Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Erkkilä, Anttoni (2021)
  Gulf of Bothnia was simulated with NEMO sea model and LIM3 sea ice model. The results were used to count ice area, ice thickness, ice season length and the dates for freezing ang thawing. Results contained years from 1975 to 2059 but only years from 2006 were mostly used. Before 2006 the model was forced with a statistical history run. It was compared to thickness observations and the ice model was considered reliable enough. Atmospheric forcings became from three earth system models and two emission scenarios. With smaller emissions results about ice conditions and its trends vary between model runs with different focings a lot more than with higher emissions. In many case a propability distribution was used on results unlike on earlier similar researches which have mostly used only medians of ice parameters. Propability distribution for ice area was made using cumulative Gumbel probability distribution which enabled counting time periods longer than the time series. It also increased the reliability of extreme results. According to the results the northen part of the Bay of Bothnia freezes in every winter at 2050s. Ice thickness is 80cm at the most and median is 50cm. In almost every result southern part of the Bothnian Sea has over 50% chance for ice to occur and the median of thickness is more than 10cm. Length of the ice season close to 2050s can exeed 150 days often at the northen Bay of Bothnia but elsewhere it is closer to 100 days and varies a lot. The counted propability distributions for ice area let us suspect that a part of the Bay of Bothnia would remain unfreezed at least once every 30 years or more propably every 20 years in years from 2006 to 2059. In contradiction, not much can be said about large areas, because results vary a lot about wheter the whole Gulf of Bothnia can be expected to freeze close to 2050s.
 • Lehtinen, Anne (Helsingin yliopistoHelsingfors universitetUniversity of Helsinki, 2006)
  Tutkielma tarkastelee itäisellä Etelämantereella, läntisellä Kuningatar Maudin Maalla olevien jäätikön pinnanalaisten järvien (frozen lake) veden hydrogeokemiallisia ominaisuuksia. Keskeisin tutkimusalue on Vestfjellavuoristoketjun (73 74 °S, 13 16 °W) pohjoisimman vuoren, Basenin läheisyydessä sijaitseva jäätikön pinnanalainen järvi (Basen-järvi). Vertailevia tutkimuksia tehtiin lisäksi Plogenin ja Fossilryggenin nunatakkien läheisyydessä sekä Heimefrontfjellan vuoristoalueella. Tutkielma on Suomen Akatemian rahoittama grant # 54087 -hanke, ja siinä yhdistyvät Suomen tutkimusaseman, Aboan lähellä tehty geologinen, hydrogeologinen sekä glasiologinen tutkimus. Tutkimuksessa selvitetään Basenin jäätikön pinnanalaisen järven kemiallinen koostumus ja sen paikallinen ja ajallinen vaihtelu. Kemiallisen koostumuksen perusteella selvitetään myös ionien lähteet. Näytteenotto suoritettiin FINNARP 2003/04 Etelämanner-tutkimusretkellä. Basen -järveltä ja sen vieressä sijaitsevalta Basen -vuorelta kerättiin vesi-, suola-, kivi- ja moreeninäytteitä. Suola-, kivi- ja moreeninäytteillä selvitetään näytteissä silmillä havaittavan mineraalisaostuman koostumus. Kiinteän faasin kasvihuoneilmiö luo otolliset mahdollisuudet Basenin jäätikön pinnanalaisen järven synnylle ja kehitykselle. Basen -järven veden kemiallinen koostumus vaihtelee alueellisesti ja ajallisesti ja se on syntynyt kolmen komponentin yhteisvaikutuksesta: purovesien, nunatakilta sulavien lumien sekä sulaneen jään yhteisvaikutuksesta. Suurin vaikutus Basenin järven kemialliseen koostumukseen on kuitenkin Basenin rinteiltä virtaavilla purovesillä. Korkeimmat ionipitoisuudet havaittiin nunatakin reunan läheisyydessä. Basenin järven veden ionit ovat enimmäkseen ei-meriperäisiä. Runsain ioni on kalsium, jonka suurin lähde on jurakautisessa basaltissa esiintyvä mantelikarbonaatti. Basenin -järven vaiheista eteläisen talven aikana ei ole tietoa ja se, mitä talven aikana tapahtuu ja mikä saa veteen liuenneiden komponenttien pitoisuuden alenemaan, on vielä selvittämättä ja säilyy mahdollisena aiheena tulevaisuuden tutkimuksille.
 • Snellman, Anna (2013)
  Jacobin summassa on kyse kongruenssiluokkien modulo p kunnan kahden multiplikatiivisen karakterin tulojen summasta sellaisilla kongruenssiluokkien modulo p kunnan arvoilla a ja b, joiden summa on 1. Tutkielman lopullisena tavoitteena on päästä hyödyntämään Jacobin summaa erään elliptisen käyrän ratkaisujen etsimisessä. Jotta Jacobin summaa voidaan käyttää, täytyy tuntea kongruenssiluokkien modulo p joukko sekä multiplikatiivisen karakterin käsite. Kongruenssiluokka [a] modulo p on sellaisten kokonaislukujen joukko, jotka ovat kongruentteja luvun a kanssa modulo p. Kaksi kongruenssiluokkaa ovat joko erilliset tai identtiset. Erillisiä kongruenssiluokkia modulo p on olemassa täsmälleen p kappaletta ja ne muodostavat kongruenssiluokkien modulo p joukon. Kongruenssiluokkien modulo p kunnan multiplikatiivisella karakterilla tarkoitetaan kuvausta kongruenssiluokkien modulo p joukolta kompleksilukujen joukolle siten, että sekä kuvauksen määrittely- että arvojoukosta on punkteerattu nolla-alkio pois. Karakteri on multiplikatiivinen, mikäli kongruenssiluokkien modulo p joukon alkioiden tulon kuva on yhtä kuin alkioiden kuvien tulo. Tutkielman ensimmäisessä luvussa luodaan pintapuolinen katsaus elliptisten käyrien sovelluksiin sekä elliptisen käyrän yhtälön eri muotoihin ja muotojen vaikutukseen ratkaisujen löytämisessä. Toisessa luvussa käsitellään kongruensseihin ja kongruenssiluokkiin liittyviä perustuloksia. Luvun lopuksi tarkastellaan kongruenssin juurten löytymiseen vaikuttavia seikkoja. Kolmannessa luvussa osoitetaan, että edellisessä luvussa löydetty kongruenssiluokkien modulo p joukko on kunta, kun p on alkuluku, ja että kyseinen joukko, josta on poistettu nolla-alkio, on kertolaskun suhteen syklinen ryhmä. Luvussa neljä tutustutaan kongruenssiluokkien modulo p kunnan multiplikatiivisten karakterien ominaisuuksiin ja nostetaan esille kaksi erityistä karakteria, Legendren symboli ja biquadraattinen jäännöskarakteri. Lisäksi havaitaan, että yhtälön x^n=a, missä a on kongruenssiluokkien modulo p kunnan alkio, ratkaisujen lukumäärä saadaan niiden karakterien summana, joiden kertaluku jakaa luvun n. Tätä tulosta hyödynnetään viidennessä luvussa, kun selvitetään kahden yhtälön ratkaisujen lukumäärää kongruenssiluokkien modulo p kunnassa. Koska ratkaisujen lukumäärässä on kyse karakterien summasta, avuksi otetaan Jacobin summa ja muutama siihen liittyvä hyödyllinen tulos. Lisäksi luvussa sivutaan Gaussin summaa. Viimeisessä luvussa etsitään elliptisen käyrän yhtälön y^2=x^3-Dx, missä D on kokonaisluku, ratkaisujen lukumäärä kongruenssiluokkien modulo p kunnassa Jacobin summaa hyödyntämällä.
