Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lehtonen, Heidi (2018)
  Vitamin B12 is a water-soluble molecule with a complex structure. In the active form to humans B12 has to have 5,6-dimethylbenzimidazole as a lower ligand. B12 is synthesised only by certain bacteria and natural sources in the human diet are restricted mainly to foods of animal origin. The exact structure of B12 and vitamin activity, the supply from different diets and absorption in the body were discussed in the literature part of this thesis. Also B12 determination methods and B12 levels in foods of animal origin were discussed. Usually vitamin B12 contents in foods have been obtained with a microbiological method (MBA). Currently it has been of concern that MBA may overestimate results because test organism in the MBA method reacts also to compounds similar to B12. The aim of the experimental part of this thesis was to investigate content of vitamin B12 in foods of animal origin. Further, two determination methods, MBA and ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC), were compared with each other. The aim was also to examine the effect of different extraction methods on the yield of vitamin B12. The samples chosen to this study were beef, pork meat, chicken meat, beef and pork liver, rainbow trout, Baltic herring, egg, skim milk, yogurt and Edam and Emmental cheese. Also two insects, cricket and mealworm, were chosen to this study. The extraction tests showed that it was not possible to use one extraction method to all samples. Extraction with pepsin improved the yield of vitamin B12 in rainbow trout, egg yolk, beef and milk whereas pancreatin improved the yield in cheeses and Baltic herring. As expected B12 content was the highest in livers of beef and pork. Also beef, Baltic herring and cheeses had high concentrations of B12. Chicken meat contained the lowest concentration of B12. Comparison between the MBA and the UHPLC method proved that with MBA the vitamin B12 concentrations were much higher than with UHPLC. B12 concentrations with UHPLC were 7–64% lower in meat and fish samples. Milk products and egg yolk had 20–67% lower B12 concentrations with UHPLC and insects had 71–81% lower concentrations. MBA method is sensitive and has low reagent costs but in the future UHPLC method should be chosen for B12 analysis because it can separate the active B12 form from the inactive forms.
 • Peltonen, Liisa (2020)
  The usual dietary sources of vitamin B12 are animal-based foods such as meat, milk, fish and shellfish. Vitamin B12 is an essential water-soluble vitamin for humans, which have many necessary tasks in human body. People who lack animal foods like vegetarians and vegans might be at risk of vitamin B12 deficiency. Microorganisms are the only original sources of vitamin B12 in nature. Especially Propionibacterium freudenreichii synthesizes active form of vitamin B12 for humans. P. freudenreichii is GRAS -graded bacteria and it is safe to use in food matrices. Recently, it has been used for natural fortification of vitamin B12 in plant-based products by fermentation. However, the bioaccessibility of vitamin B12 of those products in human body is not very well known. In the beginning of the study, stability of different B12 vitamers were studied in different light and pH conditions. Vitamin B12 forms are very light-sensitive, especially its physiological forms methyl- and adenosylcobalamin. The aim of this research was to study bioaccessibility of vitamin B12 from P. freudenreichii cells and selected food products using a static in vitro assay. After the in vitro model, vitamin B12 content was analysed with UHPLC system. In addition of bacterial cell samples, bioaccessibility was studied also in some food samples, like bread, pasta and spray-dried powder, fortified with P. freudenreichii cells. In vitamin B12 stability studies, red light seemed to improve the stability of B12 forms. In yellow light methyl- and adenosylcobalamin degraded after 15 minutes. In red light they were detectable after hours of exposure. Methylcobalamin seems to be the most sensitive form of vitamin B12 vitamers. The study revealed that the bioaccessibility of B12 was very small (1,5 %) in P. freudenreichii cells but over 50% in whole bacterial broth. Heat treatment for the samples improved the bioaccessibility to some extent. In B12 fortified food samples, the bioaccessibility of B12 was very good (>70 %). The number of heat treatments and food structure could be one reason why bioaccessibilities in food samples are better than in cell samples. According to this research, in situ fortified food products could be a promising source of vitamin B12 in future.
 • Karanko, Ira (2023)
  Tämän tutkielman tavoitteena oli tuottaa Propionibacterium freduenreichii -bakteerin ja Rhizopus -homesienen yhteisfermentaatiolla B12-vitamiinia härkäpavusta valmistettuun tempeen. Samalla tutkittiin, mitä aminohappoja ja orgaanisia happoja tempeissä vapautui fermentaation aikana ja vaikuttivatko ne B12-vitamiinin tuottoon. B12-vitamiinia sisältävien kasviperäisten elintarvikkeiden tuottamisen tutkiminen on tärkeää, sillä se helpottaisi vegaanista ruokavaliota noudattavien mahdollisuuksia saada B12-vitamiinia ravinnostaan. Hypoteesina oli, että B12-vitamiinia saataisiin härkäpaputempeihin, mutta oletettavasti sen pitoisuuteen valmiissa tempeissä vaikuttaisi käytetty propionibakteerikanta. Ensin kasvatettiin fermentointiin käytetyt propionibakteerikannat ja valmistettiin tempenäytteet härkäpavusta. Valmiista tempeistä määritettiin pH, kosteuspitoisuus, B12-vitamiini, vapaat aminohapot, orgaaniset hapot ja ammoniakki sekä propionibakteerien ja enterobakteerien määrät. Neljästä propionibakteerikannasta kaksi tuottivat tempeen huomattavia määriä B12-vitamiinia (1 µg/g kuivapainoa kohti). Fermentaation aikana vapaiden aminohappojen pitoisuus lisääntyi kaikilla kannoilla valmistetuissa tempeissä selvästi. Eri aminohappoja vapautui kuitenkin eri kannoilla hyvin eri määriä. Maitohappo kului näytteistä fermentoinnin aikana. Pelkällä Rhizopus -homesienellä valmistetussa näytteessä maitohapon määrä taas lisääntyi. Tämä oli tiedettävästi ensimmäinen kerta, kun tutkittiin härkäpaputempen valmistusta Rhizopus -homesienen ja propionibakteerin yhteisfermentaatiolla B12-vitamiinin tuottamiseksi. Tutkimus antoi lupaavia tuloksia B12-vitamiinipitoisen tempen valmistuksesta, sillä härkäpaputempejen vitamiinipitoisuudet olivat huomattavasti suurempia kuin mitä aikaisemmissa tutkimuksissa soija- ja lupiinitempeillä homesienen ja propionibakteerin yhteisfermentaatiossa saadut vitamiinipitoisuudet.
