Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Kauppaoikeus"

Sort by: Order: Results:

 • Tikka, Tio (2016)
  Pyrin tutkielmassani lähestymään voimassaolevaa lainsäädäntöä, erityisesti immateriaalioikeutta, ongelmalähtöisesti, selvittäen niitä seikkoja, jotka tällä hetkellä estävät big datasta mahdollisesti saatavilla olevien sosiaalisten ja taloudellisten etujen hyödyntämistä. Huomattavan suurien tietomäärien käsittely on yksinkertaisinta tietokantamuodossa. Tietokantojen tekijänoikeussuoja erityisesti Euroopan Unionin alueella on siten tutkielmassani pääroolissa. Eurooppalaiselle järjestelmälle ominainen sui generis –suojamuoto sen muodostamine ongelmineen on myös hyvin vahvasti tutkimukseni keskiössä. Alalla toimivien ja sille pyrkivien yritysten käytännön ongelmiin kuuluu usein julkisen sektorin tuottaman tiedon saatavuus ja uudelleenkäyttömahdollisuudet, joten sitä käsitellään omana laajana kokonaisuutenaan. Pyrin tekemään tutkielman tulevaisuuden kehitystä ja sen lainsäädännöllisiä vaatimuksia silmälläpitäen. Unionin ulkopuolista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä otan työhön esimerkinomaisesti muita mahdollisia sääntelymalleja esiin nostaakseni. Yhdysvalloissa datapohjainen teknologiasektori on kehittynyt huomattavasti pidemmälle kuin Euroopassa, myös tämän syitä pyrin myös selvittämään Aloitan big datasta yleisemmin ilmiönä, josta siirrytään sen käsittelyyn osana tietokantoja koskevaa direktiiviä. Tietokantojen oikeudellisesta suojasta annettua direktiiviä 96/9/EY käsitellään laajasti, erityisesti sen sui generis –suojamuotoa ja siitä syntynyttä oikeuskäytäntöä. Julkista sektoria monissa rooleissaan on pidettävä big datan kannalta yhtenä tärkeimmistä toimijoista ja sitä käsitellään siten erikseen. Tarkastelussa syvennytään julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annettuun direktiiviin 2003/98/EY (PSI-direktiivi) sekä sen viimeaikaisiin muutoksiin, sekä erityisesti digitaalisessa ympäristössä tapahtuvan tieteellisen tutkimuksen toimintamahdollisuuksiin. Pintapuolisesti käsitellään myös julkisen sektorin tuottaman datan lisensointiprojektit. Big datan hyödyntämisen kannalta datan saatavilla oleminen sekä sen uudelleenkäyttömahdollisuudet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Siten lisensointia yleisemmin käsitellään omassa kappaleessaan. Erityisesti sui generis –oikeuksien ongelmallisuuteen myös erilaisissa lisensointiprojekteissa syvennytään. Itse tietokantojen ja niiden sisältämän tiedon äkkiseltään vaikeasti hahmottuvaa eroa analysoidaan läpi tutkielman, mutta raakadatan omistussuhteet käsitellään erikseen lyhyesti omassa kappaleessaan. Myös kilpailuoikeuden vaikutuksia immateriaalioikeudelliseen kenttään käsitellään lyhyesti. Lopuksi yhdistän tutkielmani aiheet ja luoda jonkinasteista selvyyttä tulevaisuuden mahdollisiin kehityskulkuihin.
 • Grahn, Emmy (2016)
  Näthandeln är ett växande fenomen i vårt konsumtionssamhälle. Bilhandeln vars traditionella tillvägagångssätt varit att ingå köpeavtal i en fysisk bilaffär mellan en näringsidkare och konsument, har gjort sig synlig i näthandeln. Att sälja bilar på Internet är inte i sig något nytt fenomen då privata personer redan under en längre tid sålt bilar sinsemellan i diverse elektroniska handelsplatser. Begreppet bilnäthandel innebär att en näringsidkare marknadsför och säljer bilar på distans till konsumenter och där parterna ingår ett distansförsäljningsavtal. Bestämmelserna om distansförsäljning stadgas i Konsumentskyddslagens (38/1978) 6 kapitel. Avhandlingens huvudsakliga frågeställning gäller att överse hela processen för distansförsäljning av bilar. Den konkreta frågeställningen lyder att på vilket sätt regleras bilnäthandeln enligt gällande finsk rätt. Jag önskar kunna klargöra bilnäthandels processen i syn av inhemska rättsreglerna. För att kunna svara på frågeställningen ska jag tolka och granska den gällande lagstiftningen som ansluter sig till distansförsäljning, förarbeten till lagarna, regeringspropositionerna och de samhörande direktiven, men även ett avgörande av Högsta domstolen och ett par avgöranden av Konsumenttvistenämnden. Som stöd till den huvudsakliga frågeställningen har jag även lyft fram tre stödande forskningsfrågor vilka hjälper till att finna möjliga missförhållanden kring distansförsäljning. Den första frågeställningen lyder ifall bilarnas näthandel alltid ska och bör tolkas som ett distansförsäljningsavtal enligt Konsumentskyddslagens 6:7. Vid den andra frågeställningen ska jag undersöka kravet på personlig prägel enligt Konsumentskyddslagens 6:16 punkt 3. Här dryftar jag tankar kring fall där konsumenten mister sin lagenliga ångerrätt då bilen tillverkas enligt konsumentens krav eller ändras på ett sätt där bilen motsvarar konsumentens individuella behov. Den tredje frågeställningen gäller konsumentens ansvar över mottagna varor enligt Konsumentskyddslagens 6:18. Här granskar jag bl.a. ifall provkörning av bil ska tolkas som användning eller provning av vara. Forskningsmetoden är rättsdogmatisk.
 • Niemi, Petteri (2018)
  Tekijänoikeudellisen kohtuullisen hyvityksen määrittäminen on hankaloitunut huomattavasti vertaisverkkojen esiinmarssin seurauksena. Tutkielma tarkoituksena on tarkastella kohtuulisen hyvityksen käsitettä tässä muuttuvassa toimintaympäristössä. Erityisen arvioinnin kohteena ovat elokuvat ja televisiosarjat, joita oikeudenhaltijoiden luvatta BitTorrent-verkossa jaetaan. Tekijänoikeusrikkomuksesta johtuvan kohtuullisen hyvityksen suuruuden määrittäminen lähtee lisenssiperusteisesta korvauksesta, jonka oikeudenloukkaajan olisi tullut maksaa oikeudenhaltijalle, jos hän olisi halunnut saada teoksen luvallisesti käyttöönsä. Tämä perusperiaate sai ensimmäisen kerran vahvistuksen tapauksessa KKO 1989:87 (Valintatalo). Sen jälkeen kriteerejä on tarkennettu oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden suuntauksen ollessa tapauksen erityispiirteiden huomioon ottamista päin. Tämä johtuu siitä, että kaikissa tapauksissa ei voida löytää sellaista korvaustasoa, esimerkiksi alan käytännöstä, jolle hyvitys voitaisiin perustaa. Jo kohtuullisuuden määritelmästä on johdettavissa, että hyvitysarvioinnissa tulee ottaa huomioon tapauskohtaisia olosuhteita ja sekä oikeudenhaltijan että oikeudenloukkaaja asema. BitTorrent-tekniikka vaikeuttaa hyvityksen määrittämistä, koska oikeudenloukkaaja samanaikaisesti katselee (valmistaa luvattomasti kappaleen) ja jakaa (saattaa yleisön saataviin) oikeudenhaltijan teosta. Tutkimuksessa onkin päätetty eriyttää hyvitysarviointi näiden kahden erillisen oikeudenloukkauksen osalta, vaikka tosiasiallisesti ne tapahtuvat samanaikaisesti. Kappaleen valmistamisen osalta hyvitys tulee määrittää suoratoistopalvelujen tarjoamien kuukausilisenssien perusteella. Tästä hinnasta on tosin vähennettävä ensin verottajan osuus sekä suoratoistopalveluntarjoajan voitto, jotta hyvitys kohdistuu pelkästään tekijänoikeudenalaiseen materiaaliin. Jakamisen osalta tutkielmassa suositetaan erityisesti Ruotsissa käytettyä hypoteettista lisenssiä, jolla arvioidaan millä hinnalla oikeudenloukkaaja ja oikeudenhaltija olisivat päässeet sopimukseen teon laajuudessa tapahtuneesta lisenssistä. Lähtökohtana voidaan käyttää oikeudenhaltijoiden ja suoratoistopalveluntarjoajien välisiä lisenssisopimuksia. Lisenssisopimuksen hintaa ja sopimusehtoja voidaan tämän jälkeen verrata toteutuneen oikeudenloukkauksen tunnusmerkistöön, joiden perusteella lisenssikorvaus voidaan määrittää. Kappaleen valmistamisen normaalikorvaus ja hypoteettinen lisenssi jakamisen osalta tulee tämän jälkeen laskea yhteen. Tätä summaa voidaan tämän jälkeen painottaa vielä tapauksen erityispiirteillä, joita ovat esimerkiksi teon tarkoitus, vahingollisuus ja tuomittavuus.
