla, ja toisessa taas vertaillaan joitakin kieliasennekysymyksiä informanttien taustatietoihin. Molemmissa alaluvuissa vertaillaan myös kohdekielten tuloksia toisiinsa. Kolmannessa alaluvussa esitellään tutkimuksen johtopäätöksiä, esimerkiksi se, täyttyikö tutkimushypoteesi. Tutkielman viimeisessä pääluvussa arvioidaan mm. sitä, minkälainen vaikutus Ukrainan sodalla on ollut tutkimustuloksiin sekä ehdotetaan myös muita mahdollisia lähestymistapoja tutkimusaiheeseen. Lisäksi tarkastellaan, minkälainen tulevaisuus venäjän ja viron kielillä mahdollisesti on Suomessa. Tutkielmani osoittaa, että kaiken kaikkiaan suomalaiset opiskelijat suhtautuvat myönteisemmin venäjän kieleen kuin viroon. Suhtautuminen venäjään osoittautui myönteisemmäksi mm. talouden osa-alueella sekä kielen hyödyllisyyden kannalta, kun taas viron kieltä pidettiin esimerkiksi luotettavampana. Kielteinen suhtautuminen venäjää kohtaan liittyi erityisesti Ukrainan sotaan, ja viron kohdalla taas esimerkiksi kielen vähäinen käyttöala aiheutti kielteistä suhtautumista.
 • Kolomainen, Daniel (2022)
  Tiivistelmä: Venäjänkieliset ovat suurin vieraskielisten kieliryhmä pääkaupunkiseudulla. Tässä tutkimuksessa, jonka tuloksista raportoidaan eri tahojen opetusviranomaisille, tarkastellaan pääkaupunkiseudun venäjä omana äidinkielenä -opettajien näkemyksiä oppiaineen statukseen ja arviointiin liittyen sekä heidän kokemiaan haasteita. Työn empiirinen osa toteutettiin kvantitatiivisena ja laadullisena tutkimuksena, aineistonkeruumenetelminä oli kyselytutkimus, haastattelu sekä havainnointi. Kaikki venäjää äidinkielenä opettavat ovat päteviä aineenopettajia. Oppiaineen kuuluminen pakollisten oppiaineiden joukkoon auttaisi ratkaisemaan monia käytännön ongelmia. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista lainsäädännöllisistä ja koulutuksellisista syistä. Oman äidinkielen opettajien muodollisen pätevyyden puute oli yksi syy siihen, että oppiaine poistettiin opetussuunnitelmasta vuonna 2004. Tämä ei silti vähennä monien asiantuntijoiden kriittistä suhtautumista päätökseen. Tutkimukseen osallistuneista 21 opettajasta 16 on sitä mieltä, että oma äidinkieli ansaitsee koulun oppiaineiden joukossa tasa-arvoisen statuksen ja sen arvosanan täytyy olla mukana perusopetuksen päättötodistuksen keskiarvoon vaikuttavien oppiaineiden arvosanojen joukossa. Tämä tulos on pääasiassa linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa. Numeroiden antamisen voi aloittaa jo neljännellä luokalla, mutta ennen 9. luokkaa se ei ole pakollista. Espoossa opetuksen järjestäjä suosittelee jättämään arvioimatta numeerisesti ennen päättöarviointia ne oppilaat, jotka saisivat arvosanaksi alle 8. Osa alakoulun opettajista suhtautuu tietyllä varauksella numeeriseen arviointiin siirtymiseen, osa antaa numeroita osana formatiivista arviointia jo ensimmäisestä luokasta alkaen. Joidenkin opettajien on helpompaa antaa numeroarvosanoja varsinkin 5. ja 6. luokalla. Jotkut opettajat eivät ole valmiita arvioimaan numeerisesti peruskoulussa, koska molempien arviointitapojen käyttö ryhmässä lisää eriarvoisuutta ja vanhempien yhteydenottojen määrää. Enemmistön mielestä määrällisen arvioinnin tulee olla kiinteä osa oman äidinkielen opetusta viimeistään yläkoulussa. Erinomaisen venäjän taidon kriteerejä muunkielisessä ympäristössä ei ole, joten oppilaiden ei ole helppoa saada omasta äidinkielestä arvosanaa 10. Siksi on suositeltavaa jatkossa numeerisen arviointikriteerien laadinnassa huomioida, että samassa ryhmässä on useimmiten hyvin monentasoisia oppilaita. Sanallinen arviointi koettiinkin sopivaksi arviointimenetelmäksi omassa äidinkielessä hyvin heterogeenisen oppilasaineksen vuoksi, mutta samalla sen on todettu olevan uudistamisen tarpeessa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että erillisellä todistuksella on vain vähän arvostusta, mutta peruskoulun nivelvaiheessa todistuksesta saattaa olla hyötyä. Opettajat näkevät ryhmien isot oppilasmäärät suurimpana huolenaiheena, joka heikentää oppiaineen tulevaisuuden näkymiä. Kyselyn mukaan enemmistö pitää tuntimäärää riittävänä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden liitteessä olevaa oppiaineen opetussuunnitelmaa pidettiin liian yleisluontoisena, ja jotkut eivät tienneet sen olemassaolosta lainkaan . Jokainen oppilas opiskelee juuri parhaimman tasonsa mukaisen oppikirjan mukaisesti, esimerkiksi yhdeksäsluokkalainen voi opiskella venäläisessä koulussa käytössä olevan 6. luokan äidinkielen oppikirjan mukaan. Joidenkin opettajien omat opetussuunnitelmat on laadittu heidän oppilaidensa edellytysten ja heidän käyttämiensä oppikirjojen pohjalta. Oman äidinkielen tuntien sijoittaminen oppilaan muun lukujärjestyksen ulkopuolelle kyseenalaistaa numeerisen arvioinnin toimivuuden niillä oppilailla, jotka ehtivät olla tunnilla vain 20–30 minuuttia sekä lisää opetuksesta pois jääneiden oppilaiden määrää varsinkin yläkoulussa. Yhdeksäsluokkalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa päättötodistuksen keskiarvoon suorittamalla venäjää A1-kielenä joko Suomalais-venäläisessä koulussa tai oman äidinkielen opettajalle. Pääkaupunkiseudulla on hyvät edellytykset opiskella venäjää äidinkielenä A2-tyyppisenä valinnaisaineena, mutta asiasta tarvitaan perusteellista opetuksellista ja lainsäädännöllistä selvitystyötä. Tämä ei ole yhdenvertaisuuden periaatteesta katsottuna pois muilta äidinkieliltä, jotka eivät täytä valinnaisaineen kriteerejä.
