Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia"

Sort by: Order: Results:

 • Penttilä, Marko (2020)
  Ilmastonmuutos on globaali ongelma, jonka torjunta vaatii merkittäviä päästövähennyksiä. Energiantuotanto on yksi merkittävä ilmastolle haitallisia päästöjä aiheuttava sektori. Samaan aikaan globaali energiankysyntä kasvaa jatkuvasti väestönkasvun ja teollistumisen seurauksena. Energiantuotannon päästöjä voidaan vähentää energiateknologialla, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden avulla. Tieteelliset teoriat, joista yksi tunnetuimmista on Porterin hypoteesi, näkevät tiukan ympäristöregulaation vaikuttavan positiivisesti teknologiseen kehitykseen. Ympäristösääntelyn ollessa korkealla tasolla sekä Suomessa että EU:ssa, on Suomella Porterin teorian mukaan hyvät edellytykset kehittää energiateknologiaa ulkomaanvientiin asti. Myös Suomen valtio on panostanut viimevuosina energiateknologian kehitykseen ja maan tavoitteena on hyötyä energiateknologian kehityksestä kotimaisten päästövähennysten lisäksi energiateknologiaviennin kasvattamisen avulla. Tutkielmassani selvitän Suomen energiateknologiaviennin kehitystä ja sen piirteitä vuosina 2010–2018. Olen määrittänyt 457 energiateknologian tuotetta, jotka kuvaavat Suomen energiateknologiaviennin kokonaisuutta. Tutkin tarkemmin Suomen vuoden 2018 energiateknologiavientiä sekä tuulivoimateknologiavientiä vuosina 2010–2018. Suomen energiateknologiavienti on pysynyt melko tasaisena tarkastelujakson ajan. Suomen vuotuinen energiateknologiavienti liikkui viiden miljardin euron tuntumassa vuodesta 2010 vuoteen 2018. Sen sijaan Suomen tuulivoimateknologiavienti on aaltoilevaa, mutta siitä oli havaittavissa kehittyvä kasvutrendi vuodesta 2010 vuoteen 2018. Global climate change is a major issue. Limiting the rise in global temperature below a critical point requires big emission reductions. Globally, energy production causes emissions harmful to the climate. Demand for energy is constantly growing because of population growth and industrialization. However, advances in renewable energy technology can help reduce the levels of emissions. Energy technology can also reduce the final consumption levels of energy by improving energy efficiency. In Finland and EU, environmental regulation is on high level and some theories suggest that this advances technological development. A well-known theory supporting this is Porter’s hypothesis. Regarding these theories, Finland has a good opportunity to develop its energy technology. The government of Finland is investing in low-carbon energy technology and it aims is to gain some benefits by exporting these technologies. In this paper, I will study the exportation of energy technology of Finland in 2010–2018 in general, but also focusing on the exportation of wind power technology. I have defined 457 energy technology products that form the export of energy technology of Finland. The energy technology of Finland has been stable in 2010–2018. The value of this trade in euros has remained stable, approximately five billion euros. While the share of energy technology exports from the total value of exports in Finland has slowly reduced in 2010-2018. Wind power technology export of Finland have been fluctuating, but they have increased more clearly than the total energy technology export of Finland.