 • Turppo, Aku (2019)
  Tutkielmassa tarkastellaan blockchain- eli lohkoketjuteknologiaa musiikkialan tekijänoikeudellisesta näkökulmasta. Lohkoketjuteknologia on uudenlainen tietotekninen suuntaus, joka mahdollistaa hajautetun toiminnan digitaalisessa ympäristössä ilman keskusauktoriteettia. Teknologia on tullut suurelle yleisölle tutuksi virtuaalivaluutta Bitcoinin myötä, mutta se on vain yksi tapa hyödyntää teknologiaa. Lohkoketjuteknologia mahdollistaa älykäs sopimus -konseptin, joka tarkoittaa tietokoneohjelmaa, joka toteuttaa automaattisesti koodiin määritetyt sopimusehdot ehtojen täyttyessä. Lohkoketjuteknologian ominaispiirteitä ovat hajautuneisuuden periaate ja muuttumattomuus. Lohkoketjujärjestelmä voi olla avoin tai suljettu, mikä vaikuttaa järjestelmän hajautuneisuuteen ja muokkauskykyyn. Musiikin oikeudet muodostuvat useista tekijänoikeudellisista oikeuksista ja tekijänoikeuteen lukeutuvista lähioikeuksista, kuten sanoittajan, säveltäjän, esittävän taiteilijan ja äänitteen tuottajan suojasta. Suomessa tekijänoikeutta sääntelee tekijänoikeuslaki (404/1961), minkä lisäksi tekijänoikeutta on harmonisoitu direktiiveillä. Musiikkikappaleeseen liittyviä oikeuksia on alalla hallinnoitu sopimuksin, tekijänoikeus perustuukin tahdonvaltaisuuteen. Esimerkiksi artisti saattaa luovuttaa oikeuksiensa kaupallisen hyödyntämisen levy-yhtiölle levytyssopimuksella tai oikeuksiensa lisensointivaltuuden tekijänoikeusjärjestölle artistisopimuksella. Musiikkialalla on vahva kollektiivi-hallinto oikeuksien hallinnoimiseksi ja valvomiseksi. Musiikkiala on erittäin kansainvälinen ala, minkä vuoksi alaan liittyvää sääntelyä on myös yhdenmukaistettu kansainvälisillä sopimuksilla. Tutkielmassa tarkastellaan lohkoketjuteknologiaa kansallisen lainsäädännön lähtökohdista huomioiden kuitenkin musiikkialan kansainvälisyyden vuoksi laajemmin kansainvälisiä seikkoja. Musiikkialan yhtenä suurimpana ongelmana on pidetty tiedon hajautuneisuutta. Tutkielmassa arvioidaan lohkoketjuteknologian mahdollisuuksia luoda kansainvälisesti kattava musiikkitietokanta ja siihen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Älykkäällä sopimuksella voidaan automatisoida tekijänoikeuskorvausten maksu, mikä mahdollisesti tarjoaa artisteille parempaa tuotto-osuutta tekijänoikeuskorvauspotista. Lisäksi älykästä sopimusta on mahdollista hyödyntää lisensoinnin automatisointiin. Tutkielmassa osoitetaan, että omakustanteisen artistin osalta lohkoketjuteknologian mahdollisuudet ovat parhaimmat niin artistin omien hyötyjen näkökulmasta kuin kaupallisen toteutta-misen suhteen. Levy-yhtiöiden, kustantajien ja tekijänoikeusjärjestöjen mukaan saaminen onkin haasteellisempi asia, ainakin pidemmän aikavälin tavoite. Merkittävin itse teknologiaan liittyvä ratkaisu on tehtävä avoimen ja suljetun lohkoketjujärjestelmän välillä. Suljettu järjestelmä mahdollistaisi nopean ja joustavan tavan muokata lohkoja ja älykkäitä sopimuksia. Avoimessa järjestelmässä korjaus tehdään uudella transaktiolla, jolloin vanha virheellinen lohko jää julkiseksi osaksi lohkoketjua. Tutkielmassa esitetään näihin liittyviä tekijänoikeudellisia hyötyjä ja haittoja. Muokkausoikeuteen liittyy merkittävää kontrollivaltaa, jonka perusteet ja vastuut tulisi määritellä velvoittavalla tasolla. Toinen merkittävä ratkaistava tekninen asia on datan säilyttäminen lohkoketjussa itsessään tai kolmannen osapuolen tietokannassa. Suurimpana erona näiden välillä on lohkoketjun mahdollinen tietotekninen raskaus tai lohkoketjun ja ulkoisen tietokannan synkronointikyky. Tutkielmassa korostetaan sitä, että lohkoketjuteknologian kehityksessä on tarpeellista ottaa huomioon teknologian oikeudellinen ulottuvuus, ts. kuinka eettisyys ja tasapuolisuus toteutetaan ohjelmoinnissa.
 • Hiitola, Hanna (2018)
  I och med införlivandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 av den 17 maj 2017 om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang, det så kallade ändringsdirektivet, införs även Say-on-Pay-lagstiftning i Finland då aktieägarna i börsbolag ges rätt att på ett rådgivande sätt rösta om bolagets ersättningspolicy och ersättningsrapport. Syftet med ändringsdirektivet är att främja aktieägarengagemang och underlätta för aktieägarna att utöva de rättigheter som är anknutna till aktieinnehavet. I avhandlingen granskas ändringsdirektivet endast till den del det föreskriver om aktieägarnas rätt att rösta om ersättningsärenden och avhandlingen strävar till att svara på frågan vad en rådgivande röstning är, vilka implikationer den och ärendet som är föremål för röstningen har på befogenhets- och ansvarsfördelningen mellan bolagsstämman och styrelsen, samt vilken bindande verkan ersättningspolicyn har och vilka påföljder avvikandet från den medför? I avhandlingen förlitar sig man till viss del även på utkastet till regeringens proposition gällande införlivandet av ändringsdirektivet för att svara på forskningsfrågorna. Bolagsstämmans rådgivande röstning kan till viss del liknas bolagsstämmans på lag baserade behörighet eller ett bemyndigande från bolagsstämman till styrelsen i och med att ersättningspolicyn fastställer ramarna för ersättningen och begränsar framtida beslutsfattandet om ledningens ersättningar. Den största skillnaden till bolagsstämmans sedan tidigare kända befogenhet och beslutsfattande är dock att bolagsstämman varken innan eller under stämman kan göra mot- eller ändringsförslag till det framlagda ärendet, det vill säga till ersättningspolicyn eller ersättningsrapporten. Bolagsstämman kan därmed på ett rådgivande sätt enbart rösta för att understöda eller förkasta ett ärende. Likväl påverkar bolagsstämmans röstning inte den huvudsakliga rättsverkningen av ärendet. Den framlagda ersättningspolicyn är bindande oavsett om bolagsstämman understött eller förkastat den, likaså påverkar ett förkastande röstningsresultat om ersättningsrapporten inte redan fattade beslut om ledningens ersättningar. För att analysera innebörden i avsaknaden att påverka beslutsinnehållet kategoriserades röstningen om ersättningspolicyn som en ex ante rådgivande röstning eftersom ersättningspolicyn har rättsverkningar som sträcker sig i framtiden medan röstningen om ersättningsrapporten ansågs vara en ex post rådgivande röstning som behandlade redan fattade beslut. Avsaknaden av möjlighet att göra ändringsförslag i ersättningspolicyn är betydande eftersom ersättningar till ledningen ska betalas i enlighet med den framlagda policyn oavsett om den understötts av bolagsstämman eller inte. En icke-understödd ersättningspolicy medför en skyldighet för styrelsen att lägga fram en reviderad ersättningspolicy på nästa bolagsstämma, varvid man kan fråga sig ifall det de facto är fråga om ett stämmobeslut över huvud taget. Ersättningspolicyn anses i utkastet till regeringens proposition begränsa styrelsens allmänna behörighet att fatta beslut om ersättningar och ingå ersättningsavtal men även bolagsstämmans befogenhet att på ett bindande sätt besluta om ersättningsärenden, t.ex. styrelsens ersättningar. I avhandlingen anser man att denna tolkning av ändringsdirektivet de facto försämrar aktieägarnas påverkningsmöjligheter och därmed är emot ändringsdirektivets syfte. Att ett lägre bolagsorgan kan begränsa bolagsstämmans befogenhet är vidare helt främmande för den finska förvaltningsstrukturen. I samband med ersättningsrapporten är det däremot motiverat att bolagsstämman inte har möjlighet att göra ändringsförslag och det enda som den ex post rådgivande röstningen medför är en skyldighet för styrelsen att i kommande ersättningspolicyn och -rapporter redogöra för hur aktieägarnas åsikter tagits i beaktande. I utkastet till regeringens proposition konstateras även att ett avvikande från ersättningspolicyn skulle leda till beslutets eller avtalets ogiltighet, vilket inte följer av ändringsdirektivet eller av aktiebolagslagens systematik. I avhandlingen konstateras att en ogiltighetspåföljd i ytterst få fall vore aktuell och att den mera motiverade och sannolika påföljden vore skadeståndsskyldighet. Dock konstateras att aktieägarna inte på basen av den rådgivande röstningen kan vara skadeståndsskyldiga eftersom de genom att på ett rådgivande sätt inte medverkar till aktiebolagslagen eller bolagsordningen överträds utan att detta sker först då styrelsen verkställer ersättningspolicyn eller fattar beslut om ersättningar. Vidare är det inte klart att styrelsens skadeståndsskyldighet skulle nedsättas till följd av den rådgivande röstningen då framläggningsansvaret och verkställighetsansvaret kvarstår hos styrelsen.