 • Puranen, Esko (1978)
  Основателем ренессансного жанра фацеций считают итальянского гуманиста Поджо Браччолини, который написал в середине XV века сборник анекдотов ”Liber facetiarum”, изданный попозже в 1470 г. Фацеции распространялись главным образом среди городского населения. В этих рассказах ярко проглядывал народный юмор, а порой и острая сатира, направленная в основном против дворянства и духовенства. Западноевропейские фацеции были переведены на польский язык в XVI веке, а на русский - в XVII веке. Эти столетия представляют собой переломные эпохи как в Польше, так и в России, характеризуемые усилением значения городов, зарождением капитализма и общенационального рынка и обмирщением культуры. Средневековая Россия не знала Возрождения в полном смысле слова. Однако, широкие культурные связи с долголетним врагом Польшей принесли собой проблески ренессансной культуры и гуманистического духа также на Русь. Благодаря этому Россия в области литературы познакомилась с фацециями. Сначала фацеции пользовались в Польше и на Руси популярностью среди книжников и дворянства, но спускались потом с ростом грамотности в городское мещанство и посадский люд. Пятая глава на польском языке посвящена описанию и анализу истории, содержания и языка старопольских фацеций. Первый сборник фацеций ”Facecye polskie” был опубликован в 1592 г. неизвестным переводчиком. Переводами занимались также чешские, далматские и немецкие учёные пришельцы. На Украине не требовался русский перевод фацеций, так как там достаточно широко были распространены их польские издания. Необходимо учитывать также веский вклад украинской интеллигенции в Москве в посредничество западноевропейской культуры, в частности и польской литературы. Кроме словесных полонизмов в списках фацеций регулярно встречается особая звательная форма, что объясняется влиянием польского и украинского языков. Фацеции переводились в России не один, а несколько раз. Рассматриваемые в нашей работе 70 сохранившихся фацеций из самого раннего сборника 1680 г. не были напечатаны в России ни в XVII , ни в XVIII веках, а они распространялись в списках. В работе мы обратим особое внимание на художественно-стилистические приёмы неизвестного русского составителя-переводчика, что позволяет нам выделить из тематики рассказы о женщинах с амбивалентной обрисовкой, антиклерикальные анекдоты против разврата духовенства и нравоучительно-юмористические фацеции о пьяницах. Обсуждается также значение переводных фацеций наряду с оригинальной народной сатирой в демократизации русской литературы и литературного языка. Мы ознакомим читателя с восприятием фацеций в общественности и представим их переход в мотивы придворных сказочников, скоморохов, странствующих и кукольных театров, восточнославянских интермедий и лубочных картин.
