Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Smedberg, Ilmari (2016)
  Yksi tapa tarkastella maankamarassa etenevien seismisten aaltojen vaimenemista on määrittää tutkittavalle alueelle seisminen Q-arvo, joka kuvaa maa- tai kallioperän keskimääräisiä vaimenemisominaisuuksia. Seismisellä Q-arvolla on myös taajuusriippuvuus, eli sillä on eri arvo eri taajuuksilla. Tässä työssä määritettiin taajuusriippuvat Q-arvot P- ja S-aallolle tutkimalla näiden ensisaapujien alusta alkavan kolmen sekunnin aikaikkunan maksimiamplitudeja. Kohdealue tutkimuksessa oli Pohjois-Suomi. Havaintoaineisto koostui Suomen seismiseen asemaverkkoon kuuluvien, viiden seismografiaseman maanjäristysrekisteröinneistä. Asemat sijaitsivat Hetan, Sodankylän, Oulun, Kuusamon ja Tornion alueilla ja maanjäristykset olivat tapahtuneet enintään 200 km:n episentrietäisyydellä. Eri asemien rekisteröintejä tutkittiin yhteensä 181 kpl. Tutkimuksessa käytetty menetelmä on nimeltään coda-normalisointimenetelmä, jossa P- ja S-aaltojen amplitudiarvot normalisoidaan coda-aaltojen amplitudiarvoilla. Eri hyposentrietäisyyksillä saaduista arvoista saadaan regression avulla määritettyä Q-arvo eri taajuuksille, joista linearisoinnin avulla saadaan määritettyä taajuusriippuva Q-arvo. Tässä työssä P-aallolle saatiin taajuusriippuva Q-arvo Qp(f ) = 183(±12)f^0.64(±0.15) sekä S-aallolle Qs(f )=288(±30)f^0.67 (±0.23 ) . Saatuja tuloksia verrattiin samalla menetelmällä eri puolilta maapalloa saatuihin tuloksiin. Pohjois-Suomen alueella S-aaltojen vaimeneminen oli kaikkein vähäisintä verrattuna tektonisesti aktiivisempiin tai geologisesti nuorempiin alueisiin. Tuloksia verrattiin myös sekä Fennoskandian alueelle että geologisesti samankaltaisille alueille määritettyihin Q-arvoihin. Tässä työssä määritetty Qp-arvo ja sen taajuusriippuvuus ovat hyvin samankaltaisia Norjan alueelle määritettyjen Qp-arvojen kanssa. Qs-arvo puolestaan osuu keskivaiheille muihin arvoihin vertailtaessa, ollen hyvin samankaltainen kuin Pohjois-Amerikkaan ja Australiaan määritetyt Qs-arvot. Coda-normalisointimenetelmä osoittautui riittämättömäksi alueelle, jolta on vähän ja epätasaisesti jakautunutta havaintoaineistoa maanjäristyksistä. Seismisten aaltojen vaimenemiseen liittyviä tutkimuksia suositellaan jatkettavan, mutta jollain toisella menetelmällä. Eräs mahdollinen tutkimuskohde tulevaisuudessa voisi olla geometrisen leviämistekijän ja sen etäisyysriippuvuden määrittäminen Suomen kallioperälle.
 • Kalmanlehto, Eeva (2016)
  The research of regional images as well as that of regional and residential preferences has long traditions in cultural geography. Particularly, the humanistic criticism from the beginning of the previous millennium and the cultural turn at its end have channeled interest on people's images and on the geography of the mind in general. My master's thesis continues this tradition. In my case study I have attempted to depict Helsinki and its regions as they appear in the images of ninth-graders of the co-educational school of Munkkiniemi, i.e. 'Munkka students'. I also pursue to briefly map the origin of those images. The objective of the study is to offer such knowledge on regional images that can be utilized both in further research and also in the youngsters' own experience of the world when teaching geography. My data consist of answers to a survey, provided by 98 ninth-grade youngsters, conducted in May 2015. I carried out the survey in the co-educational school of Munkkiniemi as a semi-structured questionnaire survey. I requested the youngsters to list their top three choices for the most and least pleasant, safe and beautiful districts. The youngsters had the opportunity to justify their choices. I also examined the youngsters' images on Helsinki as a whole as well as their own perception of the origin and authenticity of the regional images canvassed in the survey. I visualized the youngsters' regional choices in respect to different attributes on the map of Helsinki through a GIS-database join. Consequently, the maps illustrate how often different districts rank among top three choices of Munkkiniemi youngsters in respect to each aforementioned attributes. When analyzing open answers I used data classification and quantification of the qualitative data. In addition to the youngsters' own home districts and the district of Munkkiniemi, the top three districts in terms of positive attributes were most often the districts in the vicinity of Helsinki city center. Instead, districts belonging to the eastern and north-eastern greater districts of Helsinki were often judged in a more negative manner. The results of my study are in line with previous studies. At the same time these results raise questions on the possibilities offered by regional images in the field of regional differentiation research. Youngsters consider their regional images to correspond to the reality of such regions quite well. In terms of the preference of living, the most relevant attributes were the location close to the city center and good connections. They also often referred to the tranquility, beauty, safety and services of the area. The safety of the area was enhanced by the people, tranquility and prosperity of the area and lack of certain unsocial activities. Where attributes related to nature and built-up environment appeared as essential factors of beauty, the least beautiful areas were characterized first of all by their built-up environment. Their own experience was one of the most often used justifications by the youngsters when ranking the most pleasant and safe areas. Instead, at the negative end of those attributes, youngsters referred to the reputation of the area more often than to their own experience. As a whole, Helsinki appeared to the youngsters as a city-center-oriented capital where you travel by tram. For many of them Helsinki reminded of home.
 • Herranen, Joonas (2016)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan tähtienvälisen pölyn dynamiikkaa, joka kytkeytyy sähkömagneettisen säteilyn sirontaan. Klassisen mekaniikan perustavanlaatuisimpiin pyörimisyhtälöihin perustuva pölyhiukkasen dynamiikka ja sirontatapahtuman Maxwellin yhtälöistä juontuva dynaaminen perusta kytketään tutkielmassa uudella tavalla ratkaisemalla ongelmassa keskeinen sirontatapahtuma sironnan integraaliyhtälömenetelmän avulla. Lukija johdatellaan myös esiteltyyn teoriaan pohjautuvan numeerisen menetelmän äärelle. Erään olemassa olevan sironnan integraaliyhtälöesityksen toteutuksen ympärille laaditaan viitekehys Fortran-ohjelmistolle, joka laskee hilaverkon avulla mallinnetun homogeenisen hiukkasen dynamiikkaa. Tutkielman teoreettisessa osuudessa luodaan teoreettinen viitekehys mielivaltaisen muotoisen hiukkasen dynamiikalle, jossa liikeyhtälöiden voimatermit ovat seurausta sähkömagneettisesta sirontatapahtumasta. Lisäksi sirontatapahtumaan liittyvät elektrodynamiikan perusteet sekä itse sirontaongelman ratkaisu pintaintegraaliyhtälöformalismilla esitellään teoreettisessa osuudessa. Numeerisessa osuudessa esitellään hiukkasen mallinnus sekä luonnehditaan teoreettisen viitekehyksen sekä olemassa olevan pintaintegraalimenetelmän yhdistävän Fortran-ohjelmiston rakenne. Osuudessa käsitellään myös ohjelmiston toiminnan kannalta oleellisimmat algoritmit. Liikeyhtälöitä ratkaisevan Runge-Kutta-integraattorin oikea toiminta varmennetaan työssä asettamalla tunnettuja tuloksia tuottavia sidosehtoja ja vääntöjä. Kosmista ympäristöä mallintavilla alkuehdoilla pintaintegraaliyhtälömenetelmällä lasketun sirontavuorovaikutuksen määräämä dynamiikka tuottaa odotettuja tuloksia. Tulosten perusteella voidaan tulkita työssä esitetyn viitekehyksen olevan kehityskelpoinen, kun tavoitteena on mallintaa hiukkasdynamiikkaa erilaisissa kosmisissa ympäristöissä.
