Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Global Sustainability"

Sort by: Order: Results:

 • Tuuliainen, Suvi Tuuli Eufrosyne (2022)
  Ympäristökriisi on yksi aikamme suurimmista globaaleista ongelmista. Voimakkaana tekijänä kriisissä ovat ihmisten valinnat niin arjen kuluttamisessa kuin yleisessä käyttäytymisessä luontoa kohtaan. Ympäristömyönteinen käyttäytyminen kumpuaa luontoyhteydestä, jonka nähdään rappeutuneen nyky-yhteiskunnassamme. Tästä johtuen lisäämällä ihmisten luontoyhteyttä voisimme edistää heidän ympäristömyönteistä käyttäytymistään. Tämä tutkielma käsittelee luontoyhteyden ja ympäristömyönteisen käyttäytymisen välistä yhteyttä. Tavoitteena on hahmottaa, millä tavoin tämä yhteys muodostuu, jotta voimme lisätä ihmisten ympäristömyönteistä käyttäytymistä syvällä ja perusteellisella tasolla. Tutkielmassa pyritään vastaamaan tähän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keinoin perehtymällä aiempien tutkimusten aihepiireihin ja niiden teoreettiseen pohjaan koskien luontoyhteyden ja ympäristömyönteisen käyttäytymisen suhdetta. Katsauksessa löydettiin 38 kappaletta soveltuvia artikkeleita, joita analysoitiin luokittelemalla niitä seuraavin perustein: 1) millaisia yhteyksiä aiempi tutkimus on luonut luontoyhteyden ja ympäristömyönteisen käyttäytymisen välille, ja 2) mitä välittäviä muuttujia luontoyhteyden ja ympäristömyönteisen käyttäytymisen välillä on havaittu aiemmissa tutkimuksissa. Tutkimuksen mukaan aineistosta voidaan muodostaa kolme kategoriaa, jotka ovat: 1) CTN-PEB, 2) x-CTN-PEB, and 3) CTN-x-PEB. Tutkimuksessa syvennyttiin eniten kategoriaan numero kolme, jossa luontoyhteyden ja ympäristömyönteisen käyttäytymisen suhdetta selvitettiin erilaisten välittävien muuttujien avulla. Jatkotutkimusta kausaalisen yhteyden selvittämiseksi tarvitaan.
 • Hyttinen, Ia (2023)
  Knowledge co-production has become more widespread in sustainability research as it possesses the potential as a tool to provide policymakers with usable knowledge in collaboration with researchers to increase the impact of scientific knowledge. This thesis complements the current literature by providing empirical insights of the perception of Finnish national-level policymakers who have participated in Strategic Research Councils (SRC) projects. SRC is a funding instrument with the aim to produce high-quality research with societal impact in collaboration with relevant stakeholders. The perception of Finnish researchers is already somewhat covered in literature and therefore the material for this thesis was collected by interviewing non-researcher participants in SRC projects. The analysis of the material was conducted as a theory-bound qualitative content analysis. The first coding was conducted with a material-based approach to allow the perception of the interviewees to prevail. The final analysis is conducted with three different modes of interaction obtained from the literature: science-push, policy demand, and iterative modes used as main categories. The analysis provides a standpoint on the research question: How do policymakers perceive the interaction in the co-production process? Methods to include policymakers and their participation in national-level co-production processes are versatile in Finland. The knowledge co-production between researchers and national-level policymakers results in usable knowledge and furthers policy uptake especially when collaboration and participation are genuine and profound. This study concludes that the inclusion of policymakers in the early stage of research, two-way communication, iterative interaction, and trust building are factors related to successful interaction, as the policymakers perceive success. The success factors could also help to overcome barriers of co-production presented in earlier literature.
 • Anttila, Hilma (2023)
  This study examines how discussion of environmental sustainability is framed in corporate social responsibility (CSR) communication of European Green Digital Coalition (EGDC) tech companies. The strategy and vision sections of year 2020 corporate annual reports of 14 EGDC companies were chosen for analysis, and 116 quotes discussing environmental sustainability were collected. Inductive frame analysis was performed on this dataset, following Robert Entman’s four frame functions. Seven frames were identified. Frames (1) and (2) defined problems: environmental sustainability was mostly prominently defined through (1) climate change and (2) reduction of carbon emissions, and other goals. Most frames were prescriptive as in suggesting solutions. (3) Techno-optimism and (4) ICT necessitarianism frames highlighted technological solutions as key answers and as being necessary for solving sustainability issues. The companies also discussed (5) reducing their or their customers’ carbon emissions, and acting in (6) compliance with sustainability standards. The final frame contained wordings implicating (7) sustainability for all people, such as “a better future for all”, filling both prescriptive and evaluating-moral judgment frame functions. Lack of previous research on framing of environmental sustainability in CSR communications and the following inductive frame analysis performed here limited the size of the sample, and this can reduce replicability due differing interpretation. This study was limited to discussion of environmental sustainability, and only within the strategy sections of the reports; omissions were not deeply investigated due to this limitation.