 • Silander, Otto (2019)
  Tässä tutkimuksessa luodaan yleiskatsaus babylonialaiseen matematiikkaan, perehdytään sen saavutuksiin ja erityispiirteisiin ja pohditaan sen suurimpia ansioita. Lisäksi selvitetään miten babylonialainen matematiikka on vaikuttanut matematiikan kehitykseen ja miten babylonialaiset keksinnöt ovat päätyneet erityisesti kreikkalaisten matemaatikoiden käyttöön. Babylonialaisen matematiikan lisäksi tutkitaan myös babylonialaista astronomiaa soveltuvin osin. Tutkimuksessa selvitetään myös onko babylonialaisella matematiikalla yhteyksiä nykyaikaan ja erityisesti tapaan jakaa tunti 60 minuuttiin ja minuutti 60 sekuntiin ja ympyrän kehäkulma 360 asteeseen. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena käyttämällä mahdollisimman laajasti sekä babylonialaista matematiikkaa koskevia perusteoksia että uusimpia artikkeleita. Matemaattisten saavutusten siirtymistä lähestyttiin tutkimalla tunnettuja kreikkalaisen matematiikan ja astronomian keskeisiä henkilöitä ja heidän yhteyksiään babylonialaiseen matematiikkaan. Näiden pohjalta muodostettiin yhteneväinen kokonaisuus babylonialaisen matematiikan saavutuksista ja tiedon siirtymisestä. Babylonialainen matematiikka käytti omaperäistä ja edistyksellistä seksagesimaalijärjestelmää, jonka kantaluku oli 60 ja joka oli ensimmäinen tunnettu numeroiden paikkajärjestelmä. Babylonialaisia matemaatikoita voidaan perustellusti sanoa antiikin parhaiksi laskijoiksi. He tunsivat monia tunnettuja lauseita kuten Pythagoraan lauseen ja Thaleen lauseen, osasivat ratkaista toisen asteen yhtälön ja käyttivät erilaisia tehokkaita algoritmeja likiarvojen laskemiseen yli tuhat vuotta ennen kreikkalaisia. Kreikkalaisten ensimmäisinä matemaatikkoina pitämät Thales ja Pythagoras oppivat ilmeisesti tunnetuimmat tuloksensa babylonialaisilta ja heidän merkityksensä on ensisijaisesti tiedon kuljettajana ja matematiikan eri osasten järjestelijöinä. Babylonialainen astronomia oli edistyksellistä ja kreikkalainen Hipparkhos hyödynsi babylonialaisten tekemien havaintojen lisäksi myös babylonialaista laskutapaa tehdessään omia tutkimuksiaan. Näiden ratkaisujen pohjalta ympyrä jaetaan vielä nykyäänkin 360 asteeseen, joista jokainen aste jakautuu 60 osaan. Samalla babylonialaiseen matematiikkaan perustuvalla periaatteella myös tunnit ja minuutit on jaettu 60 osaan.
 • Kallinen, Marko (2016)
  Tutkielman aiheena on transkription ja esityksen autenttisuus. Aihetta lähestytään J.S. Bachin alkuperäisen sävellyksen ja Ferruccio Busonin transkription kautta. Ferruccio Busoni (1866–1924) oli italialainen säveltäjä ja pianovirtuoosi. Busoni teki useita merkittäviä transkriptioita J.S. Bachin teoksista. Vuosina 1888–90 hän opetti pianonsoittoa Suomessa Helsingin musiikkiopistossa. Transkriptio muodostaa mielenkiintoisen haasteen autenttisuuden näkökulmasta, koska siinä eri aikakausilla eläneiden säveltäjien näkemykset samasta materiaalista asettuvat vuorovaikutukseen. Tutkimus lähtee ajatuksesta, että autenttisuus on suhteellinen käsite, jonka toteutumiseen vaikuttavat useat tekijät. Tarkoitus ei ole selvittää transkription ja esitysten autenttisuuden astetta, vaan tutkia minkälaisia autenttisuuksia niistä on löydettävissä. Hyödynnän autenttisuuden etsimisessä soveltuvilta osin Stephen Daviesin esittämiä ajatuksia. Analyysi preludin ja fuugan esityksistä pohjautuu Daviesin (2003) artikkelissa "Authenticity in Musical Performance" esittämään malliin. Mallissa käsitellään ominaisuuksia, joita esitykseltä vaaditaan ollakseen autenttinen. Auditiivisen analyysin materiaalina Bachin urkusävellyksestä käytän Helmut Walchan levytystä vuodelta 1970. Busonin pianotranskription esitys on Sergio Fiorentinon levytys vuodelta 1996. Tutkittavan transkription esitys paljasti lukuisia tehtyjä muutoksia Busonin nuottikuvaan. Fiorentino myös hyödynsi esityksessään sekä säveltäjän että transkriboijan ajan konventioita. Tutkimuksen valossa autenttisuus-käsite näyttäytyi ennen kaikkea käyttökelpoisena kattoterminä, jonka läpi koko musiikillista ketjua säveltämisestä esittämiseen ja kuuntelemiseen voidaan tarkastella.