 • Lempinen, Aino (2022)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan Suomessa vuonna 2018 järjestetyssä syöttöpreemiohuutokaupassa saatujen tarjousten suhteutumista huutokauppateorian mukaisiin odotuksiin optimaalisista tukitasoista. Lähtökohdaksi yritysten optimaalisen tarjousstrategian tarkasteluun valittiin yksityisten arvostusten perushuutokauppamalli. Koska voimalaitoshankkeen tarvitsemaa tukitasoa määrittää keskeisesti yrityksen näkemys hankkeensa kannattavuudesta ilman tukea, lähestytään optimaalisen tukitason tarkastelua tässä työssä nimenomaan kannattavuusnäkökulmasta. Työkaluna käytetään nettonykyarvomenetelmää, ja kannattavuusanalyysin avulla muodostetaan hankekohtaiset arviot kannattavuuden edellyttämistä sähkön hinnoista, jotka kattaisivat hankkeiden elinkaaren aikaiset nettokustannukset tarkastelluilla WACC-laskentakoroilla. Keskeinen osa tutkimusta on myös tuotantoarvioiden laatiminen kullekin tarjotulle voimalaitoshankkeelle, joista kaikki koskevat maalle rakennettavaa tuulivoimaa. Työssä hyödynnetään luvanvaraisesti huutokaupan toimeenpanneelta viranomaiselta (Energiavirasto) saatua tarjousaineistoa, Suomen tuuliatlaksen tuulisuusaineistoa, sekä laitevalmistajilta saatuja tuuliturbiinien tehokäyriä. Tulosten perusteella tukihuutokaupassa saadut tarjoukset eivät juuri vastaa huutokauppateorian mukaisia odotuksia optimaalisista tukitasoista. Hankkeiden kannattavuuden vaatimat sähkön hinnat eivät seuraa odotetusti tarjottujen preemioiden tasoa, vaan hajautuvat korkeampiin ja matalampiin tarjousten tasoista huolimatta. Kannattavuusanalyysin perusteella alhaisemmat tukitasot tarvitseville hankkeille on tarjottu hyvinkin korkeita preemioita, kun taas moni korkeampien kustannusten hanke näyttäisi tarjonneen verrattain alhaista preemiota kannattavuuden vaatimaan hintatasoon nähden. Erot voivat johtua niin poikkeamista tässä työssä arvioiduista tuloista ja menoista, kuin myös sovelletusta mallista ja sen oletuksista. Tämä tutkielma täydentää uusiutuvan energian tukihuutokauppojen tutkimusta toteutuneeseen huutokauppaan perustuvilla havainnoilla.
 • Rantala, Helena (2021)
  Given the urgency of the drastic reduction targets for air traffic, it is necessary to assess which different actions will benefit the achievement of the targets in the short-term. Investments in new and lower-emission aircrafts take time, making them long-term solutions. The introduction of alternative jet fuels, in turn, are impaired by inadequate production levels and lack of economic viability. The benefits of climate offsetting will only be seen in the long term, despite short-term actions. This study presents different tax instruments as the only solution to reduce aviation emissions in the short-term, in the absence of abatement technology. In this Master's thesis I examined, how taxation as a policy instrument can curb aviation emissions in the short-term. The policy instruments considered were fuel, ticket and seat tax and VAT, as well as emissions trading. The impact of the taxes were tested on three different one-way routes. The selected routes included a domestic flight and one intra- and inter-EEA flights. The analysis of short-term emission reduction measures assumed a monopolistic market structure, where the focal airlines have market power. The results were derived by optimizing the flight ticket price from the airline’s profit function, which was used to estimate the number of passengers on the given routes, and thereby the weight of the aircraft as well as the final fuel consumption and the emissions. The results showed, that emission reductions for all the given policy instruments remained very low in the short-term. This finding was not only due to insufficient tax levels, but also to the relatively low share of the passengers in the total emissions. Of the selected instruments, the smallest emission reduction was achieved by emissions trading, and the largest reductions by ticket and value-added tax. The seat tax was not found to have any impact on the emissions. Looking at airline profits, it was found that despite the highest emission reduction figures, the impact of the ticket tax on profits was relatively low compared to other instruments. The largest losses and highest tax revenues were generated from VAT on flight tickets. In addition to emissions trading, the fuel tax was the only policy instrument directly linked to emissions. The increase in fuel prices caused by the fuel tax could make alternative jet fuels, such as synthetic fuels, competitive in the markets. Achieving significant emission reductions in the short-term would require cutting entire flights. However, a significant reduction in passenger numbers could be avoided by seeking to increase the passenger load factors. In reality, airlines have multiple ways to adjust to the given policy instruments. The future research could be extended to consider also other forms of policy adaptation and long-term adaptation strategies.