 • Niemikoski, Hanna (2016)
  Fenyyliarseeniyhdisteet luokitellaan myrkyllisiksi yhdisteiksi, joilla on voi olla joko syövyttäviä ja/tai pahoinvointia aiheuttavia vaikutuksia. Niitä on kehitetty kemiallisiksi taisteluaineiksi ensimmäisestä maailmansodasta lähtien. Toisen maailmansodan jälkeen arseeniyhdisteiden hävittäminen on tapahtunut hautaamalla niitä mereen ja maaperään. Ajan kuluessa yhdisteet vuotavat säilytysastioistaan ympäristöön aiheuttaen vaaraa ympäristölle. Yhdisteet hapettuvat, metyloituvat ja hydrolysoituvat joutuessaan ympäristöön joko veden, hapen tai maaperän bakteeritoiminnan johdosta. Tässä tutkielmassa käsitellään kemiallisina taisteluaineina käytettyjä fenyyliarseeniyhdisteitä, niiden hajoamistuotteita sekä arseeniyhdisteiden metaboliaa ja toksisuutta. Koska arseeni(III)yhdisteet reagoivat endogeenisten tioliryhmien kanssa, on niiden todettu erittyvän nisäkkäillä sappeen glutationikonjugaatteina. Glutationi on solunsisäinen tripeptidi, jolla on tärkeä rooli solunsisäisissä puolustusmekanismeissa. Se pystyy myös pelkistämään ja konjugoitumaan elimistöön joutuneen vierasaineen kanssa muodostaen vesiliukoisemman yhdisteen, joka pystytään erittämään sappeen. Muodostuneet konjugaatit ovat epästabiileja ja niiden määrittäminen biologisesta materaalista on haastavaa, mutta ei mahdotonta. Määritettäessä biologisesta materiaalista arseeniyhdisteiden konjugaatteja, tarvitaan yhdisteille puhtaita malliaineita sekä sisäisen standardin menetelmä. Tutkielman kokeellinen osio käsittelee fenyyliarseeniyhdisteiden glutationikompleksien valmistusta, puhdistusta ja tunnistusta. Tunnistusmenetelminä on käytetty pääasiassa LC-MSmenetelmiä sekä 1H NMR-spektroskopiaa. Kokeellinen osio käsittelee myös eri vaihtoehtoja sisäisen standardin valmistukseen. Valmistetut kompleksit osoittautuivat epästabiileiksi vesiliuoksessa ja ne alkavat hajota eientsymaattisen hydrolyysin vaikutuksesta nopeasti; kolmen kuukauden säilytyksen jälkeen kaikki kompleksit olivat hajonneet. Kompleksit hajoavat lisäksi LC-analyysin aikana joko kolonnimateriaalin tai käytetyn eluentin vaikutuksesta.
 • Tolonen, Topias (2018)
  Tutkielma kertoo takaperäisistä stokastisista differentiaaliyhtälöistä, joiden tutkimus käynnistyi laajamittaisesti vasta 1990-luvulla matemaatikkojen Etienne Pardoux ja Peng Shige toimesta. Mielenkiinto näitä yhtälöitä kohtaan on kasvanut nopeasti sen jälkeen, kun myös takaperäisillä stokastisilla differentiaaliyhtälöillä nähtiin rahoitusteoreettisia sovelluskohteita esimerkiksi optioiden suojausstrategioissa. Tutkielman painopiste on teoreettinen, ja tutkielman suuressa osassa on lukijan johdattelu niin kutsutun Itô-analyysin maailmaan. Todistamme lähteisiin nojautuen useita tuloksia, joista keskeisimpänä on yleisen Itôn integraalin olemassaolo, takaperäisten stokastisten differentiaaliyhtälöiden ratkaisujen olemassaolo- ja yksikäsitteisyyslause sekä näiden yhtälöiden yhteys eurooppalaisen osto-option hinnoitteluun. Aloitamme tutkielman Anders Haldin kirjoihin perustuen kertaamalla todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen historiaa, ja nykypäivää lähentyessä motivoimme lukijan ensiksi Itô-analyysin ja sitten stokastisten differentiaaliyhtälöiden maailmaan. Toisessa luvussa määrittelemme yleisen todennäköisyysavaruuden ja alamme rakentamaan todennäköisyyslaskennallista maailmaa tämän pohjalta. Luvun aikana luomme pala palalta tarpeen erilaisille todennäköisyyslaskennan käsitteille, määrittelemme Lebesguen integraalin ja odotusarvon ja tarkastelemme satunnaismuuttujajonojen raja-arvoja. Siirrymme nopeasti stokastisten prosessien käsittelyssä tarvittaviin työkaluihin, kuten martingaaleihin ja filtraatioihin. Lopuksi siirrymme käsittelemään Brownin liikettä, jonka määrittelemme kolmella eri tavalla. Kolmannessa luvussa esittelemme Itôn integraalin ja perustelemme sen tarpeen ja esittelemme neliöheilahtelun käsitteen yhdessä Itôn lemman kanssa. Näiden jälkeen siirrymme luontevasti kohti moniulotteista Itô-integraalia, kunnes lopulta perustelemme integraalin määritelmän yleisille integrandeille. Luvun lopussa alamme käsittelemään stokastisia differentiaaliyhtälöitä diffuusioprosessien lähtökohdista. Yhtälön esittelyn jälkeen pääsemme stokastisten differentiaaliyhtälöiden tärkeiden tuloksien – olemassaolo- ja yksikäsitteisyyslauseiden – piiriin. Ratkaisun olemassaolon todistamisen jälkeen käymme läpi ominaisuuksia näille yhtälöille, ennen kuin siirrymme kohti takaperäisiä yhtälöitä. Takaperäiset stokastiset differentiaaliyhtälöt (lyhennetään TSDY) astuvat kuvaan luvussa neljä. Tarkastelemme luvussa tavanomaista takaperäistä stokastista differentiaaliyhtälöä. Tarkastelemme ongelman mielekkyyttä ja perustelemme yhtälöiden tarvetta. Nopeasti siirrymme tarkastelemaan, miten generaattorin muoto vaikuttaa yhtälöön ja sen ratkaisuihin. Tämän jälkeen esittelemme Pardoux'n ja Pengin kuuluisan tuloksen näiden yhtälöiden ratkaisun olemassaolosta ja yksikäsitteisyydestä. Olemassaolo- ja yksikäsitteisyyslauseen jälkeen esittelemme takaperäisten stokastisten differentiaaliyhtälöiden vertailulauseen, ja lopulla tarkastelemme yhtälöiden ratkaisuja löyhemmillä oletuksilla. Viimeisessä luvussa siirrymme tarkastelemaan erästä takaperäisten stokastisten differentiaaliyhtälöiden tärkeintä sovelluskohdetta: rahoitusteoriaa. Esittelemme klassisen rahoitusteorian Black ja Scholes -markkinamallin ja avaamme tämän maailman stokastisten differentiaaliyhtälöiden silmin. Todistamme tuloksen, missä yhdistetään eurooppalaisen option arvo takaperäisen stokastisen differentiaaliyhtälön ratkaisuihin ja mallinnamme hintatiheysprosessin. Lopuksi osoitamme, että tällaisen eurooppalaisen option arvo tulee takaperäisten stokastisten differentiaaliyhtälöiden avulla täsmällisesti samaan hintaan kuin Black ja Scholes -artikkelissa osoitettiin.