 • Kuusela, Karoliina (2022)
  Digitaalisia teknologioita hyödynnetään lisääntyvästi kansalaisosallistumisen vahvistamisessa sekä vahvan ja osallistuvan demokratian toteuttamisessa. Tämän niin sanotun e-osallistumisen tai digitaalisen osallistumisen päämääränä on aktivoida kansalaisia ja madaltaa osallistumiskynnystä sekä rohkaista heitä keskusteluun julkisen hallinnon kanssa. Teknologiset ratkaisut lupaavat tiiviimmän ja reaaliaikaisenkin keskusteluyhteyden hallinnon ja kansalaisten välillä. E-osallistuminen koetaan myös ratkaisuna maaseuduille tyypillisten niukkenevien resurssien ja pitkien etäisyyksien haasteisiin. Kiinnostus e-osallistumiseen on tutkimusten mukaan kuitenkin vähäistä. Osallistumista tukevia teknologisia ratkaisuja olisi tarjolla, mutta niiden hyödyntämiseen ei olla innostuttu kunnissa. Tässä tutkimuksessa kartoitetaan, kuinka kuntaorganisaation viranhaltijat kokevat kuntalaisten osallistumisen sekä millaisia haasteita ja mahdollisuuksia he liittävät e-osallistumisen teknologisiin ratkaisuihin. Tutkimusaineisto koostuu 11 teemahaastattelusta, jotka kerättiin Mikkelin kaupungin eri palvelualueita edustavilta viranhaltijoilta. Haastattelupuhe on sosiaalisesti rakentunutta ja aineistoa tarkasteltiin teoriasidonnaisesti kehysanalyyttisella otteella. Analyysissa selvitettiin keskeiset osallistumiseen liittyvät kehystämistavat viranhaltijoiden näkökulmasta. Haastateltavat puhuivat osallistumisesta velvollisuuksien kehyksessä ja käytäntöjen kehyksessä. Vaikka osallistumista pidettiin tärkeänä, ristivetoa esiintyi velvollisuuksien (kuntalaki ja kuntalaisten osallistumismahdollisuudet) ja käytäntöjen (nykyiset toimintakulttuurit ja niukat resurssit) välillä. Edustuksellisen päätöksenteon ja kuntalaisten osallistumisen suhde osoittautui kitkaiseksi. Myös kuntalaisten näkökulmaa ja mielekkäitä osallistumisen tapoja olisi tulosten mukaan kehitettävä. Lisäksi kuntaorganisaatioiden nykyiset toimintakulttuurit kaipaavat osallistumisen huomioon ottavaa uudistamista ja riittävän resursoinnin varmistamisen.
 • Mäki, Ilona (2022)
  Biochar is a porous, carbon-rich material, made from organic material by pyrolysis in low oxygen conditions, and it can be used to sequester carbon into the soil. This review aspires to give an overview of the economic dimensions of using biochar in Finnish (Boreal and sub-boreal) forests. A literature review was conducted to collect and summarize the information about studies and applications elsewhere, and how we could possibly apply them into Finnish forest ecosystems. This thesis is done as part of Helsus Co-Creation Lab -project, where our group was tasked with looking into how biochar could enhance biodiversity in soil and accelerate transformation to low carbon economy. From this larger topic, this paper is looking into the economic side, and whether it is economically viable to use biochar to enhance and uphold biodiversity. This is evaluated by reviewing and categorizing 164 papers and conducting a literature review. My conclusions are that the current biochar applications show lower economic efficiency than other carbon dioxide abatement technologies. The stability of biochar in soil is a key factor, as the half-lives of biochars may not be as long as commonly suggested. Furthermore, competition for biomass resource use can restrict the availability of feedstock, and make it more expensive. Subsidies for biochar application are required if biochar is to be- come a significant part of the national or global climate mitigation policy. The results in different articles are quite variable and there is currently no standard approach to them. There is a need for specific research on what kind of biochar benefits what soil and vegetation, which is expensive. A primary goal is to incorporate a consistent and standardized testing or analysis method for biochar stability into the certification programs run and administered by the International and the European Biochar Initiatives. In the foreseeable future, biochar by itself is unlikely to play a significant role in climate mitigation strategies. Biochar might be just one of several alternatives in a bundle strategy to re- duce carbon emissions. However, its potential use must still be researched more.
