Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Urheiluoikeus"

Sort by: Order: Results:

 • Eskola, Ilmari (2023)
  Tiedolla johtamisen merkitys on korostunut urheilussa. Sattuman rooli pyritään minimoimaan urheiluorganisaatioiden strategisessa päätöksenteossa. Yksi merkittävä tekijä tässä toiminnan optimoinnissa on data-analytiikka, jolla tarkoitetaan urheilijoita koskevan datan keräämistä, käsittelyä ja hyödyntämistä urheilullisen ja taloudellisen menestyksen tavoittelussa. Datan avulla voidaan esimerkiksi parantaa yksilöiden suorituskykyä ja ehkäistä loukkaantumisia, tehostaa joukkueiden rekrytointia, valita ottelupäivän kokoonpanoja tai päättää nuoren akatemiaurheilijan uran etenemisestä. Ideaalitilanteessa datan perusteella tehdyt ratkaisut johtavat kaikkien osapuolten menestykseen. Käytännön tasolla urheilun data-analytiikkaan liittyy kuitenkin useita juridisia haasteita. Nämä haasteet ovat seurausta eri suuntiin viettävistä intresseistä, kuten esimerkiksi siitä, tavoitteellaanko menestystä lyhyellä vai pitkällä aikavälillä. Yksilön ja kollektiivin välisten valtasuhteiden epätasapaino voi johtaa siihen, että urheilijat eivät kykene täysipainoisesti toteuttamaan tiedollista itsemääräämisoikeuttaan tai suojaamaan yksityisyyttään. Ammattiurheilu on poikkeuksellinen toimintaympäristö, sillä sen piirissä työntekijöiden teknologiavälitteinen seuranta voi olla jatkuvaa. Sillä, miten urheilijat syövät, palautuvat ja nukkuvat, on työnantajille merkitystä. Juridisesti mielenkiintoisen tarkastelukohteen muodostaa erityisesti puettaviin teknologioihin perustuva analytiikka, jossa keskiössä ovat urheilijoiden suorituskykyä ja ominaisuuksia kuvaavat, osittain sensitiiviset data-aineistot. Tutkielmassa perehdytään ensin tällaisten tietojen oikeudellisiin määritelmiin sekä selvitetään, millaisia intressejä niihin liittyy ja miten urheilutoimijat voivat toteuttaa näitä intressejään sopimusoikeudellisesti. Dataa voidaan määritellä tarkemmin esimerkiksi jalostusasteensa mukaan. Yksittäisistä biteistä koostuvan raakadatan luonne poikkeaa niin tietosuojaoikeudellisesti kuin varallisuusoikeudellisesti algoritmin avulla ymmärrettävään muotoon muunnetuista tietoaineistoista. Keskeisiä data-analytiikan intressiryhmiä ovat urheilijat, joukkueet, seurat, liigat ja lajiliitot sekä analytiikkayhtiöt. Näiden toimijoiden välinen sopimusverkko sisältää mm. kahdenvälisiä urheilijasopimuksia, työehtosopimuksia, lisenssijärjestelyjä sekä urheiluanalytiikkapalveluiden tarjoamista koskevia asiakassopimuksia. Tällaisissa sopimuksissa on mahdollista määritellä tarkemmin, milloin dataa kerätään, mihin tarkoituksiin ja millä perustein. Tärkeää olisi, että urheilijan edulle ja heikomman suojalle annetaan sopimuksellisia reunaehtoja määriteltäessä erityistä painoarvoa. Intressiperusteisen ja sopimusoikeudellisen tarkastelun ohella tutkielmassa selvitetään data-analytiikan kannalta keskeisiä Euroopan unionin oikeussääntöjä sekä niiden vaikutusta osapuolten sopimusvapauteen. Perus-oikeuksista merkityksellisimpiä tässä tarkastelussa ovat henkilötietojen suoja, yksityisyydensuoja ja omaisuudensuoja sekä tietynlaisena perusvapautena datan vapaa liikkuvuus. Erityinen huomio kiinnittyy siten tietosuojasääntelyn soveltumisen arviointiin, rekisteripitäjinä toimivien urheiluorganisaatioiden ja analytiikkayhtiöiden keskeisten velvoitteiden tunnistamiseen sekä urheilijoiden, niin täysi-ikäisten kuin vajaavaltaisten, tieto-suojaoikeuksiin. Omaisuudensuojan kannalta mielenkiintoisia ovat immateriaalioikeudellisen tietokantasuojan sekä liikesalaisuus- ja salassapitosääntelyn luomat puitteet taloudellisesti arvokkaiden urheilijadata-aineistojen, suojaamiselle ja hyödyntämiselle. Samaten EU:n datastrategiaan perustuvat säädösehdotukset, kuten datasäädös, tuovat kiinnostavaa tarttumapintaa urheilijadataan kohdistuvien oikeuksien tarkasteluun. Tutkielman lopuksi arvioidaan eri perusoikeuksista johdettujen säädösten välisiä kollisiotilanteita, joita aiheutuu, kun pelaajatietokantoihin ja vastaaviin data-aineistoihin kohdistuu samanaikaisesti niin rekisteröidyn (urheilijan) oikeuksia kuin urheiluorganisaatioiden tai analytiikkayhtiöiden taloudellisia oikeuksia.
 • Nygård, Johannes (2023)
  Forskningsobjektet för denna avhandling är spelaravtalsförhållandet mellan en lagidrottsorganisation och en professionell lagidrottare. I tidigare forskning har främst spelaravtalet i sig behandlats och därmed avtalsparternas rättigheter och skyldigheter, likaså har tidigare forskning betonat till exempel på vilka grunder spelaravtal kan hävas. I detta arbete är forskningsobjektet själva avtalsförhållandet för att på så sätt kunna fördjupa diskussionen angående de faktorer som påverkar avtalsförhållandet samt systematisera rättsverkningarna. Syftet med detta arbete är alltså att fördjupa förståelsen av spelaravtalsförhållandet som helhet och på så vis även lyfta fram hur spelaravtalet används inom förhållandet. Som huvudfokus för forskningen har varit hur de arbetsrättsliga normerna och idrottsrättsliga normerna samspelar när det kommer till problemsituationer. I praktiken är det fråga om hur hur spelarrättighetens anknytning till spelaravtalet, som är ett arbetsavtal, påverkar avtalsförhållandet. Trots att forskningsobjektet är spelaravtalsförhållandet i sig, så går det inte att bortse instrumentet för avtalsparternas samarbete, alltså spelaravtalet. Genom att spelaravtalet behandlas och detta forskningsarbetes första forskningsfråga, om spelaravtal bör anses vara en egen avtalstyp, besvaras så bygger det en brygga till den andra forskningsfrågan. Arbetets andra forskningsfråga bygger på att spelaravtalet i sig bör anses vara en egen avtalstyp med egna särdrag som gör att avtalstypen skiljer sig från andra närliggande avtalstyper. I detta arbete lyfts anknytning av spelarrättigheten till arbetsavtalet fram som den största åtskiljande faktorn. Således förs genom den andra forskningsfrågan fokus mera mot spelaravtalsförhållandet genom att behandla hur spelarrättighetens anknytning till arbetsavtalet mellan spelare och klubb påverkar avtalsförhållandet. Således besvaras två stycken forskningsfrågor i detta arbete. Denna första forskningsfrågan fokuseras på spelaravtalet och denna andra på spelaravtalsförhållandet. Angående den första forskningsfrågan om spelaravtal bör anses vara en egen avtalstyp så argumenteras i detta arbete för att det borde anses vara en egen avtalstyp. Med stöd av tidigare forskning och en djupare betoning på de särdrag som särskiljer avtalstypen från andra liknande avtalstyper går det genom beståndsdelsläran anse att samtliga kriterier fylls för att spelaravtal bör kunna ses som en egen avtalstyp med egna särdrag och säregna rättsverkningar. Som tidigare nämnts står sig spelarrättighetens anknytning till spelarens arbetsavtal som den största särskiljande faktorn från andra så kallade normala arbetsavtal. Hur denna anknytning påverkar spelaravtalsförhållandet systematiseras i detta arbete genom att analysera hur spelaravtals bindande verkan kan fokuseras på endera det gemensamma målet för avtalsförhållandet eller på avtalet i sig. Genom att avtalsparterna fokuserar den bindande verkan på det gemensamma målet kan avtalsparterna genom att lägga lojalitetsplikten i fokus avtala om hur avtalsförhållandet kommer fortsätta eller upplösas. Ifall parterna väljer att fokusera den bindande verkan på avtalet i sig går det att anse att spelaravtals bindande verkan är ännu starkare än i normala arbetsavtalsförhållanden på grund av spelarrättighetens anknytning till spelaravtalet och på grund av de idrottsrättsliga normer som även tillämpas på spelaravtal.