 • Mynttinen, Sonja (2023)
  Ranskalainen Jean-Michel Bismut esitteli vuonna 1973 stokastisen version niin kutsutusta Pontryagin maksimiperiaatteesta käyttäen ensimmäisenä takaperoisia stokastisia differentiaaliyhtälöitä lineaarisessa tapauksessa. Seuraava harppaus TSDY:n tutkimisessa tapahtui kun kiinalainen Peng Shige ja ranskalainen Ètienne Pardoux julkaisivat vuonna 1990 artikkelin takaperoisten stokastisten differentiaaliyhtälöiden yleisestä teoriasta. Tutkimus keskittyi tuolloin jatkuva-aikaisiin yhtälöihin, ja diskreettiaikaisia yhtälöitä tarkasteltiin lähinnä apuvälineenä simuloimaan ja approksimoimaan jatkuva-aikaisia yhtälöitä. Tammikuussa 2010 ilmestyneessä artikkelissa Samuel N. Cohen ja Robert J. Elliott tarkastelevat diskreettiaikaisia yhtälöitä sinänsä, ei approksimoinnin välineenä. Vuonna 2018 julkaistussa artikkelissa edellä mainitut Cohen ja Elliott yhdessä Tak Kuen Siun kanssa esittelevät Malliavin laskennan sovelluksia takaperoisiin stokastisiin differenssiyhtälöihin liittyen diskreettiaikaisessa binomimallissa. Tässä työssä esittelen takaperoisten stokastisten differenssiyhtälöiden, lyh. TSDY, teoriaa ja lyhyesti myös stokastisen kontrollin teoriaa. Lähden liikkeelle perusteista; toisen luvun aluksi esittelen sigma-algebran, mitallisen avaruuden, mitallisen kuvauksen, mitan ja mitta-avaruuden käsitteet. Näiden avulla on helppo määritellä todennäköisyysteorian käsitteet todennäköisyysmitta, todennäköisyysavaruus ja satunnaismuuttuja. Siirryn odotusarvon pariin ja yritän hahmotella ajatusta siitä että odotusarvo on aina integraali, myös diskreetissä tapauksessa. Ehdollisen odotusarvon määrittelen Hilbertin avaruuden ortogonaaliprojektiona, luvun päätteeksi määrittelen martingaalin käsitteen. Kolmannessa luvussa käyn läpi arbitraasin käsitteen, ja määrittelen sitä varten salkun, strategian ja omavaraisen strategian käsitteet. Käyn läpi myös martingaalimitan ja binomimallin käsitteet ja lasken esimerkiksi erään riskineutraalin todennäköisyyden. Neljännessä luvussa käyn lyhyesti läpi TSDY:n historiaa ja esittelen olemassaolo- ja yksikäsitteisyyslauseen ja vertailuteoreeman. Lisäksi näytän miten TSDY:tä voi käyttää option arvostukseen, sitä varten näytän myös mitanvaihdon näille yhtälöille. Luvun lopuksi tarkastelen vielä niin kutsuttua ajurifunktiota useampitilaisessa viitekehyksessä ja esittelen epälineaarisen odotusarvon käsitteen. Viimeisessä luvussa kirjoitan myös hieman stokastisesta kontrollista ja käyn lyhyellä esimerkillä läpi näiden liitoskohtaa.
 • Tihilä, Katri (2015)
  Nowadays reaching very distant travel destinations by air is quite common and easy, whereupon travelling with other transport modes is not the initial or ideal idea. The actual travel experience and the transport are usually taken for granted, but in the last decades the concepts of slow travel and tourism have been discussed both in academic discourse and on the media for example. The purpose of this study is to examine the concept of slow travel and value of travel experience in the whole tourist experience. It is a case study about the motivations and experiences of the Trans-Mongolian railway travellers. According to literature and previous research the slow travel concept involves five dimensions, which are: travel experience and transport mode, slowness and the value of time, locality and activities in destination, environmental consciousness and spontaneity. The aim is to discover if the travellers on Trans-Mongolian railway have motivations relating to the key dimensions of slow travel, and does the tourist experience support the slow travel concept. Is train tourism a form of slow tourism? The background of the study discusses the meaning of transport in tourism and train tourism historically and now. The study also contains a tourist behaviour context, and specific motivations theories are discussed and the tourist experience structural model is presented. The fieldwork was implemented in June and July 2014 on the Trans-Mongolian railway, and 13 international travellers were interviewed. The data was collected with qualitative methods, and the in-depth semi-structured interviews were the principal method. Besides the interviews, participant observation and sketch maps were other methods. The results claim that the Trans-Mongolian travellers have several motivations, which were divided into push- and pull-factors. All the respondents mentioned as important motivations 'the actual train travel experience' and 'legendary value of the Trans-Mongolian railway'. Important push-factors were experiencing new cultures and novelty-seeking, and also experiencing something that others have not. Regarding the tourist experience, the actual train experience was again significant, and glancing landscapes through window and social interactions were important. In conclusion, the Trans-Mongolian railway experience is partly a form of slow travel. The actual travel experience and the transport mode were essential for the whole tourist experience, but the other dimensions were more complex. The slowness was seen in the escape – motivations and in the train travel experience, and the interest in locality in the social interactions. Instead, the environmental consciousness and spontaneity were not significant dimensions for the Trans-Mongolian railway travellers.
