Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Labour law"

Sort by: Order: Results:

 • Heikelä, Meri (2017)
  Tutkielmassa käsitellään työaikasuojelun toteutumista kotona ja muualla kiinteän työpaikan ulkopuolella tehtävän työn osalta. Työaikalailla on tärkeä rooli työaikasuojelun toteuttamisessa. Lain ulkopuolelle on kuitenkin rajattu osa työsuhteessa työskentelevistä työntekijöistä. Työaikalain 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan työaikalakia ei sovelleta työhön, jota työntekijä tekee kotonaan tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä. Työaikasuojelun riittävän toteutumisen kannalta on tärkeää, että soveltamisalarajausten tulkinta pysyy yhtä suppeana kuin lainsäätäjä on tarkoittanut. Työntekijän suojeluperiaate edellyttää, että työntekijän työaika tulee järjestää yhteiskunnassa voimassa olevien rajoitusten mukaisesti. Työajan järjestely on annettu työnantajan vastuulle, joten tästä seuraa se, että työnantajalla tulee myös olla mahdollisuus valvoa, että työtä tehdään annettujen määräysten mukaisesti. Jotta voidaan lähteä tarkastelemaan työnteon sisältöä työaikalain 2 §:n 1 momentin 3 kohdan rajoituksen näkökulmasta, tulee ensin ratkaista, missä työtä fyysisesti tehdään, eli voidaanko työnteon katsoa tapahtuvan kiinteällä työpaikalla. Tutkielmassa tarkastellaan siten ensinnäkin kiinteän työpaikan käsitettä ja erityisesti sitä, mitä itsenäisiä vaikutuksia kiinteän työpaikan määrittämisellä on yksittäistapauksessa työntekijän työajan seurantaan. Samassa yhteydessä käsitellään lisäksi työaikalain osittaista soveltamista, sekä pääasiallisen työn periaatetta. Tarkasteltavana olevassa työaikalain 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa on sen sanamuodon mukaan erikseen mainittu työ, jota työntekijä tekee kotonaan. Tutkielmassa tarkastellaan, mitä työntekijän kodilla soveltamisalarajoituksessa tarkoitetaan ja miten kotona tehtävän työn ja muun kiinteän työpaikan ulkopuolisen työn arviointi eroaa työaikalain soveltamisalarajoituksen kohdalla. Tutkielmassa tarkastellaan myös työaikalain soveltamisalarajoituksen tulkintamuutoksia kotona tehtävää työtä koskien. Tutkielman ydinsisältöä on sen selvittäminen, mitä oikeastaan tarkoitetaan sillä, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa työhön käytettävän ajan järjestelyjä. Tutkielmassa pyritään antamaan jäsennelty kokonaisuus niistä eri työntekijöiden työtehtäviin ja työskentelyolosuhteisiin liittyvistä yksityiskohdista, joiden perusteella työn on katsottu kuuluvan työaikalain soveltamisalaan tai vaihtoehtoisesti soveltamisalan ulkopuolelle.
 • Kuparinen, Mikaela (2018)
  Tutkielmassa tarkastellaan erityisesti jakamistaloudessa toimivan itsenäisen työnsuorittajan oikeudellista asemaa. Näkökulmana tutkielmassa on siten alustatalouteen pohjautuva työoikeudellinen kysymyksenasettelu, vaikka tutkielmassa hahmotetaan myös yleisemmällä tasolla itsenäisten työnsuorittajien työoikeudellisen aseman määräytymistä Suomessa. Kysymyksenasettelun keskiöön on valikoitunut työntekijäaseman tunnistaminen kyydinjakopalveluiden ja etenkin Uberin kuljettajien kohdalla. Uudenlaiset digitaalisiin alustoihin perustuvat työn tekemisen muodot ovat vaikuttaneet huomattavasti työntekijän ja itsenäisen työnsuorittajan aseman väliseen rajanvetoon liittyvään problematiikkaan. Tutkielmassa pyritään selvittämään, että pystytäänkö kyydinjakopalvelun kuljettajia koskevissa rajatapauksissa työsuhteen perustunnusmerkistön avulla tunnistamaan, tehdäänkö työtä työsuhteessa vai onko kyseessä itsenäinen työnsuorittaja. Tutkielmassa tarkastellaan myös kuljettajien työntekijäaseman arviointia koskevaa oikeuskäytäntöä Iso-Britanniassa. Työsuhteessa tehtävän työn erottaminen muista työtä koskevista oikeussuhteista on aina viime kädessä TSL 1 luvun 1 §:n 1 momentin tulkintaa. Työsuhteen yksi keskeisimmistä piirteistä on työntekijän alisteinen asema suhteessa työnantajaan. Työnantajan direktio-oikeus eli oikeus johtaa ja valvoa työntekoa on käytännössä tärkein kriteeri, jonka perusteella viime kädessä tehdään arvio työsuhteen olemassaolosta. Työnantajalla on direktio-oikeutensa nojalla valtuudet opastaa ja ohjata työntekijöidensä toimintaa, minkä lisäksi se voi myös käyttää heihin tietynlaista auktoriteettista valtaa ja valvoa heitä. Myös kyydinjakopalvelun kuljettajien työoikeudellisen statuksen arvioinnissa ydinkysymys kytkeytyy siten pitkälti siihen, voidaanko kuljettajien katsoa toimivan palvelun välittäjän johdon ja valvonnan alaisuudessa siinä määrin, että niiden välinen oikeussuhde tulkittaisiin työsuhteeksi. Edellä oleva kiteyttää samalla tutkielman tarkoituksen ja kysymyksenasettelun ytimen. Tutkielmassani tulen siihen lopputulokseen, että työsuhteen perustunnusmerkkien tarkastelun avulla pystytään arvioimaan kuljettajien työntekijäasemaa myös Uberin ja sen kuljettajien välisen oikeussuhteen osalta, mutta rajanvetoa koskeva tulkinta on kuitenkin hyvin haastavaa. Perussuhdeteorian näkemyksen vastaisesti yksittäisten tunnusmerkkien tarkastelu ei kuitenkaan näytä riittävän, vaan harkinnassa tulee käyttää myös kokonaisarviointia, jossa otetaan huomioon seikkoja, jotka luonnehtivat sopimussuhdetta laajemmin. Tällaisen lavennetun tulkinnan avulla voidaan hakea ratkaisua rajatapauksiin, joiden osalta kaikki tunnusmerkit näyttäisivät täyttyvän, mutta tulkinta ei herätä vielä täyttä varmuutta siitä, että kyse on työsuhteessa tehtävästä työstä.
 • Tupamäki, Heidi (2014)
  Tutkielmassa tarkastellaan lääkärin asemaa työnsuorittajana. Tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka lääkärin kilpailevaan toimintaan suhtaudutaan lääkärin harjoittaessa ammattiaan eri oikeussuhteissa ja millaisia työaikasääntelyyn liittyviä haasteita lääkärin työssä on noussut esille. Lääkäri voi harjoittaa ammattiaan useassa eri oikeussuhteessa niin työ-, vuokratyö-, kuin virkasuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Erityisesti työneuvoston lausuntokäytännöstä ilmenevällä tavalla lääkärin työoikeudellista asemaa ei kuitenkaan aina ole ollut täysin yksiselitteistä määritellä, vaan työsuhteen ja yrittäjyyden välisiä rajanvetoratkaisuja on tehty kokonaisarvioinnin kautta. Kokonaisarviointia käytetään tilanteessa, jossa kaikki TSL 1:1 §:n mukaiset työsuhteen tunnusmerkit sinänsä täyttyvät, mutta tästä huolimatta on edelleen epäselvää, onko kyseessä työsuhde vai ei. Tutkielmassa tarkastellaan sitä, kuinka lääkärin kilpailevaan toimintaan suhtaudutaan työ- ja vuokratyösuhteessa työsopimuslain näkökulmasta. Virkasuhteessa toimivien lääkäreiden kohdalla käsitellään sitä, kuinka lääkärin esteellisyyteen liittyviä kysymyksiä on arvioitu viranomaisen myöntäessä lääkäreille sivutoimilupia. Kilpailevan toiminnan kielto lääkärin työssä ei ole oikeuskäytännössä noussut esille. Arvioitaessa lääkärin kilpailevaa toimintaa työsuhteessa lähtökohtana on lääkärin vapaa ammatinharjoittamisoikeus. Lääkärin työskennellessä usealle työnantajalle työnantajan ja työntekijän välisiä intressiristiriitoja ei juuri nouse esille, sillä taustalla vaikuttaa muun muassa lääkäreiden yleinen kollegiaalinen oikeus hankkia tarvitsemansa työkokemus haluamastaan työpaikasta. Kilpailevan toiminnan kielto ei ole ollut tuomioistuimen arvioitavana kertaakaan myöskään virkalääkäreiden kohdalla. Lääkäreiden työaikoihin liittyen tutkielmassa tarkastellaan erityisesti lääkäreiden päivystykseen liittyviä näkökohtia sekä aiheen EU-oikeudellista taustaa. Suomen työaikalainmukainen työajan käsite päivystyksen osalta ei vastaa EY-tuomioistuimen oikeuskäytännön tulkintalinjoja. Päivystys tulisi yhteisöjen tuomioistuimen mukaan laskea tunti tunnista työajaksi, mutta Suomessa lääkäreiden päivystykseen käytetty aika lasketaan työajaksi vain niiden tuntien osalta, joiden aikana lääkäri on tosiasiassa työskennellyt. Työaikalaki sallii myös käytännössä lääkäreiden ylipitkät päivystysvuorot, sillä varallaoloaika ja lepoaika voivat käytännössä kulua päällekkäin. Työvuorosuunnittelussa ei siten voida käytännössä aina toteuttaa riittävää vuorokausilepoa, sillä lääkärin tekemiä työtunteja ja päivystysaktiivisuuden määrää ei voida ennakolta ottaa huomioon työvuorosuunnittelussa.