 • Uusivuori, Erika (2019)
  Oceans, seas, lakes and other waterbodies are increasingly suffering from too much plastic waste. Numerous sources are contributing to this plastic waste problem. Additionally, conventional fishing nets, made out of nylon, are causing environmental damage by disintegrating into microplastics. The breakdown process stops there, as these microscopic particles are non-biodegradable. Microplastics remain in waters for years causing harm to marine organisms that ingest them. Linen fishing nets are a valid alternative and more ecological production of nets. This study aims to compare the costs of these new linen nets with conventional nets. These costs can be related to the environmental benefits of these alternative nets. The research objective is to study the question under which conditions it would be optimal to choose linen nets over conventional (nylon) fishing nets. The conditions examined are economic and policy, environmental and technological. This research question is put into the wider context of microplastics. A rotation model, typically used in forest economics, is applied to analyze the optimal lengths of periods to renew both a linen and a nylon fishing net. A comparison of the costs is conducted and a subsidy-based policy instrument is determined for the fishers using linen nets. A subsidy-based policy could be applied to make fishing enterprises in Finland use ecological fishing gear. The results suggest that the costs of such a policy would be reasonable, estimated between €1.1 and €4.5 million in this study. Importantly, an increase in the use of ecological nets would lead to a decrease in the total microplastic load in waterbodies.
 • Sohlberg, Sofia (2023)
  The concerns over the availability of rare earth elements (REEs) supply have risen. Meanwhile, China controls the supply side, the demand is increasing because of REE-containing products, such as wind turbines and electric vehicles, gaining more popularity in the transition towards low-carbon economies. In response to the financial and environmental challenges of opening new mines, recycling has been identified as an alternative to meet the demand for REEs. Furthermore, the European Union (EU) has the potential to grow its recycling sector as it is one of the world’s largest producers of REE-containing waste, with the potential to reduce dependence on China’s supply. This thesis aims to study the interaction between China the extractor and the EU the recycler in the market of REEs. As recycling can only emerge from the scrap extracted earlier, the extractor can influence the profitability of recycling activities. An extractor that intends to maximize its revenues anticipates the behavior of the recycler and based on that makes decisions. To accomplish the objective of the thesis, a two-period game theoretic model is employed. In the first period, there is one player, the monopolistic extractor, who turns into a dominant firm in the second period, while the recycler emerges as a fringe firm. Game theory provides a useful framework for analyzing the behavior of the players, each seeking to maximize their objectives in interaction with each other. To study the additional impact of recycling on the decision-making path, the Hotelling rule is used and modified. The model is applied in five different scenarios: private solution, planner’s solution with and without recycling, nonstrategic, and strategic behavior. Analytical and numerical solutions are presented to illuminate the implications and outcomes of these interactions, including their impacts on resource allocations and price paths. Results from the scenarios reveal that extraction in period one significantly influences recycling outcomes. While high extraction levels in period one, coupled with recycling, lead to optimal joint welfare for the EU and China, they also drive down market prices of period one, reducing extractor’s revenues. Consequently, the extractor is motivated to delay extraction toward period two, strategically influencing the availability of recyclable scrap and a maintaining higher market price in period one. Strategic behavior, where the extractor anticipates the recycler’s optimal strategy in period two, yields maximum revenues for the extractor and minimizes the recycler’s profit. These findings provide insight into the economic efficiency of managing REEs. While the EU is interested in enhancing its market share, this thesis underscores the complexity of market dynamics and the interdependence between extraction and recycling.