 • Huhtanen, Julianna (2019)
  Irtaantumiskorvauksella tarkoitetaan julkisen ostotarjouksen yhteydessä käytettävää sopimusperusteista instrumenttia, jota koskeva ehto sisällytetään tavanomaisesti tarjouksentekijän ja kohdeyhtiön välillä solmittavaan yhdistymissopimukseen. Irtaantumiskorvausta koskeva sopimusehto velvoittaa kohdeyhtiön maksamaan tarjouksentekijälle tietyn suuruisen rahallisen korvauksen, mikäli kohdeyhtiön hallituksen ja tarjouksentekijän välillä neuvoteltu ostotarjous jää toteutumatta jostakin osapuolten ennalta määrittämästä syystä. Keskeisin maksuvelvollisuuden laukaiseva syy on se, että kohdeyhtiön osakkeenomistajat hyväksyvät kilpailevan ostotarjouksen. Kyseinen sopimusehto toimii siten ostotarjouksen suojamekanismina, jolla pyritään lisäämään suunnitellun yritysoston toteutumisen todennäköisyyttä sitouttamalla sekä kohdeyhtiötä että tarjouksentekijää ostotarjouksen toteutumisen edistämiseen. Kohdeyhtiön sitoutumisella irtaantumiskorvausehtoon voidaan kuitenkin nähdä olevan rajoittava vaikutus kohdeyhtiön osakkeenomistajien mahdollisuuteen päättää vapaasti tarjouksentekijän tekemän ostotarjouksen tai mahdollisen kilpailevan ostotarjouksen hyväksymisestä. Tätä rajoittavaa vaikutusta taas voidaan pitää ongelmallisena, sillä kohdeyhtiön osakkeenomistajat eivät tule yhdistymissopimuksen osapuoliksi. Irtaantumiskorvausten käyttö on levinnyt kansainväliseen ostotarjouskäytäntöön Yhdysvalloista rajat ylittävien ostotarjousten välityksellä. Ilmiöön on reagoitu eri maissa toisistaan poikkeavin sääntelytavoin. Tässä tutkielmassa vertaillaan Yhdysvaltain, Ison-Britannian, Suomen ja Ruotsin irtaantumiskorvauksia koskevia sääntelyratkaisuja. Yhdysvalloissa irtaantumiskorvausten käyttö on lähtökohtaisesti sallittua, joskin sille on oikeuskäytännössä asetettu tiettyjä rajoituksia. Isossa-Britanniassa irtaantumiskorvaukset ovat kiellettyjä rajattuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Vastaavat sääntelyratkaisut ovat siirtyneet oikeudellisina siirrännäisinä Suomeen ja Ruotsiin. Irtaantumiskorvausten käyttö on nykyään myös Ruotsissa kiellettyä, kun taas Suomessa kohdeyhtiön hallituksen sallitaan sopivan korvauksesta edellyttäen, että sopiminen on yhtiön osakkeenomistajien edun mukaista. Tutkielmassa mielenkiinto kohdistuu mainittujen sääntelyerojen taustalla oleviin syihin ja vertailtavissa maissa tehtyjen sääntelyratkaisujen tarkoituksenmukaisuuteen. Tutkielmassa tarkastellaan ensin Yhdysvaltain ja Ison-Britannian vastakkaisia sääntelyratkaisuja selittäviä historiallisia, yhteiskunnallisia ja oikeudellisia tekijöitä. Keskeiseksi irtaantumiskorvaussääntelyn erojen taustasyyksi tunnistetaan kyseisissä maissa 1950- ja 60-luvuilla omaksuttu erilainen suhtautuminen kohdeyhtiöiden pyrkimyksiin suojautua vihamielisiltä ostotarjouksilta. Näkemyserot ovat heijastuneet myös siihen, kuinka laaja toimivalta kohdeyhtiön hallitukselle on katsottu olevan perusteltua antaa koskien hallituksen ystävällismieliseksi katsoman ostotarjouksen toteutumisen edistämistä. Lisäksi tutkielmassa korostetaan Ison-Britannian osalta institutionaalisten sijoittajien ja Yhdysvaltain osalta yhtiöjohdon merkitystä ostotarjouksen suojamekanismeja koskevan sääntelyn kehittämisessä. Sääntelyeroihin todetaan edelleen vaikuttaneen kyseisten maiden osakeyhtiölainsäädännössä vallitseva painotusero sääntelyn osakkeenomistaja- ja hallituskeskeisyyden välillä. Toiseksi tutkielmassa selvitetään sitä, voidaanko irtaantumiskorvausten käytön kieltämistä vai sallimista pitää puollettavampana sääntelyvaihtoehtona. Tarkastelussa keskitytään tältä osin eritoten irtaantumiskorvausten taloudellisia vaikutuksia koskeviin empiirisiin tutkimuksiin. Empiirisen tutkimustiedon todetaan viittaavan siihen, että irtaantumiskorvausten käyttö vaikuttaa myönteisesti ostotarjousaktiivisuuteen ja tarjousvastikkeisiin sisältyviin preemioihin. Tutkielmassa päädytään puoltamaan määrältään kohtuullisten irtaantumiskorvausten sallimista Yhdysvaltoja vastaavalla tavalla myös Isossa-Britanniassa. Tutkielmassa analysoidaan vielä yhdysvaltalaisen ja isobritannialaisen sääntelyratkaisun soveltuvuutta suomalaiseen ja ruotsalaiseen sääntely- ja markkinakontekstiin. Irtaantumiskorvausten käytön sallivan sääntelyratkaisun todetaan olevan vastakkaista sääntelyratkaisua yhdenmukaisempi yhtiön johdon fidusiaarisia velvollisuuksia koskevan suomalaisen ja ruotsalaisen sääntelyn kanssa. Irtaantumiskorvausten merkitys ostotarjouksen toteutumista kilpailevilta ostotarjouksilta suojaavana mekanismina katsotaan kuitenkin Suomen ja Ruotsin markkinakonteksteissa vähäiseksi. Irtaantumiskorvauksen käytön sallivan sääntelyn todetaan tästä huolimatta voivan lisätä potentiaalisten tarjouksentekijöiden ostotarjoushalukkuutta myös kyseisissä maissa. Tutkielmassa puolletaankin yhdysvaltalaisen sääntelyratkaisun omaksumista myös Suomessa ja Ruotsissa kyseisen sääntelyratkaisun ostotarjousaktiivisuutta ja siten valtamarkkinoiden allokatiivista tehokkuutta mahdollisesti lisäävän vaikutuksen johdosta.