 • Tikkanen, Ilona (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2017)
  Tämä lisensiaatintutkielma on kirjallisuuskatsaus pernaruttoa aiheuttavan Bacillus anthracis -bakteerin säilymisestä ympäristössä sekä säilymiseen vaikuttavista tekijöistä. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat B. anthracis -bakteerin ja itiöiden säilymiseen maaperässä sekä pohtia näiden tekijöiden merkitystä Suomessa. Tavoitteena oli myös tehdä kartta, josta käyvät ilmi pernaruttotaudinpurkaukset Suomessa vuodesta 1940 alkaen. On tärkeää, että pernaruttotapauksista on kartta, jotta eläinlääkärit olisivat tietoisia aiemmista tautitapauksista alueellaan ja osaisivat tarvittaessa epäillä pernaruttotartuntaa. Tutkielman kolmantena tavoitteena oli verrata silmämääräisesti pernaruttotaudinpurkauksista tehtyä karttaa Suomen maaperä- ja tulvariskialuekarttoihin sekä pohtia, miksi pernaruttoa on esiintynyt eniten tietyillä alueilla. Pernarutto on vaarallinen, vastustettava eläintauti ja zoonoosi, jonka leviäminen voi aiheuttaa mittavia taloudellisia tappioita ja uhata myös ihmisten terveyttä. Pernaruttoa aiheuttava Bacillus anthracis pystyy muodostamaan itiöitä, jotka voivat säilyä maaperässä jopa satoja vuosia. Maaperän ominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka hyvin B. anthracis säilyy ympäristössä. B.anthracis -itiöt selviytyvät parhaiten kosteassa, lievästi emäksisessä maassa, jossa on runsaasti kalsiumia ja orgaanista ainetta. Pernaruttotaudinpurkauksia on tavattu monenlaisissa ilmastoissa ja sääolosuhteissa, mutta liian alhaiset ja korkeat lämpötilat voivat häiritä B. anthracis -bakteerin sporulaatiota ja germinaatiota. Tulvat voivat lisätä taudinpurkausten määrää nostamalla itiöitä maaperästä laiduntavien eläinten ulottuville. Itiöiden säilymiseen vaikuttavat myös maataloudessa käytettävät lannoitteet ja kemikaalit, maaperän eliöt ja mikrobit sekä kasvillisuus. Viime aikoina tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, ettei B. anthracis ole täysin obligaatti taudinaiheuttaja, vaan se kykenee elämään myös vegetatiivisena tietynlaisissa mikroympäristöissä isäntäeläimen ulkopuolella. Sekä vegetatiivinen bakteeri että itiö voivat olla monin tavoin vuorovaikutuksessa kasvien ja eläinten kanssa. B. anthracis -itiöt edistävät ruohokasvien kasvua, mikä puolestaan houkuttelee paikalle kasvinsyöjiä ja lisää niiden alttiutta infektiolle. Itiöt pystyvät myös germinoitumaan vegetatiivisiksi bakteereiksi Suomessakin esiintyvän Festuca arundinacea -heinäkasvin eli ruokonatan juuriston tuntumassa. Itiöt voivat säilyä matojen ruuansulatuskanavassa sekä germinoitua ja jakautua ameebassa. Lisäksi B. anthracis voi säilyä vegetatiivisena hyönteisten ruuansulatuskanavassa. Pernaruttoa on esiintynyt eniten Lounais- ja Etelä-Suomessa sekä Pohjanmaan rannikolla. Näiden alueiden maaperässä on runsaasti savikerrostumia. Savimaiden olosuhteet ovat B. anthracis -itiöiden säilymistä suosivia: ne ovat kosteita, emäksisiä ja niiden kalsiumpitoisuus on korkea. Pernaruton säilymistä edistäviä tekijöitä Suomessa voivat olla myös tulvat, viljelysmaan kalkitseminen ja maaperän eliöt. Viileä ilmasto sekä maaperän luontaisesti alhainen pH saattavat puolestaan vähentää taudinpurkauksien määrää. Pernaruttoa tavataan Suomessa enää harvakseltaan, mutta koska itiöt voivat säilyä maaperässä pitkään, taudista on vaikeaa päästä kokonaan eroon.
 • Niemelä, Miska Aleksanteri (2022)
  Master's thesis project includes the backbone assignment of the human activity-regulated cytoskeleton-associated protein C-lobe (hArc, Uniprot ID: Q7LC44), 7-fluoroindole-based tryptophan-labeling method, and comparing that with the 100% double-labeled and 20%(13C) fractionally labeled samples. The project focuses on the effects of 7-fluoroindole-based fluorotryptophan-labeling. hArc C-lobe has only one tryptophan, which makes the analysis easier. Typically fluorotryptophan-labeling is a costly method – fluorotryptophan itself is very expensive and attaching the fluorine to the tryptophan while expressing is expensive and complicated. Fluoroindolebased labeling circles around the problem, as indole and serine are used in procaryotic systems for tryptophan biosynthesis – meaning that fluoroindole, which is cheap, could be used as an alternative for previous methods. Fluoro-labeled tryptophan is used in protein NMR; for example, in binding studies – fluorine-probes are sensitive, and binding of ligand or protein would move these peaks, indicating binding. This project aims to get an insight into the application of this labeling method. The goal is to see if one could utilize one sample with both (1H, 15N, 13C) labeling and 7-fluorotryptophan labeling for binding and structural studies. However, fluorine is very electronegative, affecting surrounding structures and possibly sequentially nearby amino acids. This possible effect will be observed and determined by comparing the 1H15N-chemical shifts between well-established labeling methods and fluoroindolebased labeling. To determine what amino acids in the protein are affected, if they are affected, will be determined by using the backbone assignment results and the results from the sample comparisons.
 • Pyötsiä, Hilla (2016)
  Biological toxins are chemical compounds produced by various living organisms. Botulinum toxin is the most toxic substance produced by a biological organism. Botulinum toxin or Clostridium botulinum, the bacterium that produces the toxin, can spread to people via food and cause an illness named botulism. Biological toxins are potential agents to be used as biothreat agents. Currently the use of biological organisms and their toxins is prohibited by the Biological and Toxin Weapons Convention. It is very useful to study biological toxins but at the same time there is a possibility of misuse. This phenomenon is called dual-use. One of the recent dual-use issues was the discovering of a new botulinum toxin subtype.
 • Lehto, Markku; Harjutsalo, Valma; Järvinen, Asko; Kirveskari, Juha; Forsblom, Carol; Groop, Per-Henrik; Simonsen, Johan Rasmus (2015)
  Tidigare studier har visat en högre frekvens av bakterieinfektioner hos patienter med diabetes, men de specifika riskfaktorerna har varit oklara. Målet med vår studie var att underöka incidensen av bakterieinfektioner och deras koppling till kronisk hyperglykemi och diabetesnefropati hos patienter med typ 1 diabetes. Vi undersökte frekvensen av bakterieinfektioner hos patienter med typ 1 diabetes (n=4748) och deras kontrollpatienter som hade justerats för ålder och kön (n=12 954). Vi använde landsomfattande register ur vilka vi samlade information på årliga uppköp av antibiotika och epikrisdiagnoser mellan 1996 och 2009. Diabetesnefropati klassificerades enligt graden av albuminuri. Resultat: Frekvensen av bakterieinfektioner som krävde sjukhusvård och det årliga antalet uppköp av antibiotika var högre hos patienter med typ 1 diabetes, jämfört med kontrollpatienterna. Resultaten korrelerade även med svårighetsgraden av diabetesnefropati. Mängden årliga uppköp av antibiotika korrelerade med graden av kronisk hyperglykemi. Studien visar för första gången sambandet mellan bakterieinfektioner, kronisk hyperglykemi och diabetesnefropati.
