Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Surgery"

Sort by: Order: Results:

 • Knuutinen, Sanna (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2003)
  Kirjallisuuskatsauksessa käydään lävitse koiran lonkkaniveldysplasian tutkimusmenetelmiä. Lonkkanivelen dysplasia eli kasvuhäiriö on monimutkainen sairaus, joka koskettaa sekä ihmistä että useimpia kotieläinlajeja. Vaikka tautia on pyritty kontrolloimaan puhdasrotuisilla koirilla erilaisten valikoivien jalostusohjelmien kautta, on lonkkaniveldysplasia silti yksi yleisimmistä ortopedisistä sairauksista koiralla. Lonkkanivelen löysyyden uskotaan olevan merkittävä degeneratiivisen nivelsairauden syntyyn vaikuttava tekijä. Lonkkanivelen löysyyttä voidaan testata palpatorisesti, mutta dysplasiadiagnoosin varmistamiseksi on lonkat tutkittava röntgenologisesti. Tätä varten on kehitetty useita eri menetelmiä, joilla kaikilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Perinteisen kuvantamismenetelmän etuja ovat helppo toteutettavuus ja tunnettuus, heikkoutena sen sijaan arvioinnin subjektiivisuus. Norbergin kulman mittaamisella on lähinnä tieteellisestä mielenkiintoa ja dorsal acetabular rim- eli DAR-tekniikka on käyttökelpoisin harkittaessa lonkkanivelkirurgiaa. Stressikuvilla, kuten PennHIP-tekniikalla, pyritään objektiiviseen arvioon lonkkanivelen löysyydestä. Heikkoutena on kuitenkin suhteellisen hankala toteutus ja lonkkanivelen löysyyden ja lonkkadysplasian suhteen arvioiminen. Tutkimuksessa vertailtiin perinteistä (FCI) ja PennHIP-menetelmää kuvaustekniikkoina ja tulosten osalta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 137 koiraa, joista rottweilereita oli 74 ja kultaisia noutajia 62. Röntgentutkimusta varten koirat rauhoitettiin käyttämällä yhtä kuudesta eri rauhoitusaineyhdistelmästä (medetomidiiniin tai dexmedetomidiiniin yhdistettiin buprenorfiini, butorfanoli tai diatsepaami). Sedaation laatu arvosteltiin asteikolla yhdestä viiteen. Koirat kuvattiin sekä perinteisellä että PennHIP-menetelmällä lonkkadysplasian toteamiseksi. Perinteisellä menetelmällä otetut kuvat lähetettiin arvioitavaksi Suomen Kennelliittoon ja PennHIP-kuvat Yhdysvaltoihin (PennHIP Administrative Center, Pennsylvania, USA). Suomen Kennelliitossa kuvat arvosteltiin FCI:n (Federation Cynologique Internationale) asteikon mukaan, jolloin tulokset olivat A, B, C, D tai E molemmille lonkille erikseen jossa A on terve ja E sairain. PennHIP-tulokset olivat yksiköttömiä distraktioindeksi-arvoja nollan ja ykkösen väliltä, jossa nolla on tervein ja ykkönen sairain. Tulokset käsiteltiin tilastollisesti studentin T-testillä. Numeroiksi muunnettujen Suomen Kennelliiton tulosten (A=1, B=2 ja E=5) keskiarvo koko aineistossa oli 2,37. Rottweilereiden keskiarvo (2,19) oli tilastollisesti merkittävästi parempi kuin kultaisten noutajien (2,59). Sukupuolten välillä ei ollut eroja. PennHIP-tulosten mediaani oli 0,44. Rottweilereiden PennHIP-tulosten keskiarvo (0,429) oli tilastollisesti merkittävästi parempi kuin kultaisten noutajien (0,498). SKL ja PennHIP-tulosten välillä oli kohtalainen positiivinen korrelaatio. PennHIP-tuloksen ja koiran painon välillä havaittiin kohtalainen negatiivinen korrelaatio, sen sijaan sedaation laadun ja painon välillä ei ollut korrelaatiota. PennHIP-tekniikkaan täytyy lisensoitua maksullisella kurssilla. Sen lisäksi kuvia täytyy ottaa useita ja kuvausvaiheessa kiinnipitäjiä tarvitaan enemmän, jolloin säteilyrasitus tulee suuremmaksi ja aikaa kuluu enemmän kuin perinteisessä menetelmässä. Toisaalta perinteinen kuvaustapa ei välttämättä tuo esiin lonkkanivelen passiivista löysyyttä, joka voi olla merkittävä nivelrikolle altistava tekijä.
 • Hellsten, Carmela (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1997)
  Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään eri kipulääkkeiden käyttöä kissalla. Tutkimusosassa verrataan medetomidiinin ja butorfanolin analgeettista vaikutusta leikkauksenjälkeiseen kipuun, sekä tutkitaan niiden vaikutusta veren katekoliamiinien ja kortisolin pitoisuuksiin. Tutkimuksessa 18 kissalle annettiin 15 mikrog/kg medetomidiinia ja 23 kissalle 0,1mg/kg butorfanolia sterilisaation jälkeen. Vertailuryhmän 23 kissalle annettiin NaCl:ia sterilisaation jälkeen. Kissojen kivuliaisuutta, levottomuutta ja sedaatioastetta arvioitiin ennen testiaineen injisointia ja 30, 60, 90 sekä 120 minuuttia testiaineen injisoinnin jälkeen. Sydän- ja hengitysfrekvenssi laskettiin ja rektaalilämpö mitattiin puolen tunnin välein. Kissoilta otettiin verinäytteet ennen testiaineen injisointia ja 60 minuuttia tämän jälkeen katekoliamiinien ja kortisolinpitoisuuksien määrittämistä varten. Kortisolipitoisuuksien määrittämistä varten otettiin lisäksi verinäytteet 30 minuuttia testiaineen injisoinnin jälkeen. Kissat, jotka olivat saaneet kipulääkettä, olivat plaseboryhmän kissoja selvästi kivuttomampia. Butorfanoli poisti kipua medetomidiinia paremmin. Kortisolinäytteen (ennen testiaineen injisointia) ja 60 minuutin näytteen erotukset erosivat merkitsevästi butorfanoli- ja plaseboryhmän kissojen välillä. Butorfanoliryhmällä kortisolipitoisuus laski, plaseboryhmällä se nousi testiaineen injisoinnin jälkeen. Katekoliamiinien pitoisuudet eivät muuttuneet ja ryhmien välillä ei ollut eroja. Sydän ja hengitysfrekvensseissä ja rektaalilämmöissä ei ollut eroja ryhmien välillä. Voimme todeta sekä medetomidiinin että butorfanolin soveltuvan leikkauksenjälkeiseen analgesiaan kissalla. Käytetyillä annoksilla butorfanoli oli medetomidiinia tehokkaampi kivunlieventäjä. Kokeemme tuloksien perusteella voimme suositella butorfanolia käytettäväksi viskeralisen kivun lieventämiseen kissalla.