 • Hautala, Juha (2013)
  Tutkielmassa käsitellään osakeyhtiön johdon vastuuta liiketoimintapäätöksistä ja yhdysvaltalaista business judgment rule -doktriinia oikeudellisena siirrännäisenä Suomessa. Osakeyhtiöille on yleismaailmallisesti tyypillistä erityisen hallintorakenteen avulla toteutettu johdon ja omistuksen erillisyys. Omistuksen ja vallan erillisyyden johdosta osakkeenomistajien ja johdon välille syntyy osakeyhtiössä päämies-agenttisuhde, jonka ytimessä ovat osakkeenomistajien ja johdon välinen informaatioepäsymmetria sekä intressiristiriidat. Osakeyhtiöoikeus pyrkii ratkaisemaan näitä päämies-agenttisuhteesta aiheutuvia ongelmia erilaisilla oikeudellisilla keinoilla, kuten johdolle asetettavalla huolellisuusvelvollisuudella ja sen rikkomisesta seuraavalla vahingonkorvausvelvollisuudella. Suomessa osakeyhtiön johdon huolellisuusvelvollisuus on nykyään määritelty OYL 1:8:ssa. Huolellisuusvelvoitteen vastaisesti aiheutettuja vahinkoja koskevasta johdon vahingonkorvausvelvollisuudesta yhtiötä kohtaan säännellään OYL 22:1.1:ssa. Johdon vahingonkorvausvelvollisuuteen liittyy myös tiettyjä, esimerkiksi syy-yhteyttä ja vahingon ennalta-arvattavuutta koskevia, yleisiä vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita. Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa on perinteisesti katsottu riskien kuuluvan liiketoimintaan, ja että osakeyhtiön johdolla ei tule olla vahingonkorvausvelvollisuutta normaaliin liiketoimintaan kuuluvan riskin aiheuttamasta vahingosta. Kyseessä on eräänlainen suomalainen liiketoimintapäätösperiaate. 1990-luvulle tultaessa suomalaisessa yhtiöoikeudellisessa oikeuskirjallisuudessa ruvettiin kuitenkin viittaamaan nimenomaisesti yhdysvaltalaiseen business judgment ruleen ja doktriini on viimeistään 2010-luvun alussa saavuttanut sellaisen aseman, että voidaan puhua oikeudellisesta siirrännäisestä. OYL 22:1.1:tä koskevassa hallituksen esityksen (109/2005 vp) kohdassa todetaan, että korvausvastuun perustavasta tuottamuksellisesta menettelystä ei ole kysymys tilanteissa, joissa yhtiön johdon tekemät olosuhteisiin nähden asianmukaiseen harkintaan ja selvitykseen perustuvat liiketoimintapäätökset jälkikäteen osoittautuvat yhtiön kannalta liiketaloudellisesti epäonnistuneiksi. Hallituksen esityksessä 109/2005 vp viitataan nimenomaisesti angloamerikkalaiseen business judgement ruleen. Hallituksen esityksessä arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi (HE 32/2012 vp) business judgment rulesta puhutaan jo Suomessa voimassa olevana oikeutena. Business judgment rule on kehittynyt Yhdysvalloissa johdon huolellisuusvelvollisuutta käsitelleessä oikeuskäytännössä. Delawaren tuomioistuimet rupesivat viittaamaan doktriiniin nimenomaisesti 1960-luvulla ja sen asema perustavanlaatuisena yhtiöoikeudellisena periaatteena vakiintui viimeistään 1980-luvulla, jolloin vihamieliset ostotarjoukset ja niihin liittyvät oikeustapaukset olivat hyvin yleisiä Yhdysvalloissa. Viimeaikaisessa yhdysvaltalaisessa oikeuskirjallisuudessa on korostettu business judgment rulen prosessioikeudellista luonnetta: soveltuessaan, sääntö tarkoittaa asiallisesti tuomioistuimille asetettua kieltoa arvioida liiketoimintapäätösten sisältöä. 2000-vuosikymmenen lopussa alkaneen finanssikriisin jälkeinen delawarelainen oikeuskäytäntö osoittaa, että business judgment rule elää ja voi hyvin. Oikeudellinen siirrännäinen (legal transplant) voidaan määritellä jossakin oikeusjärjestyksessä käytössä olevaksi tai tunnetuksi oikeudelliseksi ilmiöksi, joka on sittemmin siirtynyt toiseen oikeusjärjestykseen. Oikeudellisten siirrännäisten taustalla voi olla niiden käytännöllinen hyödyllisyys, poliittinen tai symbolinen selitys, tai lainsäätäjän suorittama mekaaninen kopiointi. Transplantti voidaan määritellä onnistuneeksi silloin, kun vastaanottavan järjestelmän juristikunta ottaa sen käyttöön. Siirrännäisen onnistumiseen vaikuttaa sen motiivin ohella myös transplantin ja vastaanottavan järjestelmän mikro- ja makrotason yhteensopivuus. Business judgment rulen siirtymistä Suomeen selittänee symboliset syyt (yhdysvaltalaisen yhtiöoikeuden prestiisi), mutta kyse voi olla myös lainsäätäjän suorittamasta mekaanisesta kopioinnista. Muu suomalainen juristikunta on joka tapauksessa ottanut doktriinin käyttöön, ja siirrännäisen voidaan tässä mielessä katsoa olevan onnistunut. Tästä huolimatta transplantti kokee aina jonkinlaisia muutoksia – onnistuneellakin siirrännäisellä lienee aina jonkinlaisia kasvukipuja uudessa ympäristössä. Vuoden 2006 osakeyhtiölakiuudistuksen myötä suomalainen yhtiöoikeus erkani pohjoismaisesta traditiosta ja siirtyi kohti angloamerikkalaista sääntelymallia. Onkin odotettavissa, että business judgment rulen ohella Suomeen rantautuu ennemmin tai myöhemmin myös muita yhtiöoikeudellisia transplantteja Yhdysvalloista. Yhtiöoikeuden yhdysvaltalaistuminen on yleismaailmallinen kehityssuunta, ja sitä on perinteisesti selitetty konvergenssiteorian näkökulmasta. Vaihtoehtona transplanttikeskustelulle on esitetty teoriaa polkuriippuvuudesta (path depence), jonka mukaan kulloinkin voimassa oleva sääntelyjärjestelmä riippuu aikaisemmasta sääntelyjärjestelmästä ja omistusrakenteista. Angloamerikkalaisten doktriinien siirtymisessä ei tällöin olisi kyse transplanteista, vaan kansallisen osakeyhtiöinstituution lokaalisesta sopeutumisesta läpimarkkinaistuneeseen rahoitusympäristöön. Konvergenssi- ja polkuriippuvuusteorioiden väliin sijoittuu yhdistely- ja kasaamisteoria, jonka mukaan yhtiöoikeudelliset siirrännäiset liittyvät monimutkaiseen ja ennalta arvaamattomaan valikoimisprosessiin, jossa yli kahden vuosisadan aikana kehittynyttä Delawaren yhtiö-oikeutta yhdistellään kansallisten instituutioiden kanssa ja kasataan näiden päälle. Joka tapauksessa on selvää, että suomalaisessa yhtiöoikeudessa on tilausta laajemmalle oikeudelliselle tutkimukselle yhtiöoikeudellisista siirrännäisistä.
 • Mäkitalo, Vivi (2018)
  Osakeyhtiön toiminnan tarkoituksenmukainen järjestäminen edellyttää yhtiön johdon ja omistuksen eriytymistä. Osakkeenomistajien ja johdon välisen luottamussuhteen toimivuuden ja siitä aiheutuvien kustannusten kohtuullisuuden takaamisen edellytyksenä on sääntely, joka asettaa vähimmäisraamit johdolle sen päättäessä osakkeenomistajien varallisuuden käytöstä. Luottamussuhteen toteutumiseksi agentin edellytetään asettavan päämiehensä edun ensisijaiseksi suhteessa omaan etuunsa, mikäli kummankin toimijan edut eivät ole yhtäaikaisesti toteutettavissa. OYL:n 1:8 §:n sanamuodon katsotaan vakiintuneesti sisältävän johdolle asetetun huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuden, joka kohdistuu ensisijassa yhtiöön ja toissijaisesti yhtiön osakkeenomistajiin. Buyout-kaupassa yhtiön toimiva johto ostaa yksin tai yhdessä pääomasijoitusyhtiön kanssa johdon työllistävän yhtiön. Tutkielmassa tarkastellaan ensinnäkin lojaliteettivelvollisuutta koskevan sääntelyn soveltuvuutta buyout-kauppoihin. Tarkastelun perusteella todetaan, että kaupan kohteella on merkitystä sääntelyn soveltuvuuden kannalta, sillä voimassa oleva sääntely suhtautuu erilailla liiketoimintakauppaan ja osakekauppaan, joissa kummassakin ostavana tahona on kohdeyhtiön toimiva johto. Sääntely kieltää kategorisesti kohdeyhtiön johtoa tekemästä päätöksiä yhtiön puolesta liiketoimintakaupassa kohdeyhtiön ja sen toimivan johdon tai toimivaan johtoon samaistettavan tahon välillä, mutta jättää osakekauppojen osalta liikkumavaraa. Lisäksi tutkimuksen perusteella hahmottuu ero listatun osakeyhtiön osakkeiden ja listaamattoman yhtiön osakkeiden kaupan välillä, sillä ensin mainittuun soveltuva itsesääntely asettaa yhtiöt epäsymmetriseen asemaan. Osakkeenomistajien ja buyout-kauppaan mahdollisesti liittyvien velkojien erilaisen aseman vuoksi tutkielmassa käsitellään myös sopimusoikeudellista lojaliteettivelvollisuutta ja pureudutaan yhtiöoikeudellisen lojaliteettivelvollisuuden ja sopimusoikeudellisen lojaliteettivelvollisuuden eroihin. Havaitaan, että velvoitteet ovat sisällöiltään erilaiset, minkä lisäksi muiden tahojen kuin osakkeenomistajien oikeussuojakeinot poikkeavat osakkeenomistajien käytössä olevista oikeussuojakeinoista. Yrityskaupan strukturoinnin käsite pitää sisällään ne toimet, joiden avulla kaupan kohde järjestellään liiketoiminnallisesti, verotuksellisesti ja lainsäädännöllisesti parhaalla mahdollisella tavalla osaksi ostajan liiketoimintaa. Lojaliteettivelvollisuuden sisällön ja laajuuden sekä sääntelyn soveltuvuuden selvittämisen lisäksi tutkielmassa tarkastellaan yhtiön johdon käytössä olevia keinoja, joiden avulla toimiva johto voi hankkia kohdeyhtiön omistuksen itselleen jännitteisesti suhteessa lojaliteettivelvollisuuteen tai sen tarkoitukseen. Strukturoinnin käsitteleminen osana tematiikkaa edellyttää erilaisten sopimusten jatkuvuuteen sekä verotukseen liittyvien seikkojen huomioimisen tutkielmassa. Suurelta osin vero-oikeudellisista syistä tutkielma rajoittuu suomalaisiin listaamattomiin ja listattuihin osakeyhtiöihin, jotka eivät ole erityislainsäädännön piirissä.