 • Huovinen, Juuso (2023)
  Eurooppalaisen urheilun organisointitavan mukaisesti järjestäytyneen urheilulajin piirissä esiintyvät toimijat asettuvat suhteessa toisiinsa pyramidia muistuttavalla tavalla. Mallissa jokaisella tietyllä maantieteellisesti jaetulla alueella on yksi urheilulajia hallinnoiva taho, mikä ilmentää mallin sangen yksinomaista luonnetta. Pyramidin huipulla sijaitsee urheilulajia hallinnoiva kansainvälinen lajiliitto, joka vastaa lajin korkeimpien arvokilpailujen järjestämisestä. Lajiliittojen asemaan liittyy olennaisesti paitsi mahdollisuus päättää kilpailujen järjestämisestä myös mahdollisuus hyötyä kaupallisesti kilpailutoiminnasta. Asetelma synnyttää siten tietyn eturistiriitatilanteen. Lajiliittojen kilpailulupajärjestelmät voidaan nähdä pyramidimallin yksinomaisuuden kulminaatiopisteenä. Lajiliitoilla on mahdollisuus päättää kuka saa järjestää kilpailutoimintaa, sillä se hallinnoi lajin kilpailun järjestämiseen tarvittavia lupia ja voi estää jäsenistöään osallistumasta ilman lupaa järjestettyyn toimintaan uhkaamalla näitä seuraamuksilla. Irtautuva kilpailutoiminta on pyramidirakenteesta irtautuvaa toimintaa, jossa lajin kilpailutoimintaa järjestetään kilpailulupajärjestelmästä piittaamatta. Irtautuvina tahoina voivat olla yksittäiset urheilijat tai urheiluseurat. Lajiliittojen intresseissä on estää näitä tahoja irtautumasta. Tutkielman tavoitteena on tarkastella lajiliittojen kilpailulupajärjestelmään johtavan valta-aseman syitä sekä havainnoida ja paikantaa irtautuvalle kilpailutoiminnalle ominaisia piirteitä. Näiden taustateemojen avulla on mahdollista arvioida ongelmakeskeisesti painottuneen lainopin metodin avulla kilpailulupajärjestelmien ja kilpailuoikeuden välisiä jännitteitä. Kilpailuoikeudelliseen tarkastelukehikkoon kuuluu olennaisesti myös liitännäisrajoitusoppi. Tutkielmassa arvioidaan irtautuvan kilpailutoiminnan ominaispiirteiden vaikutusta kilpailulupajärjestelmän hyväksyttävyyttä tarkastelevalle liitännäisrajoitusopin harkintarakenteelle. Harkintarakenne avaa myös mahdollisuuden liittää tutkielmaan teoreettisen lainopin piirteitä. Harkinnassa arvioidaan niitä oikeutettuja päämääriä, joihin kilpailulupajärjestelmillä pyritään ja irtautuvan kilpailutoiminnan näille päämäärille asettamia uhkakuvia. Tarkastelu voidaan siten ulottaa tapahtumaan urheiluoikeuden yleisten oppien valossa. Tarkastelussa voidaan arvioida, miten urheiluoikeuden arvo- ja tavoiteperusta ilmenee käsillä olevassa asetelmassa. Harkintarakenteessa kunkin lajin erityispiirteet muodostavat omanlaisensa urheilumarkkinat, joiden taustalla vaikuttavat urheilullisuutta ilmentävät arvot heijastuvat lajisidonnaisesti. Tarkastelun perusteella voidaan todeta kilpailulupajärjestelmän ja kilpailuoikeuden välillä olevan jännitteitä, joiden realisoituminen voidaan todeta vain yksittäisessä harkintatilanteessa. Irtautuvalla kilpailutoiminnalla voi myös olla sellaisia ominaispiirteitä, jotka asettavat uhkakuvia järjestelmällä pyrittäviin tavoitteisiin. Kummankin puolen tarkastelu edellyttää kuitenkin urheiluoikeuden arvo- ja tavoiteperustan arviointia. Asetelmia ei voida nimetä ongelmallisiksi tarkastelematta niiden vaikutuksia urheiluoikeuden arvopohjalle. Viime kädessä kysymys on siitä, kuinka yhtäältä kilpailulupajärjestelmän ja toisaalta irtautuvan kilpailutoiminnan urheiluoikeudellinen legitimiteetti perustuu niiden suhteeseen urheiluoikeuden perustaviin arvoihin.
 • Koivula, Antti (2021)
  Urheilukilpailujen lopputuloksiin on pyritty vaikuttamaan urheiluun kuulumattomin keinoin ainakin antiikin ajoista alkaen. Jalkapallon kohdalla kyse on ottelumanipulaatiosta, johon yleisimpänä syynä on taloudellisen hyödyn tavoittelu vedonlyönnillä. Kyse ei ole uudesta ilmiöstä, vaikkakin sen yleisyys on noussut uudelle tasolle vuosituhannen vaihtumisen myötä. Suurimpina syinä ottelumanipulaation yleistymiselle ovat internetin suosion- ja kansainvälisesti vedonlyönnissä liikkuvan rahamäärän räjähdysmäinen kasvu, joiden seurauksena 1990-luvulta alkaen kansainväliset rikossyndikaatit kiinnostuivat yhä enemmän ottelumanipulaation tarjoamista alhaisen riskin ja korkean tuoton mahdollisuuksista. 2020-luvulla ottelumanipulaatio on levinnyt maailman joka kolkkaan muodostaen suurimman uhan urheilun integriteetille. Ottelumanipulaatio koskettaa lukuisia lajeja maailmanlaajuisesti, mutta jalkapalloa aivan erityisesti johtuen siihen liittyvän vedonlyöntimarkkinan ylivoimaisesta likviditeetistä. Suomalaisiin tuomioistuimiin otettumanipulaatio rantautui ensimmäistä kertaa vuosituhannen vaihteessa pesäpallon sopupelitapauksen myötä. Tämän jälkeen kaikki tapaukset ovat koskeneet jalkapalloa: Atlantiksen ja WJK:n tapaukset vuonna 2006, JJK:n tapaus vuonna 2009 sekä RoPS:n, AC Oulun, MIFK:n, TamU:n ja PoPa:n tapaukset vuonna 2011. Tuomioistuinkäsittelyn ulkopuolelle on jäänyt niin ikään monta tapausta. Kuluvana vuonna 2021 tulee kuluneeksi kymmenen vuotta viimeisimmän tuomioistuinkäsittelyyn päätyneen ottelun manipulaatiosta. Ottelumanipulaatiota ei itsessään ole Suomessa nähty tarpeelliseksi kriminalisoida, vaikka keskustelua asiaan liittyen on käyty tasaisin väliajoin. Ottelumanipulaatioon sovelletaan lahjus- ja petosrikossääntelyä siltä osin kuin tapaukseen linkittyy lahjonta tai vilpillinen vedonlyönti. Tutkielmassa syvennytään ottelumanipulaatioon suomalaisen jalkapallon viitekehyksessä. Tarkasteltavana on laajasti ottelumanipulaatioon liittyvä modus operandi ja Suomessa joko esitutkintaan tai tuomioistuimeen edenneet tapaukset. Lahjus- ja petosrikosten tunnusmerkistöjä analysoidaan ja kartoitetaan ottelumanipulaation rangaistavuuden suhteen olennaisimmat aukko- ja ongelmakohdat, joiden paikkaamiseksi esitetään lopuksi suosituksia.