 • Öz, Melike (2020)
  Opetussuunnitelman perusteiden 2014 (POPS) tavoitteena on laaja-alainen osaaminen, jonka yhtenä osaamiskokonaisuutena on monilukutaito. Monilukutaitoon kuuluu monia erilaisia lukutaitoja, joista taloudellista ja matemaattista lukutaitoa käsitellään tässä tutkielmassa. Aikaisempien tutkimusten mukaan koululaisten ja nuorten taloudellinen lukutaito on matala. Nuoret haluavat kehittää talousosaamistaan ja toivovat koululta talouskasvatusta. Kuitenkaan taloustaitojen opetus ei ole toivotulla tasolla. Opettajille talousasioiden liittäminen oman oppiaineen johonkin asiakokonaisuuteen tuottaa haasteita. Monissa yhteiskuntaopin kirjoissa ei käydä läpi talouden suunnittelua ja riskeihin varautumista. Lisäksi kirjoissa ei kerrota säästämisen merkityksestä nuorten elämässä. Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää oppilaiden taloudellista lukutaitoa ja samalla muuttaa matematiikan opetusta oppilaiden kannalta merkitykselliseksi kontekstuaalisen lähestymistavan kautta. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös kertoa, miten kontekstuaalista lähestymistapaa voidaan käyttää matematiikan ja taloudellisen lukutaidon opetuksessa. Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata taloudellisen lukutaidon opetuksen mahdollisuuksia matematiikan tunnilla, tutkia oppilaiden taloudellista lukutaitoa sekä selvittää oppilaiden mielipiteitä ja ajatuksia talousaiheisesta matematiikan oppitunnista. Kehittämistutkimuksen tavoitteena oli tehtävämonisteen tuottaminen opettajien käyttöön. Opettajille annettiin myös vinkkejä talousaiheisten oppituntien suunnitteluun. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena eräällä yläkoulun yhdeksäsluokkalaisten matematiikan tunnilla, jossa oli 24 oppilasta. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella ja tehtävämonisteella. Analyysi suoritettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin mukaisesti. Oppitunti oli oppilaiden mielestä onnistunut matematiikkaa ja yhteiskuntaoppia eheyttävä oppituntikokonaisuus. Oppilaat pitivät matematiikkaa tarpeellisena talousosaamisessa. Oppilaista 78 prosenttia koki oppitunnin hyödyllisenä, mutta ainoastaan 46 prosenttia mielenkiintoisena. Rahankäytön suunnittelu ei ollut yleistä oppilaiden keskuudessa. Oppilaat toivoivat rahan hallinnan, budjetoinnin ja säästämisen opetusta. Puolet oppilaista oli sitä mieltä, että koulussa ei anneta riittävästi talouskasvatusta. Eheyttävän tunnin ansiosta oppilaat ymmärtävät, miten matematiikka ja talousosaaminen liittyvät toisiinsa. Näin oppilaat näkevät matematiikan merkityksen ja hyödyn arjessa. Tutkimustulokset vahvistavat aikaisempien tutkimusten tuloksia siitä, että koulussa pitää antaa enemmän talouskasvatusta. Talouskontekstinen matematiikan tunti kehittää oppilaiden taloudellista lukutaitoa. Tutkimustuloksia ja oppilaiden palautteita voidaan hyödyntää muiden talousaiheisten matematiikan tuntien suunnittelussa. Tutkimustulokset kannustavat toteuttamaan matematiikkaa ja yhteiskuntaoppia eheyttäviä oppituntikokonaisuuksia.
 • Taurinen, Janina (2021)
  Maapallon keskilämpötila on ollut selkeässä nousussa jo noin sadan vuoden ajan ja nousun odotetaan jatkuvan tulevaisuudessakin. Suurimman osan eri kuukausien keskilämpötiloista on ennustettu nousevan ilmastollisiin vertailuarvoihin suhteutettuna normaalia korkeammiksi. Lämpeneminen vaikuttaa etenkin korkeiden leveysasteiden talviin. Muutos Suomen lämpötiloissa sekä pohjois- ja eteläosien välisessä lämpötilaerossa on huomattavasti suurempi talvisin kuin kesäisin. Talvi 2019-2020 oli Suomessa ennätyksellisen lämmin. Tässä tutkimuksessa pyrin kartoittamaan kuinka poikkeava talvi 2019-2020 oli lämpötilojen suhteen edellisten 30 talven muodostamaan vertailukauteen verrattuna. Tutkimuksessa tarkastellaan kuutta kuukautta, loka-maaliskuu, ja vertailukauden on valittu olevan tammikuusta 1989 – maaliskuuhun 2019. Lisäksi käsitellään korkeiden lämpötilojen todennäköisimpiä aiheuttajia tarkastelemalla valittuja perusmuuttujia; paine, geopotentiaalikorkeus, ominaiskosteus, ilmapilarin kokonaiskosteus ja yläilmakehän tuulen nopeus ja suunta. Lämpimimmät poikkeamat havaittiin joulu-helmikuussa, kun lounaasta puhaltava suihkuvirtaus toi mukanaan lämpimiä, kosteita ilmamassoja sekä voimakkaita matalapaineita. Tammikuu 2020 rikkoi monilla asemilla lämpöennätyksiä ja Etelä-Keski-Suomessa vertailukauden keskiarvot ylittyivät jopa 7-8 asteella. Helmikuu oli mittaushistorian toiseksi lämpimin. Loka-marraskuu sitä vastoin olivat vertailukautta noin asteen viileämpiä ja maaliskuun puolella poikkeuksellinen lämpimyys tasoittui lähelle vertailukautta. Runsaan matalapainetoiminnan sekä ilman korkean kosteussisällön vuoksi sadetta tuli läpi talven paikoin jopa kaksi-kolminkertaisesti verrattuna keskiarvoihin.
 • Kettunen, Kia (2021)
  Ilman saastuminen on maailmanlaajuinen ongelma ja ihmisen toiminta lisää merkittävästi kohonneita epäpuhtauksia ilmakehässä. Merkittävimpiä päästölähteitä ovat fossiilisten polttoaineiden käyttö, energiantuotanto, teollisuus, maatalous, kotitaloudet ja jätehuolto. Happamoittava rikki-, typpi- ja ammoniumlaskeuma on ollut yksi suuri ongelma lisääntyneiden päästöjen myötä, mutta erityisesti rikin ja typen oksidien päästöjä on pystytty vuoden 1990 tasosta vähentämään onnistuneesti. Vuonna 1975 aloitettiin valtakunnallinen lumen seurantatutkimus 53 eri pohjaveden seuranta-asemalla. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tarkastella valituilla asemilla talviaikaisen ilmaperäisen laskeuman pitoisuuksia ja havainnoida niiden mahdollisia vaikutuksia alueen pohjaveteen. Lisäksi haluttiin tarkastella, sopiiko tämänkaltainen pitkäaikainen seuranta-aineisto tilastolliseen tarkasteluun. Seuranta-asemista valittiin kuusi asemaa siten, että ne kattavat Suomen maantieteellisesti mahdollisimman laajasti, asemia olisi sekä hiekka- että moreenialueilla ja näytteenotto olisi aloitettu ainakin osalla asemista jo vuonna 1975. Asemista päädyttiin valitsemaan Valkealan, Parikkalan, Haapajärven, Kuusamon, Lumiahon ja Sodankylän asemat. Aineisto saatiin valmiina Suomen ympäristökeskukselta ja se on saatavissa myös pohjavesitietojärjestelmästä (POVET). Lumi- ja pohjavesinäytteistä mitatuista muuttujista valittiin ne, joita oli mitattu molemmista näytetyypeistä tarpeeksi pitkältä aikaväliltä tilastollisen tarkastelun onnistumiseksi. Analyysituloksia tarkasteltiin ensin asemakohtaisesti, jonka jälkeen lumi- ja pohjavesinäytteille tehtiin erilaisia tilastollisia analyyseja: ei-parametrinen ja parametrinen t-testi, pääkomponenttianalyysi sekä korrelaatioanalyysi. Lisäksi aineistoa tarkasteltiin visuaalisesti laskeuman ja pohjaveden välillä mahdollisesti esiintyvien yhteyksien löytämiseksi. Selvin yhteys laskeuman ja pohjaveden välillä löytyi happamoittavan laskeuman ja pohjaveden happamoitumista indikoivien muuttujien välillä. Happamoittavan kuormituksen lasku näkyi pH:n sekä alkaliniteettipitoisuuden nousuna ja sulfaattipitoisuuden