 • Keinänen, Krista (2019)
  Electricity consumption and production should be balanced all the time to keep the electricity flow available. However, the consumption varies depending on the time of the year and day, being highest on cold winter mornings and lowest on summer times. On the other hand, amount of renewable electricity has increased previous years, which has made conventional electricity unprofitable and some conventional electricity producers have therefore already left the market. At the same time, renewable electricity, e.g. wind, is dependent on the time of the year and day. This has led to a situation, where the amount of inflexible electricity sources has increased and the threat for power outages has become more actual. Therefore, the countries must secure the balance between consumption and production, for example by enacting capacity mechanisms, to secure the security of supply and the generation adequacy. European Union published Communication from the Commission, Guidelines on State Aid for environmental protection and energy 2014-2020 (2014/C 200/01) (the “EEAG”) in 2014, and the Report from the Commission, Final Report of the Sector Inquiry on Capacity Mechanisms {SWD(2016) 385 final} (the “State aid sector inquiry”) in 2016. EEAG includes possibility for the Member States to grant aid to secure the generation adequacy in electricity sector (capacity mechanism). However, to be compatible with the EEAG and thus with the internal market, these capacity mechanisms should meet seven criteria; objective of common interest, need for state intervention, appropriateness of the aid, incentive effect, proportionality of the aid, avoidance of undue negative effects on competition and trade and transparency. The aim of this thesis was to examine how compatible capacity mechanisms in Finland and Sweden are with the EEAG. The Finnish capacity mechanism as well as the Swedish capacity mechanism were enacted before the launch of the EEAG and therefore they are based on other state aid exemptions; so-called SGEI Exemption and TFEU Article 106(2). However, these exemptions require less than the EEAG requires. The Commission has not analysed the compatibility of the Finnish and Swedish capacity mechanisms with the internal market and there is always a risk that the Commission decides to initiate an examination of their compatibility. If the Commission states that the capacity mechanisms do not meet the requirements of the SGEI Exemption or the TFEU Article 106(2), they should meet the requirements of the EEAG. Even though the measures in Finland and Sweden are quite similar, the result in the analysis was partially different. Outcome of the analysis was that both capacity mechanisms fully met only two requirements out of seven requirements; requirements of incentive effect and avoidance of undue negative effects on competition and trade. In addition, it was hard to say whether the capacity mechanisms meet the requirement of transparency, since there was no information available on the amount of the aid and thus whether the aid exceeds the amount of EUR 500,000. The major reason why the Finnish capacity mechanism does not fully meet the requirements of the EEAG is that Finland assesses the need for the capacity mechanism every fourth year, which is why the system is not based on an up-to-date information. In addition, the system does not have an end-date but is instead meant to be a permanent system, which is not compatible with the requirements of the EEAG. The biggest reason why the Swedish capacity mechanism cannot be deemed to be compatible with the EEAG is that Sweden assesses the need for the capacity mechanism too rarely, so the decisions are not based on an up-to-date information. In addition, Sweden has not published the indicator on which it has based its assessment on need of the capacity mechanism and the estimations of the generation adequacy situations in the future in Sweden are not consistent with the analysis of ENTSO-E.
 • Niemelä, Eeva-Leena (2013)
  Tutkielman tarkoituksena on cash pooling –järjestelmien arvioiminen osakeyhtiölain näkökulmasta ja sen selvittäminen, mitä vaatimuksia osakeyhtiölain säännökset asettavat cash pooling –järjestelmille, miten järjestelmät tulisi lainmukaisesti toteuttaa ja mitä seuraamuksia aiheutuu, jos cash pooling –järjestelmät rikkovat osakeyhtiölain säännöksiä. Cash pooling –järjestelmät ovat yleisesti käytössä oleva tapa järjestää konsernin sisäinen kassanhallinta. Osakeyhtiölain näkökulmasta cash pooling –järjestelmissä on käytännössä kyse konsernin sisäisistä velka- ja saamissuhteista, joita arvioidaan yhtiöoikeudellisesti lähipiirilainoina. Lisäksi cash pooling –järjestelmien yhteydessä annetaan usein lähipiirivakuuksia. Lähipiirilainojen ja -vakuuksien laillisuutta osakeyhtiölain näkökulmasta arvioidaan ensisijaisesti yleisten yhtiöoikeudellisten periaatteiden perusteella. Cash pooling –järjestelmien näkökulmasta keskeisimpiä periaatteita ovat OYL 1:5:n yhtiön toiminnan tarkoitus, OYL 1:7:n yhdenvertaisuusperiaate sekä OYL 1:8:n johdon huolellisuusvelvollisuus. Lähipiirilainan ja –vakuuden antamiseen soveltuu myös OYL 13:1.3:n laittoman varojenjaon kielto, joka edellyttää, että lähipiirilainan tai –vakuuden antamiselle on liiketaloudellinen peruste. Cash pooling –järjestelmässä hyväksyttävä liiketaloudellinen peruste voi olla esimerkiksi lähipiirilainan tai –vakuuden antamisesta saatu korkotuotto, vastainen rahoitus, alentuneet pankkikulut tai muu yhtiön saama hyöty. Useimmiten cash pooling –järjestelmät ovat osakeyhtiölain näkökulmasta lähtökohtaisesti ongelmattomia niin kauan, kun kaikki konserniyhtiöt ovat maksukykyisiä. Lähipiirilainan tai –vakuuden antaminen cash pooling –järjestelmän puitteissa on riskialtista erityisesti, jos koko konserni tai joku järjestelmään osallistuvista konserniyhtiöistä on maksuvaikeuksissa. Tällöin cash pooling –järjestelmän sisällä annetut lähipiirilainat tai –vakuudet voivat olla osakeyhtiölain OYL 13:1.3:n perusteella laitonta varojenjakoa sen perusteella, ettei niiden antamiselle ole yhtiön näkökulmasta liiketaloudellista perustetta. Laittoman varojenjaon yhtiöoikeudellisina seuraamuksina voivat tulla kysymykseen oikeustoimen pätemättömyys OYL 6:28:n nojalla, OYL 13:4:n mukainen laittoman varojenjaon palautusvelvollisuus sekä vahingonkorvausvastuun osalta erityisesti yhtiön johtoa koskeva OYL 22:1:n säännös. Lähipiiritransaktioiden kohdalla johdon vahingonkorvausvastuuta on vielä tehostettu OYL 22:1.3:n tuottamusolettamalla.
 • Shekera, Victor (2018)
  This Master's Thesis researches problematic aspects which EU Competition law faces when applying traditional static metrics, such as market shares, price levels and profit margins to digital markets. The thesis first introduces the reader to the subject, sets the framework and poses the research questions. It commences by outlining the restrictions in vertical agreements (vertical restraints) in traditional markets under EU Competition law and explains under which circumstances vertical agreements benefit from Vertical Block-Exemption Regulation. Further, the thesis shifts from traditional markets to digital markets. It first of all contrasts the distinctive structure and dynamic nature of digital markets, emergence of new business models, and the role of data in competition between platforms and lock-in effects. Furthermore, thesis discusses digital markets, in particular multi-sidedness of digital economy with two-sided transaction markets and two-sided non-transaction markets. It discusses the complexity of digital markets, problematics of market definition, in particular fluidness of market boundaries, substitutability of digital goods/services and zero pricing. It points out challenges which competition law faces in determining the relevant market and establishing infringements under Articles 101 and/or 102 of TFEU. Furthermore, thesis analyses a legality of imposition of vertical restriction (geo-blocking) in digital content distribution. It discusses whether imposition of geo-blocking restrictions in agreements unduly restricts competition and whether the restrictions in turn could be justified by the consumer efficiencies. It analyses the clash between fundamental freedom, i.e. freedom to provide services, restriction of competition in online content distribution and protection of legitimate rights under Copyright law. It also discusses whether these issues should be resolved by competition law or whether amendments of other fields of law, e.g. Copyright law, Data protection law or Consumer law is a more feasible solution. The thesis concludes with answering the research questions, in particular, which steps and in which order should competition authorities conduct their investigations. Thesis also concludes that under normal circumstances geo-blocking does not restrict competition in non-licensed territory, provided imposition of geo-blocking restriction does not facilitate absolute territorial protection.