 • Mäkimattila, Ilmari (2020)
  Lähetettyjen työntekijöiden direktiivissä 96/71/EY säädetään, että lähetetylle työntekijälle tulee taata tietyt direktiivin 3(1) artiklassa määritellyt isäntävaltion (eli valtion, johon työntekijä on lähetetty) ydintyöehdot edullisemmuussäännön mukaisesti. Yksi näistä ydintyöehdoista on lähetetylle työntekijälle maksettava palkka. Alkuperäisen lähetettyjen työntekijöiden direktiivin mukaan lähetetylle työntekijälle tuli maksaa isäntävaltion sääntöjen mukaista vähimmäispalkkaa. Lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä on sittemmin muutettu muutosdirektiivillä 2018/957/EU, jossa vähimmäispalkan käsite on korvattu korvauksen käsitteellä. Alkuperäisen lähetettyjen työntekijöiden direktiivin 3(1) artiklan toisessa alakohdassa todettiin, että vähimmäispalkkojen käsite määritellään isäntävaltiossa. Myös korvauksen käsite määritellään muutetun direktiivin 3(1) artiklan kolmannen alakohdan mukaan isäntävaltiossa, mutta säännöksessä tarkennetaan korvauksella tarkoitettavan kaikkia pakollisia korvauksen muodostavia tekijöitä isäntävaltion lainsäädännössä ja niissä isäntävaltion työehtosopimuksissa, joita lähetettyyn työntekijään on sovellettava. Työntekijöiden lähettämisestä on lähetettyjen työntekijöiden direktiivin 1(1) artiklan mukaan kyse, kun EU-jäsenvaltioon sijoittautunut yritys tarjotessaan valtioiden välillä palveluja lähettää työntekijöitä työskentelemään toisessa jäsenvaltiossa. Velvollisuus noudattaa isäntävaltion palkkaa koskevia sääntöjä voi tehdä palvelujen tarjoamisesta vähemmän houkuttelevaa työntekijöitä lähettävälle yritykselle. Siten kyse voi olla palvelujen tarjoamisen vapauden rajoituksesta. Palvelujen tarjoamisen vapaus on yksi EU:n taloudellisista perusvapauksista, jonka rajoitukset kielletään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 56 artiklassa. Yksi lähetettyjen työntekijöiden direktiivin tavoitteista eli työntekijöiden suojelu on myös Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) (ja sen edeltäjien) oikeuskäytännössä määritellyistä yleistä etua koskevista pakottavista syistä, joilla palvelujen tarjoamisen vapauden rajoitukset voi oikeuttaa. Tutkielmassa tarkastellaan, miten lähetettyjen työntekijöiden direktiivi ja palvelujen tarjoamisen vapaus rajoittavat lähetyn työntekijän palkan määrittelyä isäntävaltiossa. Tutkielmassa eritellään lähetettyjen työntekijöiden palkkaa koskevaa oikeuskäytäntöä. Tuomioistuin oli ratkaisuissaan jo ennen lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä määritellyt isäntävaltiolla olevan ulottamisoikeuden eli oikeuden ulottaa vähimmäispalkkaa koskevat sääntönsä lähetettyyn työntekijään. Alkuperäisen direktiivin sisältämän vähimmäispalkan käsitteen sisältöä tarkasteltiin erityisesti kolmessa oikeustapauksessa, C-341/02 komissio v. Saksa, C-522/12 Isbir ja C-396/13 Sähköalojen ammattiliitto. Näistä kahdessa ensimmäisessä oli kyse niistä lähetetylle työntekijälle maksetuista eristä, jotka isäntävaltion tuli huomioida arvioidessaan oliko vähimmäispalkkaa koskevia sääntöjä noudatettu. Sähköalojen ammattiliitto -ratkaisussa oli pääosin kyse siitä, mikä sisältö vähimmäispalkan käsitteelle voitiin isäntävaltiossa antaa. Vähimmäispalkan käsitteen muuttamisen korvauksen käsitteeksi voi nähdä Sähköalojen ammattiliitto -ratkaisun saattamisesta osaksi direktiivin tekstiä. Vaikka tuomioistuin on ratkaisuissaan todennut, että isäntävaltion lähetetyn työntekijän palkkaa koskevien sääntöjen tulee olla palvelujen tarjoamisen vapauden mukaisia, ei tuomioistuin ole ratkaisuissaan arvioinut tätä erikseen. Palvelujen tarjoamisen vapauden voi siten nähdä varoventtiiliksi, joka ei normaalisti estä lähetetyn työntekijän palkan määrittelyä isäntävaltiossa direktiivin mukaisesti.
 • Kivelä, Taina (2018)
  Tutkielmassa selvitetään mitä työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite tarkoittaa lähiesimiehen työturvallisuusvastuun kannalta sekä minkälaiset tekijät rajaavat lähiesimiehen huolehtimisvelvoitetta. Aihetta tarkasteltaessa selvitetään lähiesimiehen huolehtimisvelvoitteen kannalta oleellisia tekijöitä työturvallisuuslain ja rikoslain perusteella. Tutkimuksessa käsitellään tapaturmia ja ammattitauteja aiheuttavia vaaroja ja siten tämän tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu työntekijän henkisen terveyden haitat. Myös oikeushenkilön rangaistusvastuu sekä yhteistä työpaikkaa koskeva huolehtimisvelvoite on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimusmetodina työssä käytetään lainopillista tutkimusmenetelmää. Tulkinnassa hyödynnetään työturvallisuutta koskevaa oikeuskirjallisuutta, työturvallisuuslain ja rikoslain esitöitä sekä korkeimman oikeuden ja hovioikeuksien ratkaisuja. Aluksi tutkielmassa tarkastellaan työturvallisuusvastuussa olevia tahoja ja vastuun määräytymistä työyhteisössä. Kyseisessä jaksossa tarkastellaan myös lähiesimiehen oman esimiehen tietoisuutta työturvallisuuspuutteesta ja sen mahdollista vaikutusta lähiesimiehen työturvallisuusvastuuseen. Lisäksi selvitetään työntekijän oman huolimattomuuden merkitystä lähiesimiehen työturvallisuusvastuun kannalta. Tutkimuksessa on pääpaino TTurvL 8 §:ssä, joka koskee työnantajan yleistä huolehtimisvelvoitetta. Lähiesimiehen on tarpeellisilla toimenpiteillä huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä ja tässä tarkoituksessa hänen on otettava huomioon muun muassa työntekijän henkilökohtaiset edellytykset kuten ikä, ammattitaito ja kokemus. Korostunut huolehtimisvelvollisuus työntekijän turvallisuudesta voi tulla kyseeseen silloin, kun työtä tekee nuori ja kokematon työntekijä. Mikäli työntekijällä on pitkä työkokemus ja työtehtävä on tavanomainen, ei lähiesimieheltä edellytetä yksityiskohtaisten ohjeiden antamista työntekijälle Esimiehen tulee huolehtia siitä, että työntekijät on ohjeistettu ja opastettu oikeiden työmenetelmien käyttöön sekä selvittää ne konkreettiset työmenetelmät, joita työntekijät todellisuudessa käyttävät heidän työtehtäviinsä kuuluvissa tilanteissa. Opastamisvelvollisuus koskee myös erilaisia häiriötilanteita, joiden varalle työntekijät on ohjeistettava. Mikäli tietty vaarallinen työtapa on ollut yhtiössä yleisesti tai toistuvasti työntekijöillä käytössä, on oikeuskäytännön mukaan lähiesimiehen vastuuta arvioitu pääsääntöisesti siten, että esimiehellä on tällöin ollut mahdollisuus havaita kyseinen työmenetelmä ja siten hänen on katsottu laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa, mikäli hän ei ole puuttunut työntekijöiden käyttämiin virheellisiin työmenetelmiin. Esimiehen on ryhdyttävä tarvittaviin konkreettisiin toimenpiteisiin havaittuaan määräysten noudattamista laiminlyödyn ja huolehdittava, että työturvallisuusmääräyksiä noudatetaan pysyvällä tavalla myös jatkossa. Varoituksen antaminen tai koneen laittaminen käyttökieltoon voivat esimerkiksi olla toimenpiteitä, joita esimies voi viime kädessä käyttää, mikäli työturvallisuusmääräyksiä ei noudateta. Lähiesimiehen huolehtimisvelvoitetta rajaavat epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet sekä poikkeukselliset tapahtumat. Oikeuskäytännön mukaan silloin, kun työnjohtaja on laiminlyönyt huolehtia omista työturvallisuutta koskevista velvoitteistaan, kuten tarkkailuvelvoitteestaan tai työntekijän opastamisesta oikeisiin työtapoihin, ei työntekijän käyttämä virheellinen työtapa ole työnjohtajan kannalta katsottu ennalta arvaamattomaksi.
 • Heikurainen, Aapo (2013)
  Suomessa käydään vuosittain runsaasti työtaisteluja, joista suurinta osaa pidetään laittomina. Työtaisteluoikeutta voidaan pitää perusoikeutena, mutta sitä on rajoitettu työrauhavelvollisuudella. Työtaistelu on laiton kun sillä rikotaan työrauhavelvollisuutta tai jätetään noudattamatta lain säätämää ennakkoilmoituksen vähimmäisaikaa. Laittoman työtaistelun sanktioksi on säädetty työehtosopimuslain 9 §:n mukainen hyvityssakko. Hyvityssakko on euromääräiseen ylärajaan sidottu vahingonkorvauksen sivuuttava seuraamus, joka tuomitaan maksettavaksi sille työehtosopimusosapuolelle, joka on kärsinyt työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Tutkielman tavoitteena on selvittää, ovatko laittomat työtaistelutoimenpiteet Suomessa todellinen ongelma. Keskeinen tutkimuskysymys on, onko Suomen hyvityssakkojärjestelmä nykyisellään riittävä, vai tulisiko järjestelmään tehdä muutoksia. Entä olisiko suomalaista hyvityssakkojärjestelmää syytä tietyissä tilanteissa täydentää muin laittomia lakkoja ehkäisevin keinoin? Hyvityssakkojärjestelmän toimivuutta on arvioitu tutkimalla työtuomioistuimen 2000-luvulla tuomitsemia hyvityssakkoja ja suhteuttamalla niitä työtaisteluista aiheutuneisiin vahinkoihin. Tutkimuksessa käsitellyn aineiston perusteella hyvityssakkojen määrä ei tällä hetkellä korreloi kärsittyyn vahinkoon. Keskimäärin hyvityssakoilla saadaan korvattua vain muutama prosentti laittomilla työtaisteluilla aiheutetuista vahingoista. Koska hyvityssakon suuruus ei absoluuttisestikaan nouse muutamia tuhansia euroja korkeammaksi, ei sillä voida katsoa olevan suurta vaikutusta laittomien työtaistelujen aloittamisen ehkäisemiseen. Työtaisteluoikeuden asema Suomessa on hyvityssakkojen matalan tason vuoksi vahva. Työtuomioistuimissa laittomiksi todetut työtaistelut tosin useimmiten lopetetaan nopeasti viimeistään langettavan tuomion jälkeen, mutta sitä ennen on usein ehtinyt tapahtua satojen tuhansien, tai jopa miljoonien eurojen suuruista vahinkoa. Ongelmallisina ei pidetä rajoitettuja ja pieniin vahinkosummiin jääviä laittomia työtaisteluita, mutta usein käydään myös erityisen ongelmallisina pidettyjä työtaisteluita, joista aiheutuvat vahingot ovat räikeässä epäsuhteessa niillä tavoiteltuun hyötyyn ja joilla osoitetaan piittaamattomuutta nykyisenkään tasoisia työtaisteluoikeuden rajoituksia kohtaan. Tutkielma sisältää myös oikeusvertailevan osuuden Ruotsin työtaistelulainsäädäntöön ja -käytäntöön, joka poikkeaa merkittävästi Suomen tilanteesta. Ruotsissa käydään huomattavasti vähemmän työtaisteluja, ja erityisen paljon vähemmän laittomia työtaisteluja. Ruotsissa on mahdollista tuomita työtaistelun aloittanut osapuoli vahingonkorvausvelvolliseksi laittomalla työtaistelulla aiheuttamistaan vahingoista. Myöskin työrauhavelvollisuus on ulotettu koskemaan yksittäisiä työntekijöitä. Loppujen lopuksi työnantajalla ja työntekijällä on tahoillaan sama intressi: oman edun maksimointi tehdystä työstä. Voidaan ajatella, että liiallinen oman edun tavoittelu kääntyy pidemmällä aikavälillä itseään vastaan, sillä molemmat osapuolet ovat riippuvaisia toisistaan. Mikäli työtaisteluoikeutta halutaan rajoittaa, tulisi huomiota kiinnittää myös työntekijöiden aseman turvaamiseen. Työntekijäpuolella on oltava käytössään lainmukaisia keinoja oikeuksiensa turvaamiseksi ja neuvotteluasemansa parantamiseksi. Voitaneen sanoa, että vallitseva työtaistelukäytäntö ei vastaa lain sanamuodon mukaista tavoitetta työrauhan sitovuudesta. Lainsäätäjä on hiljaisesti hyväksynyt laittomien työtaistelujen käytön painostuskeinona työmarkkinaosapuolten välisissä riidoissa.