 • Keinänen, Heidi (2022)
  Tutkielman keskittyy tarkastelemaan kansainvälisen lajiliiton yksinoikeutta urheilukilpailujen järjestämiseen ja kaupalliseen hyödyntämiseen kilpailuoikeuden kannalta. Kansainväliset lajiliitot ovat suhtautuneet kielteisesti liiton ulkopuoliseen toimintaan ja uhanneet usein sulkea kilpailevaan, liiton ulkopuoliseen toimintaan osallistuneet tahot liiton kilpailutoiminnan ulkopuolelle. Tähän kieltoon osallistua kilpailevaan toimintaan viitataan tutkielmassa ”lojaliteettiehtona”. Tutkielma pyrkii selvittämään, voiko lajiliitto kieltää alaisiltaan urheiluseuroilta ja urheilijoita osallistumasta kilpailevaan toimintaan ja tätä kautta estää kilpailevien liigojen syntymisen. Tutkielma on metodiltaan lainopillinen. Tutkielman alussa käydään läpi, kuinka urheilutoiminta on organisoitunut Euroopassa. Urheilun organisoituminen perustuu pyramidimalliin, jossa kansainvälisellä lajiliitolla on määräysvalta koko lajia koskevissa kysymyksissä. Urheilijat ja urheiluseurat ovat kansainvälisen lajiliiton jäseniä välillisesti ja tätä kautta sidottuja noudattamaan lajiliiton sääntöjä. Koska osallistumisesta liiton ulkopuoliseen kilpailutoimintaan seuraa usein kilpailukielto, ei urheilijoilla ole halua ottaa tätä riskiä. Kilpailutoiminnan järjestäminen on taloudellista toimintaa, joten unionin kilpailuoikeus tulee sovellettavaksi. Sovellettaessa kilpailuoikeutta urheilullisiin kysymyksiin on otettava urheilun eritysipiirteet huomioon Meca-Medina-testin edellyttämällä tavalla. Kansainväliset lajiliittojen säännöt ja määräykset kuuluvat SEUT 101 artiklan, joka kieltää yritysten välisen yhteistyön, soveltamisalaan, minkä lisäksi liitot ovat usein määräävässä markkina-asemassa SEUT 102 artiklan osoittamalla tavalla. Koska lajiliitto on määräävässä markkina-asemassa ja se vastaa lajin sääntelystä sekä oikeuksien kaupallisesta hyödyntämisisestä, aiheuttaa se eturistiriidan. Eturistiriita nousee esille lojaliteettiehtoa koskevissa kysymyksissä. Tutkielmassa keskitytään lojaliteettiehdon arviointiin erityisesti EUYT:n ISU-ratkaisun ja Ruotsin markkinaoikeuden Ruotsin Autourheiluliittoa koskeneen ratkaisun perustelujen kautta. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti lojaliteettiehdon tavoitteisiin urheilun erityispiirteet huomioiden. Lojaliteettiehdon seurauksena ei uusia lajiliiton ulkopuolisia kilpailuja ole syntynyt. Tutkielman lopussa kuitenkin otetaan huomioon ne tilanteet, joissa kilpaileva liiga on onnistunut kasvattamaan omaa markkinavoimaansa. Johtopäätöksenä todetaan, ettei kansainvälisillä lajiliitoilla ole täyttä oikeutta kieltää jäseniään osallistumasta liiton ulkopuoliseen toimintaan. Lajiliitoilla on kuitenkin puolustaa urheilun erityispiirteitä ja omia tapahtumiaan. Näihin käytetyt toimet eivät kuitenkaan saa mennä pidemmälle kuin on välttämätöntä. EU:n oikeuskäytännössä ei kuitenkaan ole toistaiseksi otettu kantaa siihen, että missä tämä raja menee.
 • Ahola, Tapio (2023)
  Urheilun eurooppalaisen organisoitumistavan elimellinen piirre on järjestäytyminen yhden lajikohtaisen liiton alaisuuteen. Tällöin lajiliitto saattaa tarjota urheilijalle ainoat puitteet taloudellisesti mielekkääseen urheilutoimintaan. Kilpailevan organisaation puuttuminen ja urheilijan riippuvuus lajiliitosta antaa lajiliitoille vahvan neuvotteluvoiman, jolloin ne voivat asettaa kilpailutoimintaan osallistumisen edellytykseksi urheilijan suostumisen sponsoriyhteistyön rajoituksiin. Tutkimuksessa arvioidaan lajiliittojen yksilöurheilijoille asettamia sponsoriyhteistyön rajoituksia EU-kilpailuoikeuden näkökulmasta. Siinä hahmotellaan relevanttien markkinoiden määrittämistä sponsoritoiminnassa ja arvioidaan, voiko menettelyä pitää kilpailun kannalta hyväksyttävänä ja mitkä tekijät vaikuttavat arvioon. Metodi on lainopillinen. Urheilu tarjoaa houkuttelevan markkinointialustan, mutta sponsoreilla voi olla runsaasti vaihtoehtoisiakin kanavia mainostaa hyödykkeitään. Tietyissä yhteyksissä urheiluyhteyksissä tapahtuvalle mainonnalle ei kuitenkaan ole mielekästä korvaavaa kanavaa, jolloin urheilijoille asetetut rajoitukset voivat vaikuttaa merkittävästi markkinointimahdollisuuksien tarjoamista koskevaan kilpailutilanteeseen. Vaikka rajoitusten luonne on taloudellinen, tutkimuksessa puolletaan ensisijaista tukeutumista unionin tuomioistuimen Meca-Medina -ratkaisusta ilmenevään harkintarakenteeseen, jonka puitteissa voidaan arvioida ei-taloudellisten päämäärien tavoittelun hyväksyttävyyttä suhteessa kilpailun rajoittumiseen SEUT 101(1) artiklan sisällä. Lajiliittojen varainhankinnasta saamia tuloja kanavoidaan urheiluyhteisöön, millä voidaan saavuttaa merkityksellisiä yhteiskunnallisia ja urheilullisia hyötyjä. Tutkielmassa pohditaan kyseisen harkintarakenteen puitteissa erilaisten mainostamisrajoitusten ja niiden rikkomisen varalta asetettujen sanktioiden hyväksyttävyyttä huomioiden myös urheilua koskevia erityisiä tekijöitä. Rajoituksia on mahdollista arvioida myös tehokkuuspuolustuksen yhteydessä, joskin tällöin edellytyksenä on kyky kuvata saavutettavat hyödyt taloudellisina.
 • Inkinen, Reetta (2023)
  Tutkielman tarkoituksena on pohtia eurooppalaisen urheilumallin Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen (SEUT) 165 artiklaan perustuvaa yhteiskunnallista ja poliittista ulottuvuutta kilpailuoikeudellisen ratkaisukäytännön valossa. Eurooppalaiselle urheilumallille tyypillinen pyramidimalli perustuu kansainvälisten ja kansallisten lajiliittojen vahvaan asemaan. Tässä asemassa lajiliitot hoitavat sekä sääntely- että organisointitehtäviä, joista jälkimmäiseen liittyvät olennaisena osana myös kaupalliset tehtävät, mikä johtaa erinäisiin eturistiriitoihin ja toiminnan keskittymiseen urheilutapahtumien järjestämistä koskevilla markkinoilla. Tämän lisäksi lajiliitoilla on käytössä sääntöjä, joissa edellytetään lajiliiton etukäteishyväksyntää kilpailevalle toiminnalle tai estetään urheilijoiden tai joukkueiden osallistuminen tällaiseen kilpailevaan toimintaan. Edellä mainitut ovat johtaneet tilanteisiin, joissa kilpailuoikeuden keskeinen tavoite tehokkaan kilpailun säilyttämisestä sisämarkkinoilla ei pääse toteutumaan. Tutkielmassa pyritään ensinnäkin hahmottamaan, miten urheilun asema on muotoutunut Euroopan unionissa sen kaupallistumisen ja sitä kautta tapahtuneen oikeudellistumisen myötä. Tähän liittyy olennaisesti Lissabonin sopimuksen myötä 1.12.2009 voimaan tullut SEUT 165 artikla, joka antoi Euroopan unionille nimenomaisen toimivallan urheilua koskevissa asioissa. SEUT 165 artiklan mukaan unioni vaikuttaa Euroopan urheilun edistämiseen ja pyrkii toiminnallaan kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta. Artiklan käytännön merkitys urheilua koskevissa asioissa on ollut oikeuskirjallisuuden näkökulmasta pitkään epäselvä. Toiseksi tutkielmassa pyritään systematisoimaan unionin ratkaisukäytännön valossa, miten lajiliittojen toimintaa on arvioitu SEUT 101 ja 102 artiklojen näkökulmasta. Keskeiseen asemaan nousevat Kansainvälistä luisteluliittoa sekä Kansainvälistä jalkapalloliittoa (FIFA) ja Euroopan jalkapalloliittoa (UEFA) koskevat asiat (C-124/21 P ja C-333/21), joissa annettiin julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset joulukuussa 2022. Kyseisissä ratkaisuehdotuksissa todetaan, että niissä käsitellään kysymyksiä, joka ovat erittäin tärkeitä lajiliittojen olemassaolon kannalta. Tutkielmassa pyritään tämän jälkeen muodostamaan käsitys siitä, millä perustein mahdollinen kilpailunrajoitus urheilutapahtumien järjestämistä koskevilla markkinoilla voidaan sallia ja kuinka pitkälle eurooppalaisen urheilumallin suojelu voidaan viedä kilpailuoikeuden keskeisten tavoitteiden kustannuksella. Lopulta tutkielmassa pyritään muodostamaan käsitys siitä, millainen vaikutus tällä ratkaisukäytännöllä on mahdollisesti niin eurooppalaisen urheilumallin tulevaisuudelle kuin myös urheilutapahtumien järjestämistä koskeville markkinoille. Tutkielmassa pohditaan lisäksi eri näkökulmista sitä, onko erityisesti julkisasiamies Rantosin FIFAa ja UEFAa koskevassa ratkaisuehdotuksessa ottama linja oikea ja tarkoituksenmukainen eurooppalaisen urheilumallin suojelun kannalta. Vastaus tähän kysymykseen ei ole yksiselitteinen, mutta SEUT 165 artiklalla on tässä arvioinnissa keskeinen asema, sillä kyseisessä artiklassa tunnustetaan perustuslain tasolla urheilun eurooppalainen malli.