 • Vuorikoski, Valtteri (2013)
  Jaetut hajautustaulut (Distributed Hash Table, DHT) ovat rakenteisten vertaisverkkojen tyyppi, jotka mahdollistavat tiedon hajauttamisen ennalta määrittelemättömälle joukolle solmuja ilman keskitettyä koordinaatiota. Kuten usein vertaisverkoissa, kaikki verkon solmut osallistuvat tiedon haku- ja talletusprosessiin. Tällaisessa järjestelmässä on keskeistä, että kaikki verkon solmut noudattavat verkon protokollaa. Solmut voivat poiketa protokollasta joko ohjelmistovirheiden vuoksi tai koska ne pyrkivät häiritsemään verkon toimintaa. Toisaalta verkon sisällöstä tai liikenteestä kiinnostuneet tahot voivat myös liittää verkkoon solmuja, joiden tavoite on lokittaa verkon liikennettä ja liikennöijiä. Nämä tarkkailijat voivat toimia muutoin pääosin protokollan mukaisesti. Hyökkäyksen suorittavia solmuja tarvitaan yleensä suuri määrä normaalikäyttöön verrattuna. Mahdollisuus liittää suuri määrä tällaisia solmuja perustuu osallistujien heikkoon identiteettiin sekä hankaluuteen varmistaa ulkopuolelta solmujen oikea toiminta. Tutkijat ovat kehittäneet sekä identiteetin vahvistamiseen, että verkon ja solmujen toiminnan tilastolliseen tarkasteluun perustuvia puolustusmenetelmiä. Nämä menetelmät pyrkivät tunnistamaan hyökkäävät toimenpiteet joko havaitsemalla verkkoon liittyneet poikkeavat solmuryppäät tai pyrkimällä havaitsemaan poikkeamat protokollien invarianteista. Maailmalla eniten käytetyt DHT:t perustuvat Kademlia-algoritmiin. Tätä käyttävät muun muassa eMule-tiedostonjako-ohjelman käyttämä Kad-verkko sekä kaksi erillistä BitTorrent-asiakasohjelmien käyttämää DHT:a. Näitä verkkoja vastaan on toteutettu useita käytännön hyökkäys- ja tarkkailumekanismeja sekä esitetty useita puolustusmekanismeja. Tämä tutkielma tarkastelee tutkimuskirjallisuutta DHT:jen toiminnan ja turvallisuuden teoreettisesta perustasta sekä periaatteellisista hyökkäys- ja puolustusmekanismeista esitetyille järjestelmille. Lisäksi tutkielma tarkastelee spesifisesti Kademlia-algoritmin käyttöä käytännön sovelluksissa ja niihin sovellettavia hyökkäys- ja puolustusmekanismeja. ACM Computing Classification System (CCS): C2.1 Network Architecture and Design — Distributed networks C2.2 Network Protocols — Applications C2.4 Distributed Systems — Distributed databases E.1 Data Structures — Distributed data structures H3.4 Information Storage and Retrieval — Systems and software — Distributed systems
 • Ylinen, Kaisa (2016)
  Nykyään sääennusteet perustuvat useimmiten numeeristen sääennustusmallien (NWP) tuottamiin laskelmiin. Tavallisesti ennusteet ovat deterministisiä, joten ne eivät kerro mitään ennusteen epävarmuudesta. Epävarmuus on kuitenkin tärkeä tieto ennustettaessa harvinaisia ja vaarallisia sääilmiöitä kuten voimakasta tuulta. Tässä tutkimuksessa Suomen merialueiden deterministisistä tuuliennusteista muokattiin tilastollisen jälkiprosessointitekniikan (MOS) avulla todennäköisyysennusteita. Menetelmänä käytettiin laajennettua logistista regressiota (ELR), joka tuottaa jatkuvan todennäköisyysjakauman kuvaamaan valitun tuulen nopeuden kynnysarvon ylittymistä. ELR-malli luotiin käyttäen ennusteparametreina ECMWF:n tuulidataa 12 meriasemalta vuosilta 2011–2013. Kahta vuotta ennuste- ja havaintodatasta käytettiin mallin harjoituttamisessa ja yhtä vuotta luodun mallin verifioinnissa. Saatujen tulosten mukaan ELR-mallin tuottamien todennäköisyysennusteiden tarkkuus on kaikilla tarkastelluilla tuulen nopeuden kynnysarvoilla (2-20 m/s) huomattavasti klimatologisen ennusteen tarkkuutta parempi. Ennusteiden luotettavuus on hyvä lähes kaikilla tutkituilla ennustepituuksilla (12, 24, 36 ja 48 tuntia), kun tuulen nopeuden kynnysarvona on 12, 14 tai 16 m/s. Ainoastaan ennustepituudella 48 tuntia ja kynnysarvolla 16 m/s, ennusteiden luotettavuus alkaa olla heikompi. Tutkimustulosten mukaan ELR-mallilla on myös taipumusta hieman aliennustaa tapahtumaa, kun tuulen nopeuden kynnysarvo kasvaa. Lopuksi ELR-mallilla tuotetut todennäköisyysennusteet muokattiin takaisin deterministiseen muotoon ja niitä verrattiin alkuperäisen mallin (ECMWF) ennusteisiin. Tulokset osoittavat ennusteiden RMS-virheen paranevan keskimäärin 5,0 %:a kaikilla ennustepituuksilla. Kun ennusteiden RMS-virheitä tutkitaan eri tuulen nopeuden luokissa, havaitaan ennusteiden paranevan eniten kovimmilla tuulen nopeuksilla (16-20 m/s). Ennusteiden RMSE paranee tällöin 18,4-38,5 %:a alkuperäiseen malliin verrattuna ja eniten parannusta tapahtuu ennustepituuden ollessa lyhyt. Tämä tutkimus osoittaa, että ELR-menetelmällä tuotetut todennäköisyysennusteet tuulen nopeudelle ovat kokonaisuudessaan hyviä. Jotta ennusteita voitaisiin vielä parantaa, ELR-mallia olisi hyvä harjoituttaa pidemmällä jaksolla, jotta erityisesti kovia tuulen nopeuksia sisältyisi aineistoon enemmän. Jatkossa ELR-mallia voisi laajentaa kaikkiin Suomen merialueiden hilapisteisiin, jolloin sitä voitaisiin hyödyntää operatiivisessa säänennustus- ja varoitustoiminnassa.