 • Laakso, Sami (2014)
  Liikkeen luovutuksia koskevan sääntelyn keskeisimpänä oikeuspoliittisena tarkoituksena on työntekijöiden aseman turvaaminen sellaisissa yritystoiminnan muutoksissa, joissa työnantaja vaihtuu toiseksi luovutuksen kohteena olevan liiketoimintakokonaisuuden säilyessä samana tai ainakin samantyyppisenä luovutuksen jälkeen. Liikkeen luovutusta koskeva sääntely perustuu pitkälti EU-oikeuteen. Työsopimuslaissa on ollut vuodesta 2001 liikkeen luovutuksen käsitettä koskeva säännös, sen 1:10.1, mutta samoin kuin liikkeenluovutusdirektiivin liikkeen luovutuksen käsitettä koskeva määritelmä, se on sanamuodoltaan hyvin avoin. Molempien säännösten tarkempi sisältö muodostuu EU-tuomioistuimen tulkintakäytännön perusteella. Suomessa korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntö liikkeen luovutuksia koskevissa kysymyksissä pohjautuu nykyään käytännössä täysin EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännössään luomiin arviointiperus-teisiin, ja liikkeen luovutuksen toteutumisarviointi suoritetaan kansallisissa tuomioistuimissa tiettyjen EU-tuomioistuimen määrittämien arviointikriteerien perusteella. Direktiivin soveltamisala on siinä mielessä laaja, että se voi tulla sovellettavaksi kaikissa sellaisissa tilanteissa, joissa työnantaja, joko luonnollinen tai oikeushenkilö, vaihtuu. Tämä on määritelty kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa luovutussääntelyn soveltumisen ensimmäiseksi pääedellytykseksi. Toinen pääedellytys koskee osapuolten välistä oikeudellista yhteyttä, joka toteutuu hyvin väljin perustein. Varsinaista suoraa sopimussuhdetta ei EU-tuomioistuimen ratkaisukäytäntöön perustuen vaadita lainkaan, vaikka liikkeenluovutusdirektiivin suomenkielisessä käännöksessä ja työsopimuslain liikkeen luovutuksen määritelmässä käytetään sopimuksen käsitettä. Kolmantena pääedellytyksenä, joka muodostuu useam-mista arviointikriteereistä, on se, että luovutuksen kohteen tulee olla ”identiteettinsä säilyttävä taloudellinen kokonaisuus”. Tämän arvioimiseksi EU-tuomioistuin antoi asiassa C-124/84 Spijkers, tuomio 18.3.1986, Kok. 1986, s. I-1119, kansallisille tuomioistuimille arviointikriteerit, joiden perusteella niiden tuli ratkaista, oliko tarkasteltavana olevassa asiassa kyse identiteettinsä säilyttävästä taloudellisesta kokonaisuudesta. Kansallisissa tuomioistuimissa on aiheuttanut hankaluuksia se, että ratkaisussa esitettyjä arviointikriteerejä ei ollut painoarvotettu. Taloudellisen kokonaisuuden arvioinnissa keskeisimpänä lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää sitä, onko arvioitavana oleva kohde luonteeltaan pääomavaltaisuuteen vai työvoimavaltaisuuteen painottuva. Karkeina suuntaviivoina voidaan esittää, että mitä työvoimavaltaisempi toimiala on kyseessä, eli mitä suuremmalta osin sen toiminta on työvoimaan painottuvaa, sitä suurempi painoarvo identiteetin säilymisessä annetaan henkilöstön siirtymiselle vastaanottavalle uudelle työnantajalle. Mitä enemmän toiminta puolestaan painottuu pääomaan, sitä suurempi painoarvo tällaisen omaisuuden siirtymiselle annetaan. Kysymys on toisin sanoen siitä, minkä tekijöiden voidaan arvioida vaikuttavan painavammin luovutuskohteen identiteetin säilymiseen, eli hieman toisin muotoiltuna muotoavan vahvemmin luovutuskohteen identiteettiä. EU-tuomioistuimen ratkaisu-käytännössä esimerkiksi siivoustoimintaa on pidetty työvoimaan perustuvana toimialana. Tällaisilla toimialoilla luovutussääntelyn soveltumiseen voi riittää – ja usein riittäneekin - pelkän henkilöstön siirtyminen luovutuksensaajalle. Yritysjärjestelyn osapuolilla olisi usein intressejä pyrkiä välttämään sääntelyn soveltumista. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi oman työvoiman rekrytoinnin ja laajemman työntekijöiden työsuhteiden ehtoihin vaikuttamisen. Vanhoina työntekijöinä siirtyminen tarkoittaa sitä, että luovutuksensaaja on velvollinen soveltamaan työntekijöihin lähtökohtaisesti kaikkia niitä ehtoja, joita heidän työsuhteensa oli luovuttajan palveluksessa käsittänyt. Tiettyjen yritysjärjestelytyyppien voitaneen arvioida antavan järjestelyn osapuolille mahdollisuuden ainakin pyrkiä vaikuttamaan luovutussääntelyn soveltumiseen. Luovutussääntelyn soveltumisarvioinnissa on kuitenkin otettava huomioon työntekijöiden suojelun periaate, joka saattaa viime kädessä johtaa sääntelyn soveltumiseen tarkasteltavana olevassa yritysjärjestelyssä, vaikka muuten järjestelyn yksityiskohtien perusteella vaikuttaisi siltä, että sääntely ei soveltuisi siihen.
 • Niemelä, Lotta (2013)
  Käsittelen pro gradu -tutkielmassani lomauttamisen vaikutusta työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Lisäksi selvitän millä edellytyksillä työntekijä voidaan lomauttaa, ja onko lomauttamisperusteen valinnalla merkitystä työntekijän lomautuksen aikaisen oikeudellisen aseman kannalta. Tutkielma kattaa työsopimuslain mukaisen lomauttamisen. Olen rajannut tutkielman ulkopuolelle valtion ja kunnan virkamiesten ja kirkon työntekijöiden lomauttamisen sekä luottamusmiehiä koskevan erityissääntelyn. Lomauttamisella tarkoitetaan työsopimuslain mukaan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Lomauttamiselle tarvitaan työsopimuslain mukainen peruste, ja sen on tapahduttava työnantajan aloitteesta. Työntekijä voidaan lomauttaa joko taloudellisen ja tuotannollisen irtisanomisperusteen ollessa käsillä tai työn tai työntarjoamisedellytysten vähentyessä tilapäisesti. Lomauttamisesta voidaan myös tietyin edellytyksin sopia työsuhteen osapuolten välisillä sopimuksilla tai työehtosopimuksen määräyksillä. Lomauttaminen voidaan toimeenpanna toistaiseksi tai määräajaksi. Määräaikainen työntekijä voidaan työsopimuslain mukaan lomauttaa vain, jos hänet on palkattu vakituisen työntekijän sijaiseksi. Määräaikaisten työntekijöiden lomauttamiseen liittyy tiettyjä ongelmatilanteita, joita käsittelen tutkielmassani mahdollisimman kattavasti. Työsuhteesta aiheutuu sen osapuolille tiettyjä velvoitteita. Työntekijän pääasiallinen velvoite on tehdä työtä työnantajan lukuun. Työnantajan päävelvoite on puolestaan maksaa palkkaa tehdystä työstä. Työsopimuksen osapuolilla on näiden päävelvoitteiden lisäksi myös muita työsuhteesta johtuvia velvoitteita, nk. työsuhteesta aiheutuvia sivuvelvoitteita. Työntekijältä odotetaan tietynlaista lojaaliutta työnantajaansa kohtaan. Työoikeudessa tämä periaate tunnetaan työntekijän lojaliteettivelvollisuutena. Lojaliteettivelvollisuuden nimissä työntekijän tulee esimerkiksi pidättäytyä hyvän tavan vastaisesta kilpailusta työnantajan kanssa. Työntekijä ei saa paljastaa työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia eikä levittää työnantajasta perättömiä tietoja. Nämä velvollisuudet ovat tietyin poikkeuksin voimassa myös lomautusaikana. Työntekijä saa lomautuksen ajaksi ottaa muuta työtä turvatakseen elatuksensa. Selvitän tutkielmassani miten lomautuksen aikainen työllistyminen vaikuttaa työntekijän lojaliteettivelvollisuuteen. Lisäksi tarkastelen lomauttamisen vaikutusta työntekijän vuosiloman ansaintaan, palkan osana maksettaviin työsuhde-etuuksiin sekä työsuhteen päättymiseen. Käsittelen myös lyhyesti osa-aikaisesti lomautettujen työntekijöiden oikeusasemaa.