 • Qvintus, Heta (2023)
  Tiivistelmä Tiedekunta: Humanistinen tiedekunta Koulutusohjelma: Kielten maisteriohjelma Opintosuunta: Venäjän kieli ja kirjallisuus Tekijä: Heta Qvintus Työn nimi: Pobednij hod. Šahmatnij motiv v proizvedenije ’’Turetskij gambit’’ Borisa Akunina Työn laji: Maisterintutkielma Kuukausi ja vuosi: 5/2023 Sivumäärä: 52 Avainsanat: venäläinen kirjallisuus, boris akunin, motiivi, shakki Ohjaaja tai ohjaajat: Tomi Huttunen Säilytyspaikka: Humanistisen tiedekunnan kirjasto – Helda / E-Thesis (opinnäytteet) Muita tietoja: Työn nimi suomeksi: Voitokas siirto. Shakin motiivi Boris Akuninin teoksessa ’’Turkkilainen gambiitti’’. Tiivistelmä: Tutkielmassa tarkastellaan shakin motiivin merkitystä ja roolia venäläisen nykykirjailija Boris Akuninin teoksessa ’’Turkkilainen gambiitti’’. Tavoitteena on ryhmitellä shakin motiivien erilaiset käyttötarkoitukset romaanissa, ja analysoida niitä narratologisten käsitteiden avulla. Shakin tematiikkaa ja motiivia on hyödynnetty aiemminkin sekä venäläisessä että muunmaalaisessa kaunokirjallisuudessa. Tästä aihepiiristä löytyy aiempaa tutkimusta, jota hyödynnän osana tutkimani romaanin kontekstualisointia. Tämän lisäksi tarkastelen ennen varsinaista analyysia myös Boris Akuninia venäläisen nykykirjallisuuden edustajana sekä tämän ’’Erast Fandorinin tutkimuksia’’ -kirjasarjaa, johon romaani ’’Turkkilainen gambiitti’’ kuuluu. Tarkastelen shakin motiivia teoksessa narratologiasta tuttujen käsitteiden avulla. Motiivin liittyy olennaisesti myös esimerkiksi tarinan, juonen ja fokalisaation käsitteet, joita hyödynnän Akuninin romaanin analysoinnissa. Teoriataustaa tutkielmalleni tarjoavat muun muassa Pekka Tammen ja Boris Tomaševskin edellä mainittuihin termeihin liittyvät teokset. Olen poiminut Boris Akuninin romaanista kuvaukset, joissa viitataan jollain tavalla shakkiin. Olen jakanut nämä kuvaukset kolmeen eri ryhmään sen mukaan, millaisiin tapahtumiin niillä viitataan: juonitteluun, geopolitiikkaan ja sodankäyntiin. Tämän lisäksi analysoin vielä näitä ryhmiä narratologian käsitteitä apuna käyttäen. Tutkielmani tuloksista käy ilmi, että shakin motiivi liittyy olennaisesti romaanin juoneen ja sen kulkuun. Shakin motiivit eivät esiinny kerronnassa aina kronologisessa järjestyksessä, vaan monet niistä ovat joko ennakoivia tai takautuvia. Shakin motiivin avulla kuvataankin tarinassa ilmeneviä juonenkäänteitä. Koska kyseessä on salapoliisiromaani, shakin motiivin keskeisyys korostuu entisestään, sillä sen avulla paitsi johdetaan lukijaa paikoin harhaan, niin se myös yhdistää tarinan tapahtumat yhdeksi kokonaisuudeksi.
 • Samanovskaia, Iadviga (2023)
  Tiedekunta: Humanistinen tiedekunt Koulutusohjelma: Kielten maisteriohjelma Opintosuunta: Venäjän kieli ja kirjallisuus äidinkielenä Tekijä: Jadviga Samanovskaja Työn nimi: Politisheskij diskurs v sovremennoj Rossiji: Otravlenie Alekseja Navalnogo Työn laji: Maisterintutkielma Kuukausi ja vuosi: Joulukuu 2022 Sivumäärä: 53 Avainsanat: poliittinen diskurssi, argumentaatio, Venäjä, oppositio, Navalnyi Ohjaaja tai ohjaajat: Johanna Viimaranta Säilytyspaikka: Humanistisen tiedekunnan kirjasto – Helda / E-Thesis (opinnäytteet) Muita tietoja: Työn nimi suomeksi: Poliittinen diskurssi nyky-Venäjällä: Aleksei Navalnyin myrkytys Tiivistelmä: В нашей работе будут проанализированы статьи, в которых описано отношение прокремлевских СМИ и политиков к отравлению Алексея Навального, а также проанализированы те аргументационные схемы и концепты, которые используются авторами в качестве оправдания и доказательства непричастности Кремля к отравлению. Статьи были найдены с помощью системы Интегрум по поисковому запросу «отравление Навального». Всего было проанализировано более 100 отрывков из разных статей, в результате чего для анализа данной работы было выбрано 24 статьи. Исследовательские вопросы для данной работы определены следующим образом: «Какие аргументационные схемы были использованы прокремлевскими СМИ и политиками при освещении и оправдании о непричастности Кремля к отравлению Алексея Навального?»;«Что нам могут говорить аргументационные схемы и концепции, используемые прокремлевскими СМИ и политиками о современной российской политической системе?». Методом исследования в данной работе выбран критический дискурс-анализ и кодификация аргументационных схем и концепций, разработанная О. В. Захаровой. Критический дискурс-анализ выбран по той причине, что данный метод исследования помогает проследить взаимоотношение языка и власти. В заключении работы на основании проведенного анализа нами было выявлено, что наиболее используемой аргументационной схемой оправдания прокремлевских СМИ и политиков в непричастности Кремля к отравлению Навального является топос угрозы, на основе которого, как нам кажется, можно сказать, что для современной российской политической системы присуще представление о Западе как угрозе. Также, как нам кажется, это говорит и о положении оппозиции в России, которая не может развиваться в условиях, существующих в период проведения данного исследования. Данная работа может быть интересна как лингвистам, так и людям заинтересованными в политике и политической истории.