 • Lappi, Iina (2019)
  Jälleenvakuutus on osa vakuutusketjua. Sen tavoitteena on tarjota vakuutusyhtiölle mahdollisuus pienentää riskiä ja turvata omaa vakavaraisuuttaan. Jälleenvakuutussopimuksessa ensivakuuttaja siirtää osan vakuutuskannastaan toisen vakuutusyhtiön vastuulle. Vastineeksi sopimuksesta ensivakuuttaja maksaa jälleenvakuutusmaksun. Jälleenvakuutussopimukset jaetaan suhteellisiin ja ei-suhteellisiin. Jälleenvakuuttamisella on merkittävä rooli vakuutusyhtiön liiketoiminnassa. Sen laiminlyöminen voi johtaa vakuutusyhtiön konkurssiin. Jälleenvakuutusriskejä ovat esimerkiksi omaisuus-, henkilö- ja vastuuriskit. Riski kuvaa epätietoisuutta tulevasta. Riskiä arvioidaan erilaisten riskimittojen avulla. Varteenotettavalle riskimitalle asetetaan usein siltä vaadittuja ominaisuuksia. Sen on oltava muun muassa monotoninen, subadditiivinen, siirtoinvariantti ja positiivisesti homogeeninen. Nämä ominaisuudet täyttävää riskimittaa sanotaan koherentiksi. Jälleenvakuutuksen kannalta suuret riskit ovat mielenkiintoisia, sillä pienemmät vahingot eivät yleensä kuulu jälleenvakuutussopimukseen. Jälleenvakuuttaminen ei pienennä vahingon toteutumisen mahdollisuutta, vaan se antaa vakuutusyhtiölle mahdollisuuden vahingosta koituvan menoerän jakamisen useamman tahon kesken. Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena on esitellä malli optimaaliselle jälleenvakuutussopimuksen valinnalle. Tutkielman alussa määritellään tärkeimmät todennäköisyyksiin ja integraalilaskentaan liittyvät peruskäsitteet. Tämän jälkeen käsitellään riskimittojen yleistä teoriaa ja esitellään muutamia yleisesti käytettyjä riskimittoja. Riskimittoja käytetään arvioitaessa vahinkojen aiheuttamia taloudellisia riskejä. Lopuksi päästään tutkielman pääaiheeseen eli jälleenvakuutuksiin. Jälleenvakuutuksista esitellään teoriaa ja muutama tavanomaisesti käytetty sopimustyyppi. Viimeisessä luvussa määritellään tutkielman päätulos, jälleenvakuutussopimuksen valintaongelma. Tavoitteena on valita sellainen jälleenvakuutussopimus, että riski saadaan minimoitua tiettyjen rajoitusten ollessa voimassa. Asiaa tarkastellaan pääosin ensivakuuttajan näkökulmasta. Teoriaa havainnollistetaan esimerkkien avulla. Malliin on mahdollista sovittaa erityyppisiä rajoitettuja jälleenvakuutuksen ongelmia. Tämä malli on ensimmäisiä muunnosriskimittaan pohjautuvia ratkaisuja, jotka ottavat huomioon erilaiset jälleenvakuuttamiseen liittyvät optimointirajoitteet. Tutkielman päälähteenä on Ambrose Lon artikkeli "A unifying approach to risk-measure-based optimal reinsurance problems with practical constrains" (2017), jossa optimaalisen jälleenvakuutussopimuksen valintaongelma todistuksineen on alun perin esitetty.
 • Laurila, Minna (2020)
  Artificial groundwater is produced in Jäniksenlinna water treatment facility in Tuusula by infiltrating surface water from the lake Päijänne to the Jäniksenlinna aquifer. The geochemical properties of the artificial groundwater vary and challenge the water purification process in the Jäniksenlinna facility. The objective of the study was to solve the geochemical quality of the water in different locations inside the aquifer area and in the different steps of the water purification process and to solve the changes in the geochemistry of the water caused by the seasonal changes. The study was put into effect by collecting 20 water samples, 16 of which were from different locations inside the aquifer area and 4 of which were from the different steps of the water purification process in the water plant. The samples were collected during the spring 2018 and repeated during the summer 2018. Each water sample was analyzed for major ions by ion chromatography, trace elements by ICP-MS method and stable isotopes of hydrogen and oxygen with the help of Picarro device. Additionally, each sample was analyzed in the field for electric conductivity, pH and temperature and in laboratory for alkalinity, pH and electric conductivity. The results from the spring and from the summer were handled separately since they differed with statistically significant levels from each other. The results were treated with statistical methods and visualized with tables, graphs, photos from the sampling points and maps. The results show that season changed the proportion of the natural and the artificial groundwater in the sampling points. However the season had no effect on the existence of the artificial groundwater in the sampling points. The proportion of the artificial groundwater was highest while the groundwater level was low, that is during the summer. The sampling points were selected with different distances to the infiltration area. However, the amount of infiltrated water did not decrease with the growing distance to the infiltration area, since the geological structures of the aquifer define the water flow inside the aquifer. The amount of artificial groundwater was lower in one sampling point closer to the infiltration area than in two sampling points further away the infiltration area. The water purification process removes the excess iron and manganese from the artificial groundwater and produces water which fulfills the standards set for the drinking water. The amount of iron and manganese in the drinking water might get even lower by conducting the water from the well 12 to the iron and manganese removal. The study covered the spring and the summer seasons, but in order to study the whole annual picture, the sampling should cover the autumn and the winter seasons as well. Flow modelling could give better picture of the formation of the artificial groundwater in Jäniksenlinna.