 • Savolainen, Elina (2023)
  Climate change is one of the biggest challenges our planet and humanity are experiencing. The time window for finding ways to miti-gate carbon emissions is getting smaller and there is an urgent need to find solutions that aim not only to reduce greenhouse gas (GHG) emissions, but to address the complex problems of land use change, deforestation, loss of biodiversity, and inequality. REDD+ is a multi-objective initiative under UNFCCC designed to reduce GHG emissions through deforestation and forest degradation togeth-er with non-carbon co-benefits of livelihoods, poverty, biodiversity, and local peoples and indigenous peoples rights. By applying a Qualitative comparative analysis (QCA) this thesis compares 12 various REDD+ countries national political contexts and particularly REDD+ policies and measures over time in order to identify conditions that enable or hinder the countries from achieving results in reversing forest cover trajectories. All the countries analyzed here are tropical, developing, or emerging countries with a political commitment to REDD+ with characteristics that hinder carbon-effective, cost-efficient, and equitable (3E) implementation of REDD+. The thesis builds on three previous REDD+ qualitative comparative analyses of various REDD+ countries' progress in developing and implementing national REDD+ policies and measures. The analysis follows an underlining theoretical assumption that both insti-tutions and agencies affect the REDD+ policy outcome. The longitudinal data used in the analysis is based on expert assessments conducted in three various data collection rounds in 2012, 2014, and 2016. The results show a set of enabling conditions under which countries can achieve a positive outcome. The findings from the previous studies have highlighted the importance of already initiated policy change and effective forest legislation from the institutional context, and from the actor-centered policy arena, the presence of powerful coalitions and the availability of performance-based payments. Here, two enabling remote conditions are identified (1) pressure from the forest resources and (2) the presence of effective forest legislation. The pressure from the forest resources leads to a positive outcome together with (3) strong national ownership and politi-cal will combined with (4) performance-based payments or (5) REDD+ policies and measures. The effective forest legislation.leads away from business-as-usual practices towards a broader transformational change when combined with (6) powerful transformation-al coalitions and (7) inclusive policy processes. Policy relevance: Well over a decade has passed since REDD+ was launched in 2007 but the progress has been much slower than it was initially expected. The evidence on what works and what does not is essential to achieve the GHG reductions needed to keep the global warming below 2C. The findings from this study can guide towards more effective, efficient, and equitable REDD+ policy design formulation and implementation.
 • Syrjälä, Sami (2021)
  Electronic waste is the fastest growing type of waste stream in the world, and this development results from the rapidly accelerating digitalization. Electronic devices become obsolete on an accelerating speed, as there are constantly more powerful devices coming to the market. The most significant environmental impacts of this development are greenhouse gas emissions and natural resource consumption. Circular economy has been proposed as a solution to these environmental challenges, and the goal of this approach is to preserve the value of the materials in the circulation as efficiently as possible. One way of implementing the principles of circular economy is the product-as-a-service-based business model. This research examines the differences between the product-as-a-service-based model and ownership-based model in terms of the environmental impacts that are related to the laptop and tablet procurements. The results of this thesis will be utilized in implementing the actions of the City of Helsinki’s Roadmap for Circular and Sharing Economy. This research was conducted as streamlined life cycle assessment, in which the systematic literature review was used for tracking the environmental impacts of the products’ life cycle stages and components. In addition, expert interviews were carried out in order to collect information about the reuse and recycling practices of the supplier companies that follow these previously mentioned business models. Finally, based on the results of the systematic literature review and the interviews, the company specific differences were assessed in terms of the greenhouse gas emissions and material waste that result from the procurements. The City of Helsinki’s annual procurement volumes were used in this assessment. Based on the results of this research, production and use are the most significant life cycle stages in terms of the devices’ greenhouse gas emissions. Printed circuit boards/printed wiring boards, integrated circuits, displays, and casings are the components with the most significant impact. The results suggest that increasing the lifespan of the devices provides opportunities for significantly lowering impacts in both impact categories, if the devices are efficiently recycled after this.
 • Williams, Scott (2023)
  This thesis explores the relationship between energy justice and demand response electricity pricing schemes in the residential market. As energy retailers make the transition towards demand response contracts, many opportunities arise for justice and injustice. It is vital that consumers are protected from arising injustices, and that the benefits of demand response schemes are distributed across the population. I use a popular energy justice framework to evaluate the demand response schemes of three European electricity retailers for their adherence to the principles of energy justice. The eight evaluative criteria are availability, affordability, due process, good governance, sustainability, intragenerational equity, intergenerational equity and responsibility. The three retailers are Tibber, E.ON Next, and Helen. Through this evaluation, I demonstrate that novel developments in energy systems by some energy retailers can positively inform the policies and practices of conventional retailers. There is room for growth in customer communication, stakeholder involvement, and smart home integration. My evaluation shows that retailers are yet to meet the aspirations of energy justice with their demand response schemes, but the potential for promoting justice clearly exists. I conclude with a set of recommendations Helen can take to meet the goals of energy justice in their electricity contracts.