 • Kneck, Amanda (2019)
  Denna avhandling utgör en rättsdogmatisk forskning och avhandlingens syfte är att undersöka huruvida tillämpningen av bestämmelserna i direktivet om europabolag innebär att den nationella rätten till medverkan kan bevaras, förstärkas eller förminskas i det europabolag som bildas, i jämförelse med den nationella rätten i de olika medlemsstaterna. I och med att den nationella rätten till medverkan ser så olika ut i de olika medlemsstaterna har man i direktivet om europabolag infört en bestämmelse om att rätten till medverkan enbart måste införas i europabolaget om denna rätt sedan tidigare förekommer i något av de deltagande bolagen. Direktivets uttalade syfte är således att säkerställa arbetstagarnas förvärvade rätt till medverkan i enlighet med den så kallade före- och efterprincipen, samtidigt som utgångspunkten i direktivet är ett förhandlingsförfarande genom vilket förhandlingsparterna ska fastställa det arbetstagarinflytandet som de anser lämpa sig bäst i europabolaget ifråga. Den så kallade före- och efterprincipen genomsyrar hela direktivet och utgör den grundläggande tanken bakom bestämmelserna i direktivet. Ifall förhandlingsförfarandet inte resulterar i ett avtal för arbetstagarinflytandet i europabolaget har man i direktivet infört en rad referensbestämmelser som ska komma att tillämpas i andra hand. Referensbestämmelserna föreskriver att den högsta grad av medverkan som förekommer i ett deltagande bolag även ska införas i europabolaget. Direktivets bestämmelser kan vid en första anblick verka utgöra en välfungerande helhet som ger ett effektivt skydd för den nationella rätten till medverkan. Trots direktivets uttalade syfte att säkerställa arbetstagarnas förvärvade rätt till medverkan har det visat sig att det förekommer bristfälligheter i direktivet som kunde leda till att rätten till medverkan i enlighet med den nationella rätten ändå inte bevaras då ett europabolag bildas. I denna avhandling undersöks därmed vilka de olika bristfälligheterna i direktivet är som kan leda till att den nationella rätten till medverkan kringgås då ett europabolag bildas. I avhandlingen undersöks därmed de specifika bestämmelserna beträffande förhandlingsförfarandet i direktivet för att analysera huruvida det förekommer oklarheter eller otydligheter som kunde försvåra att medverkan kan bevaras i europabolaget, på grund av att medverkan ser så olika ut i de olika medlemsstaterna. Därtill tas fasta även på utomstående omständigheter som inverkar på hur medverkan kan utformas i europabolaget, samt till en viss mån även huruvida det förekommer bristfälligheter i medlemsstaterna implementering av vissa av direktivets bestämmelser. Direktivets olika bestämmelser har inte som syfte att förstärka rätten till medverkan i europabolaget utan har främst som uppgift att bevara den nationella rätten. Det finns dock dem som förespråkar att medverkan i europabolagen kunde leda till att denna rätt förstärks och sprids i medlemsstaterna och man pratar om en europeisering av denna rätt i den mening arbetstagarrepresentanterna i bolagens styrelse bör representera och ta i beaktande hela arbetskraften i de olika medlemsstaterna. I avhandlingen undersöks därmed även i hur stor mån denna europeisering av medverkan har skett samt vilka de olika faktorerna är för att europeiseringen av denna rätt ska kunna ske. Direktivet främjar således inte aktivt att rätten till medverkan förstärks i europabolaget och det är svårt att förutspå hur utvecklingen av denna rätt i framtiden kommer att ske. Det förefaller självklart att en revidering av direktivet är på sin plats för att hantera de olika bristfälligheterna som förekommer i direktivet, och det förekommer ett behov för en lösning som bättre kunde ta i beaktande den dynamiska karaktär som ett företagen har, vilket den nuvarande före- och efterprincipen dessvärre inte gör. Det existerar fortsättningsvis skeptiska förhållningssätt till denna rätt i de olika medlemsstaterna, och något större skifte i attityderna och fördomarna gentemot denna rätt verkar inte förekomma trots att medverkan antas ha en positiv inverkan på företagens verksamhet. Huruvida kommissionen i framtiden enbart kommer att anta minimistandardregler eller allt striktare kommer att harmonisera denna rätt i medlemsstaterna förblir därmed att se.
 • Latvala, Anni (2013)
  Opinnäytetyöni aiheena on myötätuntotyötaistelu Suomessa. Työrauhavelvollisuus määräytyy työehtosopimuslain 8 §:n perusteella. Pykälässä käsketään välttämään kaikkia työtaistelutoimia, jotka kohdistuvat työehtosopimukseen. Myötätuntotyötaistelua ei ole laissa nimenomaisesti määritelty. Lakia on tulkittu niin, että kaikki mikä ei ole kiellettyä on sallittua. Tällä perusteella myös myötätuntotyötaistelu on sallittu. Oikeus myötätuntotyötaistelun toimeenpanemiseen ja sen laajuus on mahdollista määrittää tarkastelemalla oikeuskäytäntöä. Tutkimuksessani lähteinä ovatkin työtuomioistuimen tapaukset, jotka koskevat myötätuntotyötaistelua. Oikeustapauksia tarkastelemalla olen selvittänyt myötätuntotyötaisteluoikeuden laajuutta. Erityisesti olen kiinnostunut myötätuntotyötaistelun rajoista eli miten laajalle työehtosopimuslain 8 §:n tulkinta voidaan ulottaa, kun pohditaan myötätuntotyötaistelun sallittavuutta. Ennen kuin käsittelen myötätuntotyötaistelun rajoja, tarkastelen myötätuntotyötaistelun säädännöllistä perustaa muutenkin kuin työehtosopimuslain 8 §:n osalta. Taustoitan aihetta myös tutustumalla työehtosopimusjärjestelmän syntyyn Suomessa. Jotta on mahdollista tarkastella myötätuntotyötaistelutoimia, on selvitettävä mitä tarkoitetaan työtaistelutoimenpiteellä. Tämän lisäksi pohdin myötätuntotyötaistelun ja työrauhavelvollisuuden välistä suhdetta. Myötätuntotyötaistelulla tarkoitetaan työtaistelua, jolla tuetaan ulkopuolista laillista työtaistelua. Tukityötaistelulla ei saa osaksikaan pyrkiä vaikuttamaan omaan työehtosopimukseen. Omaan työehtosopimukseen vaikuttaminen on kiellettyä, mutta omien tavoitteiden ajaminen on kuitenkin sallittua. Juuri tässä törmätään myötätuntotyötaistelun aitouden arvioimisen vaikeuteen. Pyrin löytämään vastauksen siihen, milloin myötätuntotyötaisteluun ryhtyneiden omien tavoitteiden ja etujen voidaan katsoa olevan sellaisia, etteivät ne liity osaksikaan omaan työehtosopimukseen. Myötätuntotyötaistelut voidaan jakaa kahdenlaisiin työtaisteluihin. Ensimmäiset ovat perinteisiä myötätuntotyötaisteluita, joissa ammattijärjestö tukee toisen ammattijärjestön työtaistelua tai muuta työriitaa. Kyse on selvästi solidaarisuuden osoittamisesta. Toiset myötätuntotyötaistelut ovat sellaisia, joissa liitto tukee omaa, toisella sopimusalalla käytävää työtaistelua tai työriitaa. Sellaisessa tilanteessa ajetaan selvästi omaa etua eikä kyse ole enää niin selvästi solidaarisuuden osoittamisesta. Oikeuskäytäntöä tarkastelemalla olen havainnut, että työtuomioistuin on arvioinut molempia myötätuntotyötaistelutapausmalleja lähtökohtaisesti samoilla kriteereillä. Arviointi on ollut johdonmukaista. Tämä lähtökohta hiertää työnantajapuolta, jossa ollaan sitä mieltä, että puhtaalta myötätuntotyötaistelulta tulisi vaatia enemmän. Siinä ei saisi esiintyä oman edun tavoittelua. Tukityötaisteluiksi on hyväksytty myös sellaiset työtaistelut, joilla tuetaan painostusta solmia yrityskohtaisia työehtosopimuksia.
 • Mäkinen, Topias (2014)
  Tutkielmassa määritellään, mikä on nollatyösopimus. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan muun muassa sitä, millainen nollatyösopimus voi olla kestoltaan ja mitä eroja eri vaihtoehtojen välillä on, miten työajasta voidaan sopia ja miten se sitoo nollatyösopimuksen osapuolia, miten työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimus soveltuu nollatyösopimuksella työskenteleviin työntekijöihin sekä sitä, miten nollatyösopimus voi päättyä. Tutkielman keskiössä on nollatyösopimuksella työskentelevän työntekijän asema. Tutkielman tavoitteena on selventää nollatyösopimuksiin liittyviä epäselvyyksiä. Tutkielman metodi on lainopillinen eli oikeusdogmaattinen. Lainsäädännössämme ei ole määritelty termiä nollatyösopimus. Sillä kuitenkin tarkoitetaan erilaisia työaikaa koskevia työsopimuksia, joissa yhteistä on erityisesti työajan, mutta myös muiden työntekoon liittyvien ehtojen joustavuus. Nollatyösopimuksessa työaika on sovittu avoimeksi. Sen on voitu sopia vaihtelevan nollan ja esimerkiksi 37,5 viikkotunnin välillä. Vähimmäismäärää työajalle ei ole, mutta enimmäismäärän asettaa työaikalaki. Nollatyösopimus on osa-aikainen, mikäli sovitun viikkotuntivaihteluvälin yläraja on alle kyseisellä alalla työskentelevän kokoaikaisen työntekijän tuntimäärän. Nollatyösopimuksiin liittyvä terminologia ei ole vakiintunutta. Aiheeseen liittyviä termejä ovat esimerkiksi tarvittaessa työhön kutsuttava työntekijä, ekstraaja, keikkatyöläinen ja nollatuntisopimus. Termejä ei ole määritelty lainsäädännössämme, vaan ne ovat pikemminkin vakiintuneet käytännön työelämän kautta. Tutkielmassa on nollatyösopimuksen lisäksi käytetty melko paljon termiä tarvittaessa työhön kutsuttava työntekijä. Tällä tarkoitetaan työntekijää, joka tulee työhön tarvittaessa tai kutsuttaessa. He työskentelevät usein yksittäisissä määräaikaisissa työsuhteissa. Jokainen erillinen työjakso muodostaa siten oman määräaikaisen työsuhteensa, eikä työsuhde ole voimassa näiden jaksojen välissä. Vaikka nollatyösopimukset ovat olleet julkisuudessa verrattain paljon viime vuosina, ei kyseessä ole täysin uusi asia. Termi nollatyösopimus voi tätä tosin olla, mutta esimerkiksi palvelualalla tarvittaessa työhön kutsuttavia työntekijöitä on käytetty vuosikymmeniä. Toisaalta nollatyösopimukset eivät ole pelkästään Suomeen liittyvä ilmiö, koska nollatyösopimuksella työskentelevän työntekijän epäselvä asema työmarkkinoilla on huomioitu muuallakin Euroopassa. Nollatyösopimuksia ei juurikaan ole työoikeudellisessa kirjallisuudessa käsitelty eikä kattavaa tutkimusta aiheesta ole tehty. Oikeuskäytäntöä löytyy lähinnä tarvittaessa työhön kutsuttavista työntekijöistä. Tutkielmassa on tästä huolimatta hyödynnetty yleistä työoikeudellista kirjallisuutta, koska nollatyösopimuksen arviointiin ja tulkintaan soveltuu voimassa oleva työ- ja muu lainsäädäntö sekä samat työoikeuden periaatteet kuin tavallisiinkin työsopimuksiin. Joihinkin yleissitoviin työehtosopimuksiin on sisällytetty nollatyösopimuksia koskevia määräyksiä. Tällaisilla määräyksillä on voitu esimerkiksi rajoittaa niiden käyttöä, määritellä osapuolten oikeudellista asemaa ja asettaa työhön liittyviä vähimmäisehtoja. Useimmilla aloilla ei kuitenkaan ole sovittu mitään nollatyösopimusten käytöstä. Nollatyösopimusten sääntelyä työehtosopimuksin voidaan kuitenkin pitää järkevänä, koska tämä mahdollistaa työsuhteen ehdoista sopimisen alakohtaisesti lainsäädäntöä tarkemmin ja tällöin voidaan myös paremmin huomioida kunkin alan erityispiirteet sekä tarpeet.