 • Tainio, Toni (2022)
  Ammattimaisen joukkueurheilun liiketoimina piirissä solmituilla kilpailuoikeuden vastaisilla niin kutsutuilla herrasmiessopimuksilla voi olla tuntuvia vaikutuksia rajoitukseen osallistuneille elinkeinonharjoittajille. Vaikutukset voidaan jakaa julkisoikeudellisiin ja yksityisoikeudellisiin vaikutuksiin, joista tutkielmassa ensiksi mainitun osalta käsitellään erityisesti hallinnollisena sanktioina toimivaa seuraamusmaksua. Yksityisoikeudellista puolta tutkielmassa edustaa pätemättömyysseuraamus, sekä kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus. Näihin vaikutuksiin liittyy suhteellisen tuoreita lainsäädäntömuutoksia, joiden tarkoituksena on Euroopan unionin kilpailuoikeudellisten tavoitteiden tehokas toteutuminen. Näitä muutoksia tarkastellaan tutkielmassa erityisesti urheilun liiketoiminnan toimijoiden kannalta. Tutkielmassa tarkastellaan lähemmin sitä, miten urheilun erityispiirteet voidaan mahdollisesti huomioida kilpailuoikeudellisessa harkinnassa. Tutkielma käsittelee myös poikkeusperusteita, joilla menettely voi jäädä kilpailuoikeuden soveltamisalan ulkopuolelle. Tutkielma käsittelee myös kysymystä siitä, voiko sillä seikalla, että rajoitus on solmittu juuri herrasmiessopimuksella, olla vaikutusta asian arvioinnin kannalta. Tutkielmassa havaitaan tarkasteltujen herrasmiessopimuksen olevan yleensä jo luonteeltaan kilpailulainsäädännön taikka hyvän tavan vastaisia, jolloin poikkeussäännöstön soveltuminen muodostuu yksittäistapauksissa yleensä hankalaksi. Tällöin etenkin riski kasvaneista taloudellisista seuraamuksista voi aktualisoitua urheilun liiketoiminnan piirissä toimiville toimijoille.
 • Huhtala, Mikael (2024)
  Tutkielman tarkoituksena on tarkastella lohkoketjuteknologiaa ja sen käyttökohteita sekä suomalaisten ammattimaisten urheiluseurojen organisointiin, hallintoon ja rahoitukseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tutkielmassa selvitetään, voisiko lohkoketjuteknologia käyttökohteineen ratkaista suomalaisten ammattimaisten urheiluseurojen organisointiin ja hallintoon liittyviä oikeudellisia jännitteitä, tuoden samalla näille urheiluseuroille uudenlaisen keinon rahoittaa toimintaansa. Tutkielman metodina toimii lainoppi, jota hyödynnetään havainnoitaessa lohkoketjuteknologian ja ammattimaisten urheiluseurojen oikeudellisia lähtökohtia. Apumetodeina hyödynnetään kriittistä lainoppia tunnistettaessa suomalaisten ammattimaisten urheiluseurojen organisointiin ja hallintoon liittyviä oikeudellisia jännitteitä sekä tarkoituksenmukaisissa määrin oikeusvertailua. Tutkielmassa on johdannon jälkeen kolme aihetta käsittelevää päälukua sekä lopuksi johtopäätökset. Ensimmäisessä pääluvussa tarkastellaan suomalaisten urheiluseurojen organisoinnin, hallinnon ja rahoituksen kehitystä osana urheilun eurooppalaista pyramidimallia sekä verrataan nykyistä oikeustilaa eräisiin eurooppalaisiin vastinpareihin. Toisessa pääluvussa tarkastellaan lohkoketjuteknologiaa, siinä laajasti hyödynnettäviä älysopimuksia sekä erilaisia kryptovaroja ja DAO:a lohkoketjuteknologian käyttökohteina. Kolmannessa pääluvussa osoitetaan, kuinka suomalaisille ammattimaisille urheilu-seuroille valittu organisointimuoto on jännitteinen urheiluseuran toiminnan tarkoituksen näkökulmasta ja johtaa urheiluseuran hallinnossa päätöksenteon keskittymiseen sekä mitä mahdollisuuksia lohkoketjuteknologia voisi tarjota näihin teemoihin. Päälukujen myötä tutkimuskysymykseen tulee vastattua vaiheittain. Johtopäätöksissä todetaan urheilun kaupallistumisen olleen keskeinen jännitteisen oikeustilan muodostumisen kannalta, koska ilmiön myötä aiemmin aatteellisiksi yhdistyksiksi organisoidut urheiluseurat päätyivät eriyttämään huippu-urheiluun keskittyvän edustusjoukkueen itsenäiseksi osakeyhtiöksi. Samalla havaitaan, että urheiluseurat voisivat mahdollisesti tulevaisuudessa hyödyntää lohkoketjuteknologiaa sekä sen käyttökohteita organisointimuotoon ja hallintoon liittyvien jännitteiden poistamisessa, osallistaen etenkin kannattajia tärkeänä sidosryhmänä urheiluseuraa koskevaan päätöksentekoon. Lisäksi selvitetään, että MiCA-asetus tarjoaisi jo nyt selvän oikeudellisen kehikon hyödyntää lohkoketjuteknologiaa urheiluseurojen toiminnan rahoittamisessa.
 • Koskela, Oskari (2022)
  Tutkielma käsittelee oikeusturvaan liittyviä näkökulmia luotaessa porttikieltojärjestelmää urheilutilaisuuksia varten. Ennaltaehkäisevä porttikieltojärjestelmä voisi edistää turvallisuutta ja viihtyvyyttä urheilutilaisuuksissa. Samalla voitaisiin ehkäistä häiriökäyttäytymistä ja järjestelmä mahdollistaisi rankaisutoimenpiteenä porttikiellon langettamisen henkilölle, joka häiriköi urheilutilaisuudessa. Sisäministeriön loppuraportissa vuodelta 2014 on ehdotettu porttikieltojärjestelmän luomista sopimusperäisesti. Euroopassa usealla valtiolla on käytössä porttikieltojärjestelmiä, mutta Suomessa vastaavanlaista järjestelmää ei ole vielä luotu. Ainoa ”porttikieltojärjestelmä”, joka Suomessa on voimassa lainsäädännön turvin, perustuu arpajaislakiin. Tämän takia haetaan vaikutteita kasinoiden porttikieltojärjestelmästä. Lisäksi tutkimuksessa haetaan vaikutteita järjestelmän oikeusturvaan urheilun sisältä, omalta osaltaan kurinpidon menettelyn takeista, antidopingsäännöstön viimeisten muutosten trendeistä sekä Veikkausliigan yleisistä sopimusehdoista. Järjestelmän menettelyn tulisi täyttää fair trial -vaatimukset eli häiriköksi epäillyn henkilön oikeusturvasta tulisi huolehtia, kun hänen käytöksensä epäillään olleen porttikieltojärjestelmän sääntöjen vastaista. Luotaessa menettelyä tulisi huomioida, että menettelystä voitaisiin luoda kustannustehokkaasti oikeudenmukainen ja tehokas. Omana näkökulmana käsitellään yleisimpiä porttikieltoon johtavia tekoja ja työssä tarkastellaan tekojen määrittelyn tärkeyttä osana oikeusturvaa. Tutkielman johtopäätöksissä luodaan oletettu prosessikaavio porttikieltojärjestelmään tutkielmassa käsiteltyjen asioiden pohjalta. Lisäksi tutkielmassa esitettyjen näkökantojen perusteella tehdään huomioita järjestelmän kustannustehokkuuden ja oikeusturvan takaamisen kannalta. Porttikieltojärjestelmän menetelmän laatimisessa tulisi korostaa oikeusturvanäkökannalta menettelyn toimielinten riippumattomuutta sekä porttikieltoon johtavien tekojen selkeää määrittelyä tulevan järjestelmän säännöstössä. Tavoitteena oli nostaa tarkasteluun oikeusturvaan liittyviä näkökantoja laadittaessa porttikieltojärjestelmä urheilutilaisuuksia varten.