 • Morelius, Mikael (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1991)
  Työn tarkoituksena oli tutkia fibrillointitekniikalla valmistettujen polylaktidisauvojen soveltuvuutta kissan reisiluun varren murtumahoitoon ydinnaulaustekniikalla. Kokeellisesti aiheutettiin neljälle koekissalle sahaamalla reisiluun varren keskiosaan murtuma, joka korjattiin asettamalla ydinkanavaan polylaktidimateriaalista eli PLA:sta valmistettuja ohuita sauvoja nippuina. Tuloksia seurattiin määrävälein 24 viikon ajan kliinisestija röntgenologisesti sekä 24 viikon jälkeen lopetetuilta kissoilta irroitettiin reisiluut histologista ja leikeröntgenologista tutkimusta varten. Tuloksissa todettiin materiaalin soveltuvan hyvin murtumienhoitoon ydinnaulauksella, ei esiintynyt kudosärsytystä ja materiaali osoittautui riittävän kestäväksi. Ongelmallisena koettiin sauvanipun hankala asennettavuus leikkauksen aikana sekä se, että paranemisvaiheessa esiintyi murtumalinjassa kiertoliikettä ja taipumista. Edellä mainitut ongelmat voitaisiin välttää valmistamalla kookkaampia sauvoja, jolloin yhdellä sauvalla saavutettaisiin riittävä tukevuus murtumaan ja helpotettaisiin leikkauksen suorittamista. Kehittämällä ja tutkimalla valmistusmenetelmiä voidaan alentaa materiaalikustannuksia ja näin lisätä materiaalin käyttöä murtumien kirurgisessa hoidossa.
 • Hakkarainen, Tanja (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2004)
  Koira- ja kissapotilaan kivun tunnistaminen ja arviointi on tarpeen sekä kliinisessä työssä että tutkittaessa mm. kipulääkkeiden vaikutusta. Kivun negatiivisten vaikutusten vuoksi on tärkeää että kipu osataan arvioida ja lääkitä oikein. Suomalaisten eläinlääkäreiden keskuudessa on havaittu olevan lisäkoulutuksen tarvetta kivun arvioinnin osalta. Koiran ja kissan kipua voidaan arvioida sekä fysikaalisten menetelmien että käytöksen arviointiin perustuvien menetelmien avulla. Fysikaalisiin muutoksiin perustuvia kivun mittareita ovat mm. sydän- ja hengitysfrekvenssi sekä katekoliamiinien ja kortisolin plasmapitoisuudet. Koiran ja kissan kipuun liittyvää käytöstä voidaan arvioida useilla eri menetelmillä, jotka ovat lasten kivun arviointiin käytettyjen menetelmien sovelluksia. Näitä ovat Visual Analogue Scale (visuaalinen analogiasteikko), Numerical Rating Scale (numeerinen arviointiasteikko), Simple Descriptive Scale (yksinkertainen kuvaileva asteikko) ja multifaktoriaaliset (monitekijäiset) kipuasteikot. Kipua voidaan mitata myös algesimetrian eli kipukynnyksen mittauksen ja voimalevytutkimuksen avulla. Kivunarviointimenetelmän tulisi olla herkkä, toistettava ja validoitu. Validoinnin avulla arvioidaan mittaako menetelmä todella kipua. Lisäksi inter-observer –variaation eli arvioijien välisen tuloksen vaihtelun tulisi olla pientä. Sekä fysikaalisiin että käytökseen perustuviin menetelmiin liittyy ongelmia ja rajoituksia, eikä ihanteellista kivunarviointimenetelmää ole koiralle ja kissalle löydetty. Menetelmiä tulee kehittää edelleen ja yhdistää eri arviointiperusteita, jotta löydettäisiin pieneläinlääketieteen kasvaviin vaatimuksiin soveltuva kivunarviointimenetelmä.
 • Hämäläinen, Marjut (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1984)
 • Their, Maria (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1993)
  Periodontiitti on varsin yleisesti esiintyvä bakteriologinen oraalisairaus, jonka ei aikaisemmin ole uskottu vaikuttavan ratkaisevasti koiran yleisterveyteen. Kiinnostus sairautta kohtaan ja tietoisuus periodontiittihoidon merkityksestä on eläinlääketieteen alalla voimakkaasti kehittynyt 1980-luvusta lähtien. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää periodontiittiin liittyviä ongelmia, kertoa alan viimeisimmistä tutkimustuloksista sekä toimia kliinisen eläinlääkärityön alan käsikirjana. Eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa vuosina 1990-1991 periodontiittia koskevaan tutkimukseen osallistui 14 koiraa. Kaikkien paino alitti 15 kg, ja ikäjakauma oli 4-11 vuotta. Koirat jaettiin kahteen ryhmään: tinidatsoli - plasebo. Potilaat kävivät klinikalla 4kertaa kuuden kuukauden aikana. Joka käynnin yhteydessä kartoitettiin kliiniset periodontiittiparametrit ientasku, ikenen verenvuodatus, hampaiden motiliteetti ja furkat. Ensimmäisen käynnin yhteydessä molemmille ryhmille annettiin 7 pv kestävä kuuri tinidatsolia taiplaseboa. Hampaat puhdistettiin huolellisesti depuraatiolla ensimmäisen ja viimeisin käynnin yhteydessä. Ensimmäisen ja neljännen käynnin aikana otettiin vielä valituista kontrollihampaista röntgenkuvia joista alveolaarinen luukato arvioitiin. Tutkimus osoitti, että periodontiittia sairastavat koirat tarvitsevat eläinlääkärin antamaa hampaidenhoitoa 6 kuukauden välein. Tinidatsolilääkitys pidensi depuraation kliinistä vaikutusta. Lääkitys tehosi ensisijaisesti parametreihin ientasku en syvyys- ja ienverenvuotoon. Röntgen osoittautui hyväksi apukeinoksi periodontaalisen terveyden evaluointiin. Hoitamaton pitkälle edennyt periodontiitti voi saada vakavia seurauksia. Yleisin seuraus on hampaiden irtoaminen ja siitä johtuva kipu sekä syömisvaikeuksia.