 • Aaltonen, Linda (2022)
  I denna avhandling har rektionerna av de tio mest förekommande prepositionerna i ryskan jämte dess motsvarigheter i ukrainskan beskrivits. Urvalet prepositioner i undersökningen baserar sig på den information som beskrivits i frekvensordboken ”Новый частотный словарь русской лексики” skriven av Ljasjevskaja och Sjarov (2009). Studiens målsättning utgörs av en jämförelse av prepositionerna och dess bruk, d.v.s. en demonstration av likheter och olikheter gällande detta fenomen mellan de två östslaviska språken i fråga utan att ta fasta vid språkpolitiska frågor eller andra motsvarande ämnen. I denna avhandling förekommer enbart sådana språkliga uttryck som återfinns i källmaterialet. I arbetets teoridel har de mest väsentliga begreppen som hör ihop med arbetets tema definierats. Utöver detta har även de mest centrala grammatikaliska fenome-nen i ukrainskan beskrivits för att underlätta förståelsen av exemplen i avhandling-ens undersökningsdel. Avhandlingen har genomförts på basis av studier av lingvistisk litteratur i ämnet. Eftersom ryskan och ukrainskan bägge hör till de östslaviska språken, återfanns det av naturliga skäl många gemensamma drag. Den mest framträdande olikheten som framkom i studien var att ryskans och ukrainskans prepositioner inte direkt motsvarar varandra, och att det finns fall då de används på olika sätt. Speciellt framträder detta vid val av korrekt preposition i samband med översättningar. Dessutom bör man lägga märke till att i ukrainskan kan en och samma preposition uttrycka sådana betydelser, som i ryskan uttrycks av olika prepositioner.
 • Korchinskaia, Anastasiia (2022)
  В работе представлено описание теоретических предпосылок исследования взаимодействия (прочтения и создания) с текстами новой природы в процессе овладения русским языком. Рассмотрены особенности обучения русскому языку в Великом Княжестве Финляндском, приведено исследование некоторых учебников русского языка для финских школ периода инспекторской работы Якова Карловича Грота в библиотеке Славика Финской национальной библиотеки, рассмотрены некоторые современные финские учебники на предмет присутствия в них текстов новой природы. Был описан феномен текстов новой природы, а также российский опыт освоения и создания текстов новой природы при обучении русскому языку в рамках программы «Литературное творчество» в Образовательном центре «Сириус». Также был исследован и описан опыт работы с применением технологии Livekuvitus на мастерской для международных студентов в Финляндии. Взаимодействие с текстами новой природы в обучении русскому языку используется как в России, так и в Финляндии, и уже в 19-м веке в Финляндии появляются первые учебники с использованием иллюстраций. Явление текстов новой природы является интересным предметом для изучения, так как их применение могло бы быть полезно в обучении русскому языку, однако, существующей педагогической практики в российском образовательном пространстве всё ещё мало. В качестве примера в работе приведены продукты работ мастерских текстов новой природы Образовательного центра «Сириус» в Сочи. Ярким примером применения текстов новой природы в современной педагогической практике в Финляндии является технология Livekuvitus. Данная работа показывает, что её применение могло бы быть эффективно в работе с иностранными учащимися, так как взаимодействие с текстами новой природы при преодолении языкового барьера на примере мастерской для международных студентов университета прикладных наук «Карелия» является отличным способом их вовлечения в образовательный процесс. Взаимодействие с текстами новой природы могло бы быть эффективно в изучении русского языка в Финляндии, когда мотивация может считаться достаточно низкой, так как визуализация придаёт процессу обучения более интерактивный и лёгкий формат.
 • Tissari, Maria (2022)
  Tutkielmassa käsitellään runoilija Sergei Jeseninin (1895-1925) ja tanssija Isadora Duncanin (1877-1927) suomalaista reseptiota. Jesenin tuli tunnetuksi maaseutuaiheisista runoistaan ja imaginistiryhmittymään kuulumisesta. Duncan keskitti huomionsa luonnolliseen liikkeeseen luodakseen maaperää uudelle tanssille. Tutkimuskohteena on suomalainen 1900-luvun alun sanomalehtireseptio ja sen suomalaiselle lukijalle antama kuva Jeseninistä ja Duncanista. Tutkimuksen kohteeksi nousee myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Teatterimuseon arkistoissa säilynyt Elsa Soinin näytelmä Rakkauden tanssijatar. Näytelmää, jonka päähenkilönä toimii Duncan, esitettiin vuosina 1931 ja 1932 kahden suomalaisen teatterin ja yhden kiertueteatterin voimin. Tavoitteenamme on selvittää näytelmän synty-yhteyksiä 1920-luvun loppupuolen Suomessa, jossa niin Jesenin kuin Duncankin herättivät mielenkiintoa esimerkiksi Tulenkantajien keskuudessa. Keskitymme näytelmäanalyysissa Duncanin ja Jeseninin hahmojen päämotiivien erittelyyn, ja luomme katsauksen myös näytelmän sanomalehtireseptioon. Biografisena lähdeaineistona Duncanin omaelämäkerran lisäksi käytetään Jeseninistä ja Duncanista kirjoitettuja elämäkertoja, artikkeleita ja tutkimuksia. Biografinen aineisto asetetaan vuoropuheluun suomalaisen sanomalehtireseption ja Soinin näytelmän kanssa. Hyödynnämme sanomalehtitutkimuksen lisäksi lähilukua erityisesti näytelmän kohdalla, käännöshistorian tutkimusta ja runoanalyysia. Näytelmän Jeseninin ja Duncanin hahmoanalyysin lisäksi keskitymme Jeseninin runotuotannon erittelyyn, sillä näytelmä sisältää suomennettuja katkelmia hänen tuotannostaan.