 • Nygren, Morris (2021)
  Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji. Eurooppalaisen ammattijalkapallon ympärille on muodostunut mittavaa liiketoimintaa. Suurimmat seurat generoivat vuosittain satojen miljoonien eurojen liikevaihdon. Osa näistä seuroista on listattuna eri pörsseihin. Näiden seurojen suurimmat tulonlähteet muodostuvat televisiointioikeuksista, kaupallisista lähteistä ja pelipäivien myynneistä. Suurin kululaji on palkkakulut. Pelaajia voidaan perustellusti pitää jalkapalloseuran yhtenä tärkeimmistä tuotannontekijöistä. Pelaajista maksettavat siirtomaksut ovat kasvaneet tasaiseen tahtiin viimeisien vuosien aikana. Suurin yksittäisestä pelaajasta maksettava siirtosumma on peräti yli 200 miljoonaa euroa. Jalkapallon pelaajamarkkinoille ominaisella tavalla pelaajakaupoista liikkuu mediassa varsin yksityiskohtaisiakin tietoja ennen varsinaisten sopimusten julkaisemista. Tällaisten huhujen siivittämänä suuret pelaajakaupat ovat todistetusti vaikuttaneet niissä osapuolena olevien pörssilistattujen seurojen pörssikursseihin. Sisäpiirisääntelyn tavoitteena on estää väärinkäytöksiä arvopaperimarkkinoilla ja tätä kautta edistää markkinoiden tehokasta toimivuutta sekä ylläpitää sijoittajien luottamusta markkinoita kohtaan. Varsinkin pelaajakauppojen yhteydessä herää kysymys sisäpiirisääntelyn soveltumisesta pelaajien hankintaa tai myyntiä edeltäviin neuvotteluihin ja niiden osapuolena olevien tahojen tietoihin näistä tulevista siirroista. Tutkielman tavoitteena on tarkastella jalkapallon pelaajakauppoihin liittyvien tietojen kuulumista sisäpiirisääntelyn alaisuuteen, tämän seurauksia eri pelaajakaupoissa mukana oleville tahoille, sekä jalkapallon itsesääntelyn yhteensopivuutta sisäpiirisääntelyn kanssa.
 • Ruohonen, Otto (2024)
  Urheiluympäristössä kielenkäyttö on usein poikkeuksellisen värikästä. Viime aikoina niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin mediassa on noussut esiin urheiluun ja sananvapauteen liittyviä ongelmatilanteita. Urheilukilpailut ovat tapahtumina ainutlaatuisia, sillä sen lisäksi, että urheilijat kilpailevat keskenään, myös katsojat jakautuvat usein eri joukkueiden tai osallistujien kannattajaksi. Tämä urheilulle tyypillinen vastakkainasettelu vaikuttaa myös erilaisten ilmaisujen luonteeseen. Monissa urheilulajeissa onkin tyypillistä pyrkiä vaikuttamaan kilpailun lopputulokseen niin ”omaa” joukkuetta kannattamalla kuin kilpailevia tahoja häiritsemällä. Etenkin korkeamman tasoiset urheilukilpailut herättävät myös vilkasta keskustelua ja erisuuntaisia mielipiteitä, joita ilmaistaan myös erilaisilla alustoilla, kuten sosiaalisessa mediassa. Perinteisesti sananvapautta on rajoitettu muun ohessa rikosoikeudellisella kunnianloukkaussäännöksellä, jonka voidaan katsoa sallivan tavanomaista laajemman sananvapauden käytön urheilun piirissä. Tutkielmassa käsitellään myös muita rikosoikeuden asettamia sananvapauden rajoituksia. Myös urheiluoikeudessa keskeisessä asemassa olevalla yhdistysautonomialla on tärkeärooli sananvapautta tarkasteltaessa. Yleisesti sananvapauden aineelliset rajoitukset löytyvät lähinnä rikoslaista (39/1889), mutta yhdistysautonomia antaa urheilujärjestöille mahdollisuuden rajoittaa sananvapautta myös urheilun itsesääntelyyn perustuen. Tällöin sananvapauden rajat ylittäviä ilmaisuja saatetaan tutkia useiden eri tahojen toimesta, jolloin samoista rikkomuksista voi seurata niin kurinpitoseuraamus kuin rikosoikeudellinenkin rangaistus. Yhdenvertaisuuslakia sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia koskevissa asioissa toimivalta voi olla edellä mainittujen lisäksi myös näitä lakeja valvovilla viranomaisilla. Siten urheilun vakavien eettisten rikkomusten tilanteissa voi syntyä ongelmia sen suhteen, mikä taho on toimivaltainen käsittelemään asian ja miten toinen ratkaisu tulee mahdollisesti huomioida myöhemmässä päätöksenteossa. Tähän liittyy keskeisesti myös erilaiset toimivaltuudet tapausten tutkinnassa, mikä puolestaan vaikuttaa eri tahojen mahdollisuuksiin selvittää todellinen tapahtumainkulku käsiteltävänä olevissa asioissa. Tutkielmassa käsitellään niin itsesääntelyn asettamia sananvapauden rajoituksia kuin päällekkäisen toimivallan tilanteita. Urheilujärjestöjen asema yksityisinä toimijoina vaikuttaa lisäksi perusoikeuksien tarkasteluun. Perinteisesti perusoikeuksilla on katsottu olevan tärkeämpi rooli yksilöiden suojaamisessa julkisen vallan käytöltä eli niin kutsutussa vertikaalisuhteessa. Moderni perusoikeusajattelu kuitenkin yhä enenevässä määrin korostaa perusoikeuksien suojan merkitystä myös yksityisten toimijoiden välillä eli horisontaalisuhteessa. Urheilutoiminnan organisointi pyramidimallin mukaisesti korostaa edelleen horisontaalivaikutuksen tärkeyttä urheilijoiden aseman parantamiseksi. Urheilujärjestöillä on sääntelymonopoli, jossa perusoikeuksien toteutumista ei juuri seurata. Siitä huolimatta, että urheilijat teoriassa vapaaehtoisesti sitoutuvat noudattamaan itsesääntelyä, käytännössä vaihtoehtoa ei kuitenkaan useimmiten ole, mikäli haluaa osallistua kilpailutoimintaan edes jollain tasolla. Sinänsä pyramidimalli on todettu toimivaksi ratkaisuksi urheilun organisoinnissa, mutta sen voidaan katsoa heikentävän merkittävästi urheilijoiden perusoikeussuojaa ilman tehokasta itsesääntelyn laillisuuden valvontaa.