 • Longi, Meri (2020)
  Forests can sequester large amounts of carbon with relatively low costs. Thus, they are an important instrument for climate policies. The forestry sector can be directly included in an emissions trading system (ETS). Another way is to exclude it but award offsets for additional carbon sinks. The awarded offsets can be used to cover a certain percentage of emissions under the ETS. Offset broaden the scope of an ETS and increase the overall emission reductions at lower cost. However, they face some issues. The main issues are non-additionality, non-permanence and carbon leakage, which are defined in the Kyoto Protocol and scientific literature. The approaches to these issues are compared in three ETS, which are the California Cap-and-Trade Program, the Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) and the New Zealand Emissions Trading Scheme (NZ ETS). Three research questions are answered. First, how are the forestry related issues of non-additionality, non-permanence and carbon leakage considered in the California Cap-and-Trade Program, the RGGI and the NZ ETS? Second, how these approaches differ between the systems? And third, how could the forestry offset programs be improved in parts of the three main issues based on scientific literature? The approaches to all three issues are almost similar between the California's program and the RGGI. Both programs award only additional sinks. To account for the non-permanence issue, both programs require a 100-year monitoring period after credit issuance. They also require annual reporting and monitoring and a third-party verification every six years. They use a buffer account or reversal risk adjustments for unintentional reversals. Intentional reversals are covered by retiring offset credits in both programs, but the California’s program also requires a penalty. The carbon leakage risk for shifting cropland and grazing activities is determined the same way in both programs and is between zero and 50%. The secondary emissions resulting from these activities are based on the leakage risk, annual difference in actual onsite carbon and annual difference in baseline onsite carbon. The NZ ETS credits all sinks and has not implemented an ETS design to account for carbon leakage. However, non-permanence is addressed. Post-1989 forest owners must repay units if the forest is removed from the program, do a carbon sink inventory every five years and pay units if the number of sinks decreases. Pre-1990 forest owners must repay units in case of deforestation. The California’s program and the RGGI could improve the timing of accounting the onsite carbon sinks and leakage releases, which are inconsistent. Also, the reductions based on the estimated leakage risk may not be high enough because the actual leakage can be up to 80%. The long monitoring periods can be a barrier for participation especially for financially motivated forest owner. On the other hand, the additionality requirements can be a barrier for conservation motivated forest owners. The NZ ETS could be improved by crediting only additional sinks because crediting all sinks increases the government's expenditures, i.e. the taxpayer’s costs, without any environmental benefit. Carbon leakage should also be considered to gain environmental benefits.
 • Ketonen, Minna-Maria (2022)
  There are many potential ways to reduce CO2 emissions in road freight transportation, of which the utilisation of electrification offers several interesting opportunities. The study analyses the relative cost-competitiveness of battery-electric heavy-duty vehicles and vehicles utilizing electric road system (ERS) to the traditional diesel-powered fleet through the TCO framework. The framework is extended to the cost-effectiveness analysis to consider the external effects regarding vehicle´s life-cycle emissions, and thus the unit cost of the emission reduction achieved through the electrification can be determined. The concrete effects of the electrification of Finnish domestic heavy-duty freight are roughly studied through three arterial roads located in Southern Finland: Helsinki–Turku, Helsinki–Lahti and Helsinki–Tampere. The study utilises existing public research and statistical data on the subject areas. Although the operating costs of the electric trucks are lower than the diesel trucks, only the overhead catenary ERS vehicle in the heaviest 60-ton weight class is less expensive than the equivalent diesel-powered truck in terms of the total cost of ownership. The costs of the battery packs and the catenary line connection in ERS vehicles significantly increases the purchase cost of the electric trucks. Based on the analysis, the emission reduction of 66–79 percent can be achieved with battery-electric trucks and 81–89 percent reduction with ERS-powered vehicles compared to the corresponding diesel-powered vehicles. Although the TCO of ERS vehicles is lower and the achievable emission reduction potential is higher than in the battery-electric vehicles studied, the investment cost of the ERS infrastructure increases the total costs so substantially that the utilisation of battery-electric technology is less expensive option from the society´s point of view. The less expensive life-cycle emission reductions are achieved with the heaviest battery-electric vehicles studied, which according to the analysis, could be achieved with a cost of 139–150 EUR/tCO2. The emission reduction cost of a battery-electric truck without a trailer would be 650 EUR/tCO2. Assuming that it is possible to fully electrify the heavy-duty freight which utilises the studied arterial roads, the total increase in life-cycle costs is approximately EUR 0.7–2.1 billion for battery-electric trucks and EUR 1.5–2.3 billion for ERS trucks. The annual emission reduction potential by replacing fossil fuels with electric vehicles is approximately 0.3–0.5 Mt CO2-eq., which is circa 9–15 percent of the annual emissions of all heavy road freight in Finland. Although the analysis is carefully conducted, it would be fair to say, that significant uncertainties are associated with the background assumptions and data. Already the wide spectrum of the vehicle usage and operating environment can have a major impact to the vehicle characteristics, and thus the results. Further research would also be needed to investigate the effects of the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine to the component availability, purchase prices, and changes in fuel and electricity costs. Also, the applicability of electric technology in commercial heavy-duty transportation requires further research.