 • Vainio, Ville (2019)
  Usein ohjelmistoyritysten asiakkaille toteuttamat web-palvelut ovat teknisesti samankaltaisia ratkaisuja, jolloin hyvän teknisen perustan avulla niiden kehitystä voidaan virtaviivaistaa. Tämän tutkielman tutkimuskohteena on tämän kaltaisen järjestelmän kehittäminen tutkielman toimeksiantajalle. Tutkielma pohjautuu toimeksiantajan nykyiseen järjestelmään ja eritoten sen ulkoisiin web-rajapintoihin. Tutkielman tavoitteena on tunnistaa näihin rajapintoihin liittyviä ongelmakohtia ja luoda toimeksiantajan liiketoiminnan kannalta otollinen kehitysalusta tuleville asiakasprojekteille. Tutkielman teoreettisessa taustassa syvennytään kehitettävän alustan kannalta olennaisimpiin käsitteisiin, kuten REST-arkkitehtuurimalliin sekä muihin toimeksiantajan asiakasprojekteissa hyödynnettäviin teknologioihin, spesifikaatioihin ja standardeihin. Tutkimusmenetelmänä käytetään tietojärjestelmiin kohdentuvaa suunnittelutiedettä ja siihen sovellettavaa kuusivaiheista kehystä. Tutkielma itsessään käsittää kaksi toteutusvaihetta, joista ensimmäisessä toteutetaan asiakasprojekti toimeksiantajan nykyistä järjestelmää vasten. Asiakasprojektin tulokset ja teoriatausta toimivat pohjana tutkielman toiselle vaiheelle eli kehitysalustan toteuttamiselle. Tutkielman teknisiä tuloksia ovat asiakasprojektin aikana toteutettu asiakassovellus sekä kehitysalusta, joka käsittää ulkoisen web-rajapinnan ja tätä vasten rakennetun asiakassovelluksen. Järjestelmä rakennettiin REST-arkkitehtuurimallin mukaisesti ja sen toteutuksessa pyrittiin korjaamaan asiakasprojektin aikana havaittuja ongelmakohtia. Tutkielman tavoitteiden kannalta tuloksen katsotaan onnistuneen ja kehitysalustan on määrä toimia pohjana toimeksiantajan nykyisen taustajärjestelmän jatkokehittämiselle. Yleistettäviä tuloksia ovat REST-rajapintoihin liittyvät suunnitteluperiaatteet ja niiden vaikutukset asiakassovelluksiin. Suunnitteluperiaatteiden ja hyvinä pidettyjen käytäntöjen mukaisesti rakennetut rajapinnat yksinkertaistavat asiakassovellusten toteutusta. Etuna on myös ohjelmistokehityksen virtaviivaistuminen, joka edesauttaa projektien kulkua ja yrityksen liiketoimintaa. Projektien nopeuttamisen kannalta tärkeiksi tekijöiksi muodostuvat myös erilaisten pilvipalveluiden, spesifikaatioiden ja standardien hyödyntäminen.
 • Leivonen, Aku (2020)
  Oikeudellisten ilmiöiden tilastollinen mallintaminen on vielä harvinaista Suomessa. Tutkielmassa mallinnetaan lasten huolto- ja asumisriitoja hovioikeuksissa järjestysregressiomallilla. Oikeuden päätökset huolto- ja asumisriidoissa voidaan luokitella järjestysasteikolla, missä asteikon toinen pää käsittää äidin voittoluokat ja toinen isän voittoluokat. Mallin tarkoitus on löytää keskeiset oikeuden päätöstä sekä äitien ja isien voittomahdollisuuksia selittävät tekijät. Mallia voidaan käyttää myös uuden riidan lopputuloksen ennustamiseen. Koska osapuolten vaatimukset rajoittavat sen, millaisen päätöksen oikeus voi antaa, niin mallia laajennetaan skaala- ja nominaalivaikutuksilla. Vastaavaa laajennettua järjestysregressiomallia ei ole sovellettu huolto- ja asumisriitoihin aiemmin. Työssä käytetty oikeustapausaineisto käsittää 500 huolto- ja asumisriitaa Suomen jokaisesta viidestä hovioikeudesta vuosien 2000 ja 2016 väliseltä ajalta. Aineisto on rajattu riitoihin, joissa äiti ja isä ovat eri mieltä lasten asumisesta ja mahdollisesti myös huollosta. Aineiston laajuus ja ilmiön vähäinen mallinnushistoria tekevät aineistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen. Tiedot riidoista on poimittu hovioikeuksien ratkaisuista sekä niiden tausta-asiakirjoista. Kaikista riidoista on poimittu tieto myös vastaavasta käräjäoikeuden ratkaisusta, josta äiti tai isä on valittanut hovioikeuteen. Äidit ja isät ovat valittajina yhtä usein, mutta äidit saavat isiä hieman useammin vaatimuksiansa vastaavia päätöksiä hovioikeudessa. Äidit vaativat lasten yksinhuoltoa useammin kuin isät. Aineistossa on paljon muuttujia, joiden yhdistelmistä pyritään muodostamaan mahdollisimman hyviä malleja erilaisiin lähtökohtiin. Selittäjiä tarkastellaan aluksi yhden selittäjän malleilla, mutta varsinaiset analyysit perustuvat usean selittäjän malleihin, jotka muodostetaan yhden selittäjän mallien pohjalta. Usean selittäjän mallien valitsemisessa käytetään tavanomaisia tilastollisten mallien mallinvalintamenetelmiä. Lopputuloksena saadaan kolme mallia, joista ensimmäisen on tarkoitus löytää keskeiset oikeuden päätöstä selittävät tekijät. Toinen malli pyrkii ennustamaan uuden riidan lopputuloksen ja kolmas ennustamaan lopputuloksen riidassa, josta on käräjäoikeuden päätös. Kolmas malli pyrkii myös löytämään tekijät, jotka parhaiten selittävät käräjäoikeuden päätöksen muuttumista. Lasten vakiintunut asuinpaikka, sosiaaliviranomaisten esittämä suositus ja oikeuden todeksi katsoma väkivalta-, päihteidenkäyttö- tai mielenterveyssyytös toisesta osapuolesta ovat merkityksellisimmät oikeuden päätöstä selittävät tekijät. Näiden tekijöiden merkityksen suuruus ei näytä riippuvan siitä, onko kyseessä äiti vai isä. Lasten vakiintunut asuinpaikka on useammin äidin kuin isän luona, mikä selittää sitä, miksi äidit voittavat riitoja hieman useammin kuin isät. Mitä suurempi vanhempien välinen ikäero on, sitä paremmat ovat nuoremman osapuolen voittomahdollisuudet. Mikäli vanhin lapsi on alle kouluikäinen, niin äidin voittomahdollisuudet paranevat. Mikäli äidin avustaja oikeudessa on mies tai mikäli äiti on työtön, niin isän voittomahdollisuudet paranevat. Hovioikeus muuttaa käräjäoikeuden päätöstä asumisriidoissa noin 14 prosentissa valituksista. Koska käräjä- ja hovioikeuden päätökset ovat hyvin vahvasti kytkeytyneet toisiinsa, niin päätöksen muuttumiselle jää vain vähän selittäviä tekijöitä. Tällaisia ovat edeltävä huolto- ja asumistilanne ja vanhempien välinen ikäero. Järjestysregressiomalli toimii ilmiön mallintamisessa melko hyvin ja erityisesti skaala- ja nominaaliselittäjien käyttäminen osoittautuu toimivaksi tavaksi huomioida osapuolten vaatimukset. Mallien ennusteet ovat lupaavia, vaikka ennustekykyä on arvioitu vain aineistolla, jolla malli on sovitettu. Aineiston suuren muuttujamäärän vuoksi kaikkia yhteyksiä on vaikea havaita, minkä vuoksi aineistosta olisi mielenkiintoista tehdä vielä useita lisätarkasteluja.