 • Bergholm, Karita; Laine, Maija (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1996)
  Epileptiformiset kohtaukset ovat sähköisen toiminnan häiriöitä, jotka aiheutuvat erilaisista rakenteellisista tai kemiallisista muutoksista aivoissa. Koirilla kohtaukset luokitellaan yleistyneisiin, partiaalisiin ja sekundaarisesti yleistyneisiin partiaalisiin kohtauksiin. Yleistyneet kohtaukset ovat tavallisimpia koirien kohtaustyypeistä. Useat elimelliset ja aineenvaihdunnalliset syyt voivat aiheuttaa epileptisiä kohtauksia. Mikäli kohtauksille ei löydetä tällaista syytä, hoidetaan sairautta epilepsiana. Ennen hoidon aloittamista on selvitettävä syy kohtauksiin. Lääkehoidon tarkoituksena on alentaa kohtaustiheyttä ja kohtausten voimakkuutta. Lääkitys on useimmiten elinikäinen. Koirilla eniten käytettyjä lääkkeitä ovat fenobarbitaali, primidoni ja kaliumbromidi. Status epilepticuksessa koira saa peräkkäin useita kohtauksia toipumatta välillä edellisistä kohtauksista tai kohtaus kestää poikkeuksellisen kauan. Tila on koiralle hengenvaarallinen ja vaatii välitöntä hoitoa. Epilepsian arvellaan olevan osittain perinnöllistä, mutta periytyvyysmekanismia ei tunneta. Tutkimuksessamme emme löytäneet merkittävää eroa epileptiformisten kohtausten esiintyvyydessä eri koirarotujen välillä vakuutusyhtiön ja eläinlääkäriasemien aineistoissa. Suomen Pystykorvajärjestö ry:n kyselytutkimuksen perusteella suomenpystykorvilla kohtausesiintyvyys on hieman korkeampi kuin yleisesti koirapopulaatiossa. Vakuutusyhtiön aineistossa kohtauksia esiintyi uroksilla merkittävästi enemmän kuin nartuilla. Muissa aineistoissa ei ollut vastaavaa eroa. Epileptiformisten kohtausten alkamisikä vaihteli. Suurin osa aineistojen koirista oli saanut ensimmäisen kohtauksensa 0,5-5 vuoden iässä.
 • Louhelainen, Maria (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2003)
  Työ koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja tutkimusosuudesta. Kirjallisuuskatsauksessa on käsitelty koirien hyökkäävää käyttäytymistä. Tutkimusosuudessa on selvitetty keväällä 2003 tehdyllä jälkiseurantakyselyllä syksystä 1998 kesään 2000 välisenä aikana koiran hyökkäävän käyttäytymisen vuoksi Helsingin Yliopistollisen eläinsairaalan käytösneuvontaklinikalle (FT Kai Pelkonen) tuotujen koirien käyttäytymisen tilannetta ja omistajien tyytyväisyyttä 3-5 vuotta neuvontakäyntien jälkeen. Lisäksi on selvitetty hyökkäävyyden takia hoidettujen koirien taustatietoja (esimerkiksi rotu, ikä, ongelman alkamisikä, sukupuoli). Hyökkäävyyden takia hoidettiin Käytösneuvontaklinikalla tutkimuksen kattamana aikana 66 koiraa (45 % käytösneuvontaklinikan kaikista potilaista). Yleisin ongelma oli kotiväkeen kohdistuva hyökkäävyys, toiseksi yleisin ongelma toisiin koiriin kohdistuva hyökkäävyys ja kolmanneksi yleisin ongelma vieraisiin ihmisiin kohdistuva hyökkäävyys. Kolmasosa koirista oli hyökkääviä useampaa kuin yhtä kohderyhmää kohtaan. Suurin osa koirista oli leikkaamattomia uroksia (55%), toiseksi eniten oli leikkaamattomia narttuja (27%). Ongelmat olivat alkaneet keskimäärin 1.5 vuoden iässä ja keskimäärin käytösneuvontaan hakeuduttiin, kun koiran ikä oli 3.7 vuotta. Koirista oli monirotuisia 8 kpl. Jotkut rodut olivat yliedustettuina verrattuna samanaikaisiin Kennelliiton rekisteröintitilastoihin, mutta aineiston pieni koko ei tee mahdolliseksi arvioida rotujen välisiä eroja ongelmia tuottavassa hyökkäävyydessä. Jälkiseurantakyselyyn vastasi 88 % omistajista. Koirien tilanne selvisi 92 %:ssa tapauksista. Tyytyväisiä saamaansa neuvontaan oli 80 % vastanneista. Hyökkäävyysongelma oli vähentynyt 74 %:ssa tapauksista (selvästi parantunut 48 %, jonkin verran parantunut 26 %). Koirista oli käytösneuvontakäyntien jälkeen 10 % lopetettu hyökkäävyysongelman takia ja 5 % sijoitettu ongelman takia uuteen kotiin. Hyökkäävyysongelmien hoitotulos oli tilastollisesti merkitsevästi parempi (p<0.05) alle 2 –vuotiaina hoitoa saaneilla koirilla kuin tätä vanhemmilla. Tilastollisesti merkitsevä riippuvuus (p<0.05) havaittiin myös annettujen ohjeiden noudattamisen ja käyttäytymisen muuttumisen välillä, eli mitä tarkemmin ohjeita oli noudatettu, sitä paremmat olivat hoitotulokset.