 • Polmio, Helmi (2023)
  Tuulivoimarakentaminen Suomessa on keskittynyt vahvasti Länsi-Suomeen. Iso syy sille miksi tietyille alueille ei ole rakennettu tuulivoimaa, on voimaloiden vaikutus Puolustusvoimien aluevalvonnassa käyttämille tutkajärjestelmille. Yksi ratkaisu tuulivoimarakentamisen mahdollistamiseksi tällaisilla alueilla on tuulivoiman kompensaatio. Kompensaatiolain piiriin kuuluvalla alueella tuulivoimaloiden vaikutukset tutkille on selvitetty etukäteen ja tutkajärjestelmää kehitetty siten, ettei tuulivoimarakentaminen alueella sekoita aluevalvontaa. Tämän johdosta tuulivoimaloiden tutkavaikutuksia ei tarvitse erikseen selvittää osana hankeprosessia. Alueelle rakennettavista voimaloista kerätään turbiinikohtainen kompensaatiomaksu. Toistaiseksi Suomessa on yksi kompensaatiolain piiriin kuuluva alue. Tämän työn aiheena on tutkia uusien tuulivoiman tutkakompensaatioalueiden perustamista ympäristötaloustieteen kehikossa ja erityisesti tuulivoimarakentamisen taloudellisesta näkökulmasta. Tutkielmassa vertaillaan seitsemää eri puolille Suomea sijoitettua hypoteettista tuulivoima-aluetta hyödyntäen nettonykyarvomenetelmää. Menetelmän avulla tarkastellaan hankkeiden kannattavuutta, ja siten kelpoisuutta kompensaatioalueiksi. Työn tutkimuskysymys on selvittää kompensaatiohinnat, joilla tuulipuistoja on mahdollista rakentaa tutkimuksessa määritellyille esimerkkialueille, sekä tarkastella miten hankkeiden kannattavuus vaihtelee näiden sijantien välillä. Tuloksista nähdään, että kolme hankesijaintia seitsemästä on kannattavia, ja niille löydetään positiivinen kompensaatiohinta. Kaikissa kolmessa hankkeessa kompensaation kattohinta on korkeampi kuin olemassa olevalta kompensaatioalueelta peritty turbiinikohtainen korvaus. Kapasiteettikertoimien perusteella kaikki hankkeet vastaavat tuotannoltaan melko hyvin yleistä keskiarvoa Suomessa. Hankkeiden kannattavuus vaihtelee kaikkien seitsemän kohteen välillä. Tutkielman teoria tukee ajatusta, että uusien kompensaatioalueiden luominen tarjoaa mahdollisuuden tuulivoimarakentamisen hajauttamiseksi alueille, joilla sitä ei vielä juurikaan ole, ottaen samalla huomioon Puolustusvoimille aiheutuvan haitan ja sen kustannukset. Tämän tutkielman tulosten valossa tuulivoimatoimijoilla on kannattavien investointien kohdalla maksukykyä kattaa tutkavaikutuksista aiheutuvia kustannuksia. Tutkielma ei ota kantaa Puolustusvoimien näkökulmaan siitä, olisiko tutkien ja tuulivoimaloiden sijoittaminen tietyille alueille mahdollista.