 • Franssi, Nina (2017)
  Konkurrensförbud kan begränsa en individs rätt till näringsfrihet, vilket är ett allvarligt problem eftersom var och en har rätt till näringsfrihet enligt Finlands grundlag. Konkurrensförbud i aktieägaravtal kan anses vara problematiska bl.a. ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Arbetsavtalslagen (ArbAvtL), som ställer krav om synnerligen vägande skäl och begränsar ett konkurrensförbuds tidsmässiga bundenhet, blir tillämplig på ett konkurrensförbud i ett aktieägaravtal om aktieägaren även anses vara arbetstagare i bolaget. Genom att erbjuda aktier till en arbetstagare kan man således försöka kringgå ArbAvtL:s tvingande bestämmelser som begränsar användningen av konkurrensförbud. Genom att "omvandla" en arbetstagare till en aktieägare kan man binda personen i fråga till ett strängare konkurrensförbud än vad som är tillåtet enligt ArbAvtL 3:5. Genom en studie av fiktiva typfall söks i avhandlingen svar på frågan i vilka typsituationer konkurrensförbud i aktieägaravtal kan anses vara ogiltiga. En väsentlig fråga i relation till huruvida ArbAvtL blir tillämplig gällande konkurrensförbud i aktieägaravtal är var gränsen mellan arbetstagare och företagare går. I avhandlingen belyses ytterligare vilka faktorer som påverkar bedömningen av huruvida synnerligen vägande skäl enligt ArbAvt 3:5 anses finnas för användningen av konkurrensförbud. Om en aktieägare inte anses vara arbetstagare bör giltigheten av ett konkurrensförbud i ett aktieägaravtal bedömas i ljuset av lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Rättshandlingslagen), närmare bestämt Rättshandlingslagen 38 §. Således behandlas även de faktorer som påverkar skälighetsbedömningen i Rättshandlingslagen 38 § och som kan leda till jämkning enligt Rättshandlingslagen 36 §. Avhandlingen visar att det alltid bör göras en helhetsbedömning in casu gällande konkurrensförbuds giltighet i aktieägaravtal. Avhandlingens syfte är inte att ge en färdig modell över hur konkurrensförbud i aktieägaravtal bör bedömas, utan snarare att lyfta fram olika faktorer som påverkar bedömningen och belysa hur dessa har tolkats.
 • Tiainen, Milja (2013)
  Työttömyysturvan tarkoituksena on turvata työttömän työnhakijan taloudelliset mahdollisuudet päästä tai palata työhön korvaamalla työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Työttömyysturva muodostuu perus- ja ansioturvasta. Lainsäädännöllä taataan työttömälle oikeus perustoimeentulon turvaan. Työelämässä ovat viime vuosina yleistyneet sellaiset työn tekemisen muodot, jotka eivät enää luontevasti sijoitu perinteisiin työoikeudellisiin työntekijän ja yrittäjän asemiin. Osa työsuhteen ja yrittäjyyden rajapintaan sijoittuvista työnteon muodoista määritellään työttömyysturvajärjestelmässä omassa työssä työllistymiseksi. Oman työn käsite perustuu työttömyysturvaa koskevan lainsäädännön lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Työoikeus ei tunne oman työn käsitettä. Tutkielmassa tarkastellaan, millä edellytyksillä omassa työssään työllistyvällä on oikeus työttömyysturvaan. Käsitettä ei ole määritelty lainsäädännössä, joten sen sisältö on muotoutunut soveltamiskäytännön ja lainvalmistelutöiden perusteella. Oma työ on erotettava toisaalta työsuhteisesta työstä ja toisaalta yrittäjätyöstä. Työsopimukseen perustuvan työsuhteen ja toimeksiantosopimukseen perustuvan ammatinharjoittamisen rajapintaa on selvitetty työoikeuden näkökulmasta. Lisäksi omassa työssä työllistyminen on erotettava työttömyysturvalainsäädännön yrittäjän ja palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän käsitteistä. Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että työttömän työnhakijan on mahdollista ottaa vastaan kokoaikatyötä. Päätoimisesti omassa työssään työllistyvällä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Sivutoimisesti omaa työtä tekevä voi saada soviteltua työttömyysetuutta. Oman työn pää- ja sivutoimisuus sekä sen aloittaminen ja lopettaminen ratkaistaan kokonaisharkinnalla, jossa ei lähtökohtaisesti oteta huomioon omasta työstä saatujen tulojen vähäisyyttä tai niiden puuttumista. Soveltamiskäytännössä työttömän esittämälle selvitykselle ja hänen omalle ilmoitukselleen oman työnsä työllistävyydestä tulisi antaa merkitystä muodollisten kriteerien ja henkilön aikaisemman toiminnan sijasta. Toimeentuloturvassa epäkohtana on, että oma työ ei kerrytä työssäoloehtoa eikä sen perusteella voi liittyä työttömyyskassaan. Perusoikeusnäkökulmasta olisi perusteltua, että oman työn käsitteestä säädettäisiin lainsäädännössä siten, että sen olennainen sisältö ilmenisi laista. Tutkielmassa käsitellään eräiden henkilöryhmien, kuten itsensä työllistäjien, taiteilijoiden ja apurahansaajien sekä omais- ja perhehoitajien oikeutta työttömyysturvaan. Osa oman työn muodoista on lähellä yrittäjätoimintaa, joten niiden arvioinnissa on otettava huomioon yrittäjäriski. Toimeksiantosuhteessa tehty työ saattaa tosiasiallisesti muistuttaa työsuhteista työtä, joten sen oikeudellista luonnetta pohdittaessa tulisi tarkastella erityisesti työn tekemistä työn antajan lukuun työsuhteen tunnusmerkkinä. Työsopimuksen tunnusmerkistöä voitaisiin muuttaa siten, että se tunnistaisi nykyistä paremmin myös muodollisesti yrittäjänä tai omassa työssä työllistyvän epäitsenäisen ja alisteisen aseman suhteessa toimeksiantajaansa. Joissakin oman työn tilanteissa on kyse lähinnä siitä, että oman työn tekeminen muodostaa esteen kokoaikaisen työn vastaanottamiselle. Erilaiset oman työn muodot edellyttävät keskenään erilaisia lainsäädäntö- ja tulkintaratkaisuja, kun työttömyysturvajärjestelmää kehitetään vastaamaan työelämässä tapahtuneeseen muutokseen.
 • Raunio, Juha (2018)
  Globalisoituva maailma pakottaa yritykset yhä tiukempaan kilpailutilanteeseen. Tästä johtuen joustavuuden lisääminen käytetyssä työvoimassa on työnantajalle tärkeämpää kuin koskaan. Se voi pyrkiä lisäämään tätä joustavuutta siirtymällä käyttämään kasvavaa työvoiman muotoa, vuokratyövoimaa. Näin tehdessään työnantaja saattaa haluta lopettaa sen työvoiman käyttämisen, joka aiemmin vastasi vuokratyövoimalla jatkossa hoidettavasta tehtävästä. Tällainen liikkeenjohtovaltaan perustuva päätös, jonka seurauksena omat työntekijät irtisanotaan ja tilalle otetaan vuokratyövoimaa voi olla ongelmallinen työntekijöiden työsuhdeturvan eri ilmenemismuotojen kannalta. Tutkimuksessa perehdytään edellä kuvaillun kaltaisen tilanteen ja sen lähivariaatioiden laillisuusarviointiin. Näin tehdään muun muassa tutustumalla asian kannalta keskeiseen lainsäädäntöön, virallisaineistoon sekä oikeuskäytäntöön- ja kirjallisuuteen. Näin ollen päädytään esittelemään esimerkiksi liikkeenjohtovallan ja työsuhdeturvan käsitteet, avaamaan vuokratyön merkitystä ja tutkimuksen aiheeseen liittyvää sääntelyä nyky-yhteiskunnassa ja selventämään tutkimuksen vaatimalla syvyydellä kollektiivista irtisanomisperustetta yleisesti. Tämän lisäksi loppua kohden tutkimuksessa syvennytään nimenomaisesti omien työntekijöiden vuokratyövoimalla korvaamiseen liittyvään problematiikkaan ja tätä koskevaan oikeuskäytäntöön. Esimerkiksi sitä, tarkoitetaanko työsopimuslaissa ”uudella työntekijällä” myös vuokratyöntekijää ja tähän liittyvää oikeuskäytäntöä tarkastellaan ja arvioidaan kriittisestikin. Tutkimuksen taustalla hahmottuu kahden keskeisen oikeushyvän, liikkeenjohtovallan ja työsuhdeturvan välinen vastakkainasettelu, joka on läsnä laillisuusarviointia tehtäessä läpi tutkimuksen. Erityisen keskeiseksi tämän vastakkainasettelunkin kannalta tutkimuksessa nousee liikkeenjohtovaltaan perustuvan päätöksen aitous ja se, että tuomioistuin tekee ratkaisunsa lopulta huomioiden kaikki tapaukseen liittyvät seikat ja olosuhteet eli kokonaisarvion pohjalta. Myös nämä asiat ovat siten läsnä läpi tutkimuksen, vaikka niiden sisältöön ja keskeisyyteen perehdytään tarkemmin tutkimuksen loppupuolella. Tutkimuksen lopuksi tehdään vielä aiheen tiimoilta johtopäätöksiä ja de lege ferenda -tyyppisiä huomioita.