 • Lilja, Petrus (2021)
  Sienisinuiitit ovat nenän sivuonteloiden tulehduksia, joissa taudinaiheuttajana on sieni. Niiden taudinkuva vaihtelee tavanomaisen sinuiitin kaltaisista erittäin vakaviin, joskus nopeastikin eteneviin invasiivisiin muotoihin. Sienisinuiittien diagnosointiin liittyy useita haasteita. Erityisesti vakavissa sienisinuiittimuodoissa voi diagnoosin ja hoidon aloituksen viivästyminen heikentää potilaan ennustetta. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, saattaisiko joillain bakteereilla olla yhteys sienten esiintymiseen sinuiiteissa. Tällöin näiden bakteerien kohdalla voisi jo lähtökohtaisesti osata herkemmin epäillä sienisinuiitin mahdollisuutta, mikä voisi jouduttaa sienisinuiittidiagnoosiin pääsemistä ja asianmukaisen hoidon aloittamista. Tutkimuksen aineistona on 142 potilasta, joiden sivuontelonäytteiden laboratoriovastauksissa on yhtenä löydöksenä ollut sieni. Taulukoihin kootuista vastauksista selvitettiin sieni- ja bakteerilöydökset ja niiden jakautuminen potilaan mediaani-iän mukaan. Lisäksi koottiin vertailua varten yhteen yleisimmät sienilöydökset ja niiden kanssa esiintyneet bakteerit. Sienilöydöksistä suurin osa oli määritelty jonkinlaisiksi rihmasieniksi. Tarkemmin määritellyistä sienistä valtaosa oli aspergilluksia (nuijahomeita). Vastauksia tarkasteltaessa osoittautui natiivitutkimus sieniviljelyä selvästi herkemmäksi sienen havaitsemisessa. Aineiston bakteerilöydökset osoittautuivat enimmäkseen sekakasvuksi. Yleisimpiä bakteerilöydöksiä olivat stafylokokit (erityisesti Staphylococcus aureus), streptokokit ja hemofilukset (erityisesti Haemophilus influenzae) sekä sekalaiset enterobakteerit ja anaerobiset bakteerit. Tämän tutkielman aineiston perusteella ei löytynyt sellaisia bakteereita, jotka yksiselitteisesti viittaisivat sienisinuiitin mahdollisuuteen. Yleisimmät bakteerilöydökset olivat samoja, joita löytyy muistakin sinuiittimuodoista ja myös terveistä sivuonteloista. Tietyt bakteerit, kuten hemofilukset, saattavat kuitenkin olla yleisempiä sienisinuiittien yhteydessä. Aiempaa tutkimusta aiheesta on vähän, ja tämän tutkielman aineistolla tällaista vertailua ei voi luotettavasti tehdä.
 • Puhakainen, Kai (2016)
  Bakteereita ja eukaryootteja esiintyy erittäin runsaasti jätevedessä, jossa ne voivat muodostaa fyysisiä vuorovaikutuksia toistensa kanssa. Fyysisiä vuorovaikutuksia bakteerien ja eukaryoottien välille voi muodostua symbioosien tai saalis-saalistaja suhteen välityksellä. Bakteerit ja eukaryootit osallistuvat myös jäteveden puhdistusprosesseihin, joten näillä molemmilla on iso merkitys puhdistusprosessissa. EpicPCR-menetelmän avulla voidaan tutkia isoja mikrobipopulaatioita sekvensoimalla genomin alueita suuresta määrästä yksittäisiä soluja. Aiemmin menetelmää on käytetty selvittämään sulfaatin pelkistämiseen osallistuvien bakteerien fylogeneettista diversiteettiä järven sedimenteissä. Tämän työn tarkoituksena oli tutkia bakteerien ja eukaryoottien fyysisiä vuorovaikutuksia jätevedessä käyttäen apuna epicPCR-menetelmää. Tutkimuksessa yhdistettiin tiiviissä fyysisessä yhteydessä olleen bakteerin 16S rRNA- ja eukaryootin 18S rRNA -geeni. Samalla selvitettiin miten epicPCR-menetelmä soveltuu käytettäväksi kahden fylogeneettisen 16S rRNA- ja 18S rRNA -geenin yhdistämiseen ja miten jätevesi soveltuu näytteeksi. Tulosten perusteella pohdittiin millaisia voisivat olla bakteerien ja eukaryoottien fyysiset vuorovaikutukset ja mitä ne merkitsevät kummallekin osapuolelle. Fyysisiä yhteisvaikutuksia tutkittiin käyttämällä yksinkertaiseen teknologiaan perustuvaa epicPCR-menetelmää ja sekvensointi suoritettiin Illumina MiSeq -menetelmällä. Sekvenssien käsittely ja analyysi tehtiin käyttäen Unixin Bash -komentorivikieltä ja R-ohjelmointikieltä CSC:n Taito-laskentaklusterilla käyttäen apuna Qiime-työkalupakettia. Tulosten perusteella bakteerien ja eukaryoottien välillä havaittiin fyysisiä yhteyksiä, jotka jakaantuivat kahdella eri tavalla. Jätevedestä löytyi eukaryoottiryhmiä, jotka muodostivat yhteyden useamman bakteeriryhmän kanssa ja eukaryoottiryhmiä, jotka muodostivat yhteyden vain tietyn bakteeriryhmän kanssa. Saalistukseen pystyvät eukaryoottiryhmät muodostivat yhteyksiä useamman bakteeriryhmän kanssa kuten myös määrällisesti enemmän kuin fotosynteettiset eukaryoottiryhmät.
