Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "magneettikuvaus"

Sort by: Order: Results:

  • Marttila, Hannu (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2000)
    Välilevyn rappeutumisesta johtuva välilevyn tyräytyminen selkäydinkanavaan on koirilla yleisin neurologisten oireiden aiheuttaja. Välilevyn rappeutumista esiintyy kahdessa eri muodossa. Kondrodystrofisilla roduilla, kuten esimerkiksi mäyräkoiralla ja beaglella, rappeutumiselle on ominaista välilevyn kondroidi metaplasia, joka tapahtuu jo eläimen ollessa nuori. Muilla roduilla metaplasia on fibroidia ilmeten vasta eläimen ikääntyessä. Koiran välilevysairauden diagnostisessa kuvantamisessa käytettäviä menetelmiä ovat natiiviröntgenkuvaus, myelografia, epidurografia, discografia, tietokonetomografia sekä magneettikuvaus. Menetelmät eroavat toisistaan paitsi kuvantamistarkkuuden, myös invasiivisuuden, saatavuuden ja kustannusten suhteen. Natiiviröntgenkuvauksen edut ovat sen hyvä saatavuus sekä ei-invasiivisuus. Tyräytynyt välilevyaines on kuitenkin vain harvoin erotettavissa natiiviröntgenkuvassa, mistä syystä menetelmän tarkkuus on puutteellinen. Myelografian kuvantamistarkkuus on huomattavasti natiiviröntgenkuvausta parempi, ja sitä käyttämällä voidaan tyräytynyt välilevy yleensä paikallistaa tarkasti. Myelografia on invasiivinen toimenpide, johon liittyy myös komplikaatioriskejä. Tietokonetomografia ja magneettikuvaus ovat suhteellisen uusia kuvantamismenetelmiä, joiden edut kuvantamistarkkuudessa ovat merkittävät. Magneettikuvaus on näistä kahdesta menetelmästä tarkempi välilevysairauden kuvantamisessa. Molempien menetelmien saatavuus on toistaiseksi rajoitettu. Anulus fibrosuksen vaurioituminen käynnistää lampaalla ihmisen välilevyn rappeutumista vastaavan prosessin. ELL Anu Lappalaisen tutkimusprojektissa kartoitettiin varjoainetehosteisen magneettikuvauksen soveltuvuutta näiden muutosten kuvantamisessa. Tutkimus suoritettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Kokeellisia anulus fibrosus –vaurioita ei kyetty kaikissa tapauksissa kuvantamaan. Syvemmät ja subakuutit vauriot havaittiin selkeämmin, joskaan vaurion koko ei selkeästi korreloinut löydöksiin magneettikuvassa.
  • Savolainen, Lotta (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2016)
    Välilevytyrä on erityisesti mäyräkoiralla yleisesti esiintyvä sairaus. Välilevytyrät luokitellaan kahteen päätyyppiin, jotka ovat Hansen tyyppi I ja Hansen tyyppi II. Mäyräkoirilla esiintyy tyypillisesti tyypin I välilevytyrää, jossa välilevyn ulko-osan syykehä eli annulus fibrosus repeytyy ja purkautuu selkäydinkanavaan välilevyn rappeumamuutosten seurauksena. Välilevy tyräytyy mäyräkoirilla yleisimmin rinta-lannerangan alueella. Välilevytyrän oireet ovat seurausta selkäydin- ja hermovaurioista. Oireet voivat vaihdella lievästä selkäkivusta vakaviin neurologisiin puutoksiin. Ihmisillä on tutkittu paljon alaselkäkivun ja selän alueen sairauksien sekä vammojen yhteyttä selkälihasten kokoon ja koostumukseen. Selkälihasten koon muutosten ja rasvoittumisen uskotaan olevan merkkejä selkälihasten rappeutumisesta. Selkälihasten rappeutumisen taas uskotaan lisäävän riskiä kipuoireille ja vammautumiselle. Selkälihasten ominaisuuksien ja vauriomekanismien tunteminen on tärkeässä osassa suunniteltaessa yhä parempia ja tehokkaampia kuntoutusmenetelmiä selkärangan alueen sairauksista kärsiville potilaille. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää välilevytyrän yhteyttä selkälihasten kokoon ja koostumukseen mäyräkoirilla. Koirilla selkärangan alueen sairauksien yhteyttä selkälihasten ominaisuuksiin ei toistaiseksi ole tutkittu kattavasti. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada lisätietoa välilevytyrään sairastuneiden mäyräkoirien selkälihasten ominaisuuksista. Tavoitteena oli myös, että tietoa pystyttäisiin hyödyntämään jatkossa sairaudesta toipuvien koirien kuntoutuksessa. Tutkimus toteutettiin retrospektiivisenä. Tutkimuksessa oli mukana 14 välilevytyrään sairastunutta mäyräkoiraa ja 10 tervettä mäyräkoiraa. Selkälihasten Musculus (M.) multifidus ja M. longissimus poikkipinta-alat ja selkälihaksensisäisen rasvan määrää kuvaavat selkälihaksen intensiteettiarvot mitattiin T1-painoitteisista magneettikuvista. Ryhmien välistä eroa selkälihasten poikkipinta-alassa ja selkälihaksensisäisen rasvan määrässä analysoitiin käyttäen riippumattomien ryhmien t-testiä sekä Mann-Whitney U -testiä. Selkälihasten sisäisen rasvan määrä oli suurempi välilevytyrään sairastuneilla mäyräkoirilla, kuin terveellä vertailuryhmällä (p < 0,001). Selkälihasten poikkipinta-alassa ei havaittu eroa ryhmien välillä. Tutkimuksen tulosten perusteella selkälihakset olivat rasvoittuneemmat välilevytyrään sairastuneilla mäyräkoirilla terveeseen vertailuryhmään verrattaessa. Terveet mäyräkoirat olivat välilevytyrään sairastuneita mäyräkoiria nuorempia, mikä saattoi vaikuttaa merkittävästi tuloksiin. Ikävaikutuksen ja selkälihasmuutosten merkittävyyden arvioimiseksi aiheesta tarvitaan lisää tutkimusta.
