Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Social and Public Policy"

Sort by: Order: Results:

 • Ikonen, Jaakko (2017)
  The political focus in addressing unemployment has slowly shifted from large supply-side solutions towards activation, which aims to guide the unemployed into employment as swiftly as possible by increasing the responsibilities of welfare recipients and reforming the terms of social aid and the service system in order to promote a more active and self-reliant approach among citizens. Reforms concerning unemployment policies and welfare are controversial, as proven by political debates, various movements visible especially on social media and academic works looking at the paradoxes of activation. This study produces an account on the ways in which the subjects of activation policies and practices, i.e. the long-term unemployed, approach the policies by answering the following research questions: 1.) What meaning do activation policies and particularly work-based activation measures have in the lives of the long-term unemployed? 2.) Do the long-term unemployed generally consider work-based activation measures beneficial and legitimate in their situation? The aim is to find out how activation policies are positioned in regards to the subjects' views on their own unemployment and place in society. Answering the second research question will show the perceived utility the long-term unemployed hold for these policies, which have stated aims such as increasing labour-market integration and combating marginalisation, and present prevailing attitudes towards the obligatory nature of activation and conditionality of welfare The perspective of the unemployed in this study is provided through eleven in-depth research interviews conducted with long-term unemployed participants from the city of Rauma, the frontrunner of current Finnish activation policies. Transcribed interviews were analysed through qualitative content analysis, which is used to produce a condensed description of the researched phenomenon. The theory of social marginalisation is central to this study and the accounts of the long-term unemployed are analysed against this context. Most of the respondents approach activation measures through the content and structure they produce. Activation provides a platform for social interaction and acts as a replacement source for the social aspects associated with paid employment. A majority consider activation measures to serve the general purpose of promoting inclusion in society. Most of the respondents oppose forced participation in activation measures and the conditionality of unemployment benefits. This study contributes insights into the role social marginalisation has in determining an individual's approach to activation measures. Those respondents who could be considered to be marginalised, especially in terms of reduced social participation, hold activation measures in high regard and consider them to be more beneficial than those respondents who are content with their level of social participation and generally cope quite well with prolonged unemployment. In other words, activation measures seem more attractive to those closer to social marginalisation. An alarming finding of this study is that while many participants are satisfied with taking part in activation measures, this activation does not help them towards their objective of finding employment. The respondents share a desire to find paid work but don't see how participating in active labour market policies will benefit them in this field.
 • Ikonen, Jaakko (2016)
  The long-lasting and persistent issues of high unemployment levels and increases in long-term unemployment have presented a difficult challenge to welfare states. The political focus in addressing unemployment has slowly shifted from large supply-side solutions towards activation, which aims to guide the unemployed into employment as swiftly as possible by increasing the responsibilities of welfare recipients and reforming the terms of social aid and the service system in order to promote a more active and self-reliant approach among citizens. This paper aims to add to the understanding of activation policies by studying views that the long-term unemployed hold on the concept of activation and their participation in activation measures. The research question is 1) How do respondents view activation and particularly work-based activation measures, with a strong focus on examining whether they consider activation meaningful or beneficial in their situation and 2) How do the unemployed view the legitimacy and justification of activation policies? The perspective of the unemployed in this study is provided through eleven in-depth research interviews conducted with long-term unemployed participants from the city of Rauma, the forerunner of current Finnish activation policies. The 18 190 word final transcription of the interviews is analysed through qualitative content analysis, which is used to produce a condensed description of the researched phenomenon. The inductive approach of the study manifests as a reliance on the experiences of the interview subjects in creating an understanding on activation, rather than approaching their reality through a predetermined theory or presupposed notions. The respondents consider their participation in activation to serve one of the following purposes: 1) inclusion in society or 2) a bureaucratical means of categorizing and controlling them during their unemployment. As lack of employment and the associated inactivity are difficult issues for the respondents, their mostly positive reaction to work-based activation measures is natural. Respondents appreciate the activities provided to them and give intrinsic value to the provision of these activities, somewhat regardless of their actual contents. As the respondents generally have very low hopes of finding work, participation in activation measures satisfies many needs which are typically fulfilled through work, including those related to status, recognition, social interaction and meaningful activities. Reactions towards compulsory participation in activation measures can be categorized as either positive, negative or conflicted. As can be expected, these views reflect broader social discourses on unemployment and activation. The most alarming finding of this study is that while many participants are satisfied with taking part in activation measures, this activation does not help them towards their objective of finding employment. The respondents share a desire to find paid work but don't see how participating in active labour market policies will benefit them in this field. While the respondents identify many important aspects of life where they directly benefit from participation in activation measures, it is problematic that a large part of participants have almost completely given up on their goal of finding work.
 • Uusikangas, Silja (2019)
  18–24-vuotiaiden nuorten aikuisten työvoimapoliittiset sanktiot ovat tiukempia kuin muulla väestöllä. Tällä yritetään vähentää nuorisotyöttömyyttä ja kiinnittää nuoret aikuiset työn, koulutuksen tai aktivointipalveluiden piiriin. Aiemman tutkimuksen perusteella sanktiot eivät onnistu kannustamaan kaikkia samalla tavalla, vaan sanktioiden mekanismit näyttävät toimivan erityisesti heihin, joilla on muutenkin parhaat edellytykset kiinnittyä työmarkkinoille tai koulutukseen. Tutkielman keskeinen väite on, että julkista valtaa käyttävien TE-palveluiden aktivointipoliittisissa käytännöissä voi olla rakenteita, jotka voivat poiskäännyttää erityisesti haavoittuvimmissa asemissa olevia ihmisiä hyvinvointivaltion etuuksien ja palveluiden piiristä. Tutkielmassa tarkastellaan, miten yleisiä 18–24-vuotiaiden nuorten aikuisten työvoimapoliittiset aktivointi- ja sanktiolausunnot ovat sekä mitkä tekijät ennustavat nuorten aikuisten todennäköisyyttä saada aktivointi- ja sanktiolausuntoja. Aktivointi- ja sanktiolausuntojen kohdentumista peilataan institutionaalisten poiskäännyttämisen kehykseen. Aineistona tutkielmassa on käytetty Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemaa URA-rekisteriaineistoa, joka on poimittu työvoimahallinnon URA-järjestelmästä vuonna 2017. Tutkielman kohderyhmään kuuluvat 18–24-vuotiaat työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneet nuoret aikuiset. Analyysimenetelminä käytetään deskriptiivistä tarkastelua sekä multinomiaalista logistista regressioanalyysiä. Tutkielman taustahankkeena on Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Valmistus 4.0 - ja sen teknologiset, taloudelliset, koulutukselliset ja sosiaalipoliittiset strategiat -hankkeen osahanke. Joko aktivointi- tai sanktiolausuntoja tai sekä että saa yli puolet aineistossa olevista nuorista aikuisista. Kaksi viidestä Työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaana olleesta nuoresta aikuisesta on saanut työvoimapoliittisia sanktioita, ja puolella sanktioita saaneista ei ollut lainkaan aktivointilausuntoja. Monimuuttujamallin avulla tehty analyysi osoittaa, että pelkkien sanktioiden saamisen riskiä ennustaa eniten peruskoulutuksen varassa oleminen. Riskiä saada sekä aktivointi- että sanktiolausuntoja kasvattavat peruskoulutuksen lisäksi erityisesti tuntematon tai puuttuva koulutus, muu kuin Suomen kansalaisuus ja osaamisen kehittämisen palvelulinjoilla oleminen. Alueellisesti lähes kaikissa maakunnissa on Uuttamaata suurempi riski saada pelkkiä työvoimapoliittisia sanktioita, kun taas aktivointi on tavallisempaa Uudenmaan ja muiden suurten kaupunkialueiden ulkopuolella. Aktivoinnin riski heijastelee maantieteellisesti työttömien työnhakijoiden osuutta työvoimasta. Nuorten aikuisten tiukempia sanktioita perustellaan syrjäytymisen ehkäisemisellä sekä nuorisotyöttömyyden erityisongelmalla. Tutkielman tulokset haastavat jossain määrin näitä perusteluja. Tutkielman havainnot osoittavat institutionaaliselle poiskäännyttämiselle altistavan reunan erityisesti tilanteessa, jossa työttömyysturvan saamisen ehdot liittyvät koulutukseen, mutta jossa matalasti kouluttautuneella työnhakijalla ei ole kykyä, halua tai muita edellytyksiä vastata kouluttautumisen vaatimukseen. Samalla havainto aktivoinnin yleisyydestä korkean työttömyyden alueilla haastaa käsitystä siitä, että nuorisotyöttömyyteen voitaisiin vastata lähinnä työvoiman tarjontaa lisäävillä politiikkatoimilla.