 • Haakana, Anniina (2020)
  Suusyövän tärkeimmät riskitekijät tunnetaan hyvin ja merkittävä osa suusyövistä olisikin ehkäistävissä ainoastaan elämäntapamuutoksilla. Suuontelossa esiintyvien bakteerien yhteyttä suusyöpään on tutkittu paljon ja tulokset ovat vakuuttavia. Suusyöpäpotilailla korostuvilla bakteerilajeilla on todettu olevan lukuisia ominaisuuksia, mitkä voivat edesauttaa syövän syntyä ja kehitystä. Selvää kausaliteettia bakteerien ja suusyövän välillä ei kuitenkaan olla kyetty määrittämään. Osa syynä tähän on tutkimusmenetelmien erilaisuus, mistä johtuen tutkimustuloksia on vaikea vertailla keskenään. Jos kausaliteetti voitaisiin määrittää, tietoa voisi käyttää hyödyksi suusyövän ehkäisyssä, diagnostiikassa ja hoidossa. Tutkielmassani käyn läpi joukon tutkimuksia, joissa on tutkittu suusyövän ja bakteerien välistä yhteyttä. Käytettyjä tutkimusmenetelmiä ovat ihmiseltä otetut biopsia-, sylki- ja pyyhkäisynäytteet, ihmisen erilaisten solulinjojen viljelmät sekä koe-eläinmalli (hiiri). Yleisesti tutkimuksissa käytettyjä menetelmiä ovat olleet bakteerien perimäaineksen eristäminen, 16S ribosomaalisen RNA:n monistaminen PCR:llä, sekvensointi ja sekvenssien haku erilaisista tietokannoista. Paljon käytettyjä menetelmiä ovat olleet myös immunohistokemialliset- ja värjäysmenetelmät. Tutkimustuloksissa on havaittu mikrobiomin erilaisuus terveiltä verrokeilta ja suusyöpäpotilailta otettujen näytteiden välillä. Suusyöpäpotilaiden näytteissä ovat korostuneet esimerkiksi Fusobacterium-, Pseudomonas-, Campylobacter- ja Prevotella-lajit. Soluviljelmissä ja koeeläinmallissa on havaittu Porphyromonas gingivalis- ja Fusobacterium nucleatum-infektion kiihdyttävän syövän kehitystä.
 • Heinävaara, Maria (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2014)
  Koirien hengitystieinfektiot ovat melko yleisiä. Ne ovat usein monitekijäisiä sairauksia, ja niiden diagnosointi ja hoito voi olla haastavaa vaihtelevien oireiden ja aiheuttajaorganismien laajan kirjon vuoksi. Vaikka koiran hengitystiet ovat alttiita monenlaisille, tyypillisimmin virusten tai bakteerien aiheuttamille infektioille, tavallisen terveen koiran alttius sairastua hengitystieinfektioon näyttäisi riippuvan pitkälti hengitysteiden puolustusmekanismien toiminnasta. Nämä puolustusmekanismit ovat varsin tehokkaita ja estävät yleensä infektioiden kehittymisen. Jotkin patogeenit kykenevät kuitenkin heikentämään hengitysteiden puolustusmekanismien toimintaa suoraan, tai vaikuttamalla niihin epäsuorasti heikentämällä ensin eläimen immuniteettivastetta. Nämä voivat johtaa infektion kehittymiseen hengitysteissä. Bakteeriperäinen keuhkokuume on kohtalaisen yleinen koirilla esiintyvä bakteeri-infektion aiheuttama alempien hengitysteiden sairaus, ja sitä voi esiintyä kaiken ikäisillä ja rotuisilla koirilla. Keuhkokuumeen vaikeusaste vaihtelee lievästä vakavaan, mutta tarkkaa tietoa sairauden esiintyvyydestä tai kuolleisuudesta ei ole. Tyypillisimmin koirien bakteeriperäinen keuhkokuume on sekundaarien patogeenien aiheuttama, mutta koirilla voi esiintyä myös primaarien patogeenien aiheuttamia infektioita. Primaareja hengitystieinfektioita aiheuttavia bakteereita esiintyy koirilla kuitenkin vain muutama. Bakteeriperäiselle keuhkokuumeelle altistavia tekijöitä on lukuisia, mutta on havaittu, että koiranpennut sairastuvat tyypillisimmin primaarien patogeenien, kuten Bordetella bronchiseptican, aiheuttamiin infektioihin, kun taas metsästys- ja urheilukoirilla hengitysteiden vierasesineen aiheuttamia infektioita esiintyy muita rotuja useammin. Iäkkäät koirat sairastuvat keuhkokuumeeseen usein heikentyneen immuunipuolustuksen tai aspiraation seurauksena. Immuunipuolustusta voi heikentää jokin tulehduksellinen tai synnynnäinen hengitystiesairaus, kun taas hengitysteiden rakenteelliset poikkeavuudet vaikuttavat usein merkittävästi hengitysteiden puolustusmekanismien toimintaan. Keuhkokuumeen hoito koirilla perustuu oireisiin ja kliinisen tilan arviointiin, jonka pohjalta arvioidaan hengitystienäytteenoton tarve ja aloitetaan antibioottihoito. Empiiriseen antibioottihoitoon päädytään usein silloin, kun kyseessä on lieväoireinen koira, tai jos keuhkokuume on diagnosoitu ensimmäistä kertaa. Vakavaoireisille potilaille ja potilaille, joilla kyseessä on uusiutunut ongelma, suositellaan bakteerinäytteenottoa hengitysteistä sekä antibioottiherkkyysmääritystä näytteissä mahdollisesti kasvaville bakteereille. Hoidon onnistumisen kannalta erilaisilla tukihoitomuodoilla, kuten happilisällä ja suonensisäisellä nesteytyksellä, on tärkeä merkitys, minkä lisäksi hyvällä seurannalla pyritään varmistamaan potilaan toipuminen ja estämään taudin mahdollinen uusiutuminen. Tulevaisuudessa bakteeriperäisen keuhkokuumeen diagnostiikassa ja hoidon seurannassa tulehduksellisten biomarkkereiden ja PCR-menetelmien käyttö saattaa lisääntyä. Tällä hetkellä koirien hoidossa suositellaan kohtuullisen pitkiä antibioottikuureja, ja seuranta perustuu oireisiin, valkosoluarvoihin ja röntgenkuviin. Pitkien antibioottikuurien käyttö voisi tulevaisuudessa lyhentyä merkittävästi, ja hoitokustannukset keuhkokuumeen seurannassa saattaisivat pienentyä, mikäli uusien tulehduksellisten biomarkkereiden seuranta osoittautuu hyödylliseksi. PCR-menetelmien avulla keuhkokuumeen aiheuttajapatogeeneistä voidaan saada nopeasti tietoa, mutta menetelmien liiallinen herkkyys voi johtaa virhepositiivisiin tuloksiin.