 • Lyytikäinen, Veera (2020)
  It is widely acknowledged that previous efforts to communicate the severity and rate of climate change have failed. Science communication has for decades relied on the presumption that more information leads to more informed decisions, thus so far, the scientific consensus about human-caused climate change has not resulted in required changes in behaviour. Previous communication efforts have, for the most part, attributed inaction to the lack of information, but in doing so, have excluded many social and psychological elements of communication. Although raising the level of awareness about climate change has been successful, climate change remains to be perceived to be a distal threat. Recently, more sophisticated approaches have been developed to meaningfully communicate climate change, drawing attention to the framing of the communication. In this study, a new approach to science-based environmental communication is evaluated. The case study seeks to address how immersive Virtual Reality (VR) can be used as a tool in science-based environmental communication for policymakers in a locally relevant context. Via immersive VR, information about forests’ role in climate change is mediated to forest policymakers. In the science communication, climate change is framed as an experiential, local, and present risk, promoting a problem definition that focuses on the climate effects of forest utilisation. I evaluate the success of the science-based environmental communication by measuring participants’ personal responses. I focus on measuring enjoyment, interest, trust, and usability. The study participants are members of the Parliament of Finland and governmental officials from the Ministry of Agriculture and Forestry; and the Ministry of the Environment. The study material consists of feedback forms from participants (N=65) and interviews of the key actors (N=7). To consider the historical background and many conflicting interests in Finnish forest and climate politics, I focus on the comparison between the natural resource position and the environmental position. The results of this study offer compelling evidence for how differently policymakers representing these two positions perceive the usage of immersive VR in science-based environmental communication. The environmental position indicated significantly higher levels of success on all measured components. Considering that the science communication framed forest utilisation as an environmental issue, it is not surprising that participants holding the environmental position perceived the science communication to be more enjoyable, interesting, trustworthy, and usable. Accordingly, the study results provide additional support for the idea of Finnish forest policy as a polarised field of policy with two main positions. With the means of immersive VR, I was able to induce strong personal responses to the science communication. Participants holding the natural resource position were more likely to challenge the legitimacy of the information and the use of VR in science communication than participants holding the environmental position. The results point to the likelihood that communicating climate change via immersive VR can induce strong negative emotions in the participants, but when the communication is comparable with the policymaker's policy preferences, they respond more positively. The study results also suggest, that to communicate climate change more meaningfully, immersive VR should be further explored as a supplementary tool in science communication.
 • Lukkaroinen, Teresa (2022)
  In recent years, the science community has increasingly emphasized the influence of behavior, lifestyles, and culture on greenhouse gas emissions. Finland’s emissions per capita (~10 tCO2/yr.) are amongst the highest in the world, and it has been calculated that to comply with the Paris Agreement and to limit global warming to well below 2 °C, Finnish households should reduce their carbon footprint by 70 % by 2030. This requires drastic lifestyle changes, especially regarding mobility, housing, and nutrition. However, knowing this is not enough to change behaviors. Human behavior is influenced by several different internal and external factors such as knowledge, values, and social structures. This master’s thesis is a case study conducted in the Environmental Change and Global Sustainability (ECGS) master’s program at the University of Helsinki with the aim to enrich theories about pro-environmental behavior by providing insights on the future aspirations of sustainability science students, who have both extensive knowledge and experience in the field of sustainability. The data for this study was collected through an anonymous, online questionnaire with four open-ended questions. In total, 61 out of 274 ECGS students answered the questionnaire, after which qualitative content analysis with both inductive and deductive elements was applied to analyze the results. The results confirm that ECGS students are indeed well aware of the most impactful lifestyle changes for reducing personal carbon footprint. Despite their extensive knowledge on sustainability, the students’ future aspirations still come quite close to the dominant cultural vision of a good life in Finland. The implications of these findings once again confirm the importance of facilitating sustainable ways of living through changes in societal structures, discourses, and norms.