  • Tammisto, Jessica (2022)
    Luuruhjeet ovat rustonalaisen luun sekä hohkaluun vaurioita. Vuohisen alueella luuruhjeita todetaan etenkin urheiluhevosilla, ja ne aiheuttavat huonontunutta suorituskykyä sekä eriasteisia ontumia. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää nykytietämyksen rajat koskien luuruhjeiden etiologiaa, diagnostiikkaa ja hoitoa. Lisäksi tavoitteena oli pohtia, milloin luuruhjeita voidaan epäillä silloinkin, kun esimerkiksi magneettikuvaus ei ole mahdollista. Luuruhjeita kuvataan englanninkielisessä kirjallisuudessa useilla eri termeillä, eikä ilmiötä kuvaamaan ole yhtä vakiintunutta termistöä. Tämän vuoksi kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli myös avata näitä termejä. Tyypillisesti luuruhjeet syntyvät toistuvan yhdensuuntaisen rasituksen seurauksena. Tyypillinen potilas on intensiivisessä harjoittelussa oleva laukka- tai ravihevonen. Harvinaisempaa on, että luuruhjevaurio syntyy akuutin rasituksen seurauksena. Tämän tyyppisiä vaurioita on raportoitu esimerkiksi estehevosilla. Luuruhjeiden aiheuttamat oireet ovat usein epäspesifisiä, ja ne voivat olla vaikeasti havaittavissa. Differentiaalidiagnooseja luuruhjeille ovat esimerkiksi nivelrikko ja luukystat. Luuruhjeet ovat palautuvia vaurioita, mutta ne altistavat vakavammille luun ja nivelen sairaustiloille, esimerkiksi rasitusmurtumille, nivelrikolle ja rustonalaisen luun nekroosille. Diagnostiset puudutukset ovat tärkeä osa luuruhjeiden diagnostiikkaa. Johtopuudutukset ovat nivelensisäisiä puudutuksia luotettavampi sekä nopeampi tekniikka. Luuruhjeita ei voi todeta röntgenkuvauksen avulla. Luotettavimmin luuruhjeet saadaan diagnosoitua magneettikuvauksen tai skintigrafian avulla. Magneettikuvaus antaa skintigrafiaa tarkempaa tietoa vaurioiden laadusta ja anatomisesta sijainnista. Luuruhjeiden yhteydessä luun lisääntynyt nestepitoisuus voidaan havaita magneettikuvauksen avulla. Skintigrafialla luuruhjeet havaitaan, kun radioaktiivinen merkkiaine tarttuu vaurioituneessa luussa paljastuneisiin hydroksiapaattikiteisiin. Tyypillisiä vauriokohtia ovat vuohisen alueella sääriluun alaosan takapinnat sekä vuohisluun yläosan keskiuurre. Luuruhjeiden tärkein hoito on lepo ja rasituksen vähentäminen. Lepojakso kestää viikoista kuukausiin oireiden ja löydösten vakavuudesta riippuen. Erilaisia lääkehoitoja sekä kirurgiaa on kokeiltu luuruhjeiden hoitoon, mutta näiden tehosta ei ole tieteellistä näyttöä. Luuruhjeiden hoidossa on saatu hyviä tuloksia, kun hevosten on annettu liikkua lepojakson ajan vapaasti tarhattuna. Tämän kirjallisuuskatsauksen pohjalta vuohisen alueen luuruhjeita voidaan epäillä, mikäli hevosen ontumalle tai huonolle suorituskyvylle ei löydy selkeää syytä perinteisillä kuvantamisen menetelmillä, ja ontuma on paikannettu vuohisen alueelle johtopuudutusten avulla. Luuruhjeiden etiologiasta tarvitaan vielä tarkempaa tutkimusta, jotta voidaan selvittää, miten luuruhjeiden syntymistä voitaisiin ennaltaehkäistä. Tämä on tärkeää, jotta vakavampien muutosten, kuten nivelrikon syntyminen, voitaisiin estää mahdollisimman tehokkaasti.