 • Kaikkonen, Niina (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2004)
  Utarekasvainten esiintymiseen koirilla ja kissoilla vaikuttavat ikä, rotu, ruokinta ja hormonaaliset tekijät. Keskimääräinen ikä sairastua utarekasvaimeen on koirilla 9-10 vuotta ja kissoilla 10-12 vuotta. Roduista Englannin springerspanieleilla, Englannin settereillä, pointtereilla, labradorin noutajilla, villakoirilla, lyhytkarvaisilla kotikissoilla ja siamilaisilla on suurempi riski sairastua utarekasvaimeen muihin rotuihin verrattuna. Utarekasvainten riskiä lisäävät myös lihavuus yhden vuoden iässä, sekä runsas naudan- ja sianlihan ja vähäinen kananlihan syöminen. Nartun steriloiminen ennen toista kiimaa vähentää merkittävästi utarekasvaimen esiintymisriskiä. Utarekasvaimista 60-75 % esiintyy kahdessa takimmaisessa nisässä. Kasvaimen sijainnilla ja lukumäärällä ei kuitenkaan ole todettu olevan merkitystä ennusteen kannalta. Sekä koirilla että kissoilla on merkittävästi parempi paranemisennuste, mikäli kasvain on kooltaan pienempi kuin 3 cm. Utarekasvaimet lähettävät yleisimmin etäispesäkkeitä keuhkoihin ja paikallisiin imusolmukkeisiin. Mikäli kasvain on jo lähettänyt etäispesäkkeitä imusolmukkeisiin, lisääntyy kasvaimen uusiutumisriski. Kasvaintyypin selvittämiseksi voidaan utarekasvaimesta ottaa biopsia ennen leikkausta tai analysoida kasvain leikkauksen jälkeen. Ohutneulanäyte ei ole luotettava menetelmä hyvän- ja pahanlaatuisen kasvaimen erottamiseksi. Utarekasvaimen luokittelemiseen kuuluvat potilaan yleistutkimus, rintaontelon röntgenkuvat, veri- ja virtsanäytteen tutkiminen sekä paikallisten imusolmukkeiden tutkiminen. Aikaisemmin rintaontelon röntgenkuvat on otettu jokaisesta potilaasta, mutta uusi tutkimus suosittelee valitsemaan rötgenkuvattavat potilaat iän ja yleisoireiden perusteella. Koska kasvainsoluja sisältävä imusolmuke voi olla normaalin kokoinen, imusolmukkeiden tutkiminen biopsian avulla on suositeltavaa. Utarekasvainten hoito on kirurginen. Koirilla suositellaan kasvaimen poistamista mahdollisimman yksinkertaisella leikkaustekniikalla, mutta riittävin marginaalein. Kissoilla on saatu parempia toipumistuloksia silloin, kun utarekasvaimet poistetaan mahdollisimman laajasti. Leikkauksen jälkeen voidaan käyttää kemoterapiaa kasvaimen ollessa pahanlaatuinen ja invasiivinen.
 • Laaksonen, Sakari (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1994)
  Niveltähystystä 1. artroskopiaa on käytetty ihmislääketieteessä yli 30 vuotta ja hevosille yli 10 vuotta. Koirille sitä on alettu soveltaa enenevästi viimeisten 10 vuoden aikana. Tähystyksessä niveleen viedään tiettyjen pistokohtien 1. porttien kautta tähystimen puikkomainen kärki ja tarvittavia muita instrumentteja, jotka nähdään tähystyskuvasta TV-monitorista. Tätä kutsutaan kolmiointitekniikaksi. Koirille on kuvattu operatiivisen kolmioinnin tekniikat polvelle, olkapäälle, kintereelle ja lonkalle; spesifiset tekniikat polven ja olkapään OD:n hoidolle ja eturistisideoperaatiolle; sekä diagnostinen, yhden tähystysportin tekniikkakyynärpäälle. Artroskopia on teknisesti vaikeaa ja hyvää koordinaatiota vaativaa. Kliinisen tähystyksen aloittaminen edellyttää harjoittelua kymmenillä nivelillä, raadoilla ja lopetettavilla koirilla. Yleisindikaatio on sellaisten nivelensisäisten tilojen selvittäminen, joita ei muilla keinoin voida diagnosoida, kuten rustopinnan ja pehmytkudosten epänormaaliudet. Muita aiheita ovat biopsian otto näkökontrollissa sekä kirurgian suunnittelu ja jälkikontrolli. Menetelmä on diagnostisesti tarkka johtuen suorasta visualisaatiosta ja suurennuksesta. Vaikeapääsyiset nivelrakenteet voidaan nähdä paremmin kuin artrotomiassa. Indikoidut operaatiot ovat yleensä lyhytkestoisempia kuin vastaavat artrotomiat. Tekniikka on hyvin epäinvasiivinen, postoperatiivinen morbiditeetti on minimaalista ja toipuminen selvästi nopeampaa kuin vastaavissa artrotomioissa, mikä mahdollistaa bilateraalisten tapausten operoimisen yhdellä kertaa, tai toisaalta toistuvien tutkimusten tekemisen. Teknisiä vaikeuksia voivat aiheuttaa perikapsulaarinen nestekertymä, sameutuvasta nivelnesteestä ja nivelrakenteista johtuva huono näkyvyys, nivelten ahtaus, orientoitumisen ja instrumenttien käsittelyn vaikeus sekä laitteiden herkkyys ja särkyvyys. Komplikaatiot ovat harvinaisia, useimmiten lieviä ja ohimeneviä. Niitä ovat nivelpintojen naarmuuntuminen, nivelensisäisten pehmytkudosten ja nivelenulkoistenrakenteiden vauriot, verinivel, tromboflebiitti, infektio, synoviumtyrät ja fistelit sekä kiristyssiteen aiheuttama pareesi. Kontraindikaatioita ovat infektioriski esim. ihotulehduksen takia, ja nivelen ankyloosi.
