Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "rationaalinen lääkehoito"

Sort by: Order: Results:

 • Laakso, Johanna (2022)
  The operation of community pharmacies has developed extensively over the past decades, with special emphasis on medication counselling services. In addition to dispensing, pharmacies can offer various kinds of clinical pharmacy services, such as medication reviews, automated dose dispensing and other services to support rational use of medicines. All this activity requires patient information, which is currently available in pharmacies only from prescriptions, reimbursement information, and by asking the customer. Because of this, a need to increase the availability of patient information in pharmacies has come up. The aim of this study was to determine what kind of patient information should be available in community pharmacies for 1) the statutory dispensing of medicines, the medication counselling and treatment monitoring, and 2) other services related to promotion of health and well-being and prevention of diseases. Furthermore, the study investigated experts' experiences of the sufficiency of patient information in pharmacies, as well as in what form and from what period the information should be available in pharmacies. The study was conducted as a 3-round Delphi study with an expert panel consisting of 20 pharmacists specialized in clinical pharmacy. Consensus was formed with the help of a preliminary patient information list which had been compiled based on the literature and the expertise of the research group (a total of 39 patient data items). The limit of the experts' consensus was set to ≥80%. The Delphi-rounds were conducted as electronic surveys during the spring and summer of 2022. The responses were analysed using quantitative and qualitative methods. Most of the expert panellists (n=20) perceived that the patient information available in community pharmacies was insufficient. This study reached a strong consensus that pharmacies should have quite a large set of patient information available both for dispensing medicines and medication counselling, and for providing services supporting rational use of medicines. Of the patient data items, nine reached the consensus line concerning dispensing of medicines and 31 measures concerning other services. From both points of view, information about the client's diagnoses, blood pressure, and the GFR value indicating kidney function were rated as the most important to be available in community pharmacies. However, the panellists also reported challenges to overcome in the access and utilization of the patient information, for example, related to current legislation, resources, and competences of pharmacists. These aspects should be considered in the development of community pharmacy practice and electronic patient information (e.g., Kanta services).
 • Rantanen, Ilona (2023)
  Väestön ikääntyessä sairastavuus lisääntyy ja käytettyjen lääkkeiden määrä kasvaa altistaen lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutuksille. Iäkkäiden suuri sairastavuus, monilääkitys ja lääkkeiden aiheuttamat haitat voivat kasaantuessaan huonontaa elämänlaatua ja toimintakykyä. Lääkehoidon arviointien avulla voidaan tunnistaa ja ratkaista monilääkittyjen iäkkäiden lääkitysongelmia. Jos potilaan lääkehoidon kokonaisuutta ei arvioida säännöllisesti, lääkkeitä voidaan määrätä lisää perusteettomasti, mikä voi johtaa lääkkeiden kasautumiseen ja estettävissä olevien haittojen lisääntymiseen. Tämän tutkimuksen aineisto perustuu Lohjan kaupungin kotihoidossa vuosina 2015-2017 toteutettuun interventiotutkimukseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli analysoida pseudonymisoiduissa lääkehoidon arviointiraporteissa (n=43) tunnistettuja lääkitysongelmia (drug-related problems, DRPs) 65 vuotta täyttäneillä PCNE-luokittelujärjestelmän avulla. Lisäksi tavoitteena oli tarkistaa erilaisten lääkehoidon tietokantojen ja työkalujen avulla olivatko farmasistien muutosehdotukset ja huomiot valideja ja hoitosuositusten mukaisia. Lisäksi tutkittiin, mihin ATC- pääryhmiin ja edelleen lääkeaineisiin muutosehdotukset kohdistuivat sekä miten ne toteutuivat. Muutosehdotuksille ja huomioille (n=167) yleisimmin koodattu PCNE-luokituksen mukainen ongelma (P) oli P2.1 “Lääkkeen haittatapahtuma (mahdollinen)” (65,3 % n=109). Yleisin koodattu syy (C) oli C1.1 “Epätarkoituksenmukainen lääke suhteessa suosituksiin” (34,1 %). Ehdotuksista toteutui seurannassa 37,7 % (n=63), joissa yleisimmät interventiot olivat I3.5 ”Lääkkeen lopetus tai tauotus” (n=27) ja I3.2 ”Annosmuutos” (n=23). Yleisimmin muutosehdotukset ja huomiot kohdistuivat hermostoon vaikuttaviin lääkkeisiin (43,7 %), ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeisiin (26,3 %) ja sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeisiin (15,0 %). Muutosehdotuksista ja huomioista 37,1 % (n=62) liittyi Fimean Lääke 75+ -tietokannan mukaan iäkkäille varauksin soveltuviin (ns. C-luokka) ja 23,9 % (n=41) iäkkäillä vältettäviin lääkeaineisiin (ns. D-luokka). C-luokan lääkeaineisiin liittyneistä ehdotuksista toteutui 27,4 % ja D-luokan lääkeaineisiin liittyneistä ehdotuksista toteutui 37,5 %. Farmasistin muutosehdotuksista ja huomioista valideja oli 98,2 % (n=164/167). Farmasistien osaamista tulisikin hyödyntää enemmän lääkitysongelmien ratkomisessa, mikä tukisi lääkärien sekä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä.