 • Katajarinne, Jenni (2022)
  Biodiversity loss and ecosystem service degradation and the related economic costs are increasingly recognized as sources of financial risks. The risks are arising through physical and transition sources of risks caused by dependencies and impacts upon biodiversity and ecosystem services. Therefore, it has become increasingly important for both individual financial institutions as well as central banks and financial supervisors to better understand and manage these risks. However, biodiversity loss is associated with unique complexity and uncertainty, making it a challenging task. The purpose of this thesis was to study the linkages between biodiversity loss and financial stability in Finland. This was done by assessing the financial exposure of Finnish credit institutions to sectors dependent on ecosystem services for their production processes. A quantitative analysis was conducted in order to combine loan data obtained from the Bank of Finland and ecosystem service data obtained from the ENCORE database. The results showed that 23% of loans provided by Finnish credit institutions are exposed to high or very high biodiversity-related financial risks. The sectors associated with most value at risks were real estate and agriculture, forestry and fishing sectors. Disruptions of ecosystem services providing surface water and climate regulation were posing the highest financial risks. The findings represent a first step towards assessing the exposure of the Finnish financial system to biodiversity-related financial risks. The results and previous literature indicate that physical biodiversity-related financial risk exposures are significant for individual financial institutions and for the whole financial system, despite the prevailing methodological challenges and gaps in knowledge. In order to complete a comprehensive biodiversity-related financial risk assessment, further research is needed.
 • Aapio, Fanny (2020)
  Food literacy is a noteworthy topic to be studied due to food’s considerable environmental and health effects. When food literacy and its characteristics are known, food literacy can be used as a tool to improve people’s health and the condition of the environment. Thus, this thesis aims to reveal the extent of food literacy among Finnish upper secondary school students. In this context, food literacy emphasises food-related environmental and health knowledge. Environmental knowledge is understanding of the global environmental impact of food. Health knowledge, on the other hand, is the familiarity with the relationship between excessive meat consumption and Finnish common diseases along with beliefs regarding diets and food products as a source of protein. This thesis also aims to identify to what extent does the food literacy differ based on gender, study year and living area. This study was performed as a quantitative sample survey and the data was collected using an online Typeform -questionnaire. The questionnaire reached respondents from many different Finnish localities, mainly from cities. The final data consisted of 1320 individuals and it was analysed using IMB SPSS Statistics 24 software. The following methods were used to analyse data: frequency analysis, an Independent Samples t Test, a One-way ANOVA, and a Post-hoc LSD test. Gender, study year and living area were used as grouping variables to examine the differences between groups. The results show that the students named school as the main source of food literacy. Moreover, the results indicate that awareness regarding food production, dietary health and proteins increase significantly from the first to the third study year. The students acknowledged food production causing environmental problems and that the share of food in the consumer’s climatic impact is considerable. Nevertheless, the students underestimated the climatic impact of cheese and they were unaware of the more specific characteristics of food’s environmental impacts. They also had food-related environmental misconceptions considering packaging, transportation and meat consumption. Moreover, approximately half or more of the students were aware of the connection between excessive meat consumption and the increased risk of distinct common diseases. Most of the students acknowledged a versatile vegetarian diet as being a healthy choice. The study also reveals that female students had notably higher dietary health knowledge than male students. This Master’s thesis study mainly supports the findings of previous studies on food-related knowledge. The results elucidate the extent, characteristics, gaps and misconceptions of students’ food literacy. These findings may be utilized to improve school education on food literacy, alter misconceptions and fill the gaps of knowledge in pursuit of improving the health of people and the condition of the environment.
 • Jokinen, Toni (2019)
  In this thesis I focus on a novel disaster response and preparedness mechanism called forecast-based financing. The mechanism is linked to the changing paradigm of humanitarian response that calls for more localized and more resilience building solutions to addressing and preventing humanitarian crisis. It is also in the core of the anticipation agenda which argues that waiting for disasters to happen is not a sustainable option and that forecast data and pre-agreed triggers and actions should be used in order to prevent both loss of lives and mitigate the cost and impact of disasters. Main hypothesis is that climate related hazards to livelihoods and food security seems to be the sector where forecast-based financing could have most potential for increasing resilience and sustainability. Slow onset crises with long lead-time allow for better targeting and more variety of actions. As the lifetime of the action is longer, there is less chance of action which is in vain. Furthermore, the actions which are more localized, for example direct support to farmers, can decrease their vulnerabilities. I aim at taking a critical approach to assessing this potentiality associated with the forecast-based financing mechanism through case study. The three cases (Mongolia, Kenya, Zimbabwe) were selected from pilots implemented by the main actors: the Red Cross, World Food Programme (WFP) and Food and Agriculture Organization (FAO) and Start Network. This thesis uses a combination of evaluative and heuristic approach to qualitative case study analysis. To answer the first research question, 1) is the forecast-based financing mechanism successful in prioritization of actions in a way that best address the needs and resources of vulnerable populations, I aim at finding out if mechanism is effective (or potentially effective) in delivering impact. For the second research question, 2) are the actions sustainable and do they bring socio-economic benefits that go beyond meeting acute humanitarian needs, I will see if new pathways are found for confirming the