 • Ansio, Erik (2014)
  Tutkielmani aiheena on click- ja browse-wrap -sopimustekniikat. Tekniikoita käytetään internetissä tapahtuvassa sähköisessä sopimisessa. Tutkielmassani tarkastelen, kuinka tekniikat ovat suhteutettavissa yleisiin sopimusoikeudellisiin oppeihin sekä sitä, kuinka näitä tekniikoita käyttäen laadittuihin sopimuksiin on toistaiseksi oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa suhtauduttu.Tutkielmassani sivuan myös shrink-wrap -sopimustekniikkaa sen ollessa tutkielmani sopimustekniikoiden edeltäjä. Sen merkitys on kuitenkin vähentynyt sitä mukaa, kun ohjelmistomyynti on siirtynyt enemmän internetiin, missä ohjelmistot levitetään fyysisen muodon sijaan bitteinä. Click-wrap -sopimus perustuu tekniikalle, jossa sopimuskumppani ilmaisee sopimustahtonsa klikkaamalla sopimusehtojen hyväksymistä indikoivaa painiketta. Tekniikka on yleinen erityisesti ohjelmistojen sähköisessä lisensoinnissa sekä rekisteröitymistä edellyttävissä palveluissa. Browse-wrap -sopimustekniikka on tavallinen menetelmä sitouttaa sopimuskumppani sivuston tai palvelun käyttöehtoihin. Sopimusehtojen hyväksyminen perustuu sopimuskumppanin konkludenttiseen tahdonilmaisuun, joka ilmenee internetsivua selaamalla. Browse-wrap -sopimustekniikalle tunnusomaista on, ettei ehtoihin sopimuksentekotilanteessa nimenomaisesti viitata, vaan ehdot ovat internetsivulla esimerkiksi linkin takana, jossa sopimuskumppanin katsotaan voivan niihin tutustua. Tutkielma on pitkälti de lege ferenda -tutkimusta, jota tuen oikeusvertailevalla näkökulmalla tuomalla esille pohjoismaisessa ja yhdysvaltalaisessa oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä omaksuttuja ratkaisu- ja tulkintavaihtoehtoja. Pohjoismaisessa oikeuskäytännössä ei toistaiseksi ole ratkottu tutkielmani sopimustekniikoita koskevia tapauksia. Esittelen silti muutaman relevantin pohjoismaisen oikeustapauksen, sillä niiden perusteluista on mahdollista johtaa tulkinta-argumentteja tutkielmani sopimustekniikoita koskeviin riitaisuuksiin. Pohjoismaisen oikeuskäytännön puuttuessa yhdysvaltalainen oikeuskäytäntö on tutkielmassa merkittävässä osassa. Yhdysvalloissa ratkaisukäytäntö ulottuu 1990-luvulle asti ja yhdysvaltalaisten tapausten pohjalta on mahdollista vetää johtopäätöksiä tutkielmani sopimustekniikoiden tulkintaa koskien. Esiteltävän kirjallisuuden ja oikeustapausten perusteella tuon esille sopimustekniikoita koskevia näkökulmia ja ongelmakohtia sekä eri tulkinta-argumentteja sopimustekniikoihin liittyen. Pohjoismaisessa oikeuskirjallisuudessa kannanotot molempia tekniikoita koskien ovat olleet vaihtelevia, eikä täysin yhtenäistä linjausta voida esittää edes click-wrap -sopimustekniikan osalta. Click-wrap -sopimustekniikkaan on silti yleisesti suhtauduttu hyväksyvästi, sillä se voidaan helposti yhteensovittaa yleisten sopimusoikeudellisten oppien kanssa. Tekniikalla laadittuja sopimusehtoja koskevat riitaisuudet koskevat täten lähtökohtaisesti enemmän yksittäisten sopimusehtojen pätevyyttä kuin itse ehtokokonaisuuden sopimuksen osaksi tulemista. Browse-wrap -sopimustekniikka on ominaisuuksiensa takia sopimuksen syntyä ajatellen ongelmallisempi erityisesti ottaen huomioon ehtoihin viittaamisen, niiden liitynnän itse sopimukseen sekä tutustumismahdollisuuden olemassaolon. Browse-wrap -sopimustekniikasta on pohjoismaissa kirjoitettu hyvin vähäisesti, mutta tutkimukseni perusteella konsensus on, että lähtökohtaisesti tekniikalla on olennaisesti vaikeampaa solmia sitova sopimus kuin click-wrap -sopimustekniikalla - sanottua tukee myös yhdysvaltalainen oikeuskäytäntö.
 • Autio, Riina (2016)
  The topic of the thesis is the enforcement of Article 102 TFEU, focussing on the IT sector specifically, and on the use of commitments in particular, from the point of view of games of strategy. The approach of the present endeavour is thus one of law and economics. The paper focusses on the following issues: Are Article 9 commitments an appropriate way of dealing with abuse of dominance in dynamic markets? Is this option being applied adequately at present? Can a game theoretical model such as a two-by-two matrix game enhance our understanding of the value of commitment decisions in competition enforcement cases concerning abuse of dominance in dynamic markets? So-called new markets or technology-enabled markets are developing at a pace no regulator seems to be able to keep up with. The subject is important considering the economic significance of the markets involved, but also from a practical point of view. The Commission’s approach seems dramatically different from the approach of undertakings competing for new markets. It seems, however, to be a difference in more than just pace; objectives are of course different for the Commission and the undertakings, but is it a game of Battle of the Sexes, or are the two playing entirely different games? Even in more traditional markets, judgments often take so long that the market in question has gone through an irreversible change by the time the case is closed. This may be problematic in any market, but the issue is more pronounced in markets dynamic by nature. It is possible to argue that the judgment is of value primarily as a legal precedent. One should, however, bear in mind that specific goals have been set for competition regulation and enforcement. Especially following the implementation of Regulation 1/2003, effectiveness of intervention should be a priority. The European Commission's right to intervene in volatile market situations is not, and ought not to be, a given, and any intervention should either achieve the goals set for such interventions, or at the very least be more likely than not by reasonable assessment to achieve said goals. In technology-enabled markets, one practical solution that has been proposed to the problem of prolonged proceedings failing to address the underlying issues has been favouring commitments over more time-consuming procedural options. The thesis discusses the pros and cons, the possibilities and limits of this option.
 • Czókolyová, Barbora (2015)
  The thesis is a comparative study of capital systems and protection of creditors. This comparative study was conducted on legal systems of two Member States of the European Union – the Slovak Republic and Finland. Difference between the capital system of these two countries is so extensive, that it makes a perfect ground for comparative problem oriented study of creditor protection. My goal was not to analyse the capital doctrine under the Capital Directive as (i) the minimum legal capital rules are negligible if we are taking into consideration substantial companies, (ii) if the company falls into insolvency the minimum legal capital will definitely not fulfil the claims of creditors and (iii) this legal capital is not locked on a separate bank account as it is possible to use it for the business after incorporation of the company. Thus, my analysis was focusing on the structure of capital systems of these two countries – the Slovak Republic having the traditional capital system with nominal value of shares and Finland, which introduced a capital system with shares without nominal value in 2006. Finnish reform of company law in 2006 circumvented the traditional capital system with shares with nominal value, as the legislator used the concept of accountable par under Article 8 of the Capital Directive in a unique way. This reform restructured the concept of capital system in Europe with a direct impact on the level of creditor protection. Hypothesis of the study was formulated as following: Capital system with shares without nominal value that allows flexible allocation of equity and distribution, and efficiently maintains the solvency of the company is the key element of the creditor protection as it mitigates the conflict of interests between shareholders (by allocating the equity flexibly) and creditors (by keeping the company solvent). These are the following research questions, which were discussed in the thesis: (i) Why do creditors need to be protected?, (ii) How can creditors be harmed by shareholders?, (iii) What kind of protection is provided to creditors through different capital systems?, (iv) Is there any correlation between capital systems and level of creditor protection? Thesis consists of eight chapters. Chapter 1 is an introduction to the thesis, which stipulates the topic and the research questions of the thesis. Moreover, this chapter deals with the scope of the thesis, theoretical framework, methodology of the thesis and importance of the research. Chapter 2 of the thesis elaborates the research question “Why should corporate law deal with creditor protection?” This chapter elaborates the specificities of the agency problem between creditors and shareholders. Moreover, this chapter analyses the reduction of agency problems via covenants and especially imperfections and drawbacks of covenants. Chapter 3 of the thesis deals with the capital systems in the European Union under the Capital Directive. This chapter elaborates the issue of capital system on these two main notions: price of shares and equity. These notions are analysed under the light of concepts of restricted and unrestricted equity in both of the capital systems – capital system with nominal value of shares and capital systems with shares without nominal value. Chapter 4 of the thesis deals with the regulation of the legal capital, especially formation of legal capital and minimum amount of capital. This chapter serves as a quick excursus into the main concepts of legal capital doctrine under the Capital Directive. Chapter 5 of the thesis analyses the distribution of assets from the company. It focuses mainly on the mechanisms of distribution of restricted and unrestricted equity under the both capital systems. Moreover, this chapter deals with a disguised distribution of assets, which is harmful for creditor. Chapter 6 examines the rules regulating the maintenance of the capital, especially the balance sheet test and solvency test. Additionally, rules on specific protection of creditors, when restricted equity is distributed, are examined as well as actions in a serious loss of capital. Chapter 7 elaborates the unlawful distribution of assets and its consequences. This chapter focuses on the liability issues in connection with unlawful distribution of assets from the company. Liability concepts are crucial for well functioning creditor protection within the capital system. Chapter 8 stipulates conclusions of the conducted research. First of all, the main outcome of my research is that the unique application of the accountable par concept under the FLLCA offers a flexible allocation of equity. Secondly, distribution of assets from the company is connected under the FLLCA with solvency test. This test secures the basic interest of creditors – keeping the company solvent. Moreover, this test is directly linked to strong liability consequences, which makes it an effective tool. Thirdly, due to flexible allocation of equity (which favours the shareholders) and keeping the company solvent (which favours the creditors) agency problem between shareholders and creditors is effectively mitigated.