laskuna. Raskasmetallipitoisuuksissa havaittiin myös yhteys laskeuman ja pohjaveden välillä. Muiden muuttujien osalta selvää yhteyttä pitoisuuksissa ei havaittu. Laskeuman ja muiden pohjaveden koostumukseen vaikuttavien tekijöiden suhteen arviointi havaittiin hankalaksi, mutta esimerkiksi metsähakkuiden vaikutus pohjaveden nitraattipitoisuuksiin löydettiin. Jotta tilastollinen tarkastelu oli luotettavaa, tuli aineistosta ensin poistaa tai korjata erilaisista virhelähteistä johtuvat poikkeamat. Aineiston todettiin sisältävän monia erilaisia virhelähteitä liittyen näytteenottoon, näytteiden analysointiin ja tuloksien kirjaamiseen. Lisäksi muutokset määritysrajoissa, mittaustarkkuuksissa ja menetelmien tarkkuuksissa vuosien varrella tuli ottaa huomioon. Ennen tilastollista käsittelyä virheet ja poikkeamat tuli havaita sekä korjata tai poistaa. Toimiviksi jo toteutetuiksi parannuksiksi todettiin Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2013 julkaisema laatusuositus ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietäville tiedoille sekä vuoden 2016 jälkeinen keskitetympään analysointimalliin siirtyminen. Poikkeamiin aineistossa voisi kuitenkin jatkossa kiinnittää huomiota jo analyysivaiheessa ja erityisesti tuloksia kirjatessa, jotta aikaa vieviltä korjausprosesseilta jatkossa vältyttäisiin. Korjausten jälkeen aineisto on kuitenkin hyvin käyttökelpoista ja mahdollistaa laajamittaisenkin laskeuman ja pohjavesien pitoisuuksien tilastollisen tarkastelun.
 • Nurmilaukas, Olli (2020)
  The condition of Tahmelanlähde spring in city of Tampere has been under discussion for over two decades. Between 1906–1966, the spring was being used for municipal water supply and the water quality was good. The quality of discharging groundwater has since heavily deteriorated, bearing now high concentrations of iron, manganese, nitrogen, phosphorus and very low oxygen. The cause of this deterioration has remained unclear. The aims of this study were to increase the hydrogeological knowledge of Tahmela-Pispala area in order to get a better understanding of the regional groundwater flow patterns and sources of the groundwater discharging at the artesian spring area, to assess the cause for the spring deterioration and to give suggestions to a possible rehabilitation plan. Tahmelanlähde spring is located on a clay or silt soil under artesian circumstances, down the southern slope of Pispalanharju interlobate esker formation. The esker forms a longitudinal neck between Lake Näsijärvi and Lake Pyhäjärvi, rising up to 160 meters above sea level. The water level of Lake Näsijärvi is approx. 95 m a.s.l. and the water level of Lake Pyhäjärvi approx. 77 m a.s.l. Considering the distance of only a few hundred meters between these two lakes, the difference of 18 meters in the lake water levels is quite unusual in Finland’s geological context, especially because the lakes are separated by a major esker formation. For the assessment of the hydrogeological features in the study area we had two field campaigns including ground penetrating radar (GPR) survey, thermal infrared survey using unmanned aerial vehicle (UAV-TIR), measuring of water tables as well as water sampling from springs, surface water bodies, groundwater observation wells and groundwater discharging into the Lake Pyhäjärvi. 23 water samples were analyzed for main ion composition, stable isotopic (δ18O / δD) composition, pH, EC and trace elements such as iron and manganese. 14 samples were additionally analyzed for CODMn, N, P, O and microbial indicators. Some previous studies have suggested infiltration of Lake Näsijärvi water into the esker. Our results reveal that most of the groundwater in the Pispalanharju area contain a variable amount of surface water component. The samples east from the spring present good-quality groundwater and show nonexistent surface water impact. This and the complex sedimentology revealed by the GPR survey indicate that the regional groundwater flow patterns are not simple and there are at least two water components with different origins discharging at Tahmelanlähde spring. The results imply that the primary cause for the spring deterioration could be a major shift in the groundwater – surface water interaction in the northern esker area, probably driven by urbanization and the heavy construction during the last few decades. The study was a collaboration between the City of Tampere, Pirkanmaa Center for Economic Development, Transport and Environment (ELY Center) and University of Helsinki, Department of Geosciences and Geography.
 • Leskinen, Petri (2020)
  Tämä tutkielma käsittelee tapaustutkimuksena tehtyä käytettävyystutkimusta, jonka kohteena oli Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalla käyttöönotettava Luukku-järjestelmä. Luukkujärjestelmällä tehdään yleisimpiä, käyttäjätunnusten ja käyttöoikeuksien elinkaarenhallintaan sekä työsuhteiseen ja palkitsemiseen liittyviä prosesseja. Käytettävyystutkimuksessa mitattiin opittavuutta, mekaanista tehokkuutta, muistettavuutta, tyytyväisyyttä ja virheiden määrää järjestelmässä. Kaikki viisi käytettävyystutkimuksessa ollutta tehtävää pyrkivät tuomaan esille järjestelmän yleisimmät toiminnot ja prosessit. Käytettävyystestaus rajattiin koskemaan ainoastaan esimiehiä. Käytettävyystutkimukset tehtiin Microsoft Teams-sovelluksella virtuaalisesti maailmalla vallitsevista, COVID-19 viruksen aiheuttamista poikkeusolosuhteista johtuen. Oletuksena lähdettäessä tekemään tutkimusta oli, että 90 prosenttia tutkimukseen osallistuneista henkilöistä suoriutuisi annetuista tehtävistä ja että kaikki tehtävän suorittaneet pystyisivät suoriutumaan ajallisesti tehtävien suorittamisesta nopeammin kuin aiempia käytössä olleita tapoja käyttäen. Ennen käytettävyystutkimusta haettiin optimaalinen tehokkuus toistamalla tutkimuksessa olleita tehtäviä vanhoilla toimintatavoilla sekä Luukku-järjestelmällä, kunnes tehtävän suorittamiseen kulunut aika ei enää merkittävästi nopeutunut. Käytettävyysongelmia löytyi tutkimuksessa kahdeksan kappaletta. Käytettävyysongelmat liittyivät näkymien skaalautuvuuteen, terminologiaan, hitaasti latautuviin taustatietoihin sekä linkkeihin. Käytettävyystutkimus virtuaalisesti onnistui verrattuna aiempiin kokemuksiin lähes yhtä hyvin. Jatkossa tehtäessä virtuaalisesti käytettävyystutkimuksia voisi vielä ottaa webkameran kuvan, jolloin pystyisi myös tarkastelemaan käyttäjien eleitä. Tämän avulla pystyisi vielä paremmin tarttumaan esimerkiksi hämmentäviin tai askarruttaviin tilanteisiin, josta käyttäjä ei välttämättä kerro puhumalla. Käytettävyystutkimuksen tulokset vahvistivat oletuksen, että tutkimukseen osallistuneet, tehtävän onnistuneesti suorittaneet suoriutuivat tehtävistä nopeammin kuin aiempia tapoja käyttäen, vaikka tutkimukseen osallistuneet käyttivät järjestelmää ensimmäistä kertaa. Ennen Luukku-järjestelmän kokonaisvaltaista käyttöönottoa tehdään 13 korjausta käyttöliittymään.