 • Suhonen, Ari (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2009)
  Etummaisen ristisiteen osittainen tai täydellinen repeämä on yleisin takajalan ontuman aiheuttaja koirilla. Leikkausmenetelmiä ristisidevaurion korjaamiseksi on kehitetty lukuisia, mutta pitkän aikavälin seurantatutkimuksia leikkauksesta toipumisesta ei ole juurikaan tehty. Voimalevyanalyysiä pidetään tällä hetkellä objektiivisena ja luotettavana menetelmänä jalan käytön arvioimisessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ja vertailla ristisideleikattujen koirien voimalevyarvoja terveisiin koiriin sekä eri leikkausmenetelmien kesken kun leikkauksesta oli kulunut 1-4 vuotta. Toteutettuun kliiniseen retrospektiivinen seurantatutkimukseen valittiin aiemmin tehdyn kyselytutkimuksen perusteella yli 18 kg painavia koiria, joiden toisesta takajalasta oli leikattu eturistisiderepeämä vuosina 2004-2006. Tutkimukseen osallistumisen esti tiedossa oleva tai tutkimuksen aikana havaittu muu merkittävä ortopedinen sairaus. Terveinä kontrollikoirina käytettiin 1-8 vuotiaita rottweilereita ja labradorinnoutajia joilla ei esiintynyt tiedettäviä tai tutkimuksen aikana havaittuja ortopedisia vaivoja. Leikattujen ja kontrollikoirien tuli olla ilman tulehduskipu- , opioidi- ja kortisonilääkitystä vähintään 7 päivän, ilman pitkävaikutteisia kortisonivalmisteita vähintään 30 päivän, ja ilman pentosaanipolysulfaattilääkityksiä vähintään 90 päivän ajan. Suun kautta annettavat ravintolisä- ja rasvahappovalmisteet tuli jättää pois 7 vuorokautta ennen tutkimuskäyntiä. Jokaiselta koiralta laskettiin sekä oikean- että vasemmanpuoleisista raajapareista vähintään viisi voimalevytulosta, joista analysoitiin vertikaalinen huippuvoima ja vastaava impulssi, jarrutus- ja työntövoima ja vastaavat impulssit, painonvarausaika, nousevat ja laskevat kulmat, kuormitusaika sekä takajalkojen kuormistusajat sekä vertikaalisten huippuvoimien symmetriaindeksit. Viidestä suorituksesta laskettiin koirakohtaiset keskiarvot ja keskihajonnat. Huippuvoimat, voimaimpulssit sekä nousevat ja laskevat kulmat ilmoitettiin prosentteina painosta. Ristisideleikattujen raajojen arvoja vertailtiin ryhmien välillä ja kontrollikoiriin. Tutkimuskäynnille osallistui 42 koiraa, joista 23 poistettiin lopullisista tuloksista muiden havaittujen ortopedisten vaivojen vuoksi Leikatut koirat (n=19) olivat tilastollisesti merkitsevästi vanhempia kuin kontrollikoirat (p<0,01). Voimalevyarvoissa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja leikattujen ja kontrollikoirien kesken (p>0,306) eikä eri leikkausryhmien välillä (p>0,12). Aiemmissa kliinisissä seurantatutkimuksissa ristisideleikattujen koirien voimalevyarvot ovat jääneet kontrollikoirien arvoja alhaisemmiksi, mutta seuranta-ajat ovat olleet tätä tutkimusta lyhyempiä. Tämän tutkimuksen voimalevyanalyysin keskiarvojen perusteella ristisidevaurioisten koirien jalan toimintakyky näyttäisi palautuvan pääosin hyvälle tasolle ja säilyvän myös pitkällä aikavälillä, Toisaalta myös huonommin toipuneita koiria esiintyy, mikä näkyy symmetriaindeksien runsaassa hajonnassa; subjektiivisesti symmetriaindeksejä arvioitaessa leikatuilla koirilla esiintyi huomattavasti enemmän epäsymmetriaa takajalkojen painonvarauksessa. Tässä tutkimuksessa eri leikkausmenetelmiä ei voitu vertailla luotettavasti otoskokojen pienuuden vuoksi. Ristisidevaurioisten koirien muiden nivelten nivelrikkomuutokset ja ortopediset vaivat todettiin tutkimuksen aikana yleisiksi, ja siksi koiran voinnin arvioinnissa ja hoidossa tulisikin kiinnittää huomiota todetun ristisidevaurion lisäksi myös muihin esiintyviin ortopedisiin vaivoihin.
 • Kylmä, Tarja (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1993)
  Tähän tutkielmaan kuuluu sekä kirjallisuuskatsaus että tutkimusosa. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään verkkokalvon anatomian ja fysiologian perusteiden sekä koiran verkkokalvon kehityksen lisäksi lyhyesti fototransduktiota (valoenergian muuttumista näköaistinsoluissa sähköisiksi impulsseiksi), koiran verkkokalvosurkastumia ja elektroretinografiaa. Tutkimuksessa mitattiin pimeäadaptoidun verkkokalvon DC-elektroretinogrammi yhdeksältä labradorinnoutajalta. Koirien molemmat vanhemmat sairastavat perinnöllistä verkkokalvosurkastumaa (yleistynyt sauva-tappi -dystrofia). Rekisteröinneissä koirat olivat 1, 2, 3, 4 ja 18 kuukauden ikäisiä. Kontrolliryhmän koirat olivat terveitä, vastaavanikäisiä labradorinnoutajia. Xenon-salamalampulla annetut ärsykkeet kolmella eri intensiteetillä (alkaen 2 log yksikköä b-aallon kynnysarvon alapuolelta) aiheuttivat negatiivisia vasteita, jotka tunnistettiin kynnysherätevasteiksi (scotopic threshold response, STR). STR:n oletetaan olevan postreseptoriaalinen kynnysvaste. Vasteiden latenssiajat vaihtelivat 37-78 ms:iin. Vasteen voimakkuuteen vaikuttivat valon intensiteetti ja koiran ikä. Latenssiaika, vasteen alkamiseen kulunut aika, lyheni koiran vanhetessa sekä kontrolleilla että dystrofisilla. Amplitudien huippuarvot vaihtelivat 0-70 mikroV:iin, eikä kummassakaan ryhmässä amplitudeilla ollut merkitsevää eroa. 18 kuukauden iässä ei kuitenkaan yhdeltäkään dystrofiselta mitattu STR:ää, vaikka kontrolleilla se oli. Ero oli merkitsevä (P=0.028). Vasteen huippuarvon saavuttamiseen kulunut aika (implicit time)lyheni terveen koiran vanhetessa. Dystrofisilla lyhenemistä ei tapahtunut. Kolmen kuukauden iässä ero oli tilastollisesti merkitsevä. Tutkimus osoittaa, että STR:ää voidaan käyttää avuksi, kun tutkitaan perinnöllistä verkkokalvosurkastumaa sen varhaisvaiheessa.