 • Kauppila, Hanne (2014)
  Current poor state and concern over the state of the European surface waters has led to the introduction of the EU water directive. Aim of the directive is to restore surface waters back to their natural state by 2015. Problems with conservation work arise as the natural state of lakes and waters is usually unknown. As the water monitoring programs are fairly new and only cover the time when people have already altered their environment, however, paleolimnological research methods can help to trace back the natural state of the surface waters. According to the theoretical framework of paleolimnological study, 'the presence is the key to the past'. By this theory, knowing the processing operating today, we can trace back the processes operated in the past and reconstruct different phases of a lake and find out the natural state. Study lake is situated in Somero, Southwest Finland. Lake Åvik is approximately 6 m deep and covers an area of 7 hectares. The aim of this study is to find out if there has been changes in water quality in the past by using diatoms and paleolimnological methods. Study aims to answer the questions: - How has the water quality in Åvik changed and what is the natural state of the lake? - Which changes in the drainage area has affected the changes in the water quality? Paleolimnological research has traditionally used a methods called transfer function. However, in this study the diatom data was analyzed with Omnidia database. Omnidia is normally used in river studies. It appears that this is the first time that Omnidia database is applied to paleolimnological data. 200 cm long sediment core was analyzed for diatoms. Diatom data was analyzed with Omnidia and several water quality indices (TDI, GDI, IPS, evenness, dissimilarity and ecological information) were produced. Total phosphorus and total nitrogen were also analyzed from the sample. Most significant changes in the diatom species composition were found in depth that was dated approximately to year 1300 when people permanently started occupying Somero. Population growth and introduction of agriculture into the area altered the ecosystem and caused changes in the species composition. Second phase for changes appears around 1960 when agricultural methods were intensified. Dissimilarity analysis shows that differences between species in the top and bottom layers differ statistically significantly. Main causes for the changes in the species composition are the increased nutrients in the water due to population growth and agriculture. In the surface layers, some oligotrophic species were discovered. These species could represent species from other areas or they could indicate that the actions taken to improve the water quality have worked. River Paimionjoki is one of the risk areas in terms of the poor water quality. Good ecological status of Åvik and Paimionjoki will not be reached by 2015 and extension for the conservation work has been granted until 2027. Because of the result of the study it would advisable to collect a shorter surface sample from the Åvik and analyze diatoms with higher resolution in order to find out in more detail whether the taken measures have actually started to work and water quality is improving.
 • Jokiniemi, Anni (2013)
  Jätevedenpuhdistamot ovat vesistöjemme merkittäviä pistekuormittajia. Vaikka niiden puhdistusmenetelmät ovat kehittyneet paljon viime vuosikymmeninä, on etenkin jätevesien sisältämän typen poistaminen yhä ongelmallista. Tässä työssä selvitettiin yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilta tulevan puhdistetun jäteveden leviämistä neljällä suomalaisella järvellä. Tavoitteena oli selvittää, virtaako jätevesi kohti sedimenttiä, jonka hapettomissa olosuhteissa sen sisältämä typpi poistuisi vesistöstä luonnollisesti denitrifikaatio-prosessissa. Tutkimuskohteina olivat Vanajavesi, Keurusselkä, Petäjävesi ja Kuuhankavesi. Näistä neljästä Vanajavesi oli päätutkimusalueena. Vanajavedellä jätevesi lasketaan ojaa pitkin kapeikkoon, joka jatkuu alle 2 km leveänä virtana noin 15 kilometrin matkan, ennen kuin laskee järven pääaltaaseen, Vanajanselkään. Kolmella Keski-Suomen tutkimusjärvellä jätevesi johdetaan putkea pitkin keskemmällä vesistöä, lähelle pohjaa. Aineistoksi mitattiin lämpötila-, sähkönjohtavuus- ja sameusprofiileja, joiden avulla selvitettiin eri vesimassojen sijainnit ja alkuperät. Lisäksi mitattiin PAR–säteilyä vesirungossa. Vanajavedellä otettiin myös vesinäytteitä, joista analysoitiin typen ja fosforin eri muotojen konsentraatiot, väriluku ja klorofyllipitoisuus, ja toteutettiin merkkiainekoe rodamiini WT –väriaineella. Mittauksien perusteella jätevesi sekoittui ja laimeni nopeasti vesistöön. Vanajavedellä jätevesi erottui mm. kohonneina sähkönjohtavuuksina vain aivan purkuojan läheisyydessä. Jätevesi painui nopeasti ojaa pitkin tultuaan alaspäin ja virtasi lähimpään syvänteeseen lähellä pohjaa. Mittauksissa havaittiin myös hapettomuuden merkkejä kauempana purkuojasta olevissa syvänteissä. Keurusselällä ja Kuuhankavedellä jätevesi sekoittui heti putkista purkauduttuaan mittalaitteiden havaitsemattomiin. Petäjävedellä, joka on näistä järvistä pienin, jätevesi jäi alimpaan vesikerrokseen ja virtasi lähellä pohjaa.