 • Heikkilä, Jesse (2017)
  Työssä tutkitaan epästabiilista ilmamassasta muodostuvaa ja paikallisesti vaikeasti ennustettavissa olevaa konvektiivista säätä. Tapaustutkimus käsittää kolmen vuorokauden jakson Yhdysvalloissa Atlantan Hartsfield-Jackson lentokentän lähestymisalueella heinäkuussa 2016. Tarkoituksena on tutkia, miten konvektiiviset pilvet vaikuttavat lentoliikennevirran kulkuun lähestymisalueella, jossa koneiden lukumäärä on suuri ja liikkumatila rajattua. Tapaustutkimus keskittyy Atlantan lentokenttään, mutta osa tuloksista voidaan yleistää muihin samankokoisiin lentokenttiin, joilla konvektiivinen sää on yleistä. Turvallisuusmääräysten mukaan lentäjien tulisi välttää konvektiiviset alueet vähintään 18 kilometrin etäisyydellä, mutta turvaetäisyyksistä huolimatta konvektiivisen sään läpäisyjä ja etäisyyksien alituksia tapahtuu lähestymisalueella usein. Tapaustutkimuksessa tutkittiin tilanteet, joissa turvaetäisyys lentokoneen ja konvektiivisen sään välillä oli alle 15 kilometriä. Tutkimus toteutettiin mittaamalla konvektiivisten solujen tutkakaikuja ja vertaamalla niitä lentokoneiden sijaintitietoihin. Konvektion raja-arvoksi määritettiin työssä 40 dBZ:n tutkaheijastuvuuden raja-arvo, jonka ylittyessä konvektion katsottiin olevan lentoliikenteelle haitallista. Edellä mainittujen aineistojen lisäksi käytettiin salamahavaintotietoja selvittämään vaikuttaako salamointi säänläpäisyyn. Salamahavaintojen sijaintitiedolla voitiin varmistaa myös salamoivan konvektiivisen pilven sijainti. Konvektiivisen sään läpäisyjä tapahtui tapaustutkimuksen aikana yhteensä 12 kertaa. Kaikki sään läpäisyt tapahtuivat alle 30 kilometrin etäisyydellä lentokentästä, jolloin koneet ovat alttiimmillaan tuuliväänteestä aiheutuville vaaratilanteille. Kauempana lentokentästä, noin 40–70 kilometrin etäisyydellä, kohdattu konvektiivinen sää sen sijaan pääsääntöisesti kierrettiin riippumatta konvektion voimakkuudesta tai laajuudesta. Lentäjien suorittamat väistöliikkeet olivat väistötilanteessa lyhimmillään keskimäärin noin 4–5 kilometrin etäisyydellä 40 dBZ:n tutkakaiuista. Kyseisen etäisyyden voidaan tulkita olevan lentäjien näkemys turvaetäisyydeksi konvektiopilveen. Lentäjien lentokokemuksilla konvektiivisessa säässä lentämiseen on tuloksien kannalta paljon merkitystä. Konvektiopilven läpäisyn todennäköisyys kasvaa, kun lentäjä seuraa edellä olevaa konetta tai kone on aikataulustaan myöhässä. Viime vuosien havaintojen perusteella tarpeettoman konvektiivisen sään läpäisyn kehityssuunta on nousussa, ja lentoliikenteen odotetaan vain kasvavan lähitulevaisuudessa. Kasvava lentoliikenne ja entistä ruuhkaisemmat lähestymisalueet voivat entisestään laskea lentäjän kynnystä lentää konvektiivisten alueiden läpi. Tapaustutkimuksen tutkimusjaksoa tulisi laajentaa huomattavasti, jotta tulokset olisivat luotettavampia ja saatavilla olisi tiedot kaikista tapaustutkimuksen aikana lähestymisalueella lentäneistä lentokoneista.
 • Kostamo, Pauli (2020)
  Ketterät menetelmät ja Lean-menetelmät ovat nykyaikaisessa ohjelmistokehityksessä useiden käyttäjätutkimusten perusteella käytetyimpiä tapoja kehittää ohjelmistoja. Ketteriä ja Lean menetelmiä on kehitetty jo pitkään, mutta niiden suosion kasvu on ollut suurinta 2000-luvun alun jälkeen. Alun perin ketterät ja Lean -menetelmät olivat pienille paikallisille tiimeille suunniteltuja. Niiden osoittauduttua perinteisiä menetelmiä toimivimmiksi, niistä on pyritty luomaan malleja myös suurille hajautetuille organisaatioille, joissa useat tiimit toimivat synkronoidusti. Tässä tutkielmassa selvitetään puolistrukturoiduista teemahaastatteluista tehdyn kvalitatiivisen analyysin avulla kahden samassa korporaatiossa toimivan ohjelmistokehitystiimin toimintaa. Tiimien rakenne on keskenään erilainen. Toinen tiimeistä käyttää Scaled Agile Framework (SAFe) -ohjelmistokehityskehystä korporaation pääbrändin alaisuudessa yhdessä useamman tiimin kanssa. Toinen tiimi taas työskentelee oman brändinsä alaisuudessa käyttäen hyvin vapaata Scrum/ Kanban tyylistä ohjelmistokehitysmenetelmää. Tutkielmassa selvitetään yhtäläisyyksiä ja eroja näiden tiimien toimintatavoista, sekä selvitetään, onko tiimeillä käsite-eroja ketterästä kehittämisestä. Tutkielmassa selvitetään myös kuinka tiimit kokevat hajautetun tiimin kanssa toiminnan vaikuttavan työntekoonsa. Tutkimuksessa pyritään myös löytämään mahdollisia syitä suurille yrityksille suunnatun SAFe:n ketterän kehityksen mallin toteuttamisen haasteisiin vertaamalla muiden tutkimusten tuloksia haastatellun SAFe-tiimin kokemuksiin. Tutkimustulosten pohjalta pyritään löytämäänkeinoja kehittää ja tehostaa yrityksen ohjelmistokehityskulttuuria. Tutkimuksessa ilmenee tiimien organisaatiorakenteen eroavan huomattavasti toisistaan. Tiimeillä havaitaan olevan käsite-eroja ketterän kehittämisen periaatteesta, jossa muuttuviin vaatimuksiin reagoidaan nopeasti. SAFe-tiimi on havainnut organisaatiossaan olevan muutosvastarintaa, eivätkä kaikki osastot ole sitoutuneet käyttämään SAFe-mallia. Sama havainto on tehty useissa muissakin tutkimuksissa. Scrum-tiimin mukaan kahden viikon sprinttisykli on liian pitkä ollakseen ketterää kehittämistä. Analyysissä havaitaan hajautetun tiimin toiminnan vaativan erityisjärjestelyitä toimiakseen mahdollisimman tehokkaasti. ACM Computing Classification System (CCS): Software and its engineering Software creation and management Software development process management Software development methods Agile software development
 • Nikkinen, Hanne (2012)