 • Terhonen, Hanna-Leena (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2002)
  Syventävät opintoni koostuvat seurantatutkimuksesta Yliopistollisessa eläinsairaalassa pieneläimille suoritetuista leikkauksista 1.7.-30.9.1999 sekä artikkelista leikkaushaavainfektioista koirilla ja kissoilla Suomen eläinlääkärilehteen. Seurantatutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon leikkaushaavainfektioita esiintyy Yliopistollisen eläinsairaalan pieneläinpotilailla eri puhtausluokissa. Tutkimus tehtiin, koska ei tiedetty, mikä oli sairaalan haavainfektioiden "perustaso". Lisäksi oli tarkoitus selvittää mikrobilääkkeiden käyttöä leikkausten yhteydessä ja niiden jälkeen. Näiden tulosten perusteella kartoitettiin aseptiikan koulutuksen tarve sekä päivitettiin mikrobilääkkeiden käyttösuositus eri toimenpiteiden yhteydessä. Haavainfektiot ovat yksi ikävimmistä leikkauskomplikaatioista. Leikkauksen yhteydessä haava kontaminoituu aina bakteereilla. Aiheuttaako bakteerikontaminaatio tulehdusta, riippuu haavaan joutuvien bakteerien määrästä ja virulenssista sekä isännän puolustusjärjestelmän toimivuudesta. Leikkaushaavainfektioiden ennaltaehkäisyssä tärkeää ovat asianmukainen aseptiikka, oikeanlainen antibioottiprofylaksia, hyvä kirurginen tekniikka ja eläimen vastustuskyvyn tukeminen. Leikkaushaavainfektioiden määrä pysyy kohtuullisena, mikäli kiinnittää huomiota omiin toimintatapoihinsa. Tähän kuuluu itse leikkaukseen liittyvien toimintojen lisäksi myös asianmukainen leikkaussalikäyttäytyminen ja välineistöstä huolehtiminen. Tulehtuneiden leikkaushaavojen määrää voi pitää oman työn laadun mittarina. Artikkelissa käydään melko yksityiskohtaisesti läpi sekä potilaan että kirurgin valmistelu leikkausta varten. Lisäksi artikkelissa annetaan suosituksia antibiootin käytöstä eri leikkaustyyppien yhteydessä. Suositukset perustuvat alan kirjallisuuteen ja Yliopistollisessa eläinsairaalassa tällä hetkellä käytössä oleviin suosituksiin.
 • Kaistinen, Anu; Kobylin, Sanna (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1998)
  Tutkimuksessa keskityttiin medetomidiinin toisen optisen isomeerin, levomedetomidiinin kliinisten vaikutusten tutkimiseen koiralla. Kokeessa käytettiin kuutta tarkoitukseen kasvatettua täysikasvuista beaglea. Jokaiselle koiralle tehtiin kolme koetta. Tutkittavat lääkeaineet ja annokset olivat levomedetomidiini 10 µg/kg ja 80 µg/kg sekä fysiologinen suolaliuos plasebona. Tutkittava lääkeaine annettiin ensin boluksena laskimoon, jonka jälkeen lääkkeen annostelua jatkettiin koko kokeen ajan infuusiona laskimoon. Kaikki koirat saivat kokeen aikana myös dexmedetomidiiniboluksen 10 µg/kg levomedetomidiini-infuusion kestettyä 60 minuuttia. Kokeen aikana koiraa tarkkailtiin seuraamalla tutkittavan aineen sedatiivista ja analgeettista vaikutusta, samalla mitattiin koirien sydän- ja hengitysfrekvenssiä ja ruumiinlämpötilaa, seurattiin EKG:tä sekä suoraa verenpainetta, verikaasuja ja seerumin katekoliamiinipitoisuuksia. Tutkimuksessa todettiin, että levomedetomidiinilla ei ole merkittäviä sedatiivisia eikä analgeettisia vaikutuksia koirilla. Suuri levomedetomidiiniannos heikensi dexmedetomidiinin sedatiivista ja analgeettista tehoa ja voimisti sen aiheuttamaa bradykardiaa. Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään dexmedetomidiinin ja levomedetomidiinin ominaisuuksiin ja vaikutuksiin eri eläimillä.
 • Markkola, Anne (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2001)
  Tutkimuksessa pyrittiin löytämään menetelmiä, joilla voitaisiin luotettavasti mitata koiran nivelrikon aiheuttamaa kroonista kipua ja arvioida kipuhoidon tarvetta. Tutkimukseen valittiin 41 koiraa, joilla oli diagnosoitu lonkkaniveldysplasiasta johtuva nivelrikko ja jotka omistajien mukaan kärsivät kroonisesta kivusta. Koirista otettiin verinäytteet, joista analysoitiin adrenaliinin, noradrenaliinin, β-endorfiinin, antidiureettisen hormonin ja kortisolin pitoisuudet. Kaksi riippumatonta eläinlääkäriä arvioi videolta koirien liikkumista. Koirien lonkat röntgenkuvattiin. Omistajat täyttivät kyselykaavakkeen koiransa käyttäytymisestä ja mielialasta sekä arvioivat koiransa kokemaa kipua ja liikkumisvaikeuksia visuaalisilla analogiasteikoilla (kipujana ja liikkumisjana). Verinäytteiden kontrolliryhmään valittiin 22 omistajien mukaan tervettä koiraa, joilla ei ollut minkäänlaisia kipuoireita. Kyselykaavakkeen ja visuaalisten analogiasteikoiden kontrolliryhmään valittiin 24 omistajien mukaan tervettä ja kivutonta koiraa. Eläinlääkäreiden ja omistajien arviot koirien liikkumisvaikeuksista korreloivat positiivisesti keskenään. Adrenaliinin, antidiureettisen hormonin ja kortisolin pitoisuudet plasmassa olivat korkeammat kroonisesta kivusta kärsivillä koirilla kuin kontrolliryhmän koirilla, kun taas β-endorfiinipitoisuudet olivat korkeammat kontrolliryhmän koirilla. Koirilla, joilla röntgenologisesti todettiin luupiikkimuodostusta tai irtopaloja lonkkanivelessä, oli omistajien arvioiden mukaan enemmän liikkumisvaikeuksia mutta ei kipuja kuin muilla tutkimukseen osallistuneilla koirilla. Yksittäisen koirapotilaan kroonisen kivun arvioimiseen ei tutkimuksessa löydetty luotettavaa hormonaalista tai röntgenologista muuttujaa. Tutkimuksen perusteella eläinlääkäri voi arvioida koiran kipua ainoastaan sen liikkumisen perusteella. Omistajan kertomuksella koiran käyttäytymisestä, mielialasta ja liikkumisesta on nivelrikkokivun arvioinnissa keskeinen rooli. Eläinlääkärin tulee tulkita omistajan kertomuksesta koiran kivusta kertovat seikat ja/tai opettaa omistaja tulkitsemaan koiransa kipuoireita.