 • Mäntymaa, Eeva (2020)
  This thesis aims to examine the current regional identity of Jätkäsaari, a district of Helsinki, halfway of its construction phase. In the thesis I aim to find out, what are the most important factors in creating a regional identity for Jätkäsaari from the perspective of both the urban planners of the region and its residents. Moreover, I also sought to find out, how the regional identity of Jätkäsaari has been shaped in the planning phase of the district, and how the regional identity of Jätkäsaari has been modified by means of branding. In addition, the aim of the thesis is to find out how the residents of Jätkäsaari experience the identity of the area, and what factors make up regional identity. I interviewed three key experts for the thesis, who were substantially involved in the planning work of Jätkäsaari. In addition, I surveyed the opinions of Jätkäsaari residents on the topic by using a questionnaire published on Facebook. 80 people responded to the survey. The data was collected in the spring of 2019. The answers to the expert interviews and resident surveys are compared and used to find out, how the views of the residents and the planners relate to each other, and to determine the most important features of Jätkäsaari's regional identity. The results of the questionnaire show, that Jätkäsaari has clearly started to develop a distinctive identity. Maritimeity and the port's presence are important factors of the identity. However, Jätkäsaari is also designed as a clear extension to the city center of Helsinki. On the other hand, some residents of the area also perceive Jätkäsaari as its own territory and as an island that clearly stands out from the city center. Community spirit of Jätkäsaari has started to develop already from the early stage. Resident evenings have been popular from the beginning and there has been active discussion between the residents and the planners about the development of Jätkäsaari area.
 • Räsänen, Toni (2020)
  Jatkuvan integraation ja julkaisun (CI/CD) käytänteet ovat tulleet osaksi ohjelmistojenkehitystä osin ketterien ohjelmistokehityskäytänteiden leviämisen myötä. Jatkuva integraatio ja julkaisu pyrkivät tuomaan läpinäkyvyyttä ja seurattavuutta ohjelmistojen kehitykseen. Ne mahdollistavat ohjelmistojen kehityksen pienissä paloissa ja tukevat uusien ominaisuuksien tai korjauksien mahdollisimman vaivatonta julkaisua ja integrointia olemassa olevaan sovellukseen. Koneoppimismallien yleistyessä ohjelmistoissa ohjelmistokehityksessä tarvitaan uusia käytänteitä tukemaan mallien kehityksen tuomia uusia työvaiheita. Koneoppimismallien kehityksessä oleellisessa osassa on opetukseen käytetty data ja mallien opettamistarpeen havainnointi. Useamman mallin hyödyntäminen ohjelmistossa monimutkaistaa ohjelmiston kehitystä ja mallien toiminnan havainnointia, esimerkiksi opetustarpeen päättelyä. Jäljitettävyyden ja toistettavuuden merkitys korostuu, kun mukana on koneoppimismalleja ja niiden mukanaan tuomia uusia työvaiheita. Tässä työssä tarkastellaan miten koneoppimismallien hyödyntäminen ohjelmistoissa vaikuttaa ohjelmistonkehityksen työnkulkuun. Pyritään selvittämään minkälaisia vaatimuksia koneoppimismallien mukaantulo asettaa jatkuvan integroinnin ja julkaisun käytänteille ja niitä tukeville CI/CD-järjestelmille. Lähemmin tarkastellaan asetelmaa, jossa kehitettävässä ohjelmistossa on kaksi koneoppimismallia. Pohditaan, miten useamman mallin keskinäinen toiminta sujuu ja minkälaisia vaikutuksia mallien vuorovaikutuksella on esimerkiksi mallien opettamiseen ja opetustarpeen päättelyyn.
 • Richardt, Ilari (2020)
  Ohjelmistopohjaisten lääkinnällisten laitteiden kehitys on murroksessa. EU:n uusi Medical Device Regulation -lainsäädäntö on tullut voimaan ja sen myötä regulaatio lääkinnällisille laitteille muuttuu. Muuttuneiden vaatimusten myötä kehitys ei ohjelmistojen osalta helpotu, vaan päinvastoin. Näin ollen tutkimmekin, miten lääkinnällisten laitteiden ohjelmistokehityksessä voidaan automaation avulla saavuttaa jatkuva integraatio ja tuotantoonvienti, ja näin ollen ketteröittää ohjelmistokehitystä säilyttäen kilpailukyvyn kasvavilla terveydenhuollonalan markkinoilla. Tutkimme eri luokitusten ja MDR lainsäädännön vaikutusta ohjelmistokehitykseen. Vertailimme erityisesti luokan 2a ohjelmistopohjaisten lääkinnällisten laitteiden kehitystä suhteessa reguloimattomaan ohjelmistokehitykseen tutkimalla standardeja ja osoittamalla niissä olevien vaatimusten automaatiomahdollisuuksia. Ketteryyden taso kuvaa kyvykkyyttä reagoida muutoksiin ja tuottamaan uusia inkrementtejä ohjelmistokehitysprosessissa. Tutkielman lopputuloksena olemme pystyneet osoittamaan, että lähes sama ketteryyden taso on saavutettavissa ohjelmistopohjaisten luokan 2a lääkinnällisten laitteiden kehityksessä kuin reguloimattomassa ohjelmistokehityksessä, kun huomioon otetaan itse ohjelmistokehitysprosessi, jota erityisesti standardi IEC 62304 kuvaa. Katseltaessa kokonaisprosessia, joka sisältää muitakin osia kuin ohjelmistokehityksen, ei samaa ketteryyden tasoa saavuteta kuin reguloimattomassa ohjelmistokehityksessä. Tämä johtuu regulatiivisten manuaalisten tehtävien luonteesta, jotka on suoritettava ennen tuotantoonvientiä.