 • Kallio, Anna Katariina (2014)
  This study discusses the competition law concerns arising in context of technology standardisation agreements, in the field of information communication technology in specific. It is possible to promote interoperability of technologies through standardisation agreements, which is especially significant in the field of information communication technology. The risk of anticompetitive collusion increases when undertakings co-operate. Anticompetitive collusion is prohibited under the Article 101 TFEU. There are however even more significant competition law risks in the context of standardisation agreements specifically related to intellectual property rights, namely the patent ambush. Patent ambush has been considered to be an abuse of a dominant position, regulated under the Article 102 TFEU. The dynamics of competition is distorted when technologies protected by proprietary rights are adopted as industry standards. Distributors and manufacturers have to acquire a license from the right holder in order to operate on the market. Proprietary right might constitute a significant barrier to enter the market if access to the essential patent is being prevented by refusal to license or prohibitive royalty rates. The competition law Articles have not been completely adequate to catch the patent ambush as the application of Article 102 TFEU requires the existence of dominance. It is not however completely certain whether the dominant position can be derived by the virtue of the standard essential patent. In addition to the competition law articles in the Treaty, in 2010 the Commission adopted Guidelines on the application of Article 101 to Horizontal Co-operation Agreements, whereby it pursues to provide framework of guidance to the operation of standardisation organisations in order to avoid competition concerns. To this end the Guidelines provide a self-assessment framework for the organisations. The Guidelines recommend adoption of IPR policies to improve the possibilities of receiving information concerning standard-essential patents and FRAND licensing terms. The Guidelines is a so called soft law instrument, with recommendatory effect. The possibility of binding legal effects of the recommendatory instrument will be assessed. In specific the relationship between the soft law instrument and the self-regulatory mechanisms of standardisation organisations will be considered. The research question of this work is how efficiently is it possible for this current regulation to control the problems of patent ambush related to the opportunism of right holders whereby the dominant position is abused in the context of standardisation agreements. Within this analysis the contributions of stakeholders submitted in the Public Consultation round organised by the Commission will be assessed as the expectation of the subjects of legislation, which have been clearly out-stated in the Public Consultation round organised by the Commission prior to adoption of the Guidelines. Also the policy goals stated by Commission itself will be assessed. The realization of the expectations of the stakeholders as well as the policy goals named by Commission will be assessed in the light of the recent case law. When considering the effectiveness of the regulation it is necessary to take into account the need to maintain a balance between the protection of the effective competition while protecting the interests of the right holders. The protection of intellectual property rights has been considered important in the promotion of innovation and technological development. There is a great amount of legal literature discussing the possible future legislative conduct in order to control the problems related to opportunism of right holders. The suggestions vary from limitation of availability of injunctive relief to the total abolition of the exclusivity of patents and from allowing the SSOs to organise negotiations of licensing terms to direct application of unilateral conduct liability. This work gathers together and compares the suggestions assessing their possibilities to provide the right balance between protection of the interest of right holders while maintaining the effective competition. In the assessment a special consideration, that has to be borne in mind is that standardisation organisations cannot impose their members with burdensome obligations. Furthermore their possibilities to sanction the member from breaching the rules are limited as standardisation is, by definition, a form of voluntary co-operation of undertakings. It is also necessary to note that IPR policies of SSOs only reach their members. These factors have to be taken into consideration in order to find the balanced solution to regulate the patent ambush problem.
 • Ryynänen, Kalle Elias Markunpoika (2014)
  Open Source licenses are a set of licenses that follow certain predefined rules that allow the software to be freely copied, modified and distributed further. Open Source licenses are based on the copyright holders exclusive right to permit others to use the software. In this thesis the focus has been on researching the compliance requirements of Permissive and Reciprocal Open Source Licenses as they impose certain requirements for the user and distributor of open source software. The research question has been to solve what requirements the user of open source software is imposed to and what risks might arise from the use of Open Source Software. The relevance of software licensed under Open Source Licenses is gaining more traction and as a result the economic value is rising. Open Source Software development is an integral part of the current software business and its role is getting more and more important. In addition, the role of software and its legal framework will increase in the information based society. The thesis has been written from an Open Source Software user’s point of view who distributes Open Source Software. As Open Source Software has a multijurisdictional aspect due to the fact that it is based on the internet the thesis has been written from the viewpoint of Finnish and US legal systems. Method has been both comparative and dogmatic legal research. Main legal literature is composed out of Anglo-American and Finnish works. The main types of licenses researched compose out of Permissive and Reciprocal licenses. Permissive Open Source Licenses do not impose significant restrictions for the user of Open Source Software. Reciprocal requirement in the Open Source License imposes a requirement for the user to make available the source code of the modifications made to the source code licensed under a reciprocal license that is distributed further. Most of the Open Source Licenses and all of the ones covered in this thesis contain an attribution requirement. The previous requirement imposes an obligation to the user distributing OSS to attribute the original copyright holder of the software. In Jacobsen v. Katzer case addressed in the thesis the attribution requirement was one of the focus points. The Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) held in 2008 that the original copyright holder must be acknowledged according to the Open Source License. Open Source Licenses might have terms and conditions that are in conflict with other open source licenses. In this thesis three different incompatibility situations are recognized; i) a situation where a user combines source code licensed under an open source license with proprietary code and further distributing this software under a commercial license ii) a situation where many open source components with different open source licenses are used in a software product licensed further with an open source or commercial license iii) a contributor contributing to an open source project with possibly a different license than that of the open source project. A dual-licensing model inherent to open source licenses is presented as a solution model for conflict situations. In addition, assignment of copyright to the open source project is a solution for avoiding the obscurity of ownership of the code in the project. Some open source licenses grant explicit patent licenses, some do not mention patent grants at all. It is argued in this thesis that the risk for a patent infringement in open source is low. However, it is recognized that the mere risk of an infringement claim is a factor that contributes to the obeying of the patent grants in open source licenses. Open source development is based on a community model where individuals participate to open source projects. Observing the open source licensing framework from only a pure positive legal setting would inevitably fall short. Hence, the role of community norms are recognized as important to understand as conflict situations are dealt within the community. Moreover, the different interest groups within the open source community advocate for different ideological viewpoints concerning the open source licenses. This effects on how the open source users use the open source software. In addition, different advocates will write new versions of the existing licenses and implement their viewpoints to the new versions of the licenses.
 • Ilves, Airi (2016)
  The study analyses the widening scope of competition law in the area of intellectual property rights law and the risk factors of compulsory licensing remedy for the intellectual property rights owners at European Union market. The subject of current thesis is interesting as despite the great amount of legal literature discussing the topic it still remains a controversial and developing area of European Union competition law. Intellectual property owner operating in Europe should take advantage of knowledge of the Court of Justice of the European Union case law on compulsory licensing cases to protect its commercial interests and assess the risks of European Commission and Member States court’s to be convinced that a compulsory license is the appropriate remedy if parties will not reach the agreement on licensing through their own negotiations. The refusal to license has been considered to be an abuse of a dominant position regulated under the Article 102 of the Treaty of the Functioning the European. The EU authorities have developed a list of “exceptional circumstances” for finding a refusal to license as an abuse under the Article 102 through their decisions. The Court of Justice of the European Union develops EU law by applying dynamic interpretation, thus the primary source for addressing the research topic is the case law of the Court of Justice of the European Union. The scope of this work is limited to the analysis of the most noteworthy cases in EU jurisprudence concerning the Article 102 of the TFEU and refusal to license. In some situations when IP law fails to guarantee the level of innovation in the market the competition law’s intervention may be justified as it happened e.g. in factual situation of case Magill. The landmark decision by Court of Justice is IMS Health, setting forth the legal standard applicable in the European Union today. However, European policy will be also assessed in the light of the recent European Commission decisions and General Court case law. The most recent compulsory licensing case Microsoft will be examined to analyse the policy developments and examine what test might be applied under European competition law in the future cases. In this research paper it will be examined if the competition law in Europe has graduated towards a more economic effect based approach and how the relationship between intellectual property and competition law may be seen as complementary and not as antagonistic. The different characteristics of intellectual property rights rather than “normal” property rights will be discussed according to the development of case law and analysis conducted to see what is the rationale of the new product criterion of the exceptional circumstances test. When considering the effectiveness of the jurisprudence it is necessary to take into account the need to balance the effective competition on the market and the encouragement for further innovation. The intellectual property rights protection has an important role in promoting the technological development and thus also in providing more choice for the consumers. The exceptional circumstances test created by the Court of Justice is formalistic and does not take fully into consideration the situation where intellectual property rights owner may block the innovation, however, it must be stressed that the courts are not generally well equipped to conduct the effect-based cost-benefit analysis that is necessary in order to balance the incentives of the dominant undertaking and its competitors to innovate, and such evaluation may prove to be a difficult task for the judiciary. The standards developed in case law are fact-specific and ultimately a source of uncertainty for undertakings at EU market. The study gathers together the most significant snapshots of law and assesses the possibilities where the EU jurisprudence on compulsory licensing is heading. The author concludes that the law on compulsory licensing in Europe will continue to evolve towards lesser intellectual protection to advance competition, innovation and free movement of goods, however, in spite of the widening scope of the European competition law the conditions for issuing compulsory licenses are still highly restrictive.