 • Lehtinen, Jenni (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2009)
  LLLT:lla (low level laser therapy) tarkoitetaan matalatehoisilla lasereilla annettua biostimulaatiota, joka voi edistää elimistön omia puolustus- ja paranemismekanismeja. Vaikka eläinlääkärit ja eläinfysioterapeutit käyttävät laserterapiaa lisääntyvästi, ovat sen vaikutukset ja käyttömahdollisuudet vieraita monille eläinlääkäreille. Työn tarkoituksena oli perehtyä LLLT:n periaatteisiin ja olemassa olevaan tutkimustietoon, sekä pohtia mahdollisia käyttökohteita eläinlääketieteessä. LLLT:n historia ulottuu 1960-luvun puoliväliin, jolloin tehtiin ensimmäiset haavan paranemiseen liittyvät tutkimukset matalateholasereista. Nykyään on tarjolla kohtuullisesti tutkimustietoa LLLT:n vaikutuksesta soluviljelmissä ja eläinkokeissa, mutta tieteellisesti merkittäviä kliinisiä tutkimuksia eläinlääketieteen saralla ei vielä ole. Tämän vuoksi humaanitutkimuksista ja laboratoriokokeista saatua tietoa joudutaan soveltamaan eläinlääketieteeseen. Laservalo on aina koherenttia ja monokromaattista (samanvaiheista ja yhtä aallonpituutta sisältävää), ja lasersäteen hajonta on hyvin pieni. Näiden ominaisuuksien ansiosta lasersäde tunkeutuu kudokseen ja voi saada aikaan vasteen sekä kohdesoluissa että systeemisesti. Lasersäteen energia on pienissä partikkeleissa, fotoneissa, jotka voivat imeytyä solukalvon läpi solun sisään ja siellä edelleen mm. mitokondrioihin. LLLT:n on todettu stimuloivan solunjakautumista, solujen ATP-, RNA- ja DNA-synteesiä sekä lisäävän solujen hapen ja glukoosin kulutusta. Matalan tehon lasersäteilyllä on myös systeemisiä vaikutuksia. Sen on todettu lisäävän serotoniinin, sisäsyntyisten opioidien ja endorfiinien eritystä. Näin ollen laserterapia voi vaikuttaa kipua ja tulehdusta lievittävästi myös muualla elimistössä. Lisäksi LLLT:n on todettu lisäävän verenkiertoa ja lymfanestekiertoa. Laserterapian käyttäkohteita paikallishoidossa ovat mm. haavat, urheiluvammat, nivelrikko, selkäkipu ja paiseet. Laserin käyttö akupunktiopisteisiin antaa hyvin monipuoliset mahdollisuudet eri sairauksien hoitoon. Lisätutkimuksia tarvitaan vielä sekä vaikutusmekanismeista että kliinisen terapian antamisesta eläimille. Tarvitaan myös lisätietoa säteilyannoksen vaikutuksesta eri kudoksissa eri eläinlajeilla. Työn menetelminä on käytetty kirjallisuuskatsausta, sekä kahden laserterapiaa saaneen ihotautipotilaan hoitokertomusta. Potilaskertomuksista ei voida tehdä tieteellisiä johtopäätöksiä.
 • Kangas, Jussi (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1990)
  Luu on mekaanisilta ominaisuuksiltaan ja jäykkyydeltään selvästi luunmurtumien fiksaatiossa yleisesti käytettyä teräslevyä heikompaa. Luun kimmokerroin eli Youngin moduli on vain 1/10 teräksen kimmokertoimesta (n.20 MPa/200 MPa). Käytettäessä murtuman fiksointiin teräslevyä voi luuhun syntyä osteoporoottisia muutoksia ns. stress protection -ilmiön seurauksena. Nykyään pyritäänkin kehittämään fiksaatiovälineitä materiaaleista, jotka mekaanisilta ominaisuuksiltaan enemmän muistuttavat luuta. Putkiluun murtuma paranee fiksaation rigiditeetistä riippuen normaalisti eli kalluksen avulla tai primaaristi, jollei kallusta syntyy vain erittäin vähän. Kompressiolevyn avulla fiksoitu primaarisesti paraneva murtuma lujittuu hitaammin kuin normaalisti parantuva, mutta levytys mahdollistaa raajan nopean käytettävyyden operaation jälkeen. Normaali eli spontaani murtuman paraneminen jakaantuu osittain päällekkäisiin tulehdus-, paranemis- eli korjaus- ja muotoutumisvaiheeseen. Primaarisessa paranemisessa normaalin paranemisen korjausvaihe ohitetaan ja siirrytään suoraan hitaaseen muotoutumisvaiheeseen, josta johtuen kliininen paraneminen tapahtuu selvästi hitaammin.
 • Mäkelä, Anne (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1995)
  Työn tarkoituksena oli kartoittaa mahahaavojen esiintymistä aikuisilla hevosilla Suomessa. Työn kliininen osuus suoritettiin kevään 1994 aikana Eläinlääketieteellisellä korkeakoululla marraskuussa 1994 Ypäjän Hevosopistolla. Ennen tähystystä hevosista otettiin tarkka anamneesi ja hevoset tutkittiin kliinisesti ja rektalisoitiin. Tähystykseen käytettiin kolme metriä pitkää Olympus-merkkistä videoendoskooppia. Tutkimukseen osallistui 29 hevosta, joista 14:llä oli mahahaava. Haavautumia esiintyi kaiken ikäisillä hevosilla. Suurin mahahaavafrekvenssi oli 4-7 vuotiailla hevosilla. Lämminveriravureilla oli huomattavasti enemmän haavautumia kuin suomenhevosilla ja puoliveri-ratsuilla. Ruunilla taas oli tammoja ja oriita vähemmän haavautumia. Tutkimusmateriaalissa yleisimmät mahahaavaoireet olivat kilpailustressi, ripuli ja toistuvat koliikit. Muita oireita olivat ruokahaluttomuus, huonokuntoisuus ja laihuus. Kahdella hevosella oli aikaisemmin todettu ahtauma ruokatorvessa - näistä toisella oli mahahaava. 29 tutkimus hevosesta vain yksi oli kliinisesti oireeton. Kipulääkityksen ja ruokinnan aiheuttamia mahahaavoja ei tutkimuksessa todettu. 12 hevosella oli haavautuma rauhasettomassa esophagus-osassa ja viidellä rauhasosassa. Rauhashaavautumista neljä oli pylorusalueella. Rauhasalueen haavautumat ovatkin todennäköisesti alidiagnosoituja, koska pyloruksen tähystys ei onnistu kaikilla hevosilla. Puolet haavautumista oli akuutteja ja verestäviä - puolet paranemassa olevia tai kroonisia ja keratisoituneita. Biopsia otettiin 24 hevoselta sekä rauhasettomalta että rauhaselliseltä limakalvolta. Mahalaukusta saadut biopsiat ovat yleensä hyvin pinnallisia. Täten histologiset löydökset tukevat mahahaavadiagnoosia, mutta negatiivinen tulos ei poissulje mahahaavan mahdollisuutta. Mikroskooppisesti mahahaava diagnosoitiin neljällä hevosella.