defined hypothesis. I am using heuristic approach in terms of finding new links e.g. between actions and needs of either donors, actors or beneficiaries. I asses and analyse available reports and evaluations (secondary data) of the selected operations. I conducted eleven (11) semi-structured key informant interviews (primary data) using practitioner’s perspective for retrieving qualitative data, for further understanding and for triangulation. All key informants were affiliated to the cases. My analysis show that the potentiality for development impacts and long-term transformation of the forecast-based financing is there but it is not utilized in the cases reviewed nor is it perceived in a same way across practitioners of different backgrounds. Currently the mechanism is used more for effective response, not for addressing the root causes of vulnerability. In general, the entitlement or empowering of a person who is affected by disaster currently does not go beyond securing bridge over lean season, avoiding negative coping mechanisms or e.g. better yield or survival of livestock. Sustainability potential of the forecast-based financing seems to be currently underutilized and international funding envelopes do not offer an alternative to the humanitarian funding launched case-by-case. Most of the practitioners interviewed were clearly in favour of linking and using forecast-based financing in some way to long-term programming, thinking outside of the framework of humanitarian response, extending lead time significantly and adding positive reinforcement inputs. I argue that with a lead time that goes long in advance, towards development actions, the mechanism needs to be reframed for the donors and the sources of funding might need to be reconsidered. To implement meaningful resilience actions in slow onset cases, triggers need to be early enough and actions in two phases: 1) anticipatory and benefiting from forecast and 2) early response. At beneficiary level the actions should be geared up to better address underlying socio-economic vulnerabilities and take advantage of the long lead time.
 • Mäkinen, Theresa (2022)
  The topic of forest fires has gathered a lot of media attention in recent years as it relates closely to climate change and other sustainability issues. The media has an important role in communicating these issues as it affects, how the public percieves them, how different sustainability problems are defined and what kind of solutions are seen plausible. I became interested in how the media represents the issue of forest fires. My aim in this thesis is to find out, how the Colombian news media has framed the Amazon rainforest fires. As my material I used the news articles from the Colombian news media El Tiempo. I definined my timeframe from July 2019 to september 2019 because at that time the news subject was of high interest. After the initial search I went through the articles and left out any irrelevant ones. I was left with 24 news articles. As an analytic tool I utilized qualitative frame analysis guided by Robert Entman´s definition of frames and used ATLAS.ti to make an initial thematic coding. After that I mapped out all the actors that were cited in the news articles and divided them into groups. Using these actor groups, I searched for the frames. There were eight actor groups, politicians and political organizations being the most prominent one. Looking at how these actors talked about the forest fires, two main frames came out: populist and scientific. The populist frame concentrated mainly on Jair Bolsonaro. In this frame there was a lot of nationalist and economic arguments and responsability was directed away from him. There seemed to be a lot of enemies also. The second frame concentrated in deforestation, climate change and the forest fires being a global issue. In this frame international actors used economic and political pressure in order to affect Bolsonaro´s policy solutions. The research showed, how difficult it can be to solve shared global problem and made visible a historical political division between authoritarianism and democracy. An other important notion is the lack of marginalized groups in the news media.
 • Pasanen, Amanda (2022)
  Urban energy transitions play a key role in achieving climate targets and keeping the climate crisis from escalating. The district heating system of Helsinki has been characterised as a path-dependent and locked in system that will face difficulties in transitioning away from fossil fuels. In 2021 the city owned energy company Helen announced that it will quit coal burning in 2024, which is five years ahead of the national coal ban prohibiting coal use for energy in 2029. The coal phase out of Helsinki is a concrete example of a demanding coal phase out in a northern city with high energy demand. This thesis aims at answering the research question on how the multilevel policy mix, consisting of policy instruments on the municipal level, the national level, and the international level, contributed to the coal phase out of Helsinki. Through a case study approach relying on ten expert and stakeholder interviews as well as complementary material consisting of key strategy documents, this thesis aims to widen the understanding of the role of policy and politics in sustainability transitions and urban energy transitions. This study covers both policymaking and implementation processes as well as system impacts of the policy mix contributing to the coal phase out of Helsinki. Through empirical reviews the thesis contributes to the conceptualisation of policy mixes on multiple governance levels by studying the combined impact of policy instruments formed at the local, national, and international level. Regulatory policies on the national and international level (emissions trading, national ban on coal, taxation etc.), policies supporting low-carbon solutions on the national level (tax-exemptions) and climate target setting as well as support for low-carbon solutions on the municipal level (deregulation, innovation competitions) altogether contributed to the coal phase out. The findings of this study are in line with previous research emphasising the destabilisation of fossil fuel regimes to achieve transitions towards sustainability. Incorporating the elements of policy processes and strategies as well as policy effects and feedbacks into the concept of policy mixes is important to assess the efficacy and long-term impacts of policy mixes. The coherence of policies on multiple governance levels and the balance between regime destabilising and niche creating policies is also important in ensuring transitions towards sustainability. The results of this study support previous research findings on cities being important arenas and actors for sustainability transitions. Policies from different governance levels intersect on the urban level and decisions on infrastructure transformation are made on the municipal level.