 • Pehkonen, Kati (2013)
  Fungi play a crucial role in the ecosystem by recycling nutrients and forming mycorrhizal roots with plants. Many of the decomposer and mycorrhizal fungi are Bacidiomycetes. In the sexual reproduction stage, Bacidiomycetes produce fruiting bodies which enable them to produce and disseminate spores allowing fungi to spread to new growing sites. Fruiting bodies have been discovered to contain bacteria which may have a role in differentiation and maintenance of the fruiting body. They might also protect fruiting bodies against animals and diseases, and influence the nutritional value of the fruiting body. There is little knowledge about the amount of bacteria in the fruiting bodies. All previous research has been carried out entirely by cultivation-based methods and it shows that different fungal species contain very different amounts of bacteria. Some fruiting bodies have been shown not to contain easily cultivatable bacteria. The occurrence of archaea in fruiting bodies has not been previously studied and investigation into their function in fungi has only recently begun. In the present work significant amounts of bacterial and archaeal 16S rRNA -gene copies were discovered in the fruiting bodies of three ectomycorrhizal and three decomposer fungi species. This is the first time fruiting bodies have been shown to contain archaea. The occurrence of bacteria and archaea and the abundance of their 16S rRNA -genes in the fruiting bodies were determined using PCR ja quantitative PCR methods. Suillus bovinus and Boletus pinophilus fruiting bodies contained significantly more archaeal than bacterial gene copies. Cantharellus cibarius and Lycoperdon perlatum contained more bacterial than archaeal 16S rRNA -gene copies. In two decomposer fungi fruiting bodies, Agaricus arvensis and Piptoporus betulinus, the abundance of bacterial and archaeal gene copy numbers were equal. Suillus bovinus fruiting bodies had the largest copy number of archaeal 16S rRNA -genes from all species investigated. According to the results obtained in this work, the occurrence of bacteria and archaea might be common in fruiting bodies. The presence of bacteria and archaea in significant amounts in fruiting bodies may indicate their necessity for the development and sustainability of the fruiting body and hence to the whole life cycle of fungi.
 • Araki, Matias (2021)
  Aggregatibacter actinomycetemcomitans aiheuttaa aggressiivista parodontiittia ja levitessään vaikeita infektioita myös muualla elimistössä. Kyseessä on erittäin virulentti bakteeri, jonka aiheuttamien infektioiden hoito pitää sisällään antimikrobilääkityksen lisäksi mekaanisen puhdistuksen. Antibiooteille vastustuskykyisten bakteerikantojen kehittyminen ja leviäminen on vakava maailmanlaajuinen ongelma, joka koskee myös A. actinomycetemcomitansia. Enterococcus faecalis kestää useita antibiootteja joko luonnostaan tai resistenttien kantojen kehittymisen ansiosta. E. faecalis aiheuttaa esimerkiksi virtsatieinfektioita, sepsistä, endokardiittia ja meningiittiä. Bakteriofageja on käytetty pitkään bakteeriperäisten infektioiden hoidossa ja niillä on useita etuja verrattaessa antimikrobilääkkeisiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on löytää laboratoriokokein A. actinomycetemcomitans -infektioiden hoitoon sopivia bakteriofageja jätevesi- ja sylkinäytteistä sekä kaupallisesta faagicocktailista ja tutkia E.faecaliksen faagien isäntäkirjoa BioScreen-laitteiston avulla. Tutkimuksen aineistona toimi parodontiittipotilaiden ientaskuista kerätyt A. actinomycetemcomitans-näytteet, eri puolilta Suomea kerätyt jätevesinäytteet ja kaupallinen faagiseos Fagodent. E. faecaliksen isäntäkirjomäärityksessä käytettiin faagihoitoryhmän E. faecalis-kantoja ja faageja. A. actinomycetemcomitansin kasvatus osoittautui haasteelliseksi bakteerin kertymiä muodostavan kasvutavan vuoksi. Tutkimuksessa ei havaittu lyyttisiä faageja kyseisille A.actinomycetemcomitans-kannoille. Tutkimuksessa onnistuttiin löytämään optimaaliset olosuhteet E. faecaliksen faagien toiminnalle.
 • Ikonen, Juhani (2020)
  Antibiootit ovat olleet suuressa roolissa mahdollistamassa nykyisten ruoantuotantoketjujen muodostumisen. Lemmikkieläinten määrä on samaan aikaan kasvanut ja lemmikkejä hoidetaan tänä päivänä yhä enemmän antibiooteilla. Antibioottien käyttö on kuitenkin johtanut antibiooteille vastustuskykyisten bakteereiden kehittymiseen, mikä vaikeuttaa jo nyt eläinten sekä ihmisten bakteeri-infektioiden hoitoa. Useat tahot tekevät työtä antibioottien vastuullisen käytön edistämiseksi ja resistenssiongelman torjumiseksi. Samalla on myös etsitty antibiooteille vaihtoehtoisia hoitomuotoja, joista bakteriofagit ovat yksi esimerkki. Bakteriofagit eli faagit ovat luonnossa esiintyviä, bakteereita infektoivia ja tuhoavia viruksia. Bakteriofagien monimuotoisuuden vuoksi jokaiselle bakteerille arvioidaan löytyvän sitä infektoimaan pystyvä faagi. Bakteriofagihoidolla tarkoitetaan bakteriofagien hyödyntämistä bakteeri-infektioiden hoidossa tai torjunnassa. Eläinten hoitoon bakteriofageja on käytetty ensimmäisen kerran jo 1920-luvulla eli ennen antibioottien löytämistä. Penisilliini ja muut tehokkaat antibiootit veivät kuitenkin huomion pois bakteriofageista, kunnes kiinnostus bakteriofageihin jälleen heräsi antibioottiresistenssin myötä. Bakteriofagihoidon onnistumisen kannalta on olennaista ymmärtää bakteerin, bakteriofagin ja elimistön välisiä vuorovaikutuksia. Hoitoon käytettävät bakteriofagit tulee valita huolella hoidon turvallisuuden sekä tehokkuuden takaamiseksi. Yksilöllisessä bakteriofagihoidossa taudinaiheuttajabakteeri eristetään ja juuri tälle patogeenille tehokkaista bakteriofageista valmistetaan hoitotuote. Toinen mahdollisuus on käyttää ennakolta valmistettuja hoitotuotteita, joita voidaan käyttää jo ennen patogeenin eristämistä. Bakteriofagihoidon erityispiirteisiin kuuluvat spesifisyys isäntäbakteerin suhteen, synergiaedut yhdistettyinä antibiootteihin tai toisiin faageihin sekä kustannustehokkuus. Eläimillä bakteriofagitutkimus on painottunut tuotantoeläimiin ja lemmikkieläimiä koskevia julkaisuja on vain muutamia. Tuotantoeläimillä tutkimusta on etenkin tehty yleisistä, taloudellisesti merkittävistä tai elintarvikehygieniaa vaarantavista sairauksista ja taudinaiheuttajista. Bakteriofagihoidon tehokkuus on ollut tutkimuksissa vaihtelevaa. Naudan utaretulehdus on yksi eniten tutkijoita kiinnostanut sairaus ja tältä osin bakteriofageilla ei pääsääntöisesti ole saavutettu haluttua hoitovastetta. Bakteriofageilla ei myöskään ole onnistuttu vähentämään metisilliinille resistentin Staphylococcus aureus -bakteerin (MRSA) määrää siassa. Sen sijaan bakteriofagien tehokkuudesta on saatu näyttöä vasikkaripulin, porsaiden vieroitusripulin ja koiran ulkokorvantulehduksen hoidossa sekä siipikarjassa zoonoottisesti merkittävien salmonella- ja kampylobakteerien torjunnassa. Myös useamman kalataudin torjunnassa bakteriofagien hyödyntämisessä on edistytty. Tutkimus eläinten bakteeri-infektioiden hoidosta bakteriofageilla on niukkaa. Saadut tulokset ovat vaihtelevia ja osittain myös keskenään ristiriitaisia. Antibiootteja täydentäville hoitomuodoille on aitoa tarvetta, ja bakteriofagit ovat ominaisuuksiensa takia mielenkiintoinen vaihtoehto. Kirjallisuuskatsauksen perusteella bakteriofagien mahdollinen soveltuvuus eläinten bakteeri-infektioiden hoitoon jää odottamaan lisätutkimuksia.