 • Malinen, Aleksander (2023)
  Tutkielmassa tarkastellaan venäläisen filosofin Ivan Iljinin elämää sekä hänen kirjaansa ”Hengellisen uudistumisen tie” (1937). Tutkielmassa selvitetään miten kyseinen Iljinin teos sijoittuu hänen tuotannossaan, minkä vastaanoton se sai aikalaisilta sekä minkä vastaanoton se sai Neuvostoliiton hajottua Iljinin tuotannon uudelleenjulkaisun myötä. Työssä tarkastel-laan myös minkä vastaanoton teos sai Venäjän asevoimissa ja miten sitä tulkittiin. Tämä lähestymistapa valikoitui, sillä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjällä alkoi yhteiskunnan deideologisointi. Tämä loi ideologisen tyhjiön yhteiskuntaan, joka kosketti asevoimia. Aineistona työssä käytettiin Iljinin aikalaisten kritiikkiä venäjänkielisissä emigranttilehdissä, venäläisiä kirjallisuusjulkaisuja sekä Venäjän asevoimien sotilasaikakausilehtiä. Sotilasaika-kausilehtiä etsittiin Eastview tietokannasta ja artikkelit sijoittuivat vuosille 1993–2012. Iljinin filosofia tuli hyvin suosituksi Neuvostoliiton hajoamisen myötä ja aiemman tutkimuksen pe-rusteella, muun muassa Timothy Snyderin ja Katri Pynnöniemen tutkimuksissa on huomattu Iljinin ajatusten löytäneen paikkansa Kremlin ja Vladimir Putinin retoriikasta. Iljinin ajattelu on edelleen ajankohtaista Kremlissä, sillä Putin päätti puheensa Iljinin sitaattiin Ukrainalta riistet-tyjen alueiden liittämisseremoniassa 30.09.2022. Ivan Iljinin filosofiasta Venäjän asevoimissa ei ole tehty aikaisempaa tutkimusta ja samalla Iljinin teos ”Hengellisen uudistumisen tie” on vähän tutkittu. Hypoteesina on se, että ”Hengel-lisen uudistumisen tie” sopii tarkoitusperältään erittäin hyvin Neuvostoliiton jälkeiseen aikaan, jolloin maa oli kaaoksessa ja uutta kansallista ideologiaa etsittiin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että aikalaiset eivät arvostaneet Iljinin teosta, mutta Neu-vostoliiton hajottua se keräsi kiitosta ja ihailua. Venäjän asevoimissa teos sai myös hyvän vastaanoton ja näytti usealle kirjoittajalle tien ulos ideologisesta kriisistä. Asevoimissa erityi-sesti korostettiin Iljinin näkemystä patriotismista sekä itsensä uhraamisen teemaa. В данной работе рассматривается жизнь русского философа Ивана Александровича Ильина и его трактат «Путь духовного обновления» (1937). Цель труда разъяснить какую роль «Путь духовного обновления» играет в творчестве Ильина, как труд вос-приняли современники и как труд восприняли после распада Советского Союза, когда творчество Ильина стало свободно публиковаться. Также в работе рассматривается как «Путь духовного обновления» приняли и интерпретировали в Вооружённых Силах. Суть в том, что в постсоветское время началось деидеологизация общества, и это коснулось тоже Вооружённых Сил. В обществе царил идеологический вакуум. Материалом, использованным в работе, послужила критика современников Ильина в русскоязычных эмигрантских журналах, изданиях русской литературы и военной пери-одике вооруженных сил России. Также при поиске военных периодических журналов использовался электронный ресурс Eastview, откуда были найдены статьи, датирован-ные с 1993 по 2012 года. Философия Ильина стала очень популярной после распада Советского Союза, и на основе предыдущих исследований, в том числе Тимоти Снай-дера и Катри Пюннениеми, было отмечено, что идеи Ильина нашли свое место в ри-торике Кремля и Владимира Путина. Идеи Ильина по-прежнему актуальны в Кремле, поскольку Путин завершил свою речь цитатой из Ильина на церемонии аннексии Укра-инских территорий. Раннего исследования на тему философии Ивана Ильина в Вооружённых Силах почти нет. Также трактат «Путь духовного обновления» малоисследованный. Гипотеза со-стоит в том, что «Путь духовного обновления» хорошо вписывается в постсоветскую эпоху, когда в стране царил хаос и велись поиски новой русской идеи. Результаты исследования показывают, что труд Ильина не был оценен по достоинству его современниками, но после распада Советского Союза он получил похвалу и вос-хищение. В Вооруженных Силах этот труд также был хорошо воспринят и показал не-скольким публицистам выход из идеологического кризиса. В Вооруженных Силах осо-бое внимание уделялось представлению Ильиным о патриотизме и теме самопожерт-вования.