 • Virtanen, Tia-Maria (2020)
  Earth’s overshoot day marks the date when humanity’s ecological footprint exceeds Earth’s biocapacity for the year. As the day fell on earlier every year it shows that our current consumption pattern is unsustainable. One of the main human sources of greenhouse gas emissions is related to household consumption and thus companies play an important role in developing consumption practices more sustainable for consumers as they are the main providers of products and services. This research examines the ways three Finnish companies guide consumers towards environmentally sustainable choices as well as drivers and barriers related to consumer guidance. The objective is to enlighten companies’ consumer guiding methods as part of corporate responsibility and understand which factors encourage and hinder companies to guide consumers. The research was conducted as a qualitative multiple-case study. The case companies were Valio, S Group’s grocery stores and Fazer. The research data was collected via companies’ sustainability reports and focused semi-structured interviews by interviewing the case companies’ employees working with corporate responsibility, environmental management and communication. The data was analyzed by data-driven content analysis. The findings show that the case companies use guiding methods to steer consumers to environmentally sustainable choices: information provision, choice editing, nudging and financial incentives. The current trends related to sustainability and responsibility as well as a potential competitive advantage, the protection of brand image, the benefits of a forerunner, and a corporate strategy in which sustainability is an integral part encourage companies to guide consumers. Whereas, the principle of consumers’ freedom of choice, the responsibility of a big operator as well as risks related to the development of innovations and being a forerunner cause tensions in consumer guidance. The results confirm that various tensions are related to guiding consumers towards sustainability. Especially, the concept of consumers’ freedom of choice is firmly embedded in the mindset of business. Therefore, future research could examine the ways to bring these tensions and underlying contradictions more strongly into the public discussion to find solutions to promote sustainable consumption for consumers among companies.
 • Pakarinen, Tytti (2019)
  On a global scale the amount of meals consumed outside home setting continues to increase, which means that food service sector has a significant role in reaching global sustainability goals. Finland has a long tradition of public food services and a significant part of Finnish people enjoy a government-subsidized daily lunch. As a student restaurant UniCafe participates in Kela-funded meal scheme, thus UniCafe’s meals follow Finnish Nutrition Recommendations’ nutritional criteria for meals. This research examines the ways UniCafe guides its customers to making environmentally sustainable choices in their restaurants. This thesis also reviews UniCafe’s environmental sustainability measures, most significant of which are offering sustainable meal options, sourcing responsible ingredients and products, proper waste sorting and reducing food waste. This research also dwells in to the reasons behind these environmental measures and examines UniCafe as a forerunner company in the food service sector. The level of acceptability of different customer guidance ways are also evaluated on a general level and within UniCafe clientele. This research was conducted via qualitative case study research approach. The data for this research was col-lected via semi-structured theme interviews by interviewing UniCafe and Ylva restaurant and support services staff. Additionally, primary research data also comprised of Ylva’s online publications on responsibility and business operations. The data was analyzed by qualitative theory-guiding content analysis. According to the results, UniCafe is a forerunner company due to its unique customer and ownership base. UniCafe is expected to take environmental sustainability into account in their daily operations and selections. Five different customer guidance ways used by UniCafe were identified in this research: forced choice re-striction, choice editing, nudging, financial incentives and informational strategies. Most UniCafe customers accept the use of these different customer guidance methods but UniCafe perceives forced choice restriction as problematic, particularly on campuses that do not have many UniCafe restaurants. The results show that UniCafe guides its customers in many ways to promote environmental sustainability of their operations and their customers. In addition, the results confirm that methods such as informational strat-egies are perceived as more acceptable but simultaneously less effective than methods that restrict freedom of choice. In general, UniCafe customers approve environmental sustainability measures and customer guidance. On the other hand, UniCafe’s unique position in the student lunch market in Helsinki metropole area means that the results of this research cannot be generalized to apply to other food service sector operators.
