Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Cariology and Endodontics"

Sort by: Order: Results:

 • Houttu, Piritta (2016)
  Tutkielman kirjallisuusosuudessa käytiin läpi sidostamisen perusteet ja dentiinin rakenne sekä selvitettiin vanhentamisen vaikutusta yhdistelmämuovien ja sidosaineiden sidoslujuuteen. Lisäksi tarkasteltiin MMP-entsyymien aktiivisuuden vaikutuksia sidoksen kestävyyteen. Yksivaiheisen itse-etsaavan Scotch Bond Universal- sidosaineen käyttöohjeen mukaan sillä sidotettaessa voidaan jättää erillinen etsaaminen kokonaan tekemättä tai erillisellä fosforihappoetsauksella voidaan käsitellä joko pelkkä kiille tai molemmat kiille ja dentiini. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten dentiinin erillinen fosforihappoetsaaminen vaikuttaa Scotchbond Universal-sidosaineen sidoslujuuteen ja sidoksen murtumatyyppiin keinosyljessä vanhennetuissa näytteissä. Tutkimukseen käytettiin 30 kappaletta yliopistohammasklinikalla poistettuja hampaita. Hampaat valettiin akryyliin ja niistä hiottiin osa kruunua pois. Sitten dentiiniosaan tehtiin yhdistelmämuovitäytepilarit. Sidosaineena käytettiin yksivaiheista itse-etsaavaa Scotchbond Universalia. Puolet näytteistä sidostettiin valmistajan ohjeen mukaan ja puolissa käytettiin erillistä fosforihappoetsausta ennen sidosaineen viemistä. Näytteitä vanhennettiin keinosyljessä kahdeksan kuukauden ajan. Sidosaineen ja dentiinin välistä sidoslujuutta testattiin kohdistamalla yhdistelmämuovipaikan tyveen työntövoima. Testaus tehtiin Shear Bond Tester T-63010K-laitteella. Lisäksi näytteiden murtumatyyppejä tarkasteltiin stereomikroskoopilla.
 • Kupi, Antti (2016)
  Tutkielmassa pyritään selvittämään, mitkä syyt ovat johtaneet juurihoidettujen hampaiden poistoon Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikalla 1.1.2008-31.12.2011 hammaslääketieteen kandidaattien juurihoitamissa hampaissa. Tavoitteena on selvittää mitkä tekijät vaikuttavat juurihoidetun hampaan selviämiseen, jotta hoitoja pystyttäisiin tekemään mahdollisimman hyvin. Tutkielma koostuu tutkimusosiosta ja kirjallisuuskatsauksesta. Tutkimusosiossa on kerätty poistetuiksi päätyneiden juurihoitohampaiden tietoja potilasasiakirjamerkinnöistä. Aineisto käsittää 101 poistettua juurihoitohammasta. Juurihoidettuja hampaita kyseisellä aikavälillä oli yhteensä 1349. Poistot oli tehty keskimäärin noin kahden vuoden kuluttua juurihoidosta. Poskihampaat näyttävät kestävän huonommin juurihoidettuna. Uusintajuurihoito, laajempi tulehdusmuutos sekä röntgenkuvista havaittava hampaan luutuen vähentyminen heikentävät ennustetta. Jos hampaasta puuttuu suuri osa karieksen seurauksena, on se alttiimpi hampaan murtumiselle juurihoidon jälkeen. Metalliset juurikanavanastat altistavat juuren murtumille. Yleisimmät juurihoidetun hampaan poistosyyt lyhyellä aikavälillä ovat juurikanavainfektiot ja hampaan murtumat. Näitä molempia syitä vastaan näyttäisi auttavan hampaan kruunuttaminen kuten myös juurihoidossa onnistuminen. Myös erilaiset ongelmat juurihoidossa, kuten vaikeudet päästä kanavissa loppuun asti, runsas hammaskudoksen poistaminen tai hampaan juuren alueelle tehty reikä näyttävät heikentävän hampaan ennustetta juurihoidon jälkeen.