 • Kallio, Santeri (2015)
  Jatkuva käyttöönotto (Continuous Deployment) on ohjelmistosuunnittelun tekniikka, jolla pyritään mahdollistamaan ohjelmistoon lisättävien ominaisuuksien ja siihen tehtävien muutosten julkaiseminen, välittömästi kun ne ovat valmiita. Se on kehittynyt asteittain ketterän ohjelmistokehityksen ja automatisoitujen testausmenetelmien integraation seurauksena. Jatkuvan käyttöönoton automatisoitu prosessi julkaisee tyypillisesti pienen ohjelmiston osan itsenäisesti, kunhan se on läpäissyt kehitysympäristön sisältämät automatisoidut testit. Sille on tyypillistä lyhyt automatisoitu kehitysprosessi, jonka uskotaan mahdollistavan joustavamman ja nopeamman julkaisumallin, ohjelmiston paremman laadun sekä työntekijöiden paremman tuottavuuden. Jatkuva käyttöönotto on uusi tekniikka, eikä siitä ole olemassa paljoa tutkimuksia eikä pitkäaikaisia kokemuksia. Sen käyttöönotto vaatii yrityksiltä toiminnallisia ja asenteellisia muutoksia niin organisaation, kehitysvälineiden, yritysten sisäisen kommunikaation kuin teknisen osaamisen tasolla. Jatkuvan käyttöönoton hyötyjen ja haasteiden ennakoiminen on vaikeaa. Kuitenkin niiden ymmärtäminen on välttämätöntä. Tutkielmassa tutkitaan jatkuvaan käyttöönottoprosessiin siirtymisen haasteita ohjelmistoalan yrityksille. Jatkuvan käyttöönottoprosessin implementointi yrityksissä vaikuttaa niiden liiketoimintamalliin, organisaatiorakenteeseen, sosiaalisiin käytäntöihin sekä kommunikaatioon organisaation sisällä että sen sidosryhmien kanssa. Tutkimuksen lähdemateriaalina on käytetty jatkuvien tekniikoiden kokemuksista tehtyjä alan tieteellisiä tutkimuksia ja julkaisuja sekä ohjelmistoalan yritysten kokemuksiin pohjaavia artikkeleita ja dokumentoituja yhteenvetoja. Tutkielmaa varten haastateltiin suomalaisia ohjelmistoalan yrityksiä niiden kokemuksista, odotuksista ja ilmenneistä haasteista jatkuvaan käyttöönottoon siirryttäessä. Tutkielmassa analysoidaan haastatteluista saatuja tuloksia alalla aiemmin tunnistettuihin jatkuvan käyttöönoton edellytyksiin ja haasteisiin. Tutkielmassa pyritään muodostamaan selkeä kuva siitä, mitä jatkuvan käyttöönoton implementointi yrityksissä vaatii. Lisäksi tutkielmassa pohditaan näkökulmia todettujen haasteiden minimoimiseksi ja helpottamiseksi.
 • Huovinen, Ilmari (2019)
  Jatkuva kehitys on joukko ohjelmistokehitysmenetelmiä, jotka mahdollistavat julkaisujen tekemisen luotettavasti ja tiheään tahtiin. Jatkuva kehitys sisältää useita menetelmiä, mutta niistä kolme laajasti tunnettua ovat jatkuva integraatio, jatkuva toimitus ja jatkuva julkaisu. Jatkuvassa integraatiossa muutokset integroidaan jatkuvasti yhteiseen koodikantaan, jatkuvassa toimittamisessa muutokset toimitetaan jatkuvasti tuotantoa muistuttavaan ympäristöön ja jatkuvassa julkaisussa muutokset julkaistaan jatkuvasti. GameRefinery on pelialan yritys, joka kehittää mobiilipelien analyysi- ja markkinadataa tarjoavaa SaaS-palvelua. Palvelun kasvaessa on huomattu haasteita sen kehittämisessä ja ylläpidossa. Tämän tutkielman tarkoituksena selvittää mitä kehitykseen ja julkaisuun liittyviä ongelmia GameRefinery SaaS:ssa on koettu, ja sunnitella jatkuvan kehityksen menetelmiä käyttävä prosessi korjaamaan koettuja ongelmia. GameRefinery SaaSin kehitykseen ja julkaisuun liittyviä ongelmat etsittiin tutkimalla GameRefinery SaaSin aiempia versioita ja selvittämällä mitkä niiden ratkaisut haittasivat ohjelmiston kehitystä ja julkaisua ja mitkä tukivat niitä. Tämän jälkeen verrattiin eroja GameRefinery SaaSin versioiden kehitys- ja julkaisuprosesseissa. Lopuksi eriteltiin löydetyt kehitykseen ja julkaisuun liittyvät ongelmat. Ongelmia löydettiin versiohallintakäytännöistä, toimitus- ja julkaisuprosessista ja virheistä palautumisessa. Lisäksi huomattiin, että arkkitehtuurinen ratkaisu siirtää eräajot pois mikropalveluista omiksi projekteikseen aiheutti ongelmia julkaisujen tekemisessä. Löydettyjä ongelmia ratkaistiin suunnittelemalla jatkuvan kehityksen prosessi, joka perustui Jenkins-automaatiopalvelimen käyttöönottamiseen ja jatkuvan kehityksen menetelmiä hyödyntävän automaatioputken toteuttamiseen. Suunniteltu prosessi selvensi version- ja haaranhallinta käytäntöjä, korjaten ongelmia julkaisuversioiden kasaamisessa eri ominaisuuksista ja estämällä keskeneräisen koodin pääsemisen julkaisuhaaraan. Uudessa prosessissa myös automatisoitiin toimitusprosessi niin, että tietomallin muokkaus otettiin osaksi automaatioputkea poistaen aikaisemmin manuaalisesti suoritetun vaiheen toimituksessa. Näiden lisäksii esitettiin mahdolliset ongelmatilanteet virheestä palautumisessa ja tapoja korjata niitä. Uusi prosessi ei kuitenkaan onnistunut korjaamaan eräajojen siirtämisestä aiheutuneita ongelmia, vaikkakin eräajojen mukaan ottaminen automaatioputkeen lievensi niitä.