 • Vuohelainen, Vilma (2019)
  Tutkielman tarkoituksena on lainopillisen metodin avulla hahmottaa harjoittelun työoikeudellista sääntelyviitekehystä Suomessa. Sääntelyviitekehyksen tarkastelun lomaan sijoittuu kysymys harjoittelun oikeudellisesta luonteesta. Kysymykseen vastaaminen edellyttää työoikeuden yleisten oppien, kuten tunnusmerkistöopin ja pakkosoveltamisen tarkastelua. Näiden ohella tutkielmassa joudutaan ottamaan kantaa myös oppiin työoikeudellisten normistojen henkilöllisen soveltamisalan yhtenäisyydestä. Harjoittelun sääntelyviitekehystä kartoittavan tutkimuksen tarve kumpuaa erityisesti siitä tosiasiasta, että harjoittelun (työ)oikeudellinen luonne tuntuu käytännössä olevan epäselvä monessa suhteessa. Tutkimuskysymyksen käsittelyä ohjaa ajatus siitä, että harjoittelulla on oikeudellisena ilmiönä useita ulottuvuuksia lainsäädännön eri osa-alueilla, eikä kaikkea tätä lainsäädäntöä voida luonnehtia yksinomaan työoikeudelliseksi. Tutkimuskysymyksen havainnollistamiseksi kansallista kontekstia laajemmin, tutkielmaan sisältyy myös lähinnä praktisiksi luonnehdittavia oikeusvertailevia näkökohtia, joissa on tuotu esiin Ruotsin ja Ranskan oikeusjärjestyksissä omaksuttuja lähtökohtia harjoittelun sääntelyviitekehyksen määrittämiseen. Tutkielmassa tarkastellaan ensiksi työoikeudellisen perussuhdeteorian ilmaisemia lähtökohtia työlainsäädännön soveltamisalasta. Harjoittelijan oikeusaseman kannalta työsopimuslain soveltumisen selvittäminen harjoittelujärjestelyihin on tutkielmassa perustavanlaatuinen kysymys, jolla on konkreettisia vaikutuksia harjoittelijan oikeusasemaan. Työsopimuslaki (55/2001) on keskeisin työelämän yleislaki, joka sääntelee työnantajan ja työntekijän välisen oikeussuhteen sisältöä ja työlainsäädännön soveltamisalaa. Työlainsäädännön soveltamisala rakentuu työsuhteen perustunnusmerkkien mukaisesti. TSL 1:1:ssä määritetyt työsuhteen tunnusmerkit ovat pakottavaa oikeutta. Tämä tarkoittaa sitä, että työsuoritusta edellyttävän sopimuksen sopijapuolet eivät voi sopia pätevästi, että TSL 1:1:ssä säädetyt tunnusmerkit tosiasiallisesti täyttävään sopimussuhteeseen (työsuhteeseen) ei sovellettaisi työsopimuslakia. Työsopimuslakia tulee siis soveltaa kaikissa niissä tapauksissa, joissa työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät. Suomen työoikeudellisessa järjestelmässä työsopimuslailla on lisäksi korostunut rooli, sillä se määrittää myös muiden työoikeudellisten lakien soveltamisalaa. Työsuhteen tunnusmerkit eivät kuitenkaan ole tarkkarajaisia tai yksiselitteisiä ja etenkin tärkein tunnusmerkki, työn johto- ja valvontaoikeus, on osoittautunut hyvin tulkinnanvaraiseksi. Toiseksi tarkastellaan harjoittelijoiden oikeusasemaan kohdistuvaa sääntelyä työoikeudellisen kentän ulkopuolella koulutuslainsäädännössä sekä aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä ja kuntouttavaa työtoimintaa koskevassa sääntelyssä. Tällaisessa erityislainsäädännössä lähtökohtana on ei-työsuhteinen harjoittelu, joka tapahtuu osana ammatillisia opintoja tai julkisten työvoimapalvelujen yhteydessä ja yleensä kolmantena osapuolena harjoittelusta sovittaessa on mukana oppilaitos tai työvoimahallinto. Erityislainsäädäntö harjoittelua koskien näyttäytyy Suomessa hyvin hajanaisena ja epäjohdonmukaisena kokonaisuutena. Kolmantena tarkastelukohteena ovat harjoittelun laadulle asetettavat yhteiset laatupuitteet, joita on esitelty EU:n soft law -viitekehyksessä. Laatupuitteiden tarkoituksena on parantaa harjoittelun laatua sen oppimissisällön ja työehtojen näkökulmasta. Keskiössä on suositus kirjallisesta harjoittelusopimuksesta, jolle määritettäisiin tietty vakiosisältö. Laatupuitteet eivät kuitenkaan ehdotetussa muodossaan koske järjestelmällisesti kaikkia harjoittelutyyppejä, vaan ainoastaan nk. avointen markkinoiden harjoitteluja, joissa ei ole osallisena kolmatta osapuolta ja jotka yleensä suoritetaan opintojen päätyttyä ja/tai työnhaun yhteydessä. Näin ollen suosituksen soveltamisalaan eivät kuulu harjoittelujaksot, joiden sisällöstä säädetään kansallisessa erityislainsäädännössä. Perussuhdeteorian mukaisesta työoikeudellisesta jäsentämistavasta suhteessa harjoittelujärjestelyihin voidaan johtopäätöksenä todeta, että harjoittelijat, riippumatta harjoittelutyypistä, työskentelevät työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeuden alaisina, joten heitä tulisi pitää työntekijöinä Suomen työoikeudellisessa sääntelyssä. Muut harjoittelujärjestelyjen ominaisuudet, kuten oppimistarkoitus, vastikkeettomuus tai harjoittelun rajattu kesto eivät ole työnantajan johto- ja valvontaoikeuteen verrattavalla tavalla ratkaisevia oikeussuhteen luokituksessa niin kauan kuin direktiotunnusmerkki täyttyy. Myöskään harjoittelujärjestelyjen sääntely muualla kuin työlainsäädännössä tai työsopimuksista erillisin harjoittelusopimuksin ei poista sitä tosiasiaa, että harjoittelijoita on voimassa olevan työlainsäädännön mukaan pidettävä työntekijöinä. Kun harjoittelua pidetään työlainsäädännön näkökulmasta työsuhteena, siihen tulee perussuhdeteorian mukaisesti soveltaa systemaattisesti kaikkea työlainsäädäntöä, sosiaalilainsäädäntöä sekä työehtosopimusten määräyksiä.
 • Tikkanen, Heli (2014)
  Tutkimuksessa selvitetään työntekijän siirtymistä kokoaikaisesta, vakituisesta työstä osa-aikaiseksi työntekijäksi saman työnantajan palveluksessa sekä tämän siirtymisen vaikutusta vuosilomaan. Tutkimusmetodina käytetään lainoppia eli oikeusdogmatiikkaa. Työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa kokoaikaisen työsuhteen osa-aikaiseksi työsuhteeksi työsopimuslain nojalla työnantajan heikon taloudellisen tilanteen perusteella joko pysyvästi osa-aikaistamisella tai tilapäisesti lomauttamalla. Työntekijän ja työnantajan sopimus on kuitenkin lainsäädännössä yleensä edellytys aiemmin sovitun työajan vähentämiselle. Ainakin osittain sopimuksen mukaisia ovat osa-aikaiset perhevapaat, osittainen opintovapaa, osa-aikainen sairauspoissaolo, osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke sekä työaikalain 15 §:n mukainen osa-aikatyöstä sopiminen sosiaalista tai terveydellisistä syistä. Tutkimuksessa selvitetään, minkälaisia oikeuksia, velvollisuuksia tai rajoituksia työsuhteen osapuolilla on työntekijän siirtyessä osa-aikaiseksi työntekijäksi. Työssä tarkastellaan suomalaisen lainsäädännön lisäksi aiheeseen liittyvää EU-oikeutta, erityisesti osa-aikatyöntekijöiden syrjintäkieltoa sekä pro rata temporis -periaatetta. Kokoaikaisen työntekijän siirtyessä osa-aikaiseksi työaika lyhenee, jolloin palkka yleensä pienenee samassa suhteessa. Työajan ja palkan muutoksilla on puolestaan vaikutuksia työntekijän vuosilomaoikeuteen. Kokoaikaisena työntekijänä jo ansaittua vuosilomaa ei voida vähentää henkilön siirtyessä osa-aikaiseksi työntekijäksi. Pro rata temporis -periaatetta voidaan soveltaa vain osa-aikaisen työskentelyn ajanjaksolta ansaittavaan vuosilomaan. EU-oikeuskäytännön mukaan osa-aikaisen työntekijän työajan ja vuosiloman pituuden on oltava vähintään samassa suhteessa kuin kokoaikaisen työntekijän työaika ja vuosiloma. Asianmukaisesti myönnetty sairausloma ei kuitenkaan saa vähentää vuosilomaoikeutta. Vuosilomalaissa on EU-oikeudesta poiketen rajoitettu sairausloman laskemista työssäolon veroiseksi ajaksi. Työntekijään sovellettava loman ansaintasääntö voi muuttua kesken lomanmääräytymisvuoden, jos sovittu työaika muuttuu muuten kuin tilapäisesti. Tilapäiseksi laskettavalle työaikamuutokselle ei kuitenkaan ole laissa tarkkaa aikarajaa. Lähtökohtaisesti lomautus katsotaan aina tilapäiseksi muutokseksi. Vuosilomapalkka lasketaan eri tavoin riippuen sovellettavasta loman ansaintasäännöstä, palkanlaskentatavasta sekä siitä, onko työntekijä vielä osa-aikatyössä lomanmääräytymisvuoden päättyessä. Lisäksi työssäolon veroisen ajan sekä vuosilomapalkan laskennassa osalomautusta, osa-aikaista perhevapaata, osa-aikaista sairauslomaa sekä osittaista opintovapaata koskevat omat erityissäännökset. Tutkimuksen mukaan saman verran lomanmääräytymisvuodessa työtä tekevät osa-aikatyöntekijät, joiden työaikajärjestelyt ja palkan laskentatapa on toteutettu eri tavalla, voivat vuosilomalain perusteella ansaita erimittaisen vuosiloman sekä erilaisen vuosilomapalkan. Eri osa-aikatyömuotoja koskevat erityissäännökset vielä lisäävät eroja eri osa-aikatyöntekijöiden välillä. Osa-aikatyömuotojen erilainen kohtelu voi kuitenkin olla perusteltua asiallisista ja hyväksyttävistä syistä, ja siten olla myös EU-oikeuden mukaista. Sen sijaan yhtä paljon työtä lomanmääräytymisvuoden aikana tekevät työntekijät, joilla on sama osa-aikaisuusperuste mutta erilainen työaikajärjestely, voivat saada vuosilomalain säännösten perusteella erilaisen vuosilomaoikeuden, ja tämän ei voida katsoa olevan yhdenvertaisuus- eikä neutraali-suusperiaatteen mukaista.