 • Laakkonen, Ida (2020)
  There are multiple positive aspects of sports, including the development of physical, emotional, and social abilities, which promote the well-being and health of children. The health, educational, and social benefits of sports, along with its cultural significance, make sports enormously popular. However, it has become evident that sport is not always a safe environment for children, and that violence and abuse can occur in sports. The performance-centered nature of sports can have adverse effects on the children involved. The safeguarding of children participating in sports has become an increasingly prominent concern in policy-making around the world. National and international organizations now recognize that children and young people in sports can be at risk of exploitation and abuse; this concern, along with increased media coverage around recent cases, has led to an emergence of new initiatives and policies aimed at protecting athletes. This thesis aims to illustrate why safeguarding is such an important issue and how the whole society can benefit from implementing safeguarding policies. There is still much resistance regarding the necessity of safeguarding. Athletes and safeguarding policy advocates often find their voices silenced and sports communities dismissive of the issue. Even though preventative safeguarding agendas are increasing, they are by no means complete or worldwide. This thesis proposes a more uniform approach to one of sports law’s significant challenges: safeguarding and athlete protection in sport. The structure of this thesis starts with an overview of the methods used to demonstrate the societal context of safeguarding in sports in chapter one, followed by definitions of and specificities of the topics covered: sports and safeguarding, in chapters three and four. Chapter four highlights the specific environment of sports and the risks involved in sports, which are then demonstrated in chapter five, with cases that have occurred across different sports due to these risks. Chapters six and seven go into detail regarding the regulations of safeguarding and child protection at an international, European, and national level. The national regulations in chapter seven have been chosen to provide insight into the similarities of how the framework of safeguarding has begun and continued to develop effectively in those countries. Chapter eight focuses on the issues and the problems that arise when sexual abuse cases are investigated and sanctioned in the sporting environment, and the challenges that organizations face if they are to maintain their autonomy in regulating safeguarding. Followed by legal and moral reasons, sports organizations should make safeguarding their priority in chapter nine. Chapters ten and eleven conclude all the previous chapters, with emphasis on the possibilities for future improvement on safeguarding in sports. The thesis is focused on a general overview of the reasons why safeguarding is such a crucial aspect of sports, using cases, and different legislative material to show an overview of the current situation. The aim is not to highlight a specific sport or country, the sources used, however, show that some sports have had more discussion on the topic, and this is why these sports receive more attention than others. Although this does not mean that abuse does not happen as frequently in other sports; it just shows the extent of the issue that has emerged over the past years. There may very well be other sports or cases in the future that receive even more attention, with safeguarding being discussed and prioritized even more. This thesis aims to continue this vital discussion since, as concluded in this thesis, the more awareness of the issue there is, the better chance we have of preventing the abuse.
 • Eklund, Robin (2021)
  Suomalaisessa urheilussa lainsäädännön merkitys on kasvanut urheilutoiminnan kaupallistumisen ja oikeudellistumisen myötä. Entisistä harrasteurheilijoista on tullut ammattiurheilijoita, jotka saavat elantonsa urheilusta ja heidän päätyönsä on urheileminen. Näin ollen myös lainsäädäntö vaikuttaa yhä enemmän suoraan ammattiurheilijan toimintaan. Työlainsäädännön näkökulmasta myös joukkuelajiurheilijat voivat olla työsuhteessa silloin kuin työoikeudelliset työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät. Urheilijoiden ollessa työlainsäädännön piirissä, heihin vaikuttaa sama työoikeudellinen lainsäädäntö kuin tavalliseen työntekijään. Urheilun itsesääntely on ollut perinteisesti hyvin voimakasta urheilupiireissä. Asioita ja sääntelyä on hoidettu itsesääntelyn kautta, eikä kaikissa asioissa ole välttämättä osattu ottaa huomioon lainsäädäntöä. Siinä missä urheilun entinen ”kuuma peruna” siitä, että voiko urheilija olla työsuhteessa vai ei, on ratkaistu, on sen tilalle syntynyt muita oikeudellisia haasteita. Työsuhteen myötä myös muuta työoikeudellista lainsäädäntöä tulisi lähtökohtaisesti soveltaa urheilijoihin. Urheilun piirissä tätä ei vielä välttämättä koeta kovinkaan tarpeelliseksi ja moni toimija onkin toiminut vain vanhoilla käytännöillä, niin kuin ”aina ennenkin on tehty”. Uudet tuulet kuitenkin puhaltavat ja se tietää myös urheiluoikeuden puolella muutoksia toimintatapoihin, mikäli meinataan olla lainmukaisia ja huomioida myös työntekijöiden oikeudet. Muuten tiedossa voi olla riskejä, joista on kyllä aina urheiluoikeuden piirissä puhuttu, mutta niitä ei ole pyritty estämään. Työaikalainsäädännön kautta huomioon pitää ottaa esimerkiksi lisä- ja ylityöstä sekä sunnuntaityöstä maksettavat korvaukset. Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella työaikalain soveltamisen mahdollisuuksia ja toteuttamistapoja joukkuelajiurheilijoihin. Kansallisten huippusarjojen pelaajasopimuksissa on säädetty urheilijan ja urheiluseuran välisestä työsuhteesta. Lajista ja pelaajasopimuksesta riippuen sopimuksessa on otettu vaihtelevasti huomioon työaikalaki ja sen pakottava oikeus. Tutkimuksen tarkoituksena onkin selvittää, missä määrin työaikalainsäädäntöä voidaan soveltaa huippu-urheilussa joukkuelajiurheilijoihin ja antaako nykylainsäädäntö kaikki tarvittavat puitteet ja raamit, jotta huippu-urheilua voidaan jatkossakin toteuttaa niin, että se ottaa huomioon kaikki osapuolet, heidän oikeutensa ja velvollisuudet. Tutkielma pyrkii käymään läpi joukkueurheilun nykytilaa työaikalainsäädännön näkökulmasta ja esittämään erilaisia toimintavaihtoehtoja.
 • Lepistö, Camilla (2023)
  Ulkomaalaisia urheilijoita saapuu joka vuosi Suomeen urheilemaan ammattimaisesti. Heitä on eri lajien parissa ja eri sarjatasoilla. Ulkomaalaisilla urheilijoilla on usein merkittävä rooli edustamassaan joukkueessa, ja samalla heillä on tärkeä rooli suomalaisen urheilun tason nostamisessa ja kehittämisessä. Kun ulkomaalainen haluaa saapua Suomeen ammattimaiseksi urheilijaksi, määrittää Suomen maahanmuuttolainsäädäntö ulkomaalaisen oleskelu- ja työnteko-oikeuden sisällön. Tutkielmani tavoitteena onkin selventää, millä perusteilla ulkomaalainen urheilija on oikeutettu oleskelemaan ja urheilemaan ansiotyötarkoituksessa Suomessa. Ulkomaalaislaki on keskeisin ulkomaalaisen urheilijan oikeusasemaa sääntelevä laki. Kun ulkomaalaisen urheilijan tarkoituksena on tulla Suomeen ammattimaiseksi urheilijaksi, on hänen lähtökohtaisesti haettava urheilijan oleskelulupaa. Tutkielmani keskeisin sisältö koostuu urheilijan oleskeluluvan myöntämisedellytysten tarkastelusta. Lisäksi tarkastelen syvällisemmin urheilijan oleskeluluvan työnteko-oikeutta. Urheilijan oleskeluluvan työnteko-oikeutta koskevaan sääntelyyn liittyy tällä hetkellä tulkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi sen tarkempi analysointi on tarpeen. Ulkomaalaisen on mahdollista tulla ammattimaiseksi urheilijaksi Suomeen myös ilman oleskelulupaa. Urheilijan oikeus oleskella Suomessa perustuu näissä tilanteissa viisumivapauteen tai viisumiin. Tavoitteenani on tarkastella kattavasti myös ilman oleskelulupaa tapahtuvaa ammattimaista urheilua koskevaa sääntelyä. Sääntelyllä on tärkeä rooli urheilun parissa, koska sen nojalla ulkomaalainen urheilija voi tulla Suomeen oleskelulupamenettelyä nopeammin esimerkiksi korvaamaan loukkaantumisen takia sivuun joutuneen pelaajan. Tutkielmani lopuksi nostan vielä esiin tulevan ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen. Ulkomaalaislain kokonaisuudistus on tarpeessa, sillä ulkomaalaislakia on kritisoitu jo pidemmän aikaa vaikeaselkoiseksi ja epäjohdonmukaiseksi. Tarkastelen kokonaisuudistusta erityisesti siitä näkökulmasta, millaisia vaikutuksia kokonaisuudistuksella tulee mahdollisesti olemaan urheilijan oleskelulupaan ja sitä koskevaan sääntelyyn.