 • Hattuniemi, Jens (2024)
  Писатель Иван Савин (1899-1927) жыл в Хелсьинки в 1922-1927 гг. Наша диссертация открывает как в эмиграции соединяются идеологический фон и чувства эмигранта вернуться в родную страну и поправить политическую ситуацию. Предыдущий академический анализ часто открывает семейную историю Савина: мультикультурные корни из Финляндии, Греции, Молдавии и России, жизнь в современной Украине, но по взглядам он яркий русский националист. Самое тщательное исследование — диссертация Марины Крошневой. Для Савина, в Хельсинки находилось только маленькое и расколотое русскоязычное общество. Многие источники свидетельствуют, что отправная точка для деятельности в Хельсинки не была хорошей. Юлитта Суомела исследовала эту тематику очень внимательно. На наш взгляд, можно сказать, что у Савина комплексное отношение к большим массам русскоязычных людей. С другой стороны, он пишет как коварные и влиятельные политики предают массы. Но Савин видит, что моральное превосходство превыше моральной деградации СССР, хотя международное дипломатическое принятие поддерживает большевиков. Все же Савин пишет, как трудна деятельность в Хельсинки и как трудно привлекать людей к действиям. Когда мы говорим о сути статей, фельетонов и очерков Савина, всегда есть «мы» и «они». Савин беспощадно осуждает «их» в своих текстах. Он прямо говорит, что «наша задача» — это возвращение в Россию, цель искусства — политическое изменение в России или контрреволюция. В своем исследовании Юлитта Суомела рассматривает многие взгляды в русскоязычной прессе Хельсинки. Отношение к прошлому, текущему, будущему, белой армии, монархизму и т. д. меняется. Разные писатели выражали свои мнения, но Иван Савин представил, на наш взгляд, самую горячую сторону антибольшевизма, и прямо поощрял насилие. В мире Ивана Савина есть много ошибок и часто ошибки приобретает вид человека. Савин не дает никакой пощады никому, кто сотрудничает с большевиками или критикует людей, которые важны для Савина. Он часто видит исторические параллели и старается понимать и объяснить Гражданскую войну при помощи исторических аналогий. Кроме того, Савин описывает систему многоуровневого международного предательства. Савин создает широкий исторический и международный контекст, в котором есть постоянные угрозы и коварные и жадные политические деятели, которые хотят разрушить Россию Ивана Савина. Савин представляет, что их главный мотив деньги и личная власть. По другую сторону есть «защитники» России, те, кто понимает Россию как сам Савин. Если цель искусства Савина заключается в том, чтобы исправить результаты Гражданской войны, он оценивает искусство на основе идеологии.
 • Ahonen, Katarina (2023)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan kolmea pääväriä, joita Mihail Bulgakov käytti romaanissa ”Saatana saapuu Moskovaan”. Nämä värit ovat musta, valkoinen ja punainen. Tutkielman alkuosassa esitellään näiden värien yleistä semantiikkaa romaanin kontekstin ulkopuolella. Tutkitaan värisymboliikkaa eri aikoina ja eri kulttuureissa sekä erilaisia teorioita ja oppeja väriin liittyen. Tämän jälkeen analysoidaan itse romaania. Analyysissä pyritään huomioimaan kaikki maininnat ja viittaukset mainittuihin kolmeen väriin sekä niiden sävyihin. Tässä yhteydessä Bulgakovin värienkäyttöä tilastoidaan ja käsitellään myös aiemman tutkimuksen tuloksia. Esitetään yleiskuva Bulgakovin tutkittavien värien käytöstä romaanissa, niiden yhdistelmistä ja esimerkiksi kontrastiivisuudesta. Jokaista väriä tarkastellaan yksityiskohtaisesti erikseen, jolloin havaitaan erilaisia värin käyttötapoja. Todetaan, että värisymboliikalla on tärkeä rooli romaanissa, sillä värien avulla Bulgakovin onnistuu muuttaa juonellisia painopisteitä, välittää eri kohtauksissa vallitsevaa tunnelmaa sekä tehostaa lukijaan kohdistuvaa vaikutusta. Tämä tutkielma kartoittaa tutkimuksessa vallitsevia erilaisia näkemyksiä siitä, kuinka Bulgakov käytti mainittuja värejä romaanissaan. Johtopäätöksenä on, että on mahdotonta olla varma, mihin väriteorioihin kirjoittaja nojautui, mikä tarkoittaa, että on mahdotonta sanoa varmasti, mikä merkitys kullekin värille annettiin. Värien symboliikan määrittämisen vaikeus johtuu niiden merkityksen epävakaudesta, koska siihen vaikuttavat sekä aika että kulttuuri. On myös huomattava, että romaanissa on suuri määrä epäsuoria värien nimityksiä, joita olisi syytä tutkia tarkemmin romaanin syvempää ymmärtämistä varten.