 • Kallio, Sonja (2014)
  Population is aging. Within aging the morbidity and the use of medicines increase. Polypharmacy and the physiologic changes related to the ageing expose to medication-related problems. This has to be taken into consideration when planning the care of the elderly. Multiprofessional cooperation is seen as a solution to optimize the medicines' use among the aged people. Finnish Medicines Agency (Fimea) has started a network with local multiprofessional health care teams. The aim of the network is to make a national guideline for multiprofessional cooperation and optimizing the medicines' use among the aged people. The objective of the study was to clarify multiprofessional working models to optimize the medicines' use that had been carried out or planned by the teams belonging to the network. The models can work as examples when creating standardized practices to multiprofessional cooperation in Finland. Factors that promote or prevent multiprofessional cooperation and the problems of optimizing the medicines' use were clarified as were the possible solutions to solve them. Factors to strengthen cooperation and its effects were clarified on the basis of experience of the multiprofessional teams. As a material of the study were the interviews (n=15) of health care professionals (n=55) invited to Fimea's multiprofessional network. Fimea had collected the material that consists of group discussions (n=10), pair interviews (n=3) and individual interviews (n=2). The interviews that had been recorded were transcribed and analyzed by using a combine of inductive and deductive content analysis. A theoretical framework in the study was multiprofessional teamwork and networking. According to the interviews, multiprofessional cooperation in optimizing the medicines' use among the aged has been carried out in Finland in both public and private health care. The interviewees think that the most important way to optimize the medicines' use is clear division of tasks and responsibilities. Adding more pharmacists to all over the public health services and fostering the role of the community pharmacies as a part of the health care are seen as solutions. Multiprofessional meetings and education can break barriers between different professionals. The most common problems are the challenges related to economic limitations and to the busy work. There are problems in IT systems and information transfer. At the individual level, the most common problems seem to be in communication and the attitudes. The interviewees' experience is that successful multiprofessional cooperation increases medication safety and improves patients' state. The work of all the professions is faciliatated and burden of the public health service decreases. Lighter medication reviews could be used to find the patients who benefit from the comprehensive medication review. Information transfer and the currency of patients' medication should be secured with functioning IT systems. The results of the study can be utilised when developing multiprofessional practices to optimize the medicines' use. More study is needed to show the profitability of medical reviews, dose dispensing and other services.
 • Kaukovuori, Jouni (2021)
  Johdanto: Terveydenhuollon tietojärjestelmiin potilaista kertyvää tieto on hyvä esimerkki massadatasta. Se muodostuu lukuisista yksittäisistä, irrallisista tapahtumista. Potilastiedon toissijaisella hyödyntämisellä tarkoitetaan tiedon käsittelyä muuta tarkoitusta kuin potilaan terveyden edistämistä ja hoitamista varten. Toisiokäytölle on tyypillistä, että pääasiallisena kiinnostuksen kohteena ei ole yksilötason tiedon hyödyntäminen, vaan isommasta potilasjoukosta saatava summatieto, josta yksilön tunnistetiedot on poistettu. Toisiokäyttö mahdollistaa potilastiedon hyödyntämisen esimerkiksi tieteellisessä tutkimuksessa ja tietojohtamisessa. Tavoite: Tutkimuksessa selvitettiin HUSin tietoaltaasta louhitun aineiston avulla, onko tietoaltaaseen tallennetun aineiston avulla mahdollista tutkia lääkehoidon turvallisuutta ja rationaalisuutta sekä selvittää, millaisessa muodossa tietoaltaan data saadaan käyttöön ja millaisia toimenpiteitä datalle tulee tehdä, jotta sitä voidaan hyödyntää potilastiedon analysoinnissa. Aineisto ja menetelmät: Massadatan hyödyntämistä pilotoitiin rekisteritutkimuksessa, jossa esimerkkinä käytettiin opioideja. Rationaalisen lääkehoidon toteutumisen tutkimiseksi määriteltiin lääkeindikaattorit eli tunnusluvut, jotka oli tarkoitettu opioidien lääkehoidon kokonaiskuvan tarkasteluun. Indikaattoreiden avulla luotiin pohja hakuparametreille ja lausekkeille, joita tietoallashaussa käytettiin. Aineisto louhittiin tietoaltaasta maaliskuussa 2020 ja se muodostui opioideja koskevista lääkemääräysmerkinnöistä, jotka oli kirjattu potilastietojärjestelmään 