 • Tulokas, Iida (2018)
  This Master’s thesis is concerned about the political and normative consequences that rise from viewing migration and refugees as a security threat. The issues of migration and asylum cross thresholds of state sovereignty and human rights. It has been found that liberal democratic states offer moral justifications for controlling entry of aliens, however this is ethically problematic. The unit of analysis is the European Union because the current refugee crisis has challenged the role of the EU as a promoter of human rights and questioned the whole European integration project as well as the meaning of the EU as a community of values. This thesis attempts to answer the following research question: how the European Union has securitized its migration and refugee policy in the Common European Asylum System. Copenhagen School’s securitization theory serves as theoretical framework of this thesis because the deepened and widened understandings of security have allowed other issues than military to be included in security: political, societal, economical, environmental. Construction of security issues has three steps: 1) an issue is described as an existential threat, 2) that require emergency measures and 3) justifying actions outside the normal bounds of political procedure. In order to complement the securitization theory this thesis will utilize Norman Fairclough’s critical discourse analysis in order to deeply study the meanings of discourses that produce the social reality. After the analysis it is concluded that despite ideal assumptions of the EU as a place of refugee and exile, the practices in place show a different picture. It is evident that the focus is on how to protect the EU from refugees, not how to offer protection for refugees. The EU is the referent object that needs protection through exceptional measures and has the legitimacy to justify these actions outside normal policy procedures. This questions the normative role of the EU. Refugees are portrayed as a danger to the society, and they lack active role, which is highlighted in the right to freedom of movement. The EU has securitized migration and refugee policies by hard policy implementation: focus on border control, increase in surveillance and building fences. Thus, it has become evident that state sovereignty triumphs over the respect of human rights.
 • Silvander, Johanna (2020)
  Foreign direct investment (FDI) is considered important for economic growth, and a vital component of sustainable development. To foster the potential benefits, states have concluded thousands of international investment agreements (IIAs). These IIAs are designed to facilitate, promote, and protect FDI, and they often include provisions on investor-state dispute settlement (ISDS). The resolution of investor-state disputes by arbitration has alarmed many scholars since these disputes often entail serious public interest implications. This research aims to contribute to the debate on the sustainability and development impact of ISDS and international investment law from the perspective of labour and employment law and policy. Against this backdrop, the research investigates how the interpretation and application of IIAs may affect labour and employment regulation and policies in host states. A targeted key word search was used to identify cases in the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) case law database, followed by a legal review to come down to cases where substantive labour-related claims and arguments have been made. Beyond pinpointing vulnerabilities from the perspective of sustainable development, the case law analysis extends to researching the potential and real impacts of ISDS cases on host states’ domestic labour law and policy, drawing from the world polity theory within the socio-legal discipline. On this basis, recommendations are made in view of improving the sustainability-related outcomes of ISDS and international investment law. The research provides a rich set of findings. First, the research finds that labour-related issues have arisen in six per cent of ICSID cases with publicly available material. Labour-related claims and arguments have also been made in ISDS cases outside of the ICSID framework. Second, the research finds that tribunals have handled such matters with different approaches, ranging from teleological interpretation and “arbitral activism” emphasizing labour rights to literal and narrow interpretation techniques. Tribunals have only to a limited extent applied the provisions of other treaties binding on the disputing parties or general principles of international law. Further, several incoherencies can be identified in the case law. Third, labour-related arguments in ISDS have been made by both investors and host states. Many of the standard IIA provisions have provided the basis for such arguments, including standards of treatment, expropriation and actions tantamount to expropriation, exceptions clauses, preamble clauses and provisions on the definition of an investment, as well as provisions in investor-state agreements. These provisions and related ISDS jurisprudence are analysed in detail in the paper. Fourth, the research finds certain direct impacts of ISDS decisions on host states’ labour and social regulation, while other impacts may be implied, potential or may have appeared in a longer timeframe. Unarguably, ISDS will have had an impact on both state and enterprise spending and, consequently, policies. The case law analysed reconfirms the states’ “right to regulate” in a non-discriminatory manner, implying at times even a highly protected status for national labour laws. At the same time, the research finds various vulnerabilities and risks, including in cases where states use stabilization agreements, as well as where certain standard provisions are included in IIAs without careful framing of their content. Furthermore, the research points to varying ISDS outcomes in terms of labour protection depending on the choice of wording in specific labour-protection related clauses in IIAs. Lastly, different possibilities to improve the sustainable development and labour aspects of IIAs and ISDS are proposed by the research. The following topics are analysed in detail: improved legal basis and guidance, improved institutions, improved inclusiveness of investment policy making as well as international cooperation. The research suggests that sustainability-oriented treaty drafting would be required to improve the expected outcomes of adjudicated cases. Such drafting could take place at bilateral, plurilateral or multilateral level, focusing on clarifying the content and scope of standard IIA provisions, as well as on incorporating specific labour provisions. The research indicates that institutional improvements would be needed particularly at the preventative front at the national level, while also proposing improvements at the level of ISDS. For more balanced FDI promotion, institutions with expertise in labour matters at the national level could be linked to bodies in charge of preventing investment disputes. Improved inclusiveness in investment policy making entails broader consultations and key roles assigned to labour-related bodies in investment policy making. Lastly, international cooperation would be required to deepen technical assistance towards more sustainable IIAs as well as to provide platforms for consensus-building on more sustainable FDI promotion.