 • Ufimtsev, Georgy (2021)
  Tutkielma keskittyy tutkimaan sosiaalisten mainosten multimodaalisia venäjänkielisiä tekstejä kielitieteellis-maantuntemuksellisesta näkökulmasta. Tutkielman tavoitteena on tunnistaa tärkeimmät kielitieteellis-maantuntemuksellisen tiedon esittämistavat analysoimalla venäjänkielisten sosiaalisten mainosten multimodaalista tekstiä ja vastaavasti tunnistaa mainostekstin tärkeimmät vaikuttamiskeinot vastaanottajaan. Tutkielmassa on käsitelty kielitieteellis-maantuntemuksellisen informaation käsitettä, tutkittu multimodaalisen tekstin rakentamisen teoriaa ja sen pääpiirteitä, tarkasteltu venäjänkielisten sosiaalisten mainosten tekstejä kielitieteellis-maantuntemuksellisen informaation näkökulmasta, tunnustaen samalla sosiaalisten mainosviestien tekstit arvokkaaksi kielimateriaaliksi. Valtio ja sosiaaliset instituutiot todetaan tärkeäksi vaikutus- ja viestintävälineeksi yleiseen mielipiteeseen, arvoihin ja käyttäytymismalleihin. Käytännöllisen osan tutkimusmateriaalina on ennalta valittu kielimateriaali, joka koostuu 22 sosiaalimainoksesta, jotka oli esitelty 2011-2019 ajanjaksolla Moskovan ja Pietarin mainostauluissa ja Internetissä. Valittu kielimateriaali oli tutkittu kahdella tavalla, ensin käyttäen kielikorpuksia ja tekstin kielellisen analysoinnin työkaluja ja sitten vastaajia testaamalla. Tutkimustarpeita varten on luotu sosiaalisten mainosviestien multimodaalisen tekstin kielitieteellis-maantuntemuksellisen informaation käsittelyn algoritmi, joka perustuu markkinoinnin työhön ja mainonnan kansallisten piirteiden tutkimiseen. Käytännöllisessä osassa on verrattu ja analysoitu vastaajien testauksen aikana saatuja tuloksia ensimmäisen tutkimuksen tuloksiin tunnistamalla sosiaalisen mainonnan viesteissä suosituimmat kielitieteellis-maantuntemuksellisen tiedon esittämistavat. Tutkielma sisältää kaavioita, joissa on esitetty vastaajien testauksen aikana saatujen tietojen tilastollisen käsittelyn tulokset. Tutkielman loppuosassa on tehty johtopäätökset yleisimmistä kielitieteellis- maantuntemuksellisen tiedon esittämistapojen menetelmistä ja tekniikoista venäjänkielisten sosiaalisten mainosviestien teksteissä. Sen lisäksi on huomattu, että tutkimuksen aikana käytetyllä käsittelyalgoritmilla on potentiaalia, jota on mahdollisista käyttää tulevissa sosiaalisen mainonnan tekstien tutkimuksissa.
 • Shappo, Anastasia (2023)
  Владение двумя языками не гарантирует автоматического наличия переводческих навыков. Целью данного исследования являлось проследить взаимосвязь типа билингвизма с переводческими способностями, а также выявить основные трудности и ошибки в переводе у русско-финских билингвов. В начале работы мы привели распространенные определения понятия «билингвизм», а также рассказали о классификации разных типов билингвизма, в зависимости от выбранного за основу критерия определения его типа. В качестве материала для исследования мы использовали переводы с русского на финский язык, выполненные участниками конкурса детских переводов «Культурный мост». Материал для исследования состоял из работ 33 участников. В конкурсе участвовали билингвы 7–15 лет. В качестве конкурсного задания участникам были предоставлены отрывки из художественных произведений современных детских писателей. Конкурсанты могли свободно выбирать понравившийся текст любого уровня, вне зависимости от своего возраста. Для определения типа билингвизма мы использовали анкеты для родителей. С помощью информации, полученной из анкет, мы смогли поделить участников на две группы. Из 33 участников на вопросы анкеты ответили 28 конкурсантов. Первую группу составили билингвы из биэтнических семей (4 конкурсанта), которые дома используют относительно в равной степени оба языка, вторую группу составили участники из русскоязычных семей (24 конкурсанта), которые дома используют преимущественно только русский язык. В нашем исследовании мы классифицировали ошибки, допущенные русско-финскими билингвами, на пять категорий: общее понимание текста, выявление интерференции, грамматические, лексические и стилистические ошибки. В данной работе представлены примеры всех вышеперечисленных типов ошибок, допущенных представителями обоих групп. По результатам нашего исследования мы заметили положительное влияние наличия биэтнического типа билингвизма на переводческие способности. Биэтнические билингвы делали меньше ошибок в переводах по сравнению с билингвами из русскоязычных семей. Тем не менее представители биэтнического типа билингвизма также допускали ошибки из разных категорий, но в меньшем количестве. Билингвы из семей, где преимущественно говорят только на русском языке делали больше грамматические ошибки, связанные в том числе с некорректным использованием финского падежа партитива, неподходящим видом глагола прошедшего времени, несоблюдением правила гармонии гласных и др. Также пе-ревод звукоподражаний и имен собственных этой группе билингвов давался явно сложнее. Результаты исследования показали, что для развития переводческих навыков необходимо дополнительно изучать переводоведение, используя пособия с сопоставительной грамматикой.