  Many western people are unfamiliar with khat (Catha Edulis). In East-Africa khat is instead one of the most important cash crops. Khat is mildly narcotic and that's why it is nowadays much debated subject in research and politics. Even though there is much debate about khat East-African small farmers who are dependent on khat are often forgotten from the debate. Small farmers are important part of the khat production and that is why I decided to concentrate on socio-economic causes and consequences of the khat cultivation to small scale farmers. Previous studies show negative effects of khat cultivation to women. That is why I decided to look closer khat cultivation's effects to women. Research was done in two parts. First I explored the previous literature and after that I did collect data from Wondo genet, Ethiopia. Field work lasted 3 months. From the previous literature I made theoretical framework about khat cultivation's causes and consequences to farmers and women. After collecting data from the field I did compare how well theoretical framework describes reality in Wondo Genet area, Abaye.peasant association. For the comparison I did collect three interviews from official workers in Wondo Genet, ten thematic interviews from farmers, three group interviews from 24 women and 50 questionnaires. I used observation to give deeper insight. Because of the differences in spoken languages I had to use translator in interviews. I analyzed thematic interviews and group discussions with the help of type casting. Questionnaires I typed to SPSS and I analyzed materials with cross tabulations and correlations. Results from the research are partly in line with previous results, but there are also differences. Biggest reason to cultivate khat was that there is no other alternative. In Abaye khat is only plant that gives enough income for families to survive. This is because coffee price is too small and for other plants there aren't any functional transport networks. Previous studies say that khat is easy to handle. That is not true in Abaye. Questionnaires results tell that some parts khat is better than other plants, but other parts not. For example khat seedlings are easy to get. You can find them even for free. But khat is not as resistant for plant diseases as it has been said. Khat's effects are mainly positive. Previous studies say that khat use is common with farmers. This is not true in Abaye. There was together 87 interviews and only six people told that they use khat. Because of the limited use of khat, the negative effects of khat use where not present in research area. Attitude change to more positive direction tells the same story. Positive effects of khat cultivation, where better income than in other peasant associations and new business opportunities. It is said that khat cultivation has negative effect to women. In my research area this didn't seem to be true. Khat-trade did open new business opportunities for women and did make it easier to get loan, especially in Basha. Contradiction did concern mainly income distribution in family. In thematic interviews and group discussions women did say that men are using the khat money, but questionnaires did demonstrate that women have more money in their use than men have. Biggest expenditure for both men and women where food. It shows that men are taking part to cover the food costs. Because of the wide extent of the research results are not to be generalized. Results work best to describe the situation in the study area. Farmer's dependence on khat is high and because of that there is need to find new ways to help farmers to reduce the dependence. With comparing khat-producer areas and non-producer areas it might be possible to find those ways.
 • Hirvonen, Hanna (2017)
  Käytettävyydestä ja käyttökokemuksesta (user experience, UX) on tullut nykypäivänä kasvava trendi ohjelmistoalalla, johon halutaan yhä enemmissä määrin panostaa. Käytettävyystutkimukseen on kehitetty laaja kirjo erilaisia menetelmiä, joilla saadaan kerättyä erityyppistä tietoa. Käytettävyystutkimuksen tekeminen voi olla kuitenkin haastavaa, jos käyttäjät sijaitsevat pitkien välimatkojen päässä. Silloin esimerkiksi kenttätyön järjestäminen voi olla vaikeaa. Tässä tutkielmassa toteutettiin tapaustutkimus, jossa päätutkimusmenetelmänä käytettiin kyselylomaketta. Lomakkeella saatiin kerättyä sekä laadullista että määrällistä tietoa tutkimuksen kohteena olevan ohjelman käytettävyydestä ja hyödyllisyydestä (toiminnot). Kyselylomakkeen tarkoitus ei ollut määritellä ohjelman kokonaisvaltaista käytettävyyden astetta eikä tuloksia analysoitu tilastollisesti. Lomakkeen tarkoituksena olikin toimia enemminkin suuntaa antavana.
 • Mohamed, Umalkair (2018)
  Tutkimus on luonteeltaan etnografinen tapaustutkimus, jonka tavoitteena on kuvata ja kertoa Somalimaan Nouradinin tyttöjen lukion matematiikan opetuksessa käytetyistä opetusmateri-aaleista. Tutkimuksen avulla pyritään luomaan kuvaa siitä, millä tavoin opetusmateriaaleja käytetään Nouradinin lukion matematiikan opetuksessa, millaisessa asemassa etnomatema-tiikka nähdään ja kuinka se on huomioitu opetuksessa. Tutkielman tutkimuskysmyksiänä ovat 1. Millaisia oppimateriaaleja Nouradinin tyttöjen lukion matematiikan opettajat käyttävät? 2. Millä tavoin matematiikan opettajat käyttävät oppimateri-aaleja opetuksessaan, ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, millä tavoin matematiikan opettajat käyttävät oppimateriaaleja? Miten opetusmateriaalien käyttö vaikuttaa opettajien opetukseen ja opetusmenetelmään? 3. Mitä ja miten oppilaat käyttävät oppimateriaaleja matematiikan opinnoissaan? 4. Mitä Somalimaan kulttuurille ominaisia piirteitä oppimateriaaleissa on havait-tavissa?/ Millä tavoin etnomatematiikka korostuu oppimateriaaleissa? Tutkimus toteutettiin Somalimaan pääkaupungissa Hargeysassa sijaitsevassa Nouradinin tyttöjen lukiossa kesällä 2017. Tutkimusmenetelmät painottuivat teemahaastatteluihin sekä havainnointiin. Haastatteluun osallistui koulun matematiikan opettajia ja opiskelijoita sekä li-säksi muita Somalimaan koulutuksen edistämisen ja rakentamisen kanssa työskenteleviä henkilöitä. Tutkimusaineistoa tarkasteluna käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimustulokset osoittavat muun muassa sen, että oppikirja(t), vihko ja taulu ovat keskei-simmin käytettyjä opetusmateriaaleja Nouradinin koulun matematiikan opetuksessa. Lisäksi tutkimustulokset osoittavat, että etnomatematiikka nähdään keskeisenä osana matematiikan opetusta, opettajat huomioivat sen opetuksessaan ja opiskelijat toivovat sitä sisällytettävän enemmän opetukseen.