 • Kolppo, Simo Petteri (2020)
  Jatkuva kokeileminen tarkoittaa ohjelmistoon tehtävien kokeiluiden keskeistä asemaa ohjelmistokehityksessä. Näillä kokeiluilla pyritään selvittämään uudesta toiminnallisuudesta saatavaa hyötyä tai haittaa ennen kuin ne liitetään pysyvästi osaksi ohjelmistoa. Työn tarkoitus on tarkastella, mitä jatkuvan kokeilemisen käyttöönotto vaatii sekä jatkuvan kokeilemisen teknisen toteutuksen kannalta olennaisia osa-alueita. Osa-alueiksi työhön valittiin testi- ja kontrolliversioiden variaatioiden toteutus, datan keräys, käsittely ja analysointi sekä kokeilun kohteen valinta. Jatkuvan kokeilemisen käyttöönoton haasteiden ja keskeisten osa-alueiden analysoiminen tehdään tässä työssä kirjallisuuskatsauksena. Ensin työssä taustoitetaan jatkuvan kokeilemi- sen kannalta keskeisiä konsepteja: A/B-testausta, jatkuvaa integraatiota ja jatkuvaa toimi- tusta. Tämän jälkeen tutkitaan valituista jatkuvan kokeilemisen osa-alueista useita erilaisia lähestymistapoja. Tutkielmasta ilmenee, että monien osa-alueiden toteutukseen ei ole yhtä parasta toteutustapaa, vaan erilaiset ohjelmistot ja organisaatiot vaativat erilaisia ratkaisuja. Usein näillä ratkaisuilla on kullakin omat hyvät ja huonot puolensa, jotka on syytä ottaa huomioon. Tutkielmasta ilmenee kuitenkin monia yleisesti hyviä käytäntöjä jatkuvan kokeilemisen toteutukseen.
 • Linteri, Jenni (2017)
  Jatkuva integraatio ja jatkuva käyttöönotto ovat jatkuvan ohjelmistokehityksen eri tasoja. Tämä tutkielma vertailee jatkuvan integraation ja jatkuvan käyttöönoton eroja sekä molempien käytäntöjen tuomia hyötyjä ohjelmistoprojektille. Tutkielmassa arvioidaan myös mitä siirtyminen jatkuvasta integraatiosta jatkuvan käyttöönoton toteuttamiseen edellyttää ohjelmistoprojektilta. Tutkimusongelmaan vastataan sekä kirjallisuuskatsauksen että empiirisen tutkimuksen kautta. Empiirisen tutkimuksen aineisto on kerätty havainnoimalla ja dokumentoimalla ohjelmistoprojektitiimistä, joka toteuttaa jatkuvaa integraatiota työssään. Tutkimuksessa selvisi, että jatkuvan integraation hyödyt rajoittuvat vain osaan ohjelmistokehitysprosessia. Jatkuvan käyttöönoton edellyttämä automaatiotason nosto tehostaisi ja yhtenäistäisi koko prosessia merkittävästi. Jotta jatkuvan käyttöönoton toteuttaminen on mahdollista, projektitiimin tulee kiinnittää erityistä huomiota keskinäiseen kommunikaatioon ja kyetä irrottautumaan jäykistä roolijaoista.
 • Pakkanen, Mikko (Helsingin yliopistoUniversity of HelsinkiHelsingfors universitet, 2006)
 • Holopainen, Markus (2019)
  Tämä Pro gradu käsittelee jatkuvuusmetodia, jonka avulla voidaan ratkaista esimerkiksi osittaisdifferentiaaliyhtälöitä. Jatkuvuusmetodin avulla voidaan todistaa ratkaisun olemassaolo tietyssä parametrijoukossa, jos pystytään näyttämään kolme tämän parametrijoukon ominaisuutta: se sisältää pisteen, jolla ratkaisu on olemassa, se on avoin joukko ja se on suljettu joukko. Jatkuvuusmetodi voidaan nähdä sovelluksena erilaisista topologisista kiintopistelauseista, joista tässä työssä esitellään Banachin kiintopistelause ja Leray-Schauderin kiintopistelause. Ensimmäisessä kappaleessa käydään lapi normiavaruuden ja lineaaristen operaattoreiden peruskäsitteitä. Differentiaali- ja osittaisdifferentiaaliyhtälöitä voidaan kuvata operaattorilla sopivassa normiavaruudessa. Käymme läpi myös kompaktiuden käsitettä ja siihen liittyviä perustuloksia topologisen tarkastelun mahdollistamiseksi. Toisessa kappaleessa johdetaan Banachin kiintopistelause, jonka sovelluksena saadaan tavallisen differentiaaliyhtälön ratkaisu kuvaamalla yhtälö operaattorilla, jonka kiintopiste vastaa yhtälön ratkaisua. Tämän jälkeen ratkaisua voidaan jatkaa jatkamisperiaatteen avulla. Tässä kappaleessa esitelllään myös lineaarinen jatkuvuusmetodi, jota käytetään toisen kertaluvun lineaarisen osittaisdifferentiaaliyhtälön Dirichlet-ongelman ratkaisemiseksi kun tiedetään, että Laplace-yhtälön Dirichlet-ongelmalle on olemassa ratkaisu. Kolmannessa kappaleessa käsitellään topologisia kiintopistelauseita, joista päätulos Leray-Schauder-kiintopistelause voidaan nähdä eräänlaisena epälineaarisena jatkuvuusmetodina, joka soveltuu epälineaaristen osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ratkaisemiseen. Tässä yhteydessä ratkaisun olemassaolo tietyssä parametrijoukossa näytetään käyttämällä implisiittikuvauslausetta, sekä kompaktiutta ja ratkaisujen a priori-estimointia. Nämä elementit yhdistetään Leray-Schauder-olemassaololauseessa, jonka avulla voidaan todistaa ratkaisujen olemassaolo kvasilineaariselle osittaisdifferentiaaliyhtälölle. Lopuksi jatkuvuusmetodi pyritään muotoilemaan yleisellä tasolla, mutta matemaattisesti muotoiltuna.