 • Bäck, Fanny (2018)
  Självbestämmande för personer med intellektuell funktionsnedsättning har länge varit ett omdiskuterat ämne. I och med lagändringen i specialomsorgslagen som trädde i kraft i juni 2016 har detta ämne åter blivit aktuellt. Syftet med lagändringen är att stärka brukares självbestämmande samt minska på användningen av begränsande åtgärder inom specialomsorgen. Tidigare forskning visar att självbestämmande för personer med intellektuell funktionsnedsättning är komplext, då självbestämmande blir mer komplicerat när man är i behov av stöd och hjälp av andra. Professionella har en viktig roll i förverkligandet av brukares självbestämmande men hamnar ständigt att hålla balansen mellan stöd och kontroll. Boendepersonal är ett exempel på just sådana personer. Balansgången mellan stöd och kontroll är inte aktuell enbart inom specialomsorgen med personer med intellektuell funktionsnedsättning utan inom många delar av det sociala arbetet. Hur ska man göra för att respektera en persons självbestämmande, samtidigt som man har ansvar för att personen inte ska komma till skada? Var går gränsen för självbestämmandet och när har man som professionell rätt att ingripa mot en persons självbestämmande? Självbestämmande i praktiken väcker många frågor. Syftet med denna avhandling är att lyfta fram boendepersonals tankar om självbestämmande för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Genom att göra detta hoppas jag kunna bidra med en ökad kunskap om vad självbestämmande för personer med intellektuell funktionsnedsättning innebär. Avhandlingens forskningsfrågor lyder: Hur resonerar boendepersonal kring brukares självbestämmande i olika boendekontexter? Hur upplevs balansen mellan stöd och kontroll i praktiken i olika boendekontexter? Hur förhåller sig boendepersonalen till lagändringarna i specialomsorgslagen och dess inverkan på deras praktik? Avhandlingen har en kvalitativ ansats och forskningsmaterialet består av två fokusgruppintervjuer som gjorts med boendepersonal från två olika boendeenheter inom Kårkulla samkommun. Materialet har analyserats med hjälp av kvalitaitv innehållsanalys. Resultatet av undersökningen visar att boendepersonal stöter på olika etiska dilemman i sitt arbete relaterade till brukares självbestämmande. Undersökningen visar också att boendepersonal upplever att brukares självbestämmande ser olika ut i olika boendekontexter, och orsaken till detta är brukares förmåga eller oförmåga till kommunikation. Undersökningen visar även att det förekommer ett glapp mellan teori och praktik då boendepersonal upplever att lagändringen i specialomsorgslagen och de bestämmelser som finns där är svåra att tillämpa i verkligheten, och lagen utgör därför inte alltid ett stöd i hur boendepersonal ska göra i praktiken när det kommer till att hålla balansen mellan stöd och kontroll.
 • Saaresaho, Ronja (2021)
  Diskrimineringsombudsmannen har gjort en undersökning år 2020 som visar att rasism och diskriminering är anmärkningsvärt vanligt inom utbildning i Finland. I denna avhandling vill jag ta reda på hur inkluderande finländska läroplansgrunder och läromedel är med tanke på olika etniciteter. Analysen består av två delar. Den första är en diskursanalys om hurdan bild som skapas av flerspråkiga elever och vilka benämningar som används om dem i Utbildningsstyrelsens läroplansgrunder 2004 och 2014. Den andra delen är en multimodal analys av två läroböcker för årskurs 7–9 inom ämnet svenska och litteratur. Syftet är att studera hur stor andelen av bilder med enbart vita människor är i böckerna. Avhandlingen inleds med ett bakgrundskapitel där jag behandlar läroplansgrunderna och deras värdegrund, samt undervisning i svenska som modersmål och litteratur (SVL) och undervisning svenska som andraspråk och litteratur (S2). Därefter presenteras tidigare forskning om läroplansgrunder (Breilin 2016; Selander 2006), S2-böcker (Hägglund 2018) och övriga läroböcker (Mikander 2016; Siljala 2008). Inom avhandlingens teoretiska referensram behandlas begreppen rasism (Hall 1997; Memmi 1999; Said 1995), etnocentrism (Elmeroth 2008; Lasonen m.fl. 2009) och interkulturalitet (Lorentz 2013). Utöver referensramen presenteras även diskursanalys som metod (Bolander & Fejes 2019; Lind Palicki 2015) tillsammans med textanalys av värdeord (Hellspong & Ledin 1997) i läroplansgrunderna och en främst kvantitativ men även kvalitativ multimodal analys som metod med läroböckerna. Analysens resultat visar att det har skett positiva ändringar mellan LP2004 och LP2014. Bland annat har den exkluderande benämningen ”invandrarelev” slopats och i stället används benämningen ”flerspråkiga elever i LP 2014. Fortsättningsvis bidrar ändå båda läroplansgrunderna till rasistiska strukturer inom skolvärlden då de bl.a. skapar en bild av att flerspråkiga elever behöver utvecklas från sitt nuvarande motsatta tillstånd till att bli ”balanserade och aktiva”. Liknande ändringar går att se i de analyserade läroböckerna. Läroboken som är publicerad under LP2004:s verksamhetstid innehåller 97,22 procent bilder av enbart vita människor, medan läroboken som är publicerad under LP2014:s tid innehåller 71,43 procent bilder av enbart vita människor. Detta innebär att även om representationen av andra etniciteter har ökat råder det fortfarande en vithetsnorm även i den nyare läroboken. Avhandlingen avslutas således med en rekommendation om ökad inkludering i läromedel, samt förslag på vidare liknande forskning.