 • Jauhiainen, Noora (2017)
  Geographical indications (”GIs”) are a form of intellectual property rights that are used to distinguish the geographical origin of a product, which has qualities or characteristics that are essentially attributable for that geographical origin. The protection of GIs is heavily based on the concept of terroir, This concept of a French origin has historically been seen to indicate that distinctive qualities of food products are imparted from an area or terrain. Instead of being private rights, GIs are considered as collective rights, which cannot be traded or sold GIs are a very debated topic both at the European Union (“EU”) level as well as in an international context. Thereby the aim of this Thesis is trying to assess the functions of GIs and the aims and scope of the sui generis GI protection system in the EU. This Thesis shall also try to assess the prominent collision situations between a GI and a trademark as many trademarks contain or consist of designations that coincide with a geographical name of a place. Should these kinds of trademarks be at risk to always losing the battle when colliding with GIs? One of the aims of this Thesis is trying to shed light on how should conflicts between colliding GIs and trademarks be resolved. The question regarding the effect these conflict-solving methods to the legitimate expectations regarding the right to property conveyed by a trademark shall also be analysed. As the collisions of GIs and trademarks are by virtue setting private exclusive rights against collective rights, aspects such as the preservation of cultural heritage shall be included.
 • Ojantakanen, Annika (2013)
  Tutkimuksen tarkoituksena on systematisoida Corporate benefit -käsitteen määritelmää osakeyhtiölain ja takaisinsaantilain näkökulmasta arvioitaessa konserniyhtiöiden välisiä liiketoimia. Corporate benefit -doktriinin mukaan yhtiön johto ei saa sitoutua liiketoimiin, jotka eivät edistä yhtiön etua. Vaikka yhdysvaltalaiseen oikeuteen juurensa juontava käsite on ollut yleisesti käytössä liikejuridiikan saralla Suomessa jo pitkään, on käsitteen tosiasiallinen sisältö ja merkitys edelleen vakiintumaton. Tämä johtuu osaksi siitä, että käsite kytkeytyy sekä useaan osakeyhtiöoikeudellisen periaatteeseen että takaisinsaantilakiin mutta myös siitä, että arvio yhtiön edun toteutumisesta on vahvasti kontekstisidonnaista. Tutkielmassa keskitytään arvioimaan sitä, miten konserniyhtiölle annettua velkaa, toisen konserniyhtiön velasta annettua vakuutta sekä konserniavustusta tulee arvioida osakeyhtiölain ja takaisinsaantilain näkökulmasta. Lähipiirin välillä tapahtuvien liiketoimien ei voida automaattisesti olettaa tapahtuvan markkinaehtoisesti. Yhtiön edun käsitteen tarkastelu on näin ollen konserniyhtiöiden välillä erityisen merkityksellistä. Mielenkiinnon kohteena on tutkimuksessa erityisesti sen selvittämissä, milloin yhtiön edun voidaan katsoa täyttyvän ja milloin liiketoimi vaihtoehtoisesti ei mahdu yhtiön edun raameihin. Arvioon sisältyy useita erityiskysymyksiä riippuen siitä, onko kyseessä konserniavustus, vierasvelkavakuus vai lähipiirivelka. Liiketaloudellisen perusteen arvioimiseen syvennytään tutkimuksessa useiden käytännön esimerkkien avulla. Muilta osin tutkimus painottuu lainsäädännön tarkasteluun lain esitöiden sekä oikeuskirjallisuudessa esiintyvien kannanottojen pohjalta. Yhtiön johdon sitoutuessa konserniyhtiöiden välisiin liiketoimiin, tulee yhtiöoikeudellisen sallittavuuden lisäksi arvioitavaksi mahdolliset takaisinsaantilain mukaiset seuraukset. Liiketoimien kontekstisidonnaisuudesta johtuen voi vastikkeellisuuden täyttyminen edellyttää takaisinsaantilain kannalta vahvempia perusteluja kuin tarkasteltaessa kysymystä osakeyhtiölain näkökulmasta. Takaisinsaantilain perusteella oikeustoimi saattaa tietyissä tilanteissa olla lahjanomainen, vaikka siitä saatu vastike tai etu katsottaisiin osakeyhtiölain näkökulmasta riittäväksi. Tutkimuksen keskiössä onkin näin ollen myös se, milloin konserniavustus, vierasvelkavakuus tai konserniyhtiölle annettu velka arvioidaan takaisinsaantilain näkökulmasta vastikkeettomaksi suoritukseksi. Tutkimuksessa keskustellaan myös mahdollisuudesta soveltaa vakuuden peräyttämistä koskevaa takaisinsaantilain sääntelyä analogisesti vierasvelkavakuuksiin tilanteessa, jossa vakuus on annettu toisen konserniyhtiön velasta. Lisäksi konsernipankkia koskevissa peräytyksissä käsitellään mahdollisuutta turvautua takaisinsaantilain säännöksiin sellaisen omaisuuden peräyttämisestä, joka on luovutettu edelleen. Tutkimuksessa arvioidaan myös mahdollisuutta peräyttää oikeustoimia yleisen takaisinsaantiperusteen sekä maksun peräytyssääntelyn nojalla velkojien viimesijaisena suojakeinona. Tutkimuksen viimeisessä luvussa luodaan yleisluonteinen katsaus siihen, mitkä ovat mahdolliset osakeyhtiölainmukaiset seuraukset silloin, kun liiketoimen katsotaan loukkaavan yhtiön etua. Erityisesti aktualisoituu kysymys johdon mahdollisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta. Tämän ohella ovat oikeustoimen pätemättömyys ja varojen palautusvelvollisuus mahdollisia seuraamuksia yhtiön edun puuttuessa. Vähemmistöosakkeenomistajilla on myös mahdollisuus moittia yhtiökokouksen päätöstä, mikäli oikeustoimen katsotaan loukkaavan yhdenvertaisuusperiaatetta.
 • Laakso, Roni (2017)
  National corporate governance codes are soft-law instruments that many jurisdictions have created to improve governance practices and to set higher standards than the minimums stipulated by statutory legislation. Corporate governance codes are not part of statutory legislation but recommendations and a form of self-regulation by private corporations and related institutions. Even thought the recommendations themselves are not part of statutory law stock exchange rules often require public corporations to comply with them. All of the Nordic countries have published such corporate governance codes. The quasi-normative status of the corporate governance codes has left them largely outside of the scope of traditional legal research. When it is also taken into account that the codes take a clear stance on all of the key questions relevant for the debate around corporate governance it is obvious that the codes provide a fruitful ground for interesting and topical research in the field of corporate governance. These are the elements that also form the motivation for this thesis. The aim of the thesis is threefold. Firstly, to form a structured view of the main similarities and differences between the Nordic corporate governance codes. The focus of this analysis is on the values embedded in the codes in terms of the shareholder vs. stakeholder primacy discussion. Detailed recommendations for governance mechanisms are also analyzed. Secondly, the thesis tries to identify possible reasons for the found differences and similarities between the Nordic codes. The third and final aim of the thesis is to gain an understanding of how the different governance structures recommended by the codes affect the economic performance of corporations (measured by earnings or market valuations). The thesis utilizes a pluralistic research method that combines elements from several different research approaches. This method supports the multidisciplinary nature of the thesis. The analysis is largely based on traditional legal dogmatics which is supplemented by comparative legal analysis. These two methods are further supplemented by economic analysis of law to identify the economical implications of the norms put forth by the Nordic codes. Based on the results of the economical analysis of law conclusions are formed on what the corporate governance codes ideally ought to be like. An utilitarian approach is adopted and the arguments used are based purely on economic efficiency and not on moral or political theories. The results of the thesis highlight several differences in the values embedded in the Nordic corporate governance codes. Important differences are also noted in the practical governance mechanisms and structures recommended by the codes. Further analysis indicates that some of these differences are a result of different political power structures in the countries, with left-leaning political systems adopting a stakeholder friendly view of governance while right-leaning systems adopt a more Anglo-Saxon shareholder primacy based model. Corporate ownership structures (particularly concentration of ownership) and economic history also seem to influence the decisions made in terms of the governance mechanisms to be recommended. The analysis of the performance implications of different governance mechanisms indicates that a more stakeholder friendly approach to governance does not necessarily lead to materially better or worse economic performance for the corporate sector. This means that the question between shareholder and stakeholder primacy is largely political and it is not feasible to argue strongly for or against either view based on purely economical arguments. Furthermore, the thesis finds that even though all of the Nordic codes put a strong emphasis on board independence this approach does not necessarily lead to an economically optimal result. Putting too much emphasis on independence results in increased information asymmetry between the board and management, and this could lead to sub-optimal decisions by the board and to lower performance. Finally, the thesis concludes that because it is very improbable that the administering institutions of the codes can identify the best governance practices, when even academics are unable to do this, it would be preferable if the codes shifted their focus away from prescribing detailed governance mechanisms and more towards requiring increased disclosure. Such an approach would allow the financial markets to make the ultimate decision on which governance mechanism best suits an individual corporation.