 • Lyytikäinen, Katariina (2016)
  Tutkimuksessa tarkastellaan Helsingissä väestöllisesti tai sosioekonomisesti huono-osaisilla alueilla sijaitsevien peruskoulujen yläkoulunopettajien kokemuksia koulun sijaintialueesta ja sen merkityksestä koululle ja siellä työskentelylle. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää koulun sijaintialueen huono-osaisuuden välittymistä kouluihin sekä sitä, miten opettajien kokemukset eroavat toisistaan. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu naapurustovaikutusten, alueellisen eriytymisen ja segregaation käsitteisiin. Naapurustovaikutuksissa oletetaan, että huono-osaisen asuinympäristön seurauksena yksilöiden elämään kohdistuu kielteisiä vaikutuksia. Naapurustovaikutuksiin luetaan myös kaveripiirin vaikutukset tai koulun vaikutukset, joiden katsotaan välittävän naapuruston vaikutusta. Tietämys naapurustovaikutuksia välittävistä mekanismeista on vähäistä. Tutkimus lisää laadullista tietoa naapurustovaikutusten välittymisestä opettajien kokemusten avulla. Alueellinen eriytyminen tarkoittaa eri asukasryhmien sijoittumista omille asuinalueilleen väestöllisten tai sosioekonomisen ominaisuuksien perusteella. Segregaation termillä tarkoitetaan epätoivottavaa alueellista eriytymistä, jolloin alueellinen huono-osaisuus on kasautunutta. Tutkimuksen merkittävinä empiirisinä lähtökohtina ovat Helsingissä osoitetut alueellisen huono-osaisuuden kehityskulut ja niiden seuraukset siellä sijaitseville yläkouluille, jotka toimivat haastavissa toimintaympäristöissä. Tutkimuksen aineistona ovat neljän yläkoulunopettajan henkilöhaastattelut, jotka on kerätty keväällä 2016 Helsingin kaupungin opetusviraston tutkimusluvalla. Opettajat työskentelivät Helsingin kaupungin peruskouluissa, jotka sijaitsevat neljällä eri alueella Helsingissä. Kaikki alueet ovat väestöllisesti tai sosioekonomisesti huono-osaisia. Kahdessa tutkimuksen koulussa tarjottiin painotettua opetusta ja kahdessa kouluista ei tarjottu painotettua opetusta. Painotettu opetus tarkoittaa koulun tarjoamaa joidenkin oppiaineiden painotusta, johon pyritään koko kaupungin alueelta soveltuvuuskokeella. Muuten oppilasvalikointi toteutetaan koulun oppilasalueen perusteella kouluun, jota kutsutaan lähikouluksi. Tutkimusmenetelminä käytettiin teemahaastattelun menetelmää ja laadullisen sisällönanalyysin menetelmää. Teemahaastattelussa opettajia haastateltiin tutkimusaiheen keskeisistä teema-alueista, jotka ovat alue, koulu, opettajantyö, oppilaat sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö. Tutkimuksen aineiston analyysimenetelmä perustui teoriaohjaavaan sisällönanalyysin ja abduktiiviseen päättelyyn, jolloin aineistoa analysoitiin teoreettisten käsitteiden avulla sekä aineistolähtöisesti. Tutkimuksen päätuloksena on, että koulujen opetustarjonta saattaa olla institutionaalinen mekanismi, joka on merkityksellinen kouluihin välittyville naapurustovaikutuksille. Naapurustovaikutukset saattavat välittyä kouluihin alueen huonomaineisuuteen liittyvän leimautumisen ja kouluun muodostuvan huono-osaisen sosiaalisen oppilasrakenteen kautta silloin, kun koulussa ei tarjota painotettua opetusta. Painotetun opetuksen koulut vaikuttivat olevan puolestaan hyvämaineisia ja suosittuja kouluvalinnoissa. Myös niiden sosiaaliset oppilasrakenteet vaikuttivat hyväosaisemmilta verrattuna ei-painotetun opetuksen kouluihin. Tutkimus antaa näyttöä siitä, että koulun painotettu opetus saattaa olla tekijä, joka suojaa huono-osaisella alueella sijaitsevaa koulua kielteisiltä naapurustovaikutuksilta. Tutkimuksen näyte on kuitenkin rajallinen. Myös muut tekijät kuin koulujen opetustarjonta saattavat olla vaikuttamassa tutkimustulokseen. Esimerkiksi opettajien työsuhteen muodot, asema työyhteisössä, työkokemus, muut henkilökohtaiset kokemukset ja alueiden väliset erot saattavat olla vaikuttamassa tutkimustulokseen.Tutkimus antaa kuitenkin laadullista näyttöä Helsingin segregaation ilmenemisestä koettuina naapurustovaikutuksina.
 • Ilmonen, Kamomilla (2015)
  Tutkielma tarkastelee ammatillisesti järjestäytyneiden maahanmuuttajanaisten työmarkkina-aseman vahvuutta suomalaisilla palvelualoilla. Kontekstina ovat joustavat, segregoituneet ja etnisesti lohkoutuneet työmarkkinat. Työmarkkinoiden näkökulmasta maahanmuuttajanaisilla on kaksinkertainen taakka: sekä naisilla että maahanmuuttajilla on suurempi todennäköisyys päätyä osa-aikaisiin, matalasti palkattuihin joustaviin töihin, ja työttömyysriski on miehiä ja valtaväestöä suurempi. Tutkimuksessa selvitetään maahanmuuttajanaisten taustaa, työmarkkina-aseman vahvuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä koetun viranomais- ja järjestötaholta saadun avun määrää kotoutumisessa. Tutkimus on kvantitatiivinen ja päämenetelmänä käytetään logistista regressioanalyysia. Aineisto koostuu Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajakyselystä. Tutkimusaineiston käsittelyssä näkökulmana hyödynnetään intersektionaalisuutta. Lähes 80 prosenttia vastaajista on Virossa ja Venäjällä syntyneitä. Vastaajat ovat hyvin korkeasti kouluttautuneita, vaikka kyseessä on palvelualat, johon korkeakoulutusta ei lähtökohtaisesti tarvita. Lähes puolet vastaajista on töissä kiinteistöpalvelualalla. Tutkimuksen perusteella hyvä kielitaito tai Suomessa pitkään asuminen eivät vahvista työmarkkina-asemaa. Tutkimus antaa viitteitä myös siitä, että työmarkkina-asema ei Suomessa asuttujen vuosien myötä vahvistu. Viranomais- ja järjestötaholta saadun avun määrän maahanmuuttajanaiset kokevat vähäiseksi. Ei lainkaan, erittäin vähän tai ei kovin paljon apua kotoutumiseen kokee saaneensa yhteensä yli kaksi kolmasosaa kaikista vastaajista. Erityisen huonosti viranomais- ja järjestöapu on saavuttanut työn ja opiskeluiden johdosta Suomeen muuttaneet, alle kaksi vuotta Suomessa asuneet ja Virossa syntyneet vastaajat. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat osittain aiempien tutkimusten havaintoa siitä, että korkea koulutus ja hyvä kielitaito eivät takaa maahanmuuttajille nousua työmarkkinoiden hierarkiassa. Tutkimus tukee käsitystä, jonka mukaan palvelualat toimivat sisääntuloammatin lisäksi myös umpikuja-ammattina.
 • Hämäläinen, Jenni (2018)
  Koulutusvienti on noussut viime vuosina voimakkaasti esiin kansallisessa tavoitteenasettelussa yhtenä keinona lisätä kansallista kilpailukykyä. Hyödyntämätöntä potentiaalia on erityisesti suomalaisen ammatillisen koulutuksen viennissä. Tämä tutkimus käsittelee ammatillisen koulutuksen koulutusvientiä parhaillaan käynnissä olevan tutkintovientikokeilun valossa ja analysoi organisaatioiden koulutusvientiin liittämiä merkityksiä. Koulutusviennistä on suomalaisessa kontekstissa tehty akateemista tutkimusta vähän, joten tutkimusmenetelmiksi valikoituivat menetelmät, jotka soveltuvat erityisesti vähän kartoitettujen aiheiden tutkimiseen. Tutkintovientikokeilussa mukana olevien hankkeiden koordinaattoreita haastateltiin teema- ja asiantuntijahaastattelun keinoin. Aineiston keruussa ja analyysissa sovellettiin ankkuroidun teorian periaatteita. Viennin merkityksiä erilaisille organisaatioille havainnollistettiin Weberin ideaalityypittelyn avulla. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat koulutuspolitiikan uusliberalisoituminen ja koulutuksen kansainvälistyminen. Uusliberaalissa koulutuspolitiikassa koulutukseen sovelletaan liike-elämän käsitteitä ja periaatteita, mikä soveltuu kaupallisesti orientoituneen koulutusviennin tutkimiseen. Tämä tutkimus soveltaa ammatillisen koulutuksen tarkasteluun myös aiemmin lähinnä korkeakoulutuksen kontekstissa tutkittuja kansainvälistymisen motiiveja. Kansainvälistymiseen liittyviä motiiveja tarkastellaan sekä kansalliselta tasolta että organisaatiokohtaisesti. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena on, että koulutusvientiin liitetään erityisesti liiketoimintaan, palveluluonteeseen, osaamisen kehittämiseen, yhteistyöhön ja imagon parantamiseen liittyviä merkityksiä niin kansallisesti kuin yksittäisten organisaatioidenkin näkökulmasta. Merkitykset ovat osittain erilaisia erilaisille organisaatioille. Jotkut niistä rakentavat vientiä voimakkaasti osaksi normaalia koulutustoimintaansa, kun taas osa asemoi sen ainakin toistaiseksi lisäpalveluksi. Koulutusviennin suurin merkitys liittyy kaikilla organisaatioilla taloudelliseen toimintaan ja viennistä potentiaalisesti saatavaan liikevoittoon. Liiketoimintaan liittyviä motiiveja pidetään ensisijaisina ja edellytyksenä muiden merkitysten saavuttamiselle. Liiketoimintaan, kansalliseen kilpailukykyyn ja talouskasvuun liittyvät merkitykset korostuvat myös kansallisessa tavoitteenasettelussa. Taloudellisten merkitysten korostuminen ja ammatillisen koulutuksen rahoituksen muutokset ilmentävät uusliberaalien orientaatioiden vaikutusta suomalaisessa koulutuspolitiikassa. Vaikka taloudelliset motiivit korostuvat, ei suomalaista koulutuspolitiikkaa voida kuitenkaan kuvata täysin uusliberalistiseksi, mutta selkeitä vaikutteita on havaittavissa. On huomionarvoista, että ammatillisen koulutuksen koulutusvienti on Suomessa vasta alkuvaiheessa, joten nämä merkitykset kuvaavat tämän hetken tilannetta ja tulevat todennäköisesti muuttumaan vientihankkeiden edetessä.