 • Leini, Lioudmila (2023)
  Tiivistelmä Tiedekunta: Humanistinen tiedekunta Koulutusohjelma: Kielten maisteriohjelma Opintosuunta: Venäjän kieli ja kirjallisuus Tekijä: Lioudmila Leini Työn nimi: Kollokacii v uchebnyh tekstah po RKI (na materiale korpusa RuFoLa). Työn laji: Pro gradu -tutkielma Kuukausi ja vuosi: Tammikuu 2023 Sivumäärä: 48 Avainsanat: kollokaatio, frekvenssi, korpus, oppikirjakorpus, venäjä vieraana kielenä Ohjaaja tai ohjaajat: Johanna Viimaranta Säilytyspaikka: Humanistisen tiedekunnan kirjasto – Helda / E-Thesis (opinnäytteet) Muita tietoja: Työn nimi suomeksi: Kollokaatiot venäjä vieraana kielenä -opetusteksteissä (aineistona RuFoLa -korpus) Tiivistelmä: Tässä tutkielmassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin substantiiveihin ja verbeihin liittyviä kollokaatioita venäjä vieraana kielenä -opetusteksteissä. Аineistona käytetään RuFoLa (Russian as a Foreign Language) -korpusta, joka sisältää venäjän kielen vuoden 1990 jälkeen julkaistujen oppikirjojen tekstejä. Johdannossa käsitellään kollokaatioiden opettamisen ja oppimisen monimutkaisuutta sekä merkitystä. Samassa yhteydessä esitetään varsinainen tutkimuskysymys: missä määrin venäjä vieraana kielenä -opetusteksteissä olevat kollokaatiot pohjautuvat elävään nykyvenäjään? Johdantoa seuraavassa teoreettisessa osiossa paneutetaan kollokaation käsitteisiin traditionaalisen ja korpuslingvistiikan lähtökohdista sekä määritellään kollokaation määritelmä vieraan kielen oppimisen näkökulmasta. Sitä seuraavassa teoreettisessa osiossa läpikäydään lyhyesti tutkielmassa käytetyt korpukset (RuFoLa, НКРЯ) ja ohjelmistot (Sketch Engine, CoCoCo). Korpusanalyysin avulla opetustekstien kollokaatioita vertaillaan analogisiin, venäjän kielen НКРЯ -korpuksessa oleviin kollokaatioihin. Vertailussa otetaan huomioon kollokatioiden suhteelliset frekvenssit molemmissa korpuksissa ja kollokatioiden esiintymiset tärkeimpien joukossa НКРЯ -korpuksessa. Analysoimalla substantiiveihin ja verbeihin liittyviä kollokaatioita päädytään johtopäätökseen, että venäjä vieraana kielenä -opetustekstit heijastavat suhteellisen hyvin nykyaikaista elävää venäjän kieltä kollokaatioiden osalta. Venäjä vieraana kielenä -opetusteksteissä olevat kollokaatiot pohjautuvat useammin merkittävään ja toistuvaan НКРЯ -kieliaineistoon. Opetustekstien substantiiveihin liittyvät kollokaatiot ovat usein Venäjän maantuntemukseen ja opiskelemiseen liittyvää sanastoa. Tätä selittää se, että kaikki RuFoLa -korpuksen oppikirjat ovat tarkoitettu ylioppilaille sekä korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille. Verbeihin liittyvät kollokaatiot ovat useimmin ns. universaalisia eli yleisiä, joita käytetään kielessä esimerkiksi opiskelupaikasta, ammatista tai asuinalueesta riippumatta. Kyseiset kollokaatiot kompensoivat jossain määrin substantiiveihin liittyvien kollokaatioiden erikoisuutta. Lopputuloksena voidaan todeta, että tämä tutkimustyö voi olla hyödyllinen useille kohderyhmille: venäjän kieltä opiskeleville opiskelijoille, venäjän kielen opettajille, jotka pyrkivät työskentelemään niin vaikean leksikaalisen materiaalin kuin kollokaatioiden kanssa venäjän kielen tunneilla sekä kaikille kielen tutkimisesta ja relevantista korpusanalyysistä kiinnostuneille. Jatkotutkimuksen kannalta voisi olla mielenkiintoista paneutua kollokaatioiden tarkasteluun venäjä vieraana kielenä -opetusteksteissä (RuFoLa) huomioiden erityisesti oppikirjojen kuulumisen jollekin tietylle CEFR:n tasolle. Jatkotutkimuksissa erityisen houkuttelevalta tuntuu myös ajatus luoda oppikirjakorpus Suomessa julkaistavista venäjän kielen oppikirjoista. Tällainen työ, toki työläs sellainen, voisi olla palkitsevaa, sillä se tarjoaisi mahdollisuuden syventää aihetta tulevaisuudessa ja tehdä muita lukuisia mielenkiintoisia tutkimuksia.