 • Untamo, Henni (2022)
  Arvokilpailuvalinnat puhuttavat tasaisin väliajoin sekä mediassa että urheiluväen keskuudessa. Valintojen teko on yhdistyksessä tapahtuvaa päätöksentekoa, joka lähtökohtaisesti kuuluu yhdistysautonomian piiriin. Urheilun ammatillistumisen ja taloudellisten intressien kasvun seurauksena on kuitenkin myös yhdistyksen päätöksenteossa otettava enenevissä määrin huomioon urheilijan oikeudet myös arvokilpailuvalintojen yhteydessä. Tutkielmassa perehdytään arvokilpailuvalintamenettelyn yhdistysoikeudellisiin lähtökohtiin päätösvaltaisessa yhdistyksessä eli kansallisessa lajiliitossa tai Olympiakomiteassa. Päätöksentekomenettelyn osalta erityisesti perehdytään päätöksentekijöiden mahdolliseen esteellisyyteen ja miten yhdistyslain 37 §:ä tulisi tässä yhteydessä tulkita. Esteellisyyden arviointiin haetaan johtoa tuomarin ja virkamiehen esteellisyyssäännöksistä. Yhtenä tutkimuksen osa-alueena käydään läpi urheilijan perusoikeuksien ja yhdistysautonomian suhdetta. Tässä arviossa suuntaviivoja haetaan sekä urheiluoikeuden kantavista periaatteista että hyvän hallinnon periaatteista. Tarkastelun tarkoituksena on hahmotella lähtökohtia sille oikeuksien tasapainolle, jota sekä yhdistyksen yhdistysautonomian että urheilijan perusoikeuksien mahdollisimman täysimääräinen toteutuminen edellyttää. Käytännön näkökulmana arvokilpailuvalintoja tutkitaan urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännön valossa. Ratkaisukäytännöstä on löydettävissä johdonmukaisuuksia, joiden tunnistaminen voisi ohjata muun muassa lajiliittojen päätöksentekomenettelyä arvokilpailuvalinnoissa niin, että urheilijoiden oikeudet tulisivat valintamenettelyssä paremmin huomioiduiksi. Selvä lähtökohta on asetettujen valintaperusteiden soveltamisessa se, että selvimmin muotoillut kriteerit ovat ensisijaisia ja yhdistysautonomiaan perustuvalla tarkoituksenmukaisuusharkinnalla ei voida kumota ennalta asetettuja, selviä valintaperusteita. Tutkielman keskeisenä johtopäätöksenä todetaan lisäksi, että urheilijoiden oikeusturvan toteutuminen edellyttää entistä vahvemmin urheilijoiden perusoikeuksien huomioimista yhdistysautonomiaa rajoittavana tekijänä myös osana arvokilpailuvalintoja. Päätöksentekomenettelysää on yhdistyksessä myös noudatettava soveltuvin osin hyvän hallinnon periaatteita. Yhdistyslain tulkinnassa on keskeisesti otettava huomioon urheilun erityispiirteet ja urheiluoikeuden kantavat periaatteet.
 • Vuori, Iida (2022)
  Viime vuosien yhteiskunnalliset muutokset ja kansanliikkeet, kuten “MeToo” -ilmiö jotka ovat koskeneet yksilöiden oikeussuojan turvaamista eri tilanteissa ovat nostaneet esiin eettisen, vastuullisen ja oikeudellisesti kestävän toiminnan edistämisen myös urheilussa. Urheilun osalta pinnalle on noussut erityisesti valmentajien epäeettinen toiminta ja sen vaikutukset urheilijoihin ja urheilun maineeseen. Tutkielman lähtökohtana on käsitellä urheiluseuraan työsuhteessa olevan valmentajan epäeettistä toimintaa ja sen vaikutuksia urheilun eri intressitahoihin eli valmentajaan, urheiluseuroihin, lajiliittoihin ja Olympiakomiteaan. Valmentajan epäeettistä toimintaa tarkastellaan erityisesti nykyisen vakavia eettisiä rikkomuksia koskevan säännöstön, urheilun itsesääntelyn, voimassaolevan lainsäädännön, aiheeseen liittyvän oikeuskirjallisuuden sekä lajiliittojen omien kurinpitoelinten ja urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännön valossa. Tutkielmassa käsitellään yleisesti suomalaisen urheilun kurinpitojärjestelmän rakennetta sekä erityisesti vakavia epäeettisiä rikkomuksia koskevaa kurinpitojärjestelmää. Tutkimusaineisto pohjautuu pääosin oikeuskirjallisuuteen ja urheilun oikeuskäytäntöön sekä lajiliittojen, Olympiakomitean ja SUEK:en julkaisemaan materiaaliin ja sääntöihin. Tutkielman metodi on lainoppi, sillä tavoitteena on tulkita ja systematisoida niitä urheilun itsesääntelynormeja sekä lainsäädäntöä, jotka käsittelevät valmentajan epäeettistä toimintaa ja urheilun eri intressitahojen asemaa tähän liittyen. Tutkielman johtopäätöksenä esitetään, että vakavia eettisiä rikkomuksia urheilussa koskeva kurinpitojärjestelmä on urheilun eettisen ja vastuullisen kehityksen kannalta olennainen lisä urheilun kurinpitojärjestelmään. Tutkielmassa kuitenkin pohditaan myös sitä, miten varmistetaan se, että urheilun eri intressitahojen oikeusturva erityisesti valmentajien osalta toteutuu nykyisen kurinpitojärjestelmän soveltamisessa. Lisäksi huomioidaan se, että nykyisestä säännöstöstä huolimatta epäeettiseen toiminnan alaan kuuluvien tekojen tarkkarajainen määrittely on edelleen jatkuva prosessi, johon vaikuttaa urheilun sisäisten muutosten lisäksi myös ympäröivän yhteiskunnan kehittyminen.
 • Nurmi, Julia (2022)
  Lasten asema urheilussa on puhututtanut julkisessa keskustelussa ja aiheeseen on kiinnitetty lisääntyvissä määrin huomiota urheiluorganisaatioiden sekä muiden tahojen toimesta. Erilaiset urheilun eettisten periaatteiden rikkomiseen liittyvät tapaukset ovat nousseet huomion keskipisteeksi. Tapauksissa on pääsääntöisesti ollut kyse valmentajien ja näihin rinnastettavissa olevien henkilöiden kyseenalaisista toimintatavoista. Julkitulleiden nimenomaisesti lasten oikeudellista asemaa koskevien kurinpitotapausten myötä on aiheellista katsoa, miten lapsen oikeusturva toteutuu urheilun kurinpitojärjestelmässä ja miten urheilun kurinpito suhtautuu mainitun kaltaisiin tapauksiin. Urheilun kurinpidon järjestäminen tapahtuu lähtökohtaisesti urheiluorganisaatioiden itsesääntelyn puitteissa yhdistymisvapautta ja yhdistysautonomiaa käyttäen. Perus- ja ihmisoikeuksien perustavanlaatuisten vaikutusten vuoksi urheilu on muun yhteiskunnan kanssa vuorovaikutteisessa suhteessa kuitenkin omaksunut joitakin oikeusturvan toteutumiseksi oleellisia elementtejä muualta oikeusjärjestyksestä. Tutkielmassa pyritään havainnollistamaan, miten sekä perustuslailla että lapsen oikeuksien sopimuksen kautta turvattu lapsen erityinen asema näyttäytyy urheilun sisällä. Tarkemmin selvennetään, miten lasten asema määrittyy suomalaisten urheiluorganisaatioiden säännöissä sekä miten nykyiset kurinpito-menettelyt toteuttavat lapsen oikeusturvaa. Samalla pohditaan tarkoituksenmukaisinta keinoa turvata lapsen oikeudet urheilun kurinpidossa systeemitasolla.