1.1.2015-31.12.2019. Tulokset: Tietoallashausta saatiin 321 000 potilaan opioidimääräysdataa yhteensä noin 1,73 miljoonaa riviä. Kotiutumisen yhteydessä annetut opioidireseptit rajattiin jatkoanalyysin ulkopuolelle, sillä niitä koskeva tieto ei ollut rakenteisessa muodossa. Sairaalassa annettuja säännöllisiä opioidilääkemääräyksiä koskeva aineisto oli noin 258 000 riviä. Dataa siivottiin, järjesteltiin ja validoitiin data-analyysiä varten. Toimenpiteistä huolimatta data ei soveltunut indikaattorien laskentaan. Johtopäätökset: Tietoallasaineiston käytön mahdollisuudet rationaalisen ja turvallisen lääkehoidon tutkimukseen olivat tämän tutkimuksen perusteella rajalliset. Massadata-aineiston saattaminen tutkimuksellisesti hyödynnettävään muotoon vaatii menetelmän, joka pitää sisällään useita työvaiheita ja niiden kehittäminen vaatii tietoteknistä erityisasiantuntemusta. Vaikka dataa saatiin paljon, yksittäisen potilaan opioidilääkehoidosta ei saatu kokonaiskuvaa, koska merkittävä osa datasta oli rakenteettomassa muodossa. Potilastiedon toissijaisen hyödyntämisen kannalta aineiston rakenteisen osan merkittävimmät käytön esteet liittyivät datan laatuun ja luotettavuuteen. Jotta tietoaltaasta saatava aineisto soveltuisi toisiokäyttöön tai tieteelliseen tutkimukseen, pitää sekä potilastietojärjestelmän merkintä- ja kirjaamistapoja yhtenäistää sekä data tulisi tallentaa tietoaltaaseen yhä rakenteisemmassa muodossa.
 • Niemelä, Aliisa (2023)
  Annually thousands of Finnish children are placed in foster care as a measure of child welfare. Institutional foster care is provided by child welfare institutions. Social and health care professionals, such as bachelors in social services, youth workers, practical nurses, and registered nurses working in these institutions are responsible for carrying out the children’s medication treatment. Depending on completed basic and additional training and work experience, the personnel have varying competencies in medication treatment. The aim of this study was to provide research-based information on the challenges and development needs related to the safe and rational medication treatment of children in foster care living in child welfare institutions. This was studied from the point of view of institution personnel and social workers responsible for placement decisions. Furthermore, the study investigated the medication use process of children in institutional foster care and, how the child’s health and medication treatment related needs are considered in the placement process and in selecting the foster care place. The study was conducted as a qualitative study using focus group discussions (FGDs) carried out to child welfare social workers (n=1) and child welfare institution personnel (n=10) during November and December 2022. Semi-structured focus group discussions (n=3) were conducted over the video conferencing software Microsoft Teams®. The participants (n=11) were recruited through child welfare services of Central Uusimaa Wellbeing County. Qualitative content analysis was used to analyze the data. According to the focus groups, medication treatment is common among children living in child welfare institutions. In the daily life of child welfare institutions, there were challenges and development needs related to medication treatment and medication use process. The main challenges and development needs were the lack of up-to-date information regarding the children’s health status and medication, challenges in organizing acute medication treatment, the personnel’s up-to-date drug administration permissions and varying competencies in medication treatment. In addition, fragmented overall responsibility of the medication treatments and poor access to healthcare presented challenges for organizing and carrying out medication treatment for the children. Medication use process during foster care appeared to be fragmented and it was seen to be susceptible to errors. According to this study, the possibilities for taking children’s health status and medical needs into account at the point of placement were scarce. These needs often did not guide placement decisions. Considering the medication use process and medication safety, it is essential that child welfare institutions have access to up-to-date health and medication information of the children. To achieve the best interests of the children, organizing acute medical treatment should be facilitated and the overall responsibility health care and medication therapy clarified. In addition, seamless access to the necessary healthcare must be ensured for children in foster care. Considering medication safety, it is important to ensure that the personnel of child welfare institutions have up-to-date competencies in medication treatment that meet the needs of the children.