 • Malin, Jenni (2020)
  Tutkielmassa tarkastellaan palkkaa koskevan työsopimusehdon muuttamisen asemaa työsuhteen ehtojen muuttamisopissa. Korkein oikeus on 1990-luvulla antanut palkan alentamiseen liittyen useita tuomioita, jotka ovat muodostuneet palkan alentamisen oikeusohjeeksi. Korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä on katsottu, että työnantaja voi irtisanomisen sijasta yksipuolisesti muuttaa työsuhteen olennaisia ehtoja, kuten palkkaa, työtehtäviä ja työntekopaikkaa, irtisanomisperusteella ja irtisanomisaikaa noudattaen. Tutkielmassa lähestytään työsuhteen ehtojen muuttamisproblematiikkaa työsuhdeopin kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että työsuhteen ehtoa säännöstävät normit otetaan huomioon niiden itsenäisin oikeusvaikutuksin. Tutkielmassa todetaan, että korkeimman oikeuden palkan alentamista koskeva oikeusohje soveltuu ainoastaan palkkaa koskevien työsopimusehtojen muuttamiseen. Tämä johtuu siitä, että verrattuna muihin työsuhdetta säännöstäviin normeihin, vain työsopimus on mahdollista päättää irtisanomisperusteella ja irtisanomisaikaa noudattaen. Tutkielman erityisiä tarkastelukohtia ovat tasapuolisen kohtelun periaate palkan alentamisessa sekä yrityksen säästöohjelman eri säästötoimenpiteiden vaikutukset palkan alentamiseen. Yrityksen säästötoimenpiteinä esitellään provisiopalkkaan siirtyminen, irtisanomiset ja lomautukset sekä palkan alentaminen työnkuvan muutoksen seurauksena. Tasapuolisen kohtelun periaatteen osalta tutkielmassa huomataan, että palkan alentamisen yhteydessä tulisi kiinnittää huomiota palkan alentamisesta aiheutuville tosiasiallisille seurauksille eri työntekijöiden osalta. Tämä johtuu siitä, että tietyn palkan osan alentaminen voi vaikuttaa joihinkin työntekijöihin enemmän kuin toisiin. Tasapuolisen kohtelun periaatteen soveltamiseen liittyy myös poikkeuksia. Oikeuskäytännössä ja –kirjallisuudessa on hahmoteltu, että säästötoimenpidettä ei tarvitse kohdistaa yrityksen avainhenkilöihin. Tämän lisäksi tutkielmassa tarkastellaan mahdollisuutta poiketa tasapuolisen kohtelun periaatteesta irtisanomisperusteen puuttumisen vuoksi. Oikeuskäytännössä on katsottu, että palkan alentaminen voidaan toteuttaa koko henkilöstön osalta, vaikka irtisanomisperuste puuttuu yksittäisen työntekijän kohdalta. Kolmantena erityistarkasteluaiheena on yhteistoimintamenettely osana palkan alentamista. Tutkielmassa havaitaan, että kun palkkaa koskeva työsuhteen ehto perustuu työsopimukseen, yhteistoimintamenettely tulee sovellettavaksi. Näkökulma perustuu oikeuskirjallisuuden yhteneväisiin kannanottoihin siitä, että YTL 8 luku tulee sovellettavaksi palkan alentamisen yhteydessä. Kun tarkastelun kohteena on yksittäisen työntekijän ja työnantajan välillä sovittu ehto, jota muutetaan kollektiivisessa menettelyssä, voi syntyä ristiriitoja individuaalisen ja kollektiivisen toimen välillä. Tästä huolimatta on kuitenkin katsottu, että yksittäisellä työntekijällä on heikot mahdollisuudet poiketa kollektiivisesti sovitusta lopputuloksesta, vaikka se heikentäisi yksittäisen työntekijän työsopimuksen ehtoa. Viimeiseksi tarkastellaan palkan alentamiseen liittyviä erimielisyyksiä ja seurauksia. Tämän osalta todetaan, että palkan alentamiseen liittyvän erimielisyyden ajaminen yleisessä tuomioistuimessa vaatii yksittäiseltä työntekijältä toimenpiteitä. Tämä voi asettua ristiriitaan sen kanssa, että palkan alentaminen voi perustua kollektiiviseen toimeen, johon yksittäinen työntekijä ei ole voinut vaikuttaa. Tämän lisäksi työntekijän korvausmahdollisuudet ovat vielä vakiintumattomat. Voidaankin todeta, että vaikka työntekijän suojeluperiaatteelle annetaan painoarvoa palkan alentamisen edellytysten tarkastelussa, työntekijän suojeluperiaate ei kuitenkaan täysin toteudu työntekijöiden oikeuksiin pääsemisen haasteiden vuoksi.
 • Kylmäniemi, Hanna (2014)
  Euroopan unionin alueen työntekijöiden palkkaturvaa koskeva vähimmäissuoja on pyritty varmistamaan työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa annetulla direktiivillä 2008/94/EY (palkkaturvadirektiivi). Direktiivi jättää työoikeudellisten käsitteiden määrittelemisen sekä laajan harkintavallan saatavien rajoittamisesta kansallisen lainsäädännön varaan. Palkkaturvadirektiivi on implementoitu palkkaturvalakiin 27.11.1998/866. Palkkaturvajärjestelmän edellytyksenä on työsuhteessa tehty työ ja työnantajan maksukyvyttömyys. Suomessa työsuhteen ja maksukyvyttömyyden käsitteet ovat kattavia, joten lähtökohtaisesti palkkaturvan piiriin kuuluva työntekijäjoukko on laaja. Tutkielmassa selvitetään, milloin työntekijä kuuluu Suomen palkkaturvan piiriin, mikäli työnantajalla katsotaan olevan toimintaa useassa jäsenvaltiossa. Toiminnan käsitettä tulkintaan laajasti ja sen on katsottu edellyttävän taloudellista pysyvyyttä. Kun yrityksellä on toimintaa useassa jäsenvaltiossa, toimivaltainen on sen valtion palkkaturvajärjestelmä, jossa työ on tavallisesti tehty. Myös työntekijän asunnon ja toimisto sijainti vaikuttavat. Tilapäinen työskentely toisessa valtiossa ei muuta tavallista työntekovaltiota. Tilapäiseksi on katsottu alle vuoden mittainen työskentely. Tutkielmassa selvitetään, mitä saatavia työntekijä voi saada palkkaturvasta korvattavaksi, ja miten niitä on rajoitettu ajallisesti, määrällisesti ja väärinkäytösten estämiseksi. Palkkaturvahakemus on palkkaturvalain 5 §:n mukaisesti sidottu kolmen kuukauden määräaikaan saatavan erääntymisestä. Epäselvyys saatavan määrästä ei vaikuta määräaikaan. Palkkaturvahakemuksen määräaika on siis tiukempi kuin työsuhdesaatavien yleinen kanneaika. Palkkaturvan maksamien saatavien määrää on rajoitettu euromääräisesti. Lisäksi saatavat eivät saa ylittää, mitä voidaan pitää kohtuullisena ja tavanomaisena. Työntekijä, joka joutuu hakemaan saataviaan palkkaturvasta voi näin ollen joutua huonompaan asemaan kuin mitä työntekijä, joka vaatii saataviaan suoraan maksukykyiseltä työnantajalta. Valtion kohtuullisen korvausvastuun lisäksi palkkaturvasta maksettavia saatavia voidaan palkkaturvalain 8 §:n mukaan rajoittaa väärinkäytösten estämiseksi. Sopimus tai järjestely, johon maksukykyinen työnantaja ei sitoutuisi, katsotaan palkkaturvan väärinkäytökseksi. Järjestely palkkaturvan saamiseksi voi myös koskea työsuhteen tunnusmerkkien väärentämistä. Tehtyyn työhön nähden epäsuhteinen tai kohtuuton saatava ei tule palkkaturvana maksettavaksi. Työntekijän vilpittömälle mielelle ei ole annettu merkitystä. Palkkaturvaa ei voi saada toistuvien palkkaturvahakemusten perusteella. Toistuvista hakemuksista on kyse kolmannen palkkaturvahakemuksen kohdalla, mutta myös haetun saatavan määrä vaikuttaa. Työntekijällä ei ole oikeutta kasvattaa saataviensa määrää kun työnantajan maksukyvyttömyys on tullut hänelle selväksi. Työntekijällä on työsuhteen purkamisvelvollisuus viimeistään silloin, kun työntekijän palkka on maksamatta kolmen kuukauden ajalta.