 • Kiiski, Eveliina (2023)
  Tutkimuksessa konkretisoidaan muutostarpeita maatalouden suojakaistojen käyttöönottoon liittyen, kun ulkoisvaikutukset huomioidaan ravinnehuuhtouman, eroosion, kasvihuonekaasupäästöjen, monimuotoisuuden sekä virkistyksen näkökulmista. Ulkoisvaikutuksien taloudellista mittaamista varten muodostetaan haitta- ja hyötyfunktiot soveltuvien tutkimusten perusteella. Tutkielmassa optimoidaan suojakaistan leveys ja rantapeltohehtaarien lannoitusmäärä ja tarkastellaan optimoinnin tuottamaa hyvinvointia (€/ha). Tarkastelussa muodostetaan kaksi hyvinvointiyhtälöä, joista toisessa on käytössä nurmipeitteisiä suojakaistoja ja toisessa luonnontilaisia suojakaistoja. Tapausesimerkkinä toimii Eurajoen pääuoma. Yksin ravinnehuuhtouman näkökulmasta on voinut olla perusteltua ohjata maanviljelijöitä kapeiden nurmipeitteisten suojakaistojen käyttöönottamiseen. Tämän tarkastelun mukaan suojakaistojen optimaalinen käyttöönotto selvästi muuttuu, kun useampi ulkoisvaikutus huomioidaan. Usean ulkoisvaikutuksen oloissa suurimman hyvinvoinnin Eurajoen pääuoman valuma-alueella tuotti luonnontilainen 86 metriä leveä suojakaista. Optimaalinen typpilannoitustaso vesistön viereisellä pellolla oli tällöin 83 kg N/ha. Lisäksi huomattiin, että kapeat alle kymmenen metriä leveät suojakaistat tuottavat aina hyvinvointitappion. Ulkoisvaikutuksista ilmastohaitta ja monimuotoisuushyöty vaikuttivat tuloksiin voimakkaimmin, ja ravinnehuuhtoumahaitta heikoiten. Herkkyysanalyysissä suojakaistan leveyteen vaikutti voimakkaimmin viljan markkinahinta ja hyvinvoinnin määrään puolestaan maksuhalukkuus monimuotoisuudesta. Nykyisten maataloustukien joukosta ei löydy tukivaihtoehtoa puustoisen suojakaistan säilyttämiseen. Tarkastelun perusteella maatalouden kannustimia tulisi muuttaa tukemaan luonnontilaisten suojakaistojen käyttöönottoa muuttamalla suojakaistoihin tai -vyöhykkeisiin liittyviä maataloustukia ja niiden ehtoja. Tarkastelun optimin saavuttamiseksi luonnontilaisen suojakaistan perustamisen tueksi laskettiin 681 €/ha ja nurmipeitteisen suojakaistan tueksi 580 €/ha. Typpilannoiteveroksi saatiin 0,44 €/kg N. Tarkasteluun liittyy useita oletuksia ja yksinkertaistuksia rajautuen saatavilla olevaan tutkimustietoon maatalouden suojakaistoilla. Esimerkiksi oletettu Eurajoen kasvillisuuden alkuperäisyys ja lajimäärä ovat karkeita arvioita. Lisäksi esimerkiksi luonnontilaisen suojakaistan ravinnehuuhtoumafunktioon hyödynnettiin metsätaloustutkimukseen perustuvaa tietoa, ja monimuotoisuuden rajahyötyä kuvaa kosteikkotutkimukseen liittyvä arvottamistieto.
 • Kupari, Victor (2022)
  The European Union classification system for sustainable activities obligates companies with more than 500 employees to report their EU taxonomy alignment from 2022 on. The purpose of the study was to find out what kind of action companies have taken in preparing for the EU taxonomy classification and reporting. In addition, the aim was to map companies' views on the challenges and benefits of EU taxonomy and environmental responsibility in general. The study was conducted as a case study, and the material was collected through an online survey. The target group was corporate finance and environmental managers from companies employing more than 500 people in Finland, Sweden, and Denmark. Forty-two people answered the survey, 28 of whom say the EU taxonomy affects the company they represent. Most of the respondents were representatives of large Finnish companies operating in the industrial sector. The data were examined by comparing the means and correlations of the responses. According to the survey, 97% of respondents said that their represented company was prepared for EU taxonomy. There were negative correlations between internal preparations and external support based on the data. Finding the EU taxonomy challenging, in turn, positively correlates with the acquisition of external support. Only a small proportion of the respondents said that companies they represented had calculated their own EU taxonomic eligibility or were willing to report on them. Most respondents assessed that their company was a pioneer in environmental responsibility. Based on the results, companies can be divided into two groups in preparation for EU taxonomy. Companies either seek to operate with internal resources or outsource the work. The respondents found that the most significant benefit of EU taxonomy was an improvement in the company's reputation. Topics related to EU taxonomy reporting and determining the company's taxonomic eligibility were identified as the most significant challenges. Companies that did not respond to the survey might not consider EU taxonomy a clear or preferred topic. This fact may also explain the high level of environmental responsibility of the companies that responded to the survey and their good preparation for the challenges posed by EU taxonomy. The role of EU taxonomy in promoting sustainability in companies is remarkable.