 • Kirves, Petra (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2003)
  Medetomidiinia ja asepromatsiinia käytetään yleisesti anestesian esilääkkeenä koiralla. Medetomidiini on α2-agonisti ja asepromatsiini fentiatsiini. Aineet eroavat toisistaan sekä vaikutusmekanismeiltaan että vaikutuksiltaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla asepromatsiinin ja medetomidiinin ominaisuuksia käytettäessä niitä esilääkkeenä sekä selvittää, onko aineiden vaikutuksilla olennaisia eroja potilaan stressireaktioon ennen leikkausta ja sen jälkeen. Aineiden ominaisuuksia käsitellään kirjallisuuskatsauksessa. Tutkimukseen valittiin Yliopistollisen eläinsairaalan potilasmateriaalista 44 narttukoiraa, jotka tulivat sterilaatioleikkaukseen. Koirilla ei ollut sairauteen viittaavia löydöksiä. Koirat jaettiin sattumanvaraisesti kahteen yhtä suureen ryhmään, joista toiset saivat esilääkitykseksi medetomidiinia ja butorfanolia (20 μg/kg + 0,2 mg/kg) ja toiset asepromatsiinia ja butorfanolia (0,05 mg/kg + 0,2 mg/kg). Esilääkitys annettiin lihaksensisäisesti. Anestesian induktioon käytettiin propofolia ja ylläpitoon isofluraania. Jokainen koira sai lisäksi kipulääkitykseksi preoperatiivisesti karprofeenia ja postoperatiivisesti buprenorfiinia. Perioperatiivisena aikana koirien plasmasta mitattiin koirien adrenaliini-, noradrenaliini-, β-endorfiini-, ja kortisolipitoisuuksia. Lisäksi mitattiin sydänfrekvenssiä ja verenpainetta. Koirien sedaatiotasoa ja kipua arvioitiin. Medetomidiiniryhmässä adrenaliini- noradrenaliini ja kortisolipitoisuudet olivat merkitsevästi pienempiä kuin asepromatsiiniryhmässä. B-endorfiinipitoisuudet ryhmien välillä eivät eronneet toisistaan. Medetomidiiniryhmässä sydänfrekvenssi oli matalampi ja keskiverenpaine korkeampi kuin asepromatsiiniryhmässä. Postoperatiivisesti asepromatsiiniryhmä oli syvemmässä sedaatiossa kuin medetomidiiniryhmä. Aineiden eroa kivunpoistossa ei pystytty suoraan vertaamaan potilaiden erilaisen sedaatiotason vuoksi. Tutkimuksessa havaitut erot potilaiden stressihormonien pitoisuuksissa perioperatiivisena aikana viittaavat siihen, että tässä suhteessa medetomidiini olisi potilaalle parempi vaihtoehto esilääkkeeksi kuin asepromatsiini. Aineilla oli myös eroa mitattaessa anesteettien tarvetta, sedaatiotasoa ja verenkiertoelimistön toimintaa.
 • Mykkänen, Katja; Ropponen, Hannu; Väisänen, Misse (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1998)
  Medetomidiinia käytetään yleisesti pieneläinten rauhoitus- ja nukutusaineena. Se koostuu kahdesta optisesta isomeeristä, dexmedetomidiinista ja levomedetomidiinista. Dexmedetomidiinin katsotaan saavan aikaiseksi medetomidiinin tyypilliset vaikutukset. Propofoli on melko uusi suonensisäisesti käytettävä lyhytvaikutteinen anesteetti, joka soveltuu käytettäväksi pieneläimillä anestesian induktioon sekä ylläpitoon. Isofluraani on halotaania turvallisempi inhalaatioanesteetti, jota on viime vuosina ryhdytty käyttämään myös eläinten anestesiassa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia medetomidiinin ja dexmedetomidiinin vaikutusten eroja eri annostasoilla sekä esilääkkeenä propofolilla indusoidussa isofluraanianestesiassa koirilla. Tutkittavia annostasoja oli kolme: I) DEX 0.2/ MED 0.4 mg/kg, II) DEX 2 / MED 4 mg/kg ja III) DEX 20 / MED 40 mg/kg. Esilääkkeiden vaikutusten esillesaamiseksi koirat pyrittiin pitämään saman tasoisessa, kevyessä anestesiassa 45 minuutin ajan. Tähän tarvittava propofolin ja isofluraanin määrä arvioitiin etukäteen esilääkityksen annostason mukaan ja tarvittaessa anestesian syvyyttä säädeltiin isofluraanin annosta ja virtausta säätelemällä. Tutkimuksessa käytettiin kuutta beagle-rotuista koiraa, joita kutakin tutkittiin arvotussa järjestyksessä kuudessa osakokeessa. Jokaisen osakokeen aikana mitattiin koirien sydän- ja hengitysfrekvenssiä, ve-renpaineita (suoralla menetelmällä reisivaltimokatetrista), uloshengityksen hiilidioksidi- ja isofluraanipitoisuutta. Valtimoverinäytteistä tutkittiin happipitoisuus ja - saturaatio, hiilidioksidipitoisuus, pH, emäsylijäämä ja bikarbonaattipitoisuus. Veren happisaturaatio ja sydänfrekvenssi määritettiin myös pulssioksimetrilla, josta saatuja arvoja verrattiin muilla laitteilla mitattuihin vastaaviin arvoihin. Sydämen sähköistä toimintaa seurattiin EKG:lla. Koirien sedaatiotasoa ja anestesian syvyyttä määriteltiin tutkimalla mm. eri refleksien ilmentymistä. Tutkimuksessa ei saatu selviä eroja medetomidiinin ja dexmedetomidiinin vaikutuksissa. Ilmennyt pieni ero inhalaatioanesteetin kulutuksessa saattaisi viitata dexmedetomidiinin edullisempaan vaikutukseen medetomidiiniin verrattuna. Tulos on kuitenkin vain suuntaa antava, joten tästä tarvittaisiin lisätutkimuksia. Tutkituista annostasoista II- taso osoittautui elimistön kannalta sopivimmaksi, mutta sillä ei saavuttu luotettavaa sedaatiota eikä annostason vaikutus ole käytännön olosuhteisiin riittävän pitkäkestoinen. I annostasolla esilääkitys oli riittämätön ja muita anesteetteja tarvittiin suuria määriä. III annostasolla sedaatio oli luotettavin, mutta sydämen syketiheys ja valtimoveren pH laskivat suositusarvojen alapuolelle.