 • Sinikallio, Veera (2020)
  Yhä useampi tukea tarvitseva oppilas opiskelee ikäluokkansa mukaisesti tavallisessa luokassa, joka tarkoittaa, että myös luonnontiedeopetusta annetaan hyvin heterogeeniselle oppilasryhmälle. Perinteiset opetusmenetelmät eivät huomio oppilaiden tuen tarpeita, jonka vuoksi tarvitaan vaihtoehtoisia tapoja opettaa luonnontieteitä kiinnostavalla, ymmärrettävällä ja innostavalla tavalla samalla kannustaen oppilaita hakeutumaan luonnontieteellisiin jatko-opintoihin. Tämän maisterintutkielman tavoitteena oli esitellä projektioppiminen yhtenä vaihtoehtoisena opetusmenetelmänä heterogeenisen oppilasryhmän sekä etenkin tukea tarvitsevien oppilaiden luonnontiedeopetukseen ja samalla tutkia erityisopettajien sekä erityisopetusta saavien oppilaiden kokemuksia projektioppimisesta. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa aineistona käsitellään LUMA-keskus Suomen StarT-hankkeessa mukana olleiden neljän oppilaan ja kahden opettajan kokemuksia projektioppimisesta. Vastauksia analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin menetelmin hyödyntämällä teoriaohjaavaa analyysiä, jossa aiempi tutkimustieto on otettu ohjaamaan päättelyä. Tutkimusta ohjasi kolme tutkimuskysymystä 1) Millaisia asioita opettajan tulee ottaa huomioon toteutettaessa projektioppimista osana tukea tarvitsevien oppilaiden luonnontiedeopetusta? 2) Millaista hyötyä projektioppiminen mahdollistaa tukea tarvitsevien oppilaiden luonnontiedeopetuksessa? 3) Millaisena oppilaat kokevat projektioppimisen? Tutkimuksen otoskoko jäi hyvin pieneksi kevään 2020 poikkeustilan johdosta, minkä vuoksi tuloksista ei voida tehdä yleistäviä päätelmiä. Tutkimuksen tulokset kuitenkin antavat viitteitä siitä, että projektioppimisen käyttö osana tukea tarvitsevien oppilaiden luonnontiedeopetusta mahdollistaa suuria hyötyjä niin opettajan, kuin oppilaan näkökulmasta. Oppilaiden kokemukset projektioppimisesta olivat hyvin positiivisia. Opettajat puolestaan olivat yksimielisiä siitä, että projektioppiminen huomioi erinomaisesti erilaiset oppijat sen toiminallisuuden ja monipuolisuuden vuoksi. Aihe kaipaa kuitenkin vielä jatkotutkimusta pitkittäisellä aikavälillä niin opettajien, kuin oppilaiden näkökulmasta.
 • Moore, Robin (2021)
  While anecdotal evidence has long claimed that a raw meat–based diet (RMBD) improves the metabolic health of canines, no rigorous scientific study has clarified this issue. Canine atopic dermatitis (CAD) has also been linked to metabolic health, but its relation to diet remains poorly understood. This study investigates whether dietary choice is linked to metabolic health in healthy and CAD-diagnosed canines via targeted serum and urine metabolomic analysis of polar, non-ionic metabolites, as well as whether the underlying CAD condition modulates the response to nutritional intake. Serum metabolites of client-owned Staffordshire Bull Terriers, divided into CAD-diagnosed (n=14) and healthy (n=6) cohorts, were studied. Urine metabolites of a subset of the CAD-diagnosed canines (n=8) were also studied. The canines were split into two cohorts based on diet. The first cohort were fed a commercially available high-fat, moderate-protein, low-carbohydrate RMBD (n=11, CAD diagnosed n=8, healthy n=3). The second cohort were fed a commercially available moderate-fat, moderate-protein, high-carbohydrate kibble diet (KD) (n=9, CAD diagnosed n=6, healthy n=3). The diet intervention period lasted approximately 4.5 months (median 135d). Statistical analysis of the serum profiles across all dogs (n=20) and the urine profiles of the CAD-diagnosed subset (n=8) were performed. The KD cohort was found to have higher concentrations of methionine than the RMBD cohort, both in serum (all dogs, p<0.0001) and in urine (CAD-only cohort, p<0.0002), as well as cystathionine and 4-pyridoxic acid. Methionine plays important roles in homocysteine metabolism, and elevated levels have been implicated in various pathologies. The CAD (n=14) cohort dogs showed starker metabolic changes in response to diet regarding these pathways compared to the healthy (n=6) cohort. However, there was no significant change in CAD severity as a result of either diet. Likely due to the higher meat content of the RMBD, higher concentrations of several carnitines and creatine were found in the RMBD cohort. Citrulline was found in higher concentrations in the KD cohort. While the findings from this experiment provide insight into the relationship between diet and the serum and urine metabolite profiles of canines, they also suggest that neither diet significantly affected CAD severity.
 • Väisänen, Timo (2016)
  Sähkömagneettisen aallon käyttäytymisen simuloimisesta on tullut tärkeä työkalu nykyaikana. Laskentaresurssien kasvu on mahdollistanut Maxwellin yhtälöiden ratkaisemisen mitä monimutkaisemmille systeemeille ilman, että systeemiä tarvittaisiin fyysisesti rakentaa. Tästä on hyötyä tähtitieteelle, sillä kaukaisten kohteiden ominaisuuksia voidaan tutkia vertaamalla kohteesta sironnutta valoa laskennalliseen dataan. Ongelmana laskennallisen datan tuottamisessa on, että sähkömagneettisen aallon käyttäytymistä kuvaavia Maxwellin yhtälöitä ei pystytä ratkaisemaan nykyisillä menetelmillä eksaktisti, kun mallinnettava kohde on suuri. Tästä syystä ongelmaa pitää yksinkertaistaa, kuten tehdään säteilynkuljetusohjelmissa. Säteilynkuljetusohjelmissa seurataan sähkömagneettisen aallon kulkua aineessa ja näin pyritään ratkaisemaan, kuinka aine sirottaa säteilyä. Säteilynkuljetusohjelmat onnistuvat ratkaisemaan harvojen aineiden sirontaongelmia, koska sirottajien väliset vuorovaikutusten oletetaan tapahtuvan kaukokenttien kautta, mikä on pätevä approksimaatio harvojen aineiden tapauksessa. Tiheiden aineiden sirontaongelmissa lähikenttien vaikutusta ei voi kuitenkaan sivuuttaa ja siksi säteilynkuljetuksen tulokset tiheille aineille eroavat eksaktista ratkaisusta huomattavasti. Tässä pro gradu -tutkielmassa on esitetty uudenlaisen säteilynkuljetusohjelma R²T² (Radiative Transfer with Reciprocal Transactions) kehitystyötä. Oletamme, että käyttämällä niin sanottua vapaan avaruuden sirontakenttää kaukokenttien sijaan, pystymme laskemaan säteilynkuljetusohjelma R²T²:lla myös tiheiden aineiden sirontaongelmia. Sähkökentät esitetään palloharmonisilla funktioilla ja säteilynkuljetuksessa yksittäiset sirottajat korvataan palloklustereilla, joiden väliset vuorovaikutukset lasketaan käyttämällä superpositio T-matriisimenetelmää. Tutkielmassa perehdytään säteilynkuljetusyhtälön johtoon, sähkömagneettisen kentän esittämiseen palloharmonisilla funktioilla ja superpositio T-matriisimenetelmään. Tutkielmassa käydään läpi R²T²:n algoritmia, jatkosuunnitelmia ja näytetään, että R²T² onnistuu kelvollisesti ratkaisemaan absorboimattomien aineiden ongelmia. Absorption huomioiminen vaatii kuitenkin vielä menetelmän jatkokehitystä.