 • Klemelä, Anna (2022)
  The Baltic Sea consists of islands, islets, and underwater nature. The sea’s species and habitats form a complex, interdependent network. The Baltic Sea is a challenging environment due to its low salinity, slow water turnover, and the densely populated catchment area. Species in the Baltic Sea have adapted to these circumstances, but climate change, eutrophication and different human induced pressures threaten the sea’s biodiversity. Biodiversity loss can be mitigated through protection areas. However, protection is not always successful. For example, insects and fungi often lack sufficient protection, whereas animals such as birds are more eagerly protected. Humans tend to protect charismatic or beautiful species and ignore others, even when other species’ need for protection is more dire. Establishing effective marine protected areas (MPAs) is difficult as information on underwater life is lacking. Finland’s underwater nature is better known, as it has been explored in the VELMU programme since 2004. In this thesis I study the governing documents of privately owned MPAs established during the last ten years in the Baltic Sea. Privately owned MPAs are the most common MPA type in Finnish marine areas. My research questions are: 1) Which nature values are represented in the privately owned MPAs? 2) How well is the underwater nature represented? The number of governing documents is 63. My method is qualitative content analysis and quantification of data. The material was coded using Atlas.ti. The nature values in the governing documents formed three categories: vegetation, birds, and underwater nature. Protecting vegetation was mentioned in 52 documents, birds in 39 documents, and underwater nature in 28 documents. The protection of underwater nature was most often based on protecting underwater habitats outlined in the EU’s habitat directive, instead of protecting underwater species. Birds and vegetation in the archipelago are somewhat comprehensively protected in privately owned MPAs. Although all 63 MPAs included a water area, underwater nature is mentioned in less than half of the governing documents. Underwater nature values are not always mentioned even when the MPA consists mostly of water, or when the governing document mentions the beauty or value of the water area. Descriptions of underwater nature are also often lacking in detail compared to the descriptions of vegetation and birds. To ensure biodiversity both underwater and above, underwater nature values should be protected more efficiently. Especially from the perspective of bird protection, it is noteworthy that protection usually does not cover their underwater food sources.
 • Huuskonen, Heli (2020)
  Socio-ecological transition refers to a fundamental change in the structure, culture, and practices of a socio-ecological system. Socio-ecological transitions have been studied especially from an ecological perspective. In recent years, cities have been studied more as socio-ecological systems. The role of individual actors in socio-ecological transitions has not been on a focus of previous research of socio-ecological systems. The study intends to fulfill this gap. This master's thesis examines two cases in Helsinki, namely the evacuation of the residents of Myllypuro Alakiventie in 1999 and the Kyläsaari waste incineration plant in 1983 as socio-ecological transitions. The purpose of the study is to describe the progress of the socio-ecological transition in both cases by placing the course of cases in adaptive circles. The second aim of the study is to find out whether the Helsinki City Administration was able to promote or slow down the progress of the socio-ecological transition, which is being studied in relation to other actors in the socio-ecological transition. As research material consist article from Helsingin Sanomat newspaper and documents from the City of Helsinki Archives. The Master’s thesis describes the progress of the socio-ecological transition in both cases, as well as the role of the actors in the transition. The results show that the City of Helsinki administration had a limited opportunity to promote and slow down the progress of the socio-ecological transition. Other actors in the socio-ecological transformation, such as the townspeople, were also able to influence the progression of the socio-ecological transformation, which made it difficult for city governments to slow down or promote the transformation. In particular, the conflict between the city government and the Helsinki citizens slowed or prevented the city government from reaching its goals. However, the study finds that the city administration was not able to prevent the complete socio-ecological transition in the study cases. Better communication with the citizens and the avoidance of conflicts would help the City of Helsinki's administration to influence the progress of the socio-ecological transition more effectively in the future.
 • Happonen, Jenni (2022)
  During times of complex sustainability crisis, there is an urgent need for policy measures that steer consumer-citizens towards environmental and climate friendly lifestyles, especially in rich high-consuming countries such as Finland. (Carbon)footprint calculators which have gained popularity in recent years, are considered as one potential policy measure. This explorative study aims at shedding light on what could be the role of footprinting tools in encouraging individuals towards sustainable lifestyles. The literature review delves into the previous research about the use and impacts of the footprinting tools. Empirically, I study the self-understanding and interpretations that users have about one specific consumption related carbon footprinting tool. The concept of carbon capability works as an analytical framework of the study. The concept refers holistically to the attributes and abilities of thought and action that a citizen should have in order to mitigate climate change in a meaningful way, both as an individual and as a member of society. The study asks what kind of speech related to carbon capability comes to the fore during the use of the carbon footprinting tool and what this reveals about the carbon capability of the users and the steering impact of the tool and its’ role as a carbon capability promotor. To answer these questions, I interviewed seven users of the tool “Sustainable Lifestyle Commitment” who live in Helsinki. As an analysis method, I apply theory-guided qualitative content analysis and adaptive research approach. The results highlight the diversity of interpretations given to the tool, making it difficult to demonstrate that the tool produces some certain impacts. Carbon capability approach shows that there is a need for policy measures encouraging more towards collective modes of action and societal level engagement towards sustainable living, in addition to (or in the context of) individual consumption related footprinting tools. Fairness should be an integrated part in efforts made to increase carbon capability of consumer-citizens.