 • Aho, Emma (2018)
  Tiedekunta/Osasto - Fakultet/Sektion – Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta Laitos - Institution – Department Tekijä - Författare – Author Aho, Emma Eeva Elina Työn nimi - Arbetets titel – Title Paluu perhevapaalta. Perhevapaalta palaavan työntekijän oikeus palata aikaisempaan työhönsä työpaikan muutostilanteissa Oppiaine - Läroämne – Subject Työoikeus Työn laji - Arbetets art – Level Pro gradu -tutkielma Aika - Datum – Month and year Helmikuu 2018 Sivumäärä - Sidoantal – Number of pages XII+80 Tiivistelmä – Referat – Abstract Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten perhevapaan aikana työpaikalla tapahtuneet muutokset vaikuttavat perhevapaalta- paluuoikeuteen. Tarkentavana kysymyksenä selvitetään yhtäältä sitä, mihin työhön työntekijällä on oikeus palata ja toisaalta sitä, mitä työtä työnantajan tulee työntekijälle tarjota. Tutkielmassa selvitetään työnantajan työnjohtovallan rajoja, jotka koskevat työtehtävissä tapahtuvia muutoksia. Tutkimusmenetelmänä käytetään käytännöllistä lainoppia. Perhevapaalta paluun jälkeen työntekijällä on TSL 4 luvun 9 §:n mukaan oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos aikaisempaan työhön paluu ei ole mahdollista, on työntekijälle tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä. ja viimekädessä muuta työsopimuksen mukaista työtä. Työntekijää suojaavat myös tasa-arvolain syrjintäsäännökset, kuten se, ettei työtehtäviä saa jakaa niin, että työntekijä joutuu epäedullisempaan asemaan sukupuolen perusteella. Työhönpaluuoikeuden rikkominen voi merkitä myös rikoslain 47 luvun 3 §:n mukaiseen työsyrjintään syyllistymistä. Ongelmallista työhönpaluussa on usein se, että työntekijän työtehtävät on järjestelty uudelleen perhevapaan ajaksi niin, ettei työntekijälle voida enää tarjota tämän aikaisempaa tai edes muuta työsopimuksen mukaista työtä. Yleistä on, että sijaisen työsuhde vakinaistetaan niin, ettei työntekijän työhönpaluuoikeus toteudu. Jos työntekijän työtehtävät ovat osittain muuttuneet, tulee työnantajan selvittää mahdollisuudet kouluttaa perhevapaalta palaava työntekijä muuttuneisiin työtehtäviin. Oleellista yhtäältä työntekijän työhönpaluuoikeuden ja toisaalta työnantajan työntarjoamisvelvollisuuden kannalta on selvittää se, mitä työsopimuksessa on sovittu työntekijän työtehtävistä. Ongelmana on usein se, ettei työsopimuksessa ole määritelty riittävän tarkasti työntekijän työtehtäviä tai työtehtävät ovat muuttuneet sitten työsopimuksen tekoajankohdan. Työhönpaluusäännöksen ongelmana on myös se, ettei se auta määrittelemään työnantajan koulutusvelvollisuuden laajuutta. Tämä määrittely on jätetty yksin oikeuskäytännön varaan. Koulutusvelvollisuuden laajuudella on merkitystä etenkin työpaikalla tapahtuneiden muutosten yhteydessä. Jos työntekijälle on palkattu sijainen perhevapaan ajaksi, on työntekijällä vahva oikeus palata entisiin työtehtäviinsä, sillä sijainen ei voi syrjäyttää perhevapaalla olevaa työntekijää. Tilanne on toinen, jos työtehtävät on jaettu muiden työntekijöiden kesken siten, että kyseinen työtehtävä itsenäisenä tehtäväkokonaisuutena lakkaa olemasta. Jos työ on perhevapaan aikana vähentynyt ja tehtävät jaettu muiden työntekijöiden kesken, ei työntekijällä ole enää työtä, johon palata. Työsopimuslain tehostettu irtisanomissuoja tarkoittaa sitä, ettei työnantaja saa irtisanoa perhevapaalle aikovan tai perhevapaalla olevan työntekijän työsopimusta raskauden tai perhevapaan johdosta. Suoja ei ulotu perhevapaalta palanneisiin, vaan perhevapaalta palaava työntekijä voidaan irtisanoa työsopimuslain 7 luvun 2 ja 3 §:n mukaisilla irtisanomisperusteilla. Perhevapaalta palaavan työntekijän irtisanomissuoja on siis heikompi kuin perhevapaalla olevan tai perhevapaalle jäävän työntekijän suoja. Työpaikalla on voinut perhevapaan aikana tapahtua muitakin kuin tehtäväjärjestelyihin liittyviä muutoksia. Jos työpaikalla käydään työntekijän perhevapaan aikana yhteistoimintaneuvottelut, koskevat ne lähtökohtaisesti myös perhevapaalla olevia työntekijöitä. Jos on tapahtunut liikkeen luovutus, siirtyy työntekijän työhönpaluuoikeus liikkeenluotuvuksessa niin kuin kaikki muutkin työsuhteisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Tutkielman johtopäätös on se, että työpaikalla tapahtuneet muutokset heikentävät työhönpaluuoikeuden toteutumista. Tosiasiallisen työhönpaluuoikeuden takaamiseksi olisi aiheellista harkita tehostettu irtisanomissuojan ulottamista perhevapaalta palaaviin työntekijöihin. Työhönpaluusäännöstä voitaisiin myös täydentää työnantajan velvollisuudella antaa työhön palaavalle työntekijälle kohtuullista koulutusta muuttuneiden tai uusien työtehtävien omaksumiseksi. Työhönpaluuoikeutta voisi myös laajentaa säätämällä työnantajalle velvollisuus tehdä kohtuullisia toimenpiteitä työtehtävien järjestämiseksi niin, että työntekijän työhönpaluuoikeus toteutuisi. Avainsanat – Nyckelord – Keywords työoikeus, perhevapaa, syrjintä, irtisanominen, työnjohto-oikeus Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Helsingin yliopiston kirjasto Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information
 • Heinonen, Noora (2018)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan valtakunnallisten työehtosopimusten kelpuutusmääräysten nojalla solmittavien paikallisten sopimusten syntymiseen liittyviä kysymyksiä sopijapuolten, menettelyiden ja muodon näkökulmasta. Näiden kysymysten tarkastelu suoritetaan sopimusoikeudellisesta katsantokannasta käsin. Valittua näkökulmaa voidaan perustella sillä, että vaikka paikalliset sopimukset ovat sopimuksia, joita työoikeudellinen normisto ja erityisesti työehtosopimukset vahvasti raamittavat, niiden syntymisen edellytyksiä arvioitaessa joudutaan monilta osin turvautumaan myös yleisen sopimusoikeuden oppeihin. Työ- ja sopimusoikeuden toisistaan poikkeavat lähtökohdat huomioiden tutkielmassa luodaan aluksi aiheen taustoittamistarkoituksessa katsaus sopimusten pätevyyteen, sopimusvapauteen ja osapuolten tasavertaisuuteen. Tutkielman pääpainon kuitenkin muodostaa työehtosopimusosallisten sekä paikallisten sopijapuolten kompetensseihin ja asemaan liittyvien kysymysten tarkastelu sopimusoikeudellisista edustusta ja valtuutusta koskevista opeista käsin. Vaikka valtakunnallisten työehtosopimusosallisten oikeus delegoida normikompetenssiaan paikalliselle tasolle on niin oikeuskirjallisuudessa kuin oikeuskäytännössäkin vakiintuneesti hyväksytty, ei työlainsäädäntöömme kuitenkaan sisälly erityissäännöstä tähän liittyen. Näin ollen tutkielmassa selvitetään, onko työehtosopimusosallisten työehtosopimuslaista johdettu kelpoisuus luovuttaa paikalliselle tasolle valtaa määrätä työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten noudatettavista ehdoista mahdollista perustella valtuutusta koskevilla opeilla. Osapuolten kompetenssien lisäksi tutkielmassa selvitetään paikallisten sopimusten syntymistä erilaisten sopimismenettelyiden ja muotovaatimusten näkökulmasta ja havainnoidaan, poikkeaako sopimuksen syntyminen työehtosopimusten kelpuuttavien lausekkeiden nojalla siitä, miten sopimusten on tavallisesti katsottu syntyvän. Tutkielmassa esitetyn perusteella normikompetenssin siirto vaikuttaisi olevan mahdollista jäsentää myös valtuutuksen avulla. Normikompetenssin luovuttaminen näin ymmärrettynä tarkentaa paikallisten sopimusten pätevyyden arviointia edustajan kelpoisuutta ja toimivaltaa koskevien oikeusilmiöiden kautta. Myös paikallisten sopijapuolten väliset suhteet on lähtökohtaisesti mahdollista hahmottaa erilaisten valtuutustointen avulla ja siten määritellä niiden kelpoisuuden ja toimivallan laajuutta paikallisessa sopimisessa. Lisäksi ymmärrettäessä normikompetenssin siirto tutkielmassa kuvatun jäsennystavan avulla, voidaan paikallisen sopimuksen katsoa syntyneen lähtökohtaisesti pätevästi kenen tahansa kelpuutusmääräyksessä tarkoitetun tahon solmimana silloin, kun sopimiseen kelpoista osapuolta ei ole selkeästi työehtosopimuksessa yksilöity. Tästä huolimatta kussakin tilanteessa sopivimman sopijapuolen määräytymiseen liittyvät ongelmat jäävät yhä suurelta osin yksittäistapauksittain ratkaistaviksi. Sopimusoikeuden alaan kuuluvien sopimuksen tekemistä koskevien säännösten ja periaatteiden lisäksi paikallisten sopimusten syntymistä ohjaavat työehtosopimuksiin sisältyvät muoto- ja menettelymääräykset. Kuten tutkielmassa osoitetaan, paikallisten sopimusten syntyminen ei menettelylliseltä kannalta eroa siitä, miten sopimusten on yleensäkin katsottu syntyvän pätevästi, mutta tässä prosessissa tulee ottaa huomioon työehtosopimusten sopimismenettelyille asettamat lisäedellytykset. Lisäksi tutkielmassa todetaan, että työehtosopimukseen mahdollisesti sisältyvässä vaatimuksessa laatia paikallinen sopimus kirjallisesti on kyse sopimusperusteisesta muotovaatimuksesta, jonka laiminlyönnin seuraukset sopimuksen pätevyyden kannalta eivät ole selkeät. Tutkielman viimeisessä käsittelyluvussa käsitellään paikallisten sopimusten pätemättömyyden korjaantumista. Vaikka työoikeudessa vaikuttaa vahvana lähtökohtana olevan paikallisen sopimuksen pätemättömyys silloin, kun se on solmittu työehtosopimuksen kompetenssinormit ylittäen tai rikkoen, on oikeuskirjallisuudessa esitetty, että sopimuksen pätemättömyys voisi tästä huolimatta olla korjaantuvissa osapuolten hyväksymisen, ajan kulumisen tai passiivisuuden myötä. Se, millaiset oikeusvaikutukset sopimus tällaisessa tilanteessa saa, on kuitenkin jokseenkin epäselvää, samoin kuin se, mikä taho on kulloinkin oikeutettu saamaan aikaiseksi pätemättömyyden korjaantumisen. Joka tapauksessa korjaantumisen voidaan lähtökohtaisesti katsoa olevan mahdollista sopimusvapauden nojalla, jolloin lopullinen sopimus ja sen oikeusvaikutukset muotoutuvat vasta pätemättömyyden korjaantumisen jälkeen.