 • Nurmikari, Elina (2020)
  Ammatillista opiskelua on viime vuosina lähestytty palkkatyökeskeisestä näkökulmasta, jossa on korostettu opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja työelämäkykyisyyttä. Näkemys heijastelee kulutuskeskeiselle yhteiskunnalle tyypillistä resurssipohjaista käsitystä hyvinvoinnista. Siinä hyvinvointi kytketään vahvasti materiaaliseen elintasoon. Resurssipohjainen lähestymistapa kuitenkin ohittaa nuoruuden ja hyvinvoinnin moniulotteisuuden. Tässä tutkielmassa hyvinvointi määritellään kokonaisvaltaisesti Tuuli Hirvilammin ja Tuula Helneen HDLB-mallia noudattaen. Hyvinvointi nähdään kohtuullisen elintason (having), merkityksellisen toiminnan (doing), sosiaalisten suhteiden (loving) ja elävän läsnäolon (being) muodostamana kokonaisuutena. Tutkielman näkökulma hyvinvointiin on relationaalinen. Hyvinvointi rakentuu ammatillisen opiskelun ekosysteemiin paikantuvissa dynaamisissa vuorovaikutussuhteissa. Tässä tutkielmassa käsitellään erityisesti hyvinvoinnin temporaalisia eli aikaulottuvuuteen liittyviä suhteita. Tutkielman tavoitteena on muodostaa ammatillisen opiskelun kontekstiin soveltuva kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin HDLB-malli. Ammattiin opiskelevien nuorten hyvinvointia analysoidaan having-, doing-, loving- ja being-ulottuvuuksilla sekä menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden muodostamassa aikaulottuvuudessa. Tutkielmassa selvitetään opiskelijoiden välisiä eroja muodostamalla opiskelijatyyppejä HDLB-mallin pohjalta. Keskeisenä tavoitteena on myös tutkia opiskelijoiden välisiä eroja selittäviä tekijöitä hyvinvoinnin eri ulottuvuuksilla. Tutkimuksen aineistona käytettiin ammattiin opiskeleville suunnattua Amisbarometri 2015 -kyselyä. Analyysin kohderyhmäksi rajattiin 15–29-vuotiaat perustutkintoa suorittavat vastaajat, joita oli aineistossa yhteensä 18 900. HDLB-mallin muodostamiseen käytettiin faktorianalyysiä ja opiskelijatyyppien muodostamiseen K-keskiarvon ryhmittelyanalyysiä. HDLB-mallin eri ulottuvuuksia selittäviä tekijöitä tutkittiin lineaarisella regressioanalyysillä. Tutkielmassa having-ulottuvuus muodostui käytettävissä olevia tuloja kuvaavista muuttujista, doing-ulottuvuus ammatillisen koulutuksen arvostukseen liittyvistä muuttujista, loving-ulottuvuus läheisiä ja luottamuksellisia ihmissuhteita käsittelevistä muuttujista ja being-ulottuvuus opiskelun kuormittavuutta ja psyykkistä hyvinvointia kuvaavista muuttujista. HDLB-mallin perusteella muodostettiin neljä erilaista kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ryhmää: yksinäiset pienituloiset, kokonaisvaltaisesti hyvinvoivat, kokonaisvaltaisesti pahoinvoivat ja merkityksettömyyttä kokevat hyvinvoivat. Tulosten perusteella merkityksettömyyttä kokevat hyvinvoivat ja kokonaisvaltaisesti hyvinvoivat vastaajat muodostavat aineistossa suurimmat ryhmät. Menneisyyttä ja taustaa kuvaavat tekijät, nykyisyyttä kuvaavat opiskelukokemukset ja tulevaisuuteen kiinnittyvät työelämäodotukset selittävät hyvinvoinnin eroja etenkin doing- ja being-ulottuvuuksilla. Tulosten perusteella HDLB-malli soveltuu hyvinvoinnin mittaamiseen ammatillisen opiskelun kontekstissa, mutta edellyttää indikaattoreiden kehittämistä jatkotutkimuksissa. Tutkimuksessa muodostettu malli ammattiin opiskelevien nuorten hyvinvoinnista opiskelun ekosysteemissä tarjoaa analyyttisen työkalun indikaattorien kehittämiselle ja hyvinvoinnin mittaamiselle relationaalisista ja temporaalisista lähtökohdista.
 • Koljonen, Anna (2013)
  Viime vuosina yhteiskuntapoliittisessa tutkimuksessa on voimistunut vaatimus siitä, että sosiaalipolitiikan ja ympäristöpolitiikan tulisi lähentyä toisiaan. On katsottu, että ihmisten hyvinvointia ja sen politiikkaa tulisi toteuttaa ekologisesti kestävissä rajoissa ja ettei sosiaalipolitiikka nykyisellään ota riittävästi huomioon tuotannon ja kulutuksen globaalia ekologista ulottuvuutta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan arjen hyvinvointia ympäristönäkökulmasta. Tutkimusta taustoitetaan esittelemällä suomalaisen sosiaalipolitiikan lähtökohtia sekä ympäristöpolitiikan ja sen tutkimuksen lähtökohtia ja tarkastelemalla, mitä annettavaa näillä kahdella alueella voisi olla toisilleen. Tutkimuksen viitekehyksenä toimii Ilmo Massan ja Risto Haverisen (1998) suomalaiseen ympäristöpoliittiseen tutkimukseen tuoma käsite arkielämän ympäristöpolitiikka, jolla normatiivisesti tarkoitetaan ihmisten arkielämän ekologisesti kestäviä valintoja. Tutkimuksessa selvitetään, miten kestävä kehitys käsitetään arjessa ja minkälaista kritiikkiä kestävää kehitystä kohtaan esitetään. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan minkälaiset asiat edistävät ympäristövastuullista toimintaa ja toisaalta minkälaisia esteitä ympäristövastuulliselle toiminnalle on. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, mitä annettavaa arjen tasolla, pienellä ympäristöpolitiikalla on makrotason suurelle ympäristöpolitiikalle. Tutkimusaineiston muodostaa kuusi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:n toteuttaman 4V-hankkeen parissa kerättyä ryhmähaastattelua. Haastatteluihin osallistui edellä mainituissa kaupungeissa vuokralla asuvia henkilöitä. Metodina tutkimuksessa käytetään diskurssianalyysia. Aineistoa tarkasteltiin aineistolähtöisesti, eli tutkimuksen aluksi pyrittiin selvittämään, minkälaisia diskursseja aineistosta on löydettävissä. Aineistosta nousikin esiin yllättävä diskurssi maahanmuuttajista asuinyhteisön jäseninä. Tämän diskurssin avulla tutkimuksessa tarkastellaan eriarvoistamisen ja oikeudenmukaisuuden kysymyksiä. Aineiston perusteella yksi suurimmista haasteista ekologisesti kestävämmälle yhteiskunnalle on kestävän kehityksen monitulkintaisuus ja sen monet määritelmät. Mitään yksiselitteistä määritelmää kestävästä kehityksestä ei ole saatu niin mikro- kuin makrotasollakaan ja näin ollen arjen tasolla ei ole lainkaan selvää, mitkä toimet edesauttaisivat kestävyyttä luonnon kannalta. Analyysissa osoitetaan, että pienen ympäristöpolitiikan toimijoilla on halua vaikuttaa suureen ympäristöpolitiikkaan. Johtopäätöksenä todetaan, että kestävä kehitys käsitteenä olisi hyödynnettävissä erityisesti, jos se sidottaisiin arkielämän ympäristöpolitiikkaan ja sitä kautta yksilön vastuuseen arjen käytännöissä. Tutkimuksessa osoitetaan, että arjen tasolla yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat erittäin vahvoja hyvinvointia tukevia tekijöitä. Myös ympäristövastuullinen toiminta koetaan ainakin osittain merkitykselliseksi, ja tätä kautta myös hyvinvointia lisääväksi tekijäksi. Analyysissa osoitetaan, että keskeistä tulevaisuuden kannalta on se, kuinka makrotason politiikalla voitaisiin tukea laajempaa osallisuutta ja antaa tarvittavia resursseja osallistumiseen ja toimimiseen yhteiskunnassa ja pienemmissä yhteisöissä.
 • Jyrkiäinen, Juho (2019)
  Teknisen kehityksen vaikutukset työn tulevaisuuteen ovat herättäneet paljon keskustelua viime vuosina. Yhtä aikaa maalaillaan uhkakuvia työttömästä tulevaisuudesta ja nähdään mahdollisuuksia työllisyyden kasvuun teknologisten innovaatioiden vauhdittamana. Tällainen keskustelu ei ole sinänsä uutta, vaan teknologinen kehitys on aina herättänyt kysymyksiä työn tulevaisuudesta. Tässä tutkimuksessa käsitellään tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja ja valtion henkilöstön valmiutta automaation ja digitalisaation ohjaamaan työn muutokseen. Automaation ja digitalisaation vaikutuksista työn tulevaisuuteen on runsaasti vaihtelevia arvioita. Joissain tutkimuksissa arvioidaan, että jopa yli puolet nykyisistä työtehtävistä voi kadota seuraavan vuosikymmenen aikana, kun taas optimistisimmissa arvioissa teknisen kehityksen nähdään tuovan lisää töitä. Joka tapauksessa työelämä tulee muuttumaan voimakkaasti, mikä vaikuttaa myös työelämässä tarvittaviin taitoihin. Tulevaisuuden työelämän keskeisiä merkitystään kasvattavia taitoja ovat sosiaaliset taidot, digitaaliset taidot, vaativat kognitiiviset ja systeemiset taidot sekä pärjäämistaidot. Vastaavasti merkitystään menettäviä taitoja ovat fyysiset ja manuaaliset taidot sekä perustason kognitiiviset taidot, kuten yksinkertainen datan käsittely. Tutkimuksessa tarkasteltiin regressiomallien avulla koettuja sosiaalisia taitoja ja pärjäämistaitoja valtion henkilöstöllä. Tutkimusaineistona hyödynnettiin vuoden 2017 VMBaro henkilöstökyselyä, ja regressiomallien selittävinä muuttujina käytettiin sukupuolta, henkilöstöryhmää, ikää, koulutusta ja palvelussuhteen vakinaisuutta. Henkilöstöryhmä vaikuttaa voimakkaasti koettuun sosiaalisten taitojen ja pärjäämistaitojen tasoon. Erot toistavat hierarkiarakennetta selkeästi, eli johtajilla koetut sosiaaliset taidot ja pärjäämistaidot ovat parhaimmat, esimiehillä koetut taidot ovat paremmat kuin asiantuntijoilla, ja muulla henkilöstöllä koetut sosiaaliset taidot ja pärjäämistaidot ovat heikoimmat. Korkeasti koulutetut kokevat sosiaaliset taidot ja pärjäämistaidot vahvempina kuin matalasti koulutetut. Ikäryhmittäisessä tarkastelussa 30–39-vuotiaat erottuvat hieman heikompina muihin ikäryhmiin nähden, ja yli 60 vuotiaat erottuvat muista vahvempien pärjäämistaitojen myötä. Miehet kokevat sosiaaliset taidot ja pärjäämistaidot hienoisesti paremmiksi kuin naiset. Määräaikaiset, eli tyypillisesti vakinaisia työntekijöitä uudemmat työntekijät, kokevat nämä taidot hieman vahvemmiksi kuin vakinaiset työntekijät. Tutkimuksen tulosten tulkinnassa on tärkeää olla suhteellisen varovainen. Objektiivisia ja kattavia mittareita henkilöstön taidoista on hankala rakentaa, ja tässäkin tutkimuksessa työntekijän pärjäämistaitoja ja sosiaalisia taitoja arvioidaan subjektiivisten kyselyvastausten perusteella. Tulevaisuuden työelämässä tarvittaviin taitoihin saattaa voimakkaasti vaikuttaa teknisen kehityksen lisäksi myös muut yhteiskunnalliset kehitysajurit. Sosiaalisten taitojen ja pärjäämistaitojen merkityksen kasvu on kuitenkin jo pidempiaikainen kehityskulku eikä vain arvailua tulevaisuudesta, mikä tuo pohjaa tutkimuksen tulosten hyödyntämiselle. Tämän tutkimuksen perusteella valtion organisaatioiden kannattaa kiinnittää huomioita erityisesti asiantuntijoiden ja toimihenkilöiden valmiuksiin kohdata tulevaisuuden työelämän vaatimukset. Kun työuria pyritään pidentämään, on tärkeää myös huolehtia, että pitkään samassa organisaatiossa pysyvien työntekijöiden taidot pääsevät kehittymään ja ikääntyneiden työntekijöiden vahvuudet, kuten tässä tutkimuksessa esiin nousseet vahvat pärjäämistaidot, osataan hyödyntää. Työelämä tulee joka tapauksessa muuttumaan voimakkaasti, ja vahva osaaminen antaa mahdollisuudet pärjätä työn murroksessa. Tämä luo selkeät kannustimet tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen kehittämiselle niin yksilöille kuin myös organisaatioille ja koko yhteiskunnalle.
 • Hellström, Veronica (2020)
  Tutkimuksessa analysoidaan nuorten sosiaalista osallisuutta kertaluonteisissa taidetyöpajoissa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä taidetyöpajat voivat tarjota nuorille sosiaalisen osallisuuden näkökulmasta, miten nuorten sosiaalinen osallisuus niissä ilmenee ja mitkä tekijät vaikuttavat sosiaalisen osallisuuden toteutumiseen. Tarkastelun kohteena on kahdeksan taidetyöpajaa, joiden tavoitteena on ehkäistä koulukiusaamista katutanssin ja keskustelun avulla. 90 minuuttia kestäviin työpajoihin osallistui tutkimuksen kohteena olevan yläkoulun seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilaat. Tutkimuskysymykset ovat: ”Miten nuorten sosiaalinen osallisuus ilmenee kertaluonteisessa taidetyöpajassa?” ja "Mitkä ovat kertaluonteisen taidetyöpajan sosiaalista osallisuutta edistävät ja rajoittavat tekijät?. Tutkimuksessa tarkastellaan osallisuutta siinä, miten se toteutuu käytännössä sosiaalisessa toiminnassa. Keskiössä on nuoren ja ryhmän välinen suhde. Tutkimuksen lähtökohtana on, että nuorten sosiaalista osallisuutta on mahdollista tutkia nuorten kokemusten kautta. Sosiaalisen osallisuuden ymmärretään rakentuvan nuorten arjessa. Se on vuorovaikutuksessa rakentuva prosessi, johon vaikuttavat esimerkiksi sosiaaliset suhteet, vertaisryhmät ja oma asema ryhmässä. Sosiaalinen osallisuus toimii tutkimusprosessissa väljänä teoreettisena orientaatioperustana. Tutkimus on laadullinen; aineistokeruumenetelminä on käytetty sekä havainnointia että kyselyä. Aineisto koostuu havainnointiaineistosta kahdeksasta taidetyöpajasta ja 310 palautelomakkeesta, joissa työpajoihin osallistuneet oppilaat ovat vastanneet 21 avoimeen kysymykseen. Aineisto on jäsennelty ja teemoiteltu sisällönanalyysin avulla. Tutkimusprosessia luonnehtivat aineistolähtöiset käsiteparit temaattinen- ja analyyttinen lukeminen. Tutkimuksen keskeiset tulokset ovat kolmen erilaisen työpajan tyypittely, joka kuvastaa erilaista sosiaalista osallisuutta. Työpajatyypit kuvaavat sitä, miten nuorten sosiaalinen osallisuus ilmenee taidetyöpajoissa. Tutkimuksessa sosiaalista osallisuutta tarkastellaan neljän aineistosta nostetun teeman kautta. Nämä neljä teemaa ovat ilmapiiri, osallistuminen, tekemisen ilo ja vuorovaikutus. Peilaamalla kolmea työpajatyyppiä kyseisten neljän teeman kautta hahmottuu, miten sosiaalinen osallisuus ilmenee eri työpajatyypeissä. Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että lyhytkestoisilla taidetyöpajoilla on edellytyksiä tarjota nuorille sosiaalisen osallisuuden kokemuksia. Nuorten kokema sosiaalinen osallisuus kuitenkin vaihtelee paljon eri työpajatyyppien välillä. Sosiaalisen osallisuuden toteuttamisen näkökulmasta erityisen merkittäväksi tässä tutkimuksessa osoittautui työpajojen ohjaajien rooli sekä työpajaryhmien kokoonpano. Tulokset osoittavat myös ryhmän yhteenkuuluvuuden tunteen olevan edellytys sille, että nuoret kokevat sosiaalista osallisuutta. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa ja ymmärrystä siihen, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota järjestettäessä kertaluonteinen taidetyöpaja kouluissa. Tiedosta hyötyvät sekä koulujen henkilökunta että taidetyöpajatoimijat.
 • Luhtaniemi, Maria (2018)
  Citizen participation in urban planning has increased in recent decades. In Finland, it is one of the primary objectives of the national Land Use And Building Act (Maankäyttö- ja rakennuslaki), which means participatory planning required in all land use planning. General plan is a document that provides general guidelines for land use and assigns land for different purposes to form a basis for detailed planning and construction. In Helsinki, the latest general plan was accepted by the City Council in 2016. One of the topics that received the largest attention throughout the process was the city's decision to turn its highway-like entry routes into city boulevards that favour pedestrians, cyclist and public transport. This Master's Thesis examines citizen participation in the Helsinki general plan in 2016 with the focus on the city boulevard question. It examines the discussion which took place between the city planners and three groups: other public officials, neighbouring municipalities and individual citizens.The data for this thesis comes from the document called interaction report, in which the planners summarise the comments from these stakeholders and respond to criticism. Through the method of rhetorical analysis, the thesis will seek to answer how the planning decisions are justified, how the planners respond to criticism and how is the planning situation framed for different interest groups. The analysis shows that the main ways to justify the city boulevards were the city's jurisdiction to make this decision, and the collaboration and investigations that had gone into the process. The city boulevard were framed as a city development project that brings growth and benefits everyone. This thesis, more generally, explores the questions of general planning and participation, and gives important insight into the citizen participation process in Finland.
 • Mitikka, Eemil (2019)
  Trust is one the key concepts in analyzing the maintenance of social order and diversity in modern societies. Previous studies have reported that trust correlates, for instance, with higher economic growth, better governance, higher levels of education and subjective wellbeing. However, former Soviet countries face particular problems in developing the habits of trust. These observations of trust call for a more comprehensive and in-depth areal understanding of the concept. The present thesis examines the dynamics of political trust in contemporary Russia, and draws inspiration from W. Mishler and R. Rose’s (2001, 2005) studies of political trust. Mishler and Rose (2001) studied the origins of political trust in post-Communist Eastern European countries in the late 1990s. Their main finding was that while socio-demographic factors explain poorly the variance of political trust in post-Soviet sphere, the individual perceptions of political and economic performance of the institutions correlate significantly with it. Thus, they advance that political trust is a rational response to institutional performance in those countries. In this regard, political trust in Eastern European countries seems to adhere to conditions of the Russian proverb “doverjaj, no proverjaj” (“trust but verify”). This thesis aims to examine how relevant the aforementioned argument is in the context of contemporary Russia. This examination is done by conducting a kind of replicate analysis of Mishler and Rose’s model. Moreover, a critical evaluation of the results of thesis’ model is given by applying recent insights from Russian studies. The data for the thesis’ model are drawn from the third round of the Life in Transition survey (LiTS III). Analyses were performed using principal component factor analysis and ordinary least squares linear regression models. In general, the results of the thesis’s model are consistent with those of Mishler and Rose (2001): the subjective perceptions of political and economic performance of Russian institutions were the most significant domains associated with political trust in modern Russia, whereas socio-demographic factors had only a minuscule effect in shaping it. However, the hypothesis about political trust as a rational response to political and economic performance contradicts with the recent data and research on Russian economy and politics: economy has stagnated or even fallen in Russia during recent years, and, at the same time, Russian domestic policy has become increasingly repressive. These observations suggest that political trust might be a reflection of something else than mere rational response to institutional performance in Russia. On the other hand, the fluctuation of the Russian political trust implies that it presents evaluative attitudes toward institutions, but in the light of the evidence of this thesis, the level of rationality of these evaluative attitudes remains unclear and questionable.
 • Väänänen, Lauri (2015)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkimuskohteena ovat vuoden 2011 eduskuntavaaliehdokkaiden kannanotot homo- ja lesbopareille myönnettävään perheen ulkoiseen adoptio-oikeuteen. Ehdokkaiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä tarkastellaan sukupolvi- ja puoluenäkökulmasta. Lisäksi ehdokkaiden kommenteista nostetaan esille niitä teemoja, jotka ilmenevät ehdokkaiden perustellessa mielipiteitään. Teemojen ohella selvitetään millaisia ihanteita perheestä ehdokkaiden mielipiteisiin sisältyy. Tutkielman viitekehys tulee kriittisestä perhetutkimuksesta. Aineistona tutkielmassa on käytetty Helsingin Sanomien vuoden 2011 eduskuntavaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden kantoja ja niiden perusteluita kysymykseen: 'Eduskunta hyväksyi vuonna 2009 lain, joka mahdollistaa parisuhteensa rekisteröineille homo- ja lesbopareille perheen sisäisen adoption. Pitäisikö homo- ja lesboparien saada oikeus myös perheen ulkopuoliseen adoptioon?'. Aineiston analyysi on toteutettu sisällönanalyysillä. Lisäksi analyysimenetelmänä on hyödynnetty ristiintaulukointia. Tutkielma osoittaa, että puoluevalinnalla ja sukupolvella on merkitystä suhtautumisella homo- ja lesboparien oikeuteen perheen ulkoiseen adoptioon. Nuorimmat sukupolvet ovat suhtautumisessaan myönteisempiä kuin vanhemmat sukupolvet. Puolueiden kohdalla sukupolvien väliset erot eivät kuitenkaan kaikissa puolueissa ole selkeitä. Kommenteissa esille nousevia teemoja ovat: adoptio-oikeuden myöntäminen, lapsen asema adoptiossa, sekä homo- ja lesboparien kyky toimia vanhempina. Keskeiseksi tekijäksi kannanottojen muodostumisessa nousee suhtautuminen heteroseksuaaliseen ydinperheeseen. Ehdokkaiden perheihanteet noudattavat pitkälti kahtiajakoa heteroseksuaalisen ydinperheen ihanteen ja monimuotoisen perheen ihanteen välillä. Ensimmäinen ihanteista ilmenee muun muassa korostamalla lapsen tarvetta isään ja äitiin, sekä homo- tai lesboparin vanhemmuuden pitämisenä luonnottomana. Monimuotoisen perheen ihanne puolestaan näkyy korostamalla hyvän vanhemmuuden ominaisuuksina kykyä rakkauteen ja huolenpitoon, eikä sukupuolella katsota olevan merkitystä. Näiden kahden perheihanteen väliin jää monimuotoisuuden hyväksyvä perheen ihanne, jossa korostetaan myös vanhempien kykyä rakkauteen ja huolenpitoon, mutta nähdään ensisijaisesti lapselle parhaana perheenä heteroseksuaalinen ydinperhe.
 • Järvelä, Anna (2015)
  Ikääntyminen on erityisesti suurten ikäluokkien eläköityessä ollut laajasti yhteiskunnallisen keskustelun kohteena. Suurten ikäluokkien eläkeajasta on maalailtu erilaisia kuvia kosteista eläkepäivistä aina toimintaa ja harrastuksia täynnä olevaan aktiiviseen elämään, jossa elämän aikaiset haaveet saadaan vihdoin toteuttaa. Ikääntyvä, yksin asuva mies jää kuitenkin usein tämän keskustelun ulkopuolelle ja siksi haluan tässä tutkimuksessa antaa heille äänen. Miehiä ja miesten ikääntymistä on ylipäätään tutkittu naisiin verrattuna vähän, minkä vuoksi katson aiheen tärkeäksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin laajentaa tietämystä yksin asuvien eläkeläismiesten elämästä ja ajatuksista. Tutkimuksen kysymyksen asettelu koostuu kahdesta osasta, joihin pyrin löytämään aineistoni avulla vastaukset. Haluan selvittää, mitkä ovat yksin asuvien ikääntyvien miesten tärkeimmät elämänsisällöt ja mikä antaa heille kokemuksen elämän merkityksellisyydestä. Tämän ohella olen kiinnostunut tekijöistä yksin asuvien eläkeläismiesten koetun hyvinvoinnin taustalla ja siitä, mitkä ovat merkittävimmät koetun hyvinvoinnin rajoittajat. Aineistona työssä käytän pääasiassa keväällä 2014 henkilöhaastatteluin keräämääni aineistoa. Tämän lisäksi hyödynnän vuoden 2012 Ikihyvä Päijät-Häme seurantatutkimuksen aineistoa laadullisen aineiston taustamateriaalina. Aineiston analyysin olen tehnyt sisällönanalyysia hyödyntäen. Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä toimivat A. Senin sekä M. Nussbaumin kehittelemä teoria toiminnan mahdollisuuksista, jota pyrin peilaamaan tutkittavieni hyvinvointikokemuksiin ja tekijöihin näiden kokemuksien taustalla. Käytän työssäni myös P. Laslettin kolmannen iän teoriaa ja kysyn, onko kolmannen iän ideologian mukainen elämä mahdollista yksin asuvalle ikääntyvälle miehelle. Analyysini perusteella tärkeimmät elämänsisällöt yksin asuvalle ikääntyvälle miehelle löytyvät lasten ja mahdollisen kumppanin kanssa vietetystä ajasta. Suurimmat esteet hyvinvoinnin tiellä olivat riittämätön varallisuus sekä heikko terveys, mitkä rajoittivat merkittävästi yksilön toiminnan mahdollisuuksia heikentäen näin kokemusta hyvinvoinnista. Merkittävimpänä tutkimustuloksena voidaan pitää miesten keskuudessa vahvasti ilmennyttä pärjäämisen eetosta, jolla koetun hyvinvoinnin aukkoja pyrittiin paikkaamaan. Pärjäämisen eetos auttoi pääsemään yli vaikeista ajoista ja toi merkitystä elämään. Mielenkiintoisia jatkotutkimuksen aiheita olisi esimerkiksi selvittää, onko tutkimuksessa havaittu pärjäämisen eetos sidoksissa sukupuoleen vai voisiko suurilla ikäluokilla olla kenties oma vaikutuksensa.
 • Kanervo, Riikka (2015)
  Naisvangit ovat pieni, noin 8 prosentin vähemmistö miesvaltaisessa vankilamaailmassa, jonka toiminnot ja kuntoutusohjelmat on kehitetty miesenemmistön lähtökohdista käsin. Naiseuteen liitettyjen kulttuuristen käsitysten, arvojen ja normien johdosta naisten rikollisuus koetaan monin tavoin tuomittavampana kuin miesten. Sukupuolella ja siihen liittyvillä rooliodotuksilla on myös suuri merkitys siinä, millaisena naisvanki näkee itsensä, ja miten ympäröivä maailma häneen suhtautuu. Päihde- ja mielenterveysongelmat sekä henkisen, fyysisen ja seksuaalisen väkivallan kokemukset ovat naisvankien keskuudessa erittäin yleisiä. Vaikka naisvangit ovat rikollisia, ovat he taustoiltaan usein myös monenlaisen hyväksikäytön ja alistamisen uhreja. Vankeuslaissa (767/2005) vankeusajan tavoitteeksi määritellään rikoksettoman elämäntavan ja yhteiskuntaan sijoittamisen edistäminen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia erityisiä kuntoutustarpeita naisvangeilla on ja miten näihin tarpeisiin vankeusaikana vastataan. Tutkimuksen aineisto muodostui kuuden naisvangin, sekä kuuden naisvankien kuntoutuksen parissa työskentelevän työntekijän haastatteluista. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, joka mahdollisti haastateltavien vapaan kerronnan. Haastateltaville annettiin tilaa kuvailla omin sanoin tilannettaan ja kokemuksiaan, sekä nostaa heille tärkeitä teemoja. Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisesti laadullisen sisällönanalyysin keinoin, jonka avulla aineistosta haettiin kiinnostavia teemoja, eroja ja yhtäläisyyksiä. Analyysivaiheessa aineistosta nousi kolme pääteemaa, jotka keskittyvät vankeusaikaisiin kokemuksiin kuntoutuksesta, muutoshalukkuuteen sekä ajatuksiin tulevaisuudesta. Naisvankien kuntoutuksen parissa työskentelevien työntekijöiden mukaan naiserityisyys tulisi huomioida paremmin vankeinhoidossa. Naiserityisyyden työntekijät määrittelivät herkkyydeksi naisvankien erityisasemaa ja -tarpeita kohtaan. Naisvangeilla on työntekijöiden mukaan usein huono itsetunto ja puutteellinen tai täysin olematon käsitys omista rajoista. Naisvangit kokivat vankeusaikana olevansa 'poissa omasta elämästään', ja tämä tuntui raskaalta. Myös ikävä rakkaiden luokse varjosti vankeusaikaa. Vankila tarjosi kuitenkin ajan ja paikan elämän tärkeiden asioiden äärelle pysähtymiseen, sekä omaan kuntoutumiseen keskittymiseen. Tukea toivottiin sekä tarvittiin äitiyteen, päihteisiin, väkivaltaan ja itsetuntoon liittyviin teemoihin. Vankeusaikainen kuntoutustarjonta koettiin pääosin hyväksi, ja kuntoutuksesta oli saatu työkaluja vaikeiden asioiden työstämiseen. Naisvangeissa on kuitenkin myös väliinputoajia, jotka eivät osu kuntoutustarjonnan kohderyhmään: päihteettömät, väkivaltaa kokemattomat sekä lyhyttä tuomiota suorittavat jäävät vankeusaikana ilman tarvitsemaansa apua ja tukea. Tutkimuksessa selvisi, että kuntoutusta tarvitaan sekä ryhmä-, että yksilömuotoisena. Ryhmämuotoinen kuntoutus mahdollistaa vertaistuen saamisen, mutta ei sovi kaikille. Jotkut aiheet ovat liian kipeitä ryhmässä käsiteltäviksi. Vapautumisen jälkeiseen aikaan liittyi toiveita, mutta myös huolenaiheita. Tulevaisuudelta toivottiin tavallista arkea omassa kodissa. Vangin leiman pelättiin kuitenkin pilaavan työllistymismahdollisuudet. Myös mahdolliset epäonnistumiset vapautumisen jälkeen pelottivat. Naiserityiselle kuntoutukselle on vankeinhoidossa selkeä tarve. Naisvankien parissa työskentelee jo nyt ammattitaitoista ja osaavaa henkilökuntaa. Kuntoutushenkilöstöä ja naiserityisyyden huomioimista tarvittaisiin kuitenkin enemmän, jotta vankeusaikaisen kuntoutuksen avulla voitaisiin todella auttaa naisvankeja rikoksettomaan elämäntapaan ja yhteiskuntaan sijoittumisessa.
 • Lönnqvist, Irina (2013)
  Yhteiskuntamme on riippuvainen tietotekniikasta. Monet palvelut ovat kytkettyinä bittien maailmaan. Tietoverkot ovat mahdollistaneet sen, että verkossa voi asioida aikaan ja paikkaan katsomatta. Tietotekniikka on helpottanut monen arkipäivää, mutta se on tuonut mukanaan vaikeasti hallittavia riskejä. Moni tieto löytyy verkosta, jolloin se on myös uhattuna ja vaara-alttiina. 1990-luvulta lähtien yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin ja elintärkeiden toimintojen turvaaminen on nähty hyvin keskeisenä valtion turvallisuusnäkökulmasta tarkasteltuna. Myöhemmin 2000-luvulla viestintä ja tietotekniikan osa-alueiden tärkeys on korostunut erityisesti, koska olemme entistä riippuvaisempia internetistä ja bittienmaailmasta. Kyberilmiöllä on liittymäpinta suomalaiseen yhteiskuntaan, joten yhteiskuntatieteet mahdollistavat ilmiön tarkastelun lähtökohdaksi muun kuin teknisen näkökulman. Saksalainen sosiologi Ulrich Beck nosti vuonna 1986 esille käsitteen riskiyhteiskunnasta, josta hän julkaisi myös teoksen ' Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne '. Riskiyhteiskuntaa voidaan kuvailla tiedeyhteiskuntana, informaatioyhteiskuntana, mediayhteiskuntana tai tietoyhteiskuntana. Riskiyhteiskunta sisältää ajatuksen siitä, että ihminen luo tietoisesti ja tiedostamattaan ympärilleen erilaisia riskejä, joiden hallittavuus on haastavaa. Riskiyhteiskunnan ajatus on hyvä kuvaus nykypäivän tilanteesta, jossa erilaiset uhat, vaarat ja riskit ovat arkipäivää. Työn tarkoituksena on soveltaa Ulrich Beckin riskiyhteiskunnan käsitettä kyberilmiöön. Beck on laajentanut riskiyhteiskunnan käsitettä entistä globaalimmaksi, maailman riskiyhteiskunnaksi. Riskistä on tullut hyvin teknologinen. Mitä enemmän otetaan käyttöön raskasta teknologiaa, sitä suuremmaksi tulee epätodennäköisten onnettomuuksien todennäköisyys. Maailmasta on tullut riskiteollisuuden koekenttä. Työssä on Delfoi-menetelmää hyödyntäen haastateltu asiantuntijoita kyberilmiöstä. Keskeistä asiantuntijoiden haastattelussa on ollut Delfoin perustusajatus, jossa asiantuntijat argumentoivat anonyymisti annettuun aiheeseen. Asiantuntijapaneeli rakentui 13. henkilöstä, jotka edustivat yhteiskuntatieteilijöitä, kyberasiantuntijoita sekä turvallisuusalan asiantuntijoita. Kysely suoritettiin verkkosovelluksen (eDelfoi) avulla. Delfoi-menetelmä koetaan helposti tulevaisuusorientoituneeksi, mutta aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet sen soveltuvan hyvin turvallisuuskysymysten pohtimiseen, sekä ilmiöiden kartoittamiseen, jotka eivät ole vakiintuneet. Käsitteen määritteleminen on tärkeää puhuttaessa ilmiöstä, joka ei ole vielä vakiintunut. Kyberturvallisuuden käsite kuvastaa laaja-alaisesti kyberilmiötä. Käsitteitä käytetäänkin enemmän toistensa synonyymeinä kuin eri asiaa tarkoittavina. Kyberturvallisuudelle on pyritty löytämään mahdollisimman kuvaava ja tarpeeksi laaja määritelmä. Kyberilmiötä tarkastellessa tulee huomioida sen kahtiajako, jossa toinen osa on kansalaistason ilmiö ja toinen tekninen ilmiö. Kyberilmiö vaikuttaa yhteiskuntaan eri tavalla. Jokainen yksilö voi suojata oman tietokoneensa viruksentorjuntaohjelmalla kotona ja työpaikalla sekä huomioida tieturvallisen käytöksen internetissä. Verkkoiskun kohdistuessa elintärkeisiin toimintoihin tai kriittiseen infrastruktuuriin on kyseessä tekninen ilmiö, joka vaatii asiantuntijuutta. Kyberilmiössä ei operoida vain kyberavaruudessa vaan sillä on kosketuspinta fyysiseen maailmaan ja toisinpäin. Tietotekniikka on helpottanut arkipäivää, mutta tuonut mukanaan uusia näkymättömiä riskejä, jotka toteutuessaan voivat olla hyvin kiusallisia. Tällä hetkellä ihminen on suurin riski. Omalla toiminnalla aiheutetaan suurempaa vahinkoa, kuin että riski tulisi yhteiskunnan ulkopuolelta esimerkiksi toisen valtion tekemänä verkkohyökkäyksenä. Kyberriski on olemassa ja loppupäätelmänä voidaan sanoa, että on siirrytty kyberriskiyhteiskunnan aikakauteen.
 • Hurmalainen, Sami Pekka (2016)
  Suomi on sitoutunut kansainvälisissä sopimuksissa vähentämään kasvihuonepäästöjään (vuoden 1990 tasosta) 80-95 % vuoteen 2050 mennessä. Tämä velvoittaa, että Suomen energiapolitiikkaa sekä tulevaisuuden energiamuotoja tulee tarkastella kriittisesti. Suomen tulee löytää riittävän tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset keinot omille energiapoliittisille toimille, jotta voidaan kantaa vastuu päästöistä ja ilmastomuutoksen torjunnasta. Ilmastonmuutoksen torjunnan ohella Suomen energiapolitiikkaa ohjaavat kansainväliset ilmastosopimukset. Tässä tutkimuksessa analysoidaan laadullisen sisällönanalyysin keinoin Uusi energiapolitiikka -Facebook-ryhmän julkisia keskusteluita Suomen energiapolitiikasta. Tutkimuksessa selvitetään, että mitä oikeuttamisen maailmoja ja argumentteja kirjoittajat käyttävät esittäessään kritiikkiä ydin-, aurinko- ja tuulivoimaa kohtaan sekä miten kirjoittajat tuovat esille Suomen uuden energiapolitiikan haasteita oikeuttamisen maailmojen valossa. Tutkimuksessa keskityttiin ydinvoiman, tuulivoiman sekä aurinkovoiman teemoihin, koska ne esiintyivät keskusteluissa vahvasti. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytettiin Boltanskin ja Thévenotin oikeuttamisen maailmoja (inspiraation, kodin, kansalaisuuden, maineen, markkinoiden, teollisuuden sekä ekologian maailma) sekä analyysivälineenä samasta teoriasta johdettua julkisen oikeuttamisen analyysimenetelmää. Aineisto koostui useista tuhansista vuosien 2014-2016 aikana lähetetyistä viesteistä. Rajatusta aineistosta koodattiin argumentteja eli vaateita yhteensä 441 kappaletta sekä niistä oikeuttamisen maailmoja yhteensä 692 kappaletta. Tuloksien mukaan ydinvoiman oikeuttaminen keskittyi olennaisesti teollisuuden, maineen sekä ekologisen maailman ympärille. Tehokas, turvallinen ja ympäristöystävällinen energiamuoto, mikä pelastaa ilmastonmuutokselta. Negatiiviset vasta-argumentit keskittyivät ekologian- ja maineen maailmaan, ottaen huomioon ydinjätteen, säteilyn sekä tapahtuneet ydinonnettomuudet sekä sen historian kokonaisuudessaan. Ydinvoima esittäytyi aineistossa peruspilarina, mihin muita energiamuotoja verrattiin. Aurinkovoima esiintyi hyvässä valossa oikeuttamisen maailmojen näkökulmasta katsottuna. Aurinkovoimaan kohdistui argumentteja jokaisen maailman puolesta tasaisesti. Se nähtiin tulevaisuuden energiamuotona ja monien inspiraatioiden kohteena tulevaisuudessa. Aurinkovoiman tehot ja hyödyt nähtiin kilpailukykyisinä muutaman vuoden päästä, joten sen potentiaali tunnustettiin niin markkinoiden kuin teollisuuden maailman kautta vahvasti. Tuulivoiman oikeuttamisen maailmat keskittyivät ekologian, markkinoiden, teollisuuden, kodin ja maineen keskuuteen. Tuulivoiman argumentit olivat vahvasti negatiivissävytteisiä. Tuulivoima nähtiin luonnon ja ihmisten ympäristön tuhoajana. Sen saamien tukien katsottiin vääristävän tervettä kilpailua ja yleisesti se nähtiin vielä tehottamana ja säätövoimaa tarvitsevana energiamuotona. Tuulivoiman maine syntyi jokaisen maailman yhteisvaikutuksesta. Suomen energiapoliittiset haasteet oikeuttamisen maailmojen valossa kumpuavat ekologisen maailman kautta, koska päästöt ja ilmastonmuutos asettavat suurimmat haasteet Suomen energiapoliittisille toimille. Muut energiapoliittiset haasteet liittyvät mm. tutkimustoimintaan, innovaatioihin ja koulutukseen, lainsäädäntöihin, byrokratiaan, työpaikkoihin, energiatehokkuuteen, moraaleihin ja arvoihin, demokratiaan, maantieteelliseen sijaintiin sekä energiariippuvuuteen. Teoreettinen viitekehys oikeuttamisen maailmoista sekä julkisen oikeuttamisen analyysi tarjoavat mielenkiintoisen menetelmätyökalun energiapolitiikan tarkastelulle.
 • Fonselius, Risto (2018)
  Epävirallinen auttaminen on merkittävä osa ihmisten välistä kanssakäymistä ja se voi toteutua niin käytännön apuna, hoiva-apuna kuin taloudellisena apuna. Annetun ja saadun avun määrät ja tavat muotoutuvat aina suhteessa ympäristöön ja niihin vaikuttavat merkittävästi virallisen avun rakenteet, jotka toteutuvat pääsääntöisesti hyvinvointivaltion kautta. Tässä tutkielmassa tarkastellaan suurten ikäluokkien antamaa ja saamaa epävirallista apua maaseudulla ja kaupungeissa asuvia vertailemalla. Tavoitteena on selvittää, miten asuinpaikan kaupunkimaisuus ja astutusalueen tyyppi vaikuttavat käytännön avun määriin. Tutkielmassa on käytetty Sukupolvien ketju -hankkeen vuoden 2012 aineistoa. Aineisto on vuosina 1945-1950 syntyneitä suomalaisia suuria ikäluokkia edustava kyselylomakeaineisto (n=2278). Käytännön avun määriä tutkittiin suurten ikäluokkien, heidän aikuisten lastensa, sisarustensa ja ystäviensä välillä. Vastaajat jakautuvat asuinpaikan tyypin mukaan siten, että vastaajista 20,4 prosenttia asui maaseutumaisessa kunnassa ja haja-asutusalueella 17,6 prosenttia. Tutkielmassa käytetään menetelmänä logistista regressioanalyysia, jonka avulla tutkitaan miten väestömääräisesti mitattu asuinpaikan kaupunkimaisuus ja asutusalueen tyyppi vaikuttavat annetun ja saadun käytännön avun määriin, mukaan lukien lastenhoitoapu. Lopuksi suurten ikäluokkien lapsiltaan saamaa käytännön apua ja heille annettua lastenhoitoapua tarkastellaan vastavuoroisuuden näkökulmasta ristiintaulukoimalla saatu käytännön apu ja annettu lastenhoitoapu. Tulosten mukaan asuminen asukasmäärältään maaseutumaisessa kunnassa lisää sisarukselta saadun käytännön avun määrää suhteessa kaupunkimaisessa kunnassa asuviin. Asuminen haja-astusalueella taas lisää sekä sisarukselta että lapselta saadun käytännön avun määrää suhteessa taajamassa asuviin. Suuret ikäluokat näyttäisivät myös antavan enemmän lastenhoitoapua aikuisille lapsilleen haja-astusalueella kuin taajamissa. Ystäville annettuun ja ystäviltä saatuun apuun eivät kaupunkimaisuus ja asutusalueen tyyppi vaikuttaneet merkitsevästi. Logistisen regressioanalyysin taustamuuttujista sukupuoli, siviilisääty ja koulutusaste näyttäisivät vaikuttavan annetun ja saadun käytännön avun määriin. Avoliiton merkitys yksinasuviin nähden näkyy erityisesti suuremmassa avun määrässä suurten ikäluokkien ja heidän ystäviensä välillä. Korkea-asteen koulutuksen ja keskiasteen koulutuksen merkitys perusasteen tai alhaisemman koulutusasteen suorittaneisiin näkyy pienempinä avun antamisen ja saamisen määrinä. Sukupuolittain tarkasteltuna miehet antavat naisia enemmän apua lapsilleen ja sisaruksilleen, mutta saavat vähemmän apua lapsiltaan ja sisaruksiltaan. Ystävilleen miehet sekä antavat että saavat naisiin nähden enemmän apua. Tutkielman tulokset antaisivat jossakin määrin viitteitä sille, että maaseudulla annettaisiin enemmän epävirallista apua perheen piirissä, mutta ei ystävien kesken. Tulokset eivät ole kuitenkaan yhtä voimakkaita molempien selittävien muuttujien osalta, vaikkakin saman suuntaisia. Tämä korostaisi maaseudun ja kaupungin käsitteiden määrittelyn merkityksen tärkeyttä siinä, miten maaseutu ja kaupunki käsitteellistetään. Tutkielmassa käytetty kaupunkimaisuuden mittari on väkilukuun perustuva ja asutusalueen tyyppi taas määritelmältään tilastollismaantieteellinen. Kun tuloksia tarkastellaan suhteessa laajempaan viitekehykseen, on syytä pohtia sitä, miksi haja-asutusalueella epävirallisen avun määrät ovat suurempia kuin taajamissa. Johtuuko tämä hyvinvointivaltion palveluverkoston vajaasta roolista harvaan asutuilla seuduilla? Vaikuttaako avun määrään välttämättömyys vai maaseudun vahvempi sosiaalinen integraatio? Tutkielmassa päädytään varovaisesti tukemaan välttämättömyysnäkökulmaa, jonka mukaan olosuhteet määrittävät toimintaa. Hyvinvointivaltion roolia voidaan siis pitää tuloksia parhaiten selittävänä tekijänä. Maaseudun sosiaalinen merkitys taas korostuu erityisesti normatiivisesta näkökulmasta, auttamisen näyttäytyessä velvollisuutena.
 • Paajanen, Kaisa (2014)
  Työurien pidentäminen on yhteiskuntapoliittisen keskustelun aiheena väestön ikääntyessä ja elinajanodotteen pidentyessä. Suuret ikäluokat eli vuosina 1945–50 syntyneet ovat pääosin jättäneet työelämän ja siirtyneet eläkkeelle. Eläkkeelle jäämiseen vaikuttavat niin työolosuhteet kuin työn ulkopuolisetkin tekijät. Esimerkiksi terveys, sosioekonomiset tekijät sekä sosiaaliset suhteet ja auttaminen ovat vaikuttamassa siihen, jatkaako henkilö työssä vai siirtyykö hän eläkkeelle. Tämän tutkielman aiheena on selvittää epävirallisen auttamisen yhteyttä suurten ikäluokkien työssä jatkamiseen yli 60-vuotiaaksi. Aineistona on Sukupolvien ketju -tutkimushankkeen suuria ikäluokkia koskeva aineisto vuodelta 2007 johon on yhdistetty Tilastokeskuksen rekisteritietoja. Vastaajia on yhteensä 282. Aineiston avulla on tarkasteltu suurten ikäluokkien antaman epävirallisen avun sekä sosioekonomisten tekijöiden yhteyttä työssä jatkamiseen yli 60-vuotiaaksi. Lisäksi aineistolla on tarkasteltu sosioekonomisten tekijöiden yhteyttä annettuun apuun. Menetelmänä on käytetty ristiintaulukointia ja logistista regressioanalyysiä. Tulosten perusteella sosioekonomisista tekijöistä tuloilla ja ammattiasemalla näyttää olevan yhteys työssä jatkamiseen. Alle 1000 euroa kuukaudessa ansaitsevat jatkavat todennäköisimmin työssä yli 60-vuotiaaksi ja 2001–3000 euroa ansaitsevat taas jatkavat epätodennäköisimmin työssä. Myös ammattiasemalla on yhteys työssä jatkamiseen, työntekijät jatkavat epätodennäköisimmin työssä yli 60-vuotiaaksi. Korkeammin koulutetut antavat epävirallista apua yleisemmin. Annetun avun yleisyys vaikuttaa työssä jatkamiseen. Työssä jatkavia on vähemmän niissä, jotka antavat apua päivittäin toiselle henkilölle. Toisaalta työssä jatkavia on enemmän viikoittain apua antavissa kuin harvemmin apua antavien ryhmässä. Pitkäaikaissairaudella on selkeä yhteys työssä jatkamiseen. Työssä jatkavia on vähemmän niissä, joilla on pitkäaikaissairaus. Eläkkeelle jääminen ei aina ole oma valinta, koska esimerkiksi terveys vaikuttaa merkittävästi työssä jatkamiseen. Työn luonne voi vaikuttaa työssä jatkamisen mahdollisuuksiin. Monissa työntekijäammateissa tarvitaan hyvää fyysistä terveyttä eikä työssä jatkaminen ikääntyessä siksi aina ole mahdollista. Työn ja perhe-elämän yhdistäminen voi olla haastavaa ikääntyneillä työntekijöillä. Ikääntyneet työntekijät saattavat antaa apua niin omille vanhemmilleen kuin lapsilleenkin. Eläkkeelle jääminen saattaa mahdollistaa avun antamisesta huolehtimisen ja omien voimavarojen riittävyyden. Työurien pidentämisestä keskusteltaessa tulisikin huomioida työelämän joustot ikääntyneillä työntekijöillä, jotta työn ja perheen yhteensovittaminen olisi mahdollista.
 • Strömberg, Juha-Pekka (2013)
  Pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli rakentuu vahvalle käsitykselle sosiaaliturvan universaaliudesta muun muassa tasavertaisuudesta ja mahdollisuuksien tasa-arvosta. Tarkemmassa tarkastelussa yhteiskuntamallimme palvelujärjestelmineen ei kuitenkaan tähän kaikissa kohdin pysty. Äiteihin verrattuna isien heikommalta näyttävä asema avioerotilanteissa suhteessa oman lapsen huoltajuuteen on tästä yksi esimerkki. Median ja tutkimusten antaman tiedon mukaan yhä useampi mies ja isä haluaa nykyisin kuitenkin olla aktiivisempana osana lastensa elämää myös eron jälkeen. Tästä huolimatta isät kokevat edelleen toistuvasti jäävänsä erotilanteessa toissijaiseen asemaan suhteessa lasten äitiin avio- ja avoeroprosesseihin liittyvissä huoltajuus- ja tapaamiskiistoissa. Tutkimus tarkastelee suomalaisten ero- ja etä-isien asemaa kansalaisuuden näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esille, minkälaista sosiaalista kansalaisuutta erilaiset näkemykset ja kokemukset suomalaisten eroisien asemasta rakentavat. Tutkimus oli aineistolähtöinen, mutta pohjautui myös aiempaan isyyteen, erovanhemmuuteen ja sosiaaliseen kansalaisuuteen liittyvään tutkimukseen ja eri teorioiden antamaan esiymmärrykseen. Tutkimuskirjallisuuden kansalaisuutta koskeva keskustelu liittyy mm. T.H. Marshallin, Talcott Parsonsin ja Keith Faulksin kansalaisuutta koskevaan kirjallisuuteen. Isyyden osalta tutkimuksessa esitellään suomalaisen isyyden murrosta patriarkaalisesta isyydestä kohti joustavampia isyyskäsityksiä ja mm. perheroolien muuttumista. Tutkimusaineisto koostui kahdesta eri aineistosta: Erovanhemmuuskirjoitukset 2011–2012 -aineistosta ja Helsingin Sanomien eroisyyttä ja erovanhemmuutta koskevista artikkeleista ja mielipidekirjoituksista vuosilta 2009–2012. Aineiston analyysiä tehtiin laadullisella sisällönanalyysillä ja teemoittelemalla tutkimusaineistosta esille nousseita aiheita. Ero- ja etä-isien sosiaalinen kansalaisuus näyttää rakentuvan siitä osallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokonaisuudesta, jonka kehys rakentuu ero- ja etä-isyyden konkreettista toteuttamista määrittelevien eri kenttien toiminnan ja vuorovaikutuksen mukaan. Näitä kenttiä ovat tämän tutkimuksen mukaan lainsäädäntö, sosiaali- ja terveyspalvelut ja kulttuurisesti yleistyneet käsitykset sukupuolesta, vanhemmuudesta ja mm. lapsen edusta ja kehityksellisistä tarpeista. Ero- ja etä-isyyden voidaan katsoa tämän tutkimuksen valossa toteutuvan ja rakentuvan tässä kehyksessä. Kansalaisuuden näkökulmasta lainsäädännön kentän osalta merkityksellistä näyttäisi olevan se, miten isät kokevat lainsäädännön tukevan tai heikentävän heidän mahdollisuuksiaan toteuttaa tahtomaansa isyyttä. Lainsäädäntö itsessään ei tätä estä, vaan ohjaa tasavertaisuuteen ja lapsen edun toteuttamiseen, mutta käytännön hallintopäätöksissä (vrt. käräjäoikeus tai lastenvalvojan vahvistama huolto- ja tapaamissopimus) isien kokemus on tutkimusaineiston mukaan se, ettei heidän näkemystään oteta aina huomioon. Tämä voidaan nähdä toimintana, joka tukee äitien vanhemmuuden ensisijaisuutta ja näin heikentää lähtökohtaisesti isien mahdollisuutta sellaiseen vanhemmuuteen, johon he haluaisivat. Sosiaali- ja terveyspalveluissa ero- ja etä-isien sosiaalista kansalaisuutta näyttävät rakentavan merkitsevimmin osallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemukset. Isien kokema kohtelu muun muassa lastenvalvojan, lastensuojelun ja neuvolan taholta oli usein se, ettei heitä kuunnella tai heidät suoranaisesti sivuutetaan. Kulttuurissamme vahvasti elävillä käsityksillä vanhemmuudesta, isyydestä ja äitiydestä on erittäin suuri merkitys sille, minkälaista kansalaisuutta isät ylipäätään voivat suomalaisessa yhteiskunnassa kokea. Kulttuurisesti vahvat käsitykset patriarkaalisesta perhemallista ja vanhemmuudesta näyttävät edelleen elävän hyvin vahvasti suomalaisessa perhepalvelujärjestelmässä ja ihmisten käsityksissä 'oikeasta' vanhemmuudesta. Äitien ensisijaisuus bowlbymaisen kiintymyssuhdeteoreettisen näkemyksen mukaisesti näyttäisi edelleen olevan se kulttuurisesti yleistynyt käsitys hyvästä vanhemmuudesta, joka johtaa esimerkiksi huoltajuuspäätöksissä siihen, että äiti saa useammin lapsen lähihuoltajuuden isien jäädessä tai jättäytyessä itse etäisemmiksi. Näyttäisi siltä, että ero- ja etä-isien sosiaalinen kansalaisuus määrittyvät merkityksellisimmin lainsäädännön, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän ja kulttuurisesti yleistyneiden käsitysten kautta. Mitä laajemmin tämä kehys mahdollistaa ero- ja etä-isän oman toiveen mukaista isyyttä sitä laajemmaksi tai vahvemmaksi ero- ja etä-isä voi kokea oman sosiaalisen kansalaisuutensa ja sitä vahvemmaksi oman täysivaltaisen kansalaisuutensa. Lainsäädännön, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän ja kulttuurisesti yleistyneiden käsitysten taustalla voidaan nähdä myös yleiset, ajassa muuttuvat käsitykset ihmisoikeuksista ja ihmisarvosta.