 • Koivisto, Samuel (2022)
  Euroopan jalkapalloliitto UEFA teki vuonna 2009 päätöksen ottaa ensimmäistä kertaa lajin historiassa käyttöön seurojen taloudellista toimintaa sääntelevä maanosanlaajuinen säännöstö tarkoituksenaan hillitä seurojen taloudellisten tilanteiden laajamittaista heikkenemistä sekä ohjata niiden toimintaa kestävämmälle pohjalle. Financial Fair Play -nimellä kulkevalla säännöstöllä on kaksi pääsääntöistä vaikutustapaa: erääntyneen velan kielto, joka nimensä mukaisesti säätää, ettei seuroilla saa olla erääntynyttä velkaa muille seuroille, pelaajille tai viranomaisille sekä nollatulosvaatimus, jonka johdosta seurojen jalkapallotoimintaansa käyttämät kulut eivät saa ylittää niiden jalkapallotoiminnastaan saamia tuloja. Jälkimmäisen säännön osalta on merkittävää, että seuran omistajilta peräisin olevaa rahoitusta ei lueta jalkapallotoiminnasta saaduksi tuloksi eikä näin ollen voida suoraan hyödyntää jalkapallotoimintaan käytettävänä. Lisäksi tätä kokonaisuutta vahvistaa säännös, jonka mukaan seuran läheistahoiksi luokiteltavien toimijoiden kanssa laaditut sopimukset ja transaktiot tulee arvostaa käypään arvoonsa, jottei nollatulosvaatimusta kierrettäisi naamioimalla omistajilta tai näiden läheistahoilta peräisin olevaa rahoitusta esimerkiksi sponsorisopimuksiksi tai muiksi vastaaviksi säännöstön näkökulmasta jalkapallotoimintaan liittyviksi tuloiksi. Etenkin nollatulosvaatimussäännöstä johtuen säännöstöä on sen käyttöönotosta saakka pidetty kiistanalaisena, ja se on herättänyt paljon keskustelua niin lajin parissa toimivien tahojen kuin urheiluoikeudellisen tutkimuksenkin puitteissa. Säännöstön on katsottu voivan johtaa seurojen välisten voimassa olevien valtarakenteiden säilyttämiseen sekä huippuseurojen ja maanosan muiden seurojen välisen taloudellisen epätasa-arvon kasvamiseen, sillä huippuseurojen jalkapallotoimintaan liittyvät tulot ovat lähtökohtaisesti huomattavasti suurempia kuin pienempien seurojen, jolloin ne voivat käyttää jalkapallotoimintaansa huomattavasti pienempiä seuroja enemmän rahaa. Kuvatun kaltainen tilanne on tietenkin lähtökohtaisesti joka tapauksessa käsillä, mutta säännöstön on katsottu tietyissä tutkimuksissa vahvistavan sitä. Etenkin omistajilta peräisin olevan rahoituksen huomiotta jättämisen nollatulokseen pääsyä laskettaessa on katsottu potentiaalisesti heikentävän muiden seurojen mahdollisuuksia nostaa urheilullista toimintaansa uudelle tasolle taloudellisten panostusten avulla. Mainittujen vaikutusten johdosta asiaa käsittelevässä tutkimuksessa on ollut laajalti esillä, voidaanko FFP-säännöstö nähdä SEUT 101 artiklan tarkoittamana kiellettynä kilpailunrajoituksena. Tämä voidaan nähdä tämän tutkielman perimmäisenä tutkimuskysymyksenä. Tutkielman taustoittavassa osiossa käsitellään uusinta merkittävää omistajuuden vaihdosta eurooppalaisten seurojen keskuudessa ja käsitellään syitä taloudellisen sääntelyn tarpeelle lajin parissa. Lisäksi tutkielman alkupuoliskolla käsitellään tutkimuskysymyksen taustalla laajemmin vaikuttavaa EU:n kilpailuoikeuden ja urheilun hallintoelinten itsesääntelyn välistä suhdetta ja tehdään lyhyt katsaus siihen, miten unioni on tähän mennessä suhtautunut tutkimuskohteena olevaan säännöstöön. Taustoittavan osion jälkeen siirrytään käsittelemään SEUT 101 (1) artiklan mukaista kielletyn kilpailunrajoituksen arviointia säännöstön tavoitteita ja vaikutustapoja silmällä pitäen. Alustavan arvioinnin jälkeen tarkastellaan EUT:n Wouters-tapauksessa (C-309-99) määrittämää ja Meca-Medina-tapauksessa (C-519/04 P) urheilutoimintaan soveltuvaksi vahvistamaa testiä, jonka läpäisemällä tietyt kilpailua rajoittavat säännöt voivat olla unionin oikeuden näkökulmasta hyväksyttäviä. Lisäksi säännöstöä tarkastellaan SEUT 101 (3) artiklassa säädettyjen niin sanottujen tehokkuuspoikkeuksien näkökulmasta, joilla on kilpailuoikeudellisen hyväksyttävyyden osalta samankaltainen vaikutus kuin Wouters-testillä. Molemmat arviointitavat ovat itsessään riittäviä muodostamaan kilpailuoikeudellisen hyväksyttävyyden; kumman tahansa vaatimukset täyttämällä sääntö voidaan katsoa hyväksyttäväksi. Tarkastelussa havaitaan, kuinka lukuisten arvioinnin osioiden osalta on esitettävissä hyvin perusteltuja näkökantoja sekä säännöstön hyväksyttävyyden puolesta että sitä vastaan. Myös aiemmassa tutkimuksessa lopputulokset ovat tämän osalta olleet jokseenkin jakautuneita. Kaiken kaikkiaan tutkielmassa päädytään lopulta päätelmään, että säännöstön oikeutetut tavoitteet sekä lukuisat nähtävissä olevat positiiviset vaikutukset seurojen taloudellisissa tilanteissa huomioon ottaen sen voidaan nähdä selviytyvän etenkin Wouters-tapauksen mukaisesta testistä. Lisäksi arvioinnissa kyseenalaistetaan, kykenisivätkö säännöstölle useimmiten esitetyt vaihtoehtoiset järjestelmät pääsemään säännöstöön tavoitteisiin kilpailua merkittävästi vähemmän rajoittavilla tavoilla. SEUT 101 (3) artiklan osalta säännöstön hyväksyttävyyttä on jossain määrin haastavampaa osoittaa, mutta tutkielmassa päädytään katsomaan, ettei sitä senkään osalta voida ainakaan täysin yksiselitteisesti hylätä. Kilpailuoikeudellisen arvioinnin jälkeen tutkielmassa tehdään katsaus säännöstön potentiaalisiin parannusehdotuksiin rakentaen jossain määrin aiemmassa tutkimuksessa laaditulle pohjalle sekä tarkastellaan UEFA:n viimeisintä lähitulevaisuudessa voimaan tulevaa säännöstöuudistusta. Lopuksi kootaan yhteenvedonomaisesti tutkimuksessa tehdyt havainnot yhteen esittäen etenkin, että eurooppalaisessa seurajoukkuejalkapalloilussa vaikuttaa ilmenevän selkeä tarve taloudelliselle sääntelylle ja todeten uusimman säännöstöuudistuksen olevan askel positiiviseen suuntaan, kunhan sen noudattamista kyetään riittävissä määrin valvomaan.
 • Caravitis, Markus (2023)
  E-urheilu on kasvattanut suosiotaan viimevuosina kiihtyvää vauhtia, ja e-urheilumarkkinat lähestyvätkin jo perinteisen urheilun markkinoita. Hidastavana tekijänä e-urheilun kasvulle voidaan kuitenkin nähdä sen organisaatiorakenteen perustavanlaatuiset erot verrattuna perinteiseen urheiluun. Siinä missä perinteisen urheilun organisaatiorakenteet ovat vakiintuneet vuosien saatossa mukailemaan niin kutsuttua urheilun pyramidirakennetta, ei e-urheilussa voida katsoa tämän toteutuvan. Tämä luo haasteita varsinkin e-urheilun kurinpidolle, sillä tämänhetkisessä tilanteessa on useita rinnakkaisia ja osin päällekkäisiä instansseja, jotka voivat asettaa e-urheilijoille kurinpidollisia sanktioita. Tutkielma tarkastelee yhtäältä pelinkehittäjien ja toisaalta e-urheilun integriteettiä valvovan ESIC:n asettamia sanktioita. Kummallakin taholla on omat keinonsa sanktioida rikkeitä tehneitä e-urheilijoita. Nämä keinot ja niiden vaikuttavuudet vaihtelevat myös suuresti. Varsinkin pelinkehittäjien asettamia sanktioita leimaa niiden ennalta-arvaamattomuus sekä ehdottomuus. Pelinkehittäjillä on asemansa vuoksi mahdollisuus antaa kurinpidollisia sanktioita e-urheilijoille jo ennen ammattilaisuraa tapahtuneista rikkeistä. ESIC:n menettelytavat mukailevat pitkälti perinteisen urheilun vastaavia, mutta sen toimintaa hidastaa se, ettei siihen ole sitoutunut kuin pieni osa e-urheilun toimijoista. Kurinpidolliset sanktiot vaikuttavat e-urheilijoiden perusoikeutena turvattuun elinkeinovapauteen. Tutkielman tarkoituksena on tarkastella e-urheilussa annettavia kurinpidollisia sanktioita Suomen perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kautta. Tutkielmassa selviää, ettei e-urheilun kurinpidollinen sanktiointi kestä kokonaisuudessaan tarkastelua Suomen perusoikeuksien valossa. ESIC:n kurinpito kestää tarkastelua tiettyyn pisteeseen asti, mutta pelinkehittäjien kurinpito ei laisinkaan.