 • Hotulainen, Aino Henriikka (2018)
  Tässä kirjallisuuskatsauksessa on haluttu selventää juurihoidetun hampaan restauraatiomenetelmien vaikutusta hampaan pitkäaikaisennusteessa. Tavoitteena on selvittää, mikä restauraatiomateriaali ja minkä tyyppinen restauraatio on optimaalisin ratkaisu juurihoidetun hampaan hoidossa missäkin tapauksessa. Kun kliinikko tuntee materiaalin ja tekniikan valintaan vaikuttavat tekijät, hän osaa suositella parasta ratkaisua potilaalle. Kirjallisuuskatsausta varten on haettu artikkeleita, joissa esitellään eri restauraatiomenetelmiä ja vertaillaan sekä juurihoidon laadun ja restauraation merkitystä hampaan ennusteelle, että eri menetelmillä restauroituja hampaita. Kirjallisuuskatsaus koostuu kahdesta osasta. Ensin selvennetään erilaiset juurihoidetun hampaan restauraatiomenetelmät. Sen jälkeen tarkastellaan tarkemmin tutkimustuloksia edellä esitellyistä aiheista. Viimeisessä kappaleessa pohditaan tutkimusten tuloksia, ja tehdään yhteenveto. Artikkeleita läpikäydessä korostuu, että aiheesta ei ole tehty riittävästi laadukasta tutkimusta. Tutkimusten otokset, seuranta-ajat, kriteerit, sekä hoitotekniikat, -materiaalit ja – ympäristöt vaihtelivat runsaasti. Muutamia johtopäätöksiä voidaan kuitenkin esittää. Adekvaatti juurihoito on merkittävin hampaan pitkäaikaisennustetta parantava tekijä. Adekvaatin juurihoidon lisäksi adekvaatisti toteutettu restauraatio parantaa hampaan ennustetta edelleen, ja parhaat ennusteet saadaankin sekä adekvaatilla juurihoidolla, että restauraatiolla varustetuille hampaille. Juurihoidetussa hampaassa 1-2 pinnalle ulottuvat kaviteetit voidaan yleensä restauroida yhdistelmämuovilla. Kun juurihoidetun hampaan kaviteetti ulottuu kolmelle pinnalle tai yli, voikin olla mielekästä harkita onlay-tyyppisen täytteen, endo-kruunun tai perinteisen kruunun valmistusta. 4-5 pinnan kaviteeteille paras ja kestävin vaihtoehto lienee proteettinen hammaskruunu epäsuoralla menetelmällä valmistettuna.
 • Kiviranta, Sini (2016)
  Tutkimuksen tarkoitus ja menetelmät: Tutkimuksessa verrattiin itse-etsaavan sidosaineen aikaansaamaa sidoslujuutta dentiinin ja yhdistelmämuovin välillä, kun dentiini etsattiin tai ei etsattu erikseen fosforihapolla ennen itse-etsaavan sidosaineen käyttöä. 28 näytehammasta jaettiin kahteen ryhmään, joista puolet sidostettiin pelkällä itse-etsaavalla sidosaineella ja puolet sen lisäksi fosforihapolla. Sidoksen lujuus mitattiin tähän tarkoitetulla laitteella kolme vuorokautta näytteiden valmistuksen jälkeen. Lisäksi valmistettiin yhdeksän kontrollihammasta, jotka sidostettiin kolmevaiheisella erikseen etsattavalla sidosaineella. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään yleisemmin sidostukseen mahdollisesti vaikuttavia työskentelyvirheitä. Tulokset: Dentiinin erillisellä fosforihappoetsauksella valmistetuilla näytteillä oli suurempi sidoslujuus kuin pelkästään itse-etsaavalla sidosaineella valmistetuilla. Johtopäätökset: Välittömästi sidostuksen jälkeen mitatut sidoslujuudet eivät välttämättä korreloi pitkän aikavälin lujuuksien kanssa. Dentiinissä endogeenisesti sijaitsevat kollagenaasit alkavat heikentää sidosta vasta useiden kuukausien kuluessa.
 • Mäkinen, Jennika (2015)
  Juurihoito koetaan työläänä ja aikaa vievänä, siksi sen eri vaiheista pyritään tekemään helpompaa ja nopeampaa. Uusimmissa koneellisissa menetelmissä käytetään vain yhtä tai muutamaa instrumenttia juurikanavan preparointiin Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko yhden tai kolmen viilan koneellisilla preparointimenetelmillä säästää aikaa ja saavuttaa enemmän tehokkuutta kuin perinteisillä useampiin instrumentteihin perustuvilla menetelmillä ilman, että preparoinnin laatu kärsii. Tutkittavat menetelmät olivat resiprokaatiota hyödyntävä yhden instrumentin menetelmä, tasaista pyörimisliikettä hyödyntävä yhden instrumentin menetelmä sekä resiprokaatiota ja tasaista pyörimisliikettä hyödyntävä kolmen instrumentin menetelmä. Preparointiin käytettyä aikaa, kanavamorfologian säilymistä ja juurentäytteiden tiiviyttä arvioitiin akryyliblokeista ja humaanihampaista sekä visuaalisesti että laskennallisen mallin mukaan. Yhden tai kolmen instrumentin menetelmät olivat jonkin verran nopeampia kanavan preparoinnissa kuin perinteinen menetelmä. Juurikanavan esilaajentaminen vaikutti kanavamorfologian säilymiseen suotuisasti. Preparoinnin jälkeen poikkileikkaukseltaan pyöreissä kanavissa juurentäytteet olivat tiiviimpiä verrattuna epäsäännöllisen muotoisiin kanaviin. Aiempaa koonisemmat instrumentit vaativat ainakin ahtaissa kanavissa juurikanavan esilaajennuksen, jotta kanavamorfologia säilyisi. Jos esilaajennus tehdään koneellisesti, ei voida enää